Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльностіОблік оприбуткування товарів

Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

 

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат, що раніше включались до витрат обігу, згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 “Доход від реалізації робіт та послуг”.

Облік оприбуткування товарів

Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1.

Для відображення транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) обирається один з методів:

- включення до собівартості придбаних товарів (“прямий метод”);

- урахування їх на окремому субрахунку загальною сумою з подальшим розподілом у кінці місяця між вартістю залишку товарів і вартістю реалізованих товарів (умовно – “метод розподілу”).

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку оприбуткування товарів

№ п/п Зміст операцій Бухгалтерські записи
Дт Кт
1. Отримання товарів від українських постачальників з наступною оплатою
1. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі: - товари - тара
2. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
3. Проведено розрахунки з постачальниками за безготівковим розрахунком
2. Отримання товарів від українських постачальників з попередньою оплатою
а) при використанні рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами” для обліку попередньої оплати
4. Перераховано з поточного рахунка попередню оплату постачальникам
5. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
6. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі: - товари - тара
7. Відображено суму ПДВ, що облікована в податковому кредиті за датою оплати
8. Зараховано раніше перерахований аванс
б) без застосування рахунка 371 “Розрахунки за виданими авансами”
9. Перераховано з поточного рахунку попередню оплату постачальникам 631*
10. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
11. Оприбутковано товари і тару
12. Відображено суму ПДВ
3. Отримання товарів від підприємств, що не є платниками ПДВ, у тому числі від платників єдиного податку за ставкою 10%
13. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі: - товари - тара
4. Придбання товарів за готівковий розрахунок
14. Видано із каси готівку підзвіт на придбання товарів (сума платежу готівкою одного підприємства іншому підприємству (фізичній особі – суб’єкту підприємницької діяльності) не повинна перевищувати 3 тис. грн. протягом одного дня
15. Оприбутковано за купівельними цінами на складі підприємства роздрібної торгівлі: - товари - тара
16. Відображено суму податкового кредиту з ПДВ за наявності податкової накладної
5. Придбання товарів за імпортом
17. Оприбутковано товари за фактурною вартістю на складі підприємства роздрібної торгівлі:
18. Відображено мито
19. Відображено митні збори
20. Відображено акцизний збір за підакцизними товарами
21. Відображено ПДВ, сплата якого проведена у момент митного оформлення товарів У разі оформлення податкового векселя складаються такі записи: - видача векселя - погашення векселя   - включення суми векселя до податкового кредиту
6. Відображення фактичних витрат з придбання товарів у складі первинної вартості (крім сум, що сплачуються постачальникам, і податки, що зазначені в п.5)
22. Відображено отримані вантажно-розвантажувальні послуги
23. Відображено страхування ризиків транспортування запасів
24. Відображено затрати на заготівлю, експедиційні послуги, транспортування товарів до місця їх зберігання, що здійснені сторонніми підприємствами
25. Списано витрати на перевезення товарів власним транспортом за собівартістю перевезень, до яких включаються:    
- вартість пально – мастильних матеріалів
- плата за обслуговування транспортних засобів сторонніми підприємствами
- витрати на оплату праці водіїв та відрахування на соціальні заходи 661, 651, 652, 653
- амортизація транспортних засобів
- витрати на ремонт власного транспорту 631, 661, 201
- вартість матеріалів, використаних на обладнання транспортних засобів, їх утеплення або охолодження
- витрати, пов’язані зі стоянкою та паркуванням автомобілів* 372,631
26. Нарахована пряма оплата праці осіб, зайнятих придбанням товарів, і проведено відрахування на соціальні заходи 661, 651, 652, 653

 

Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Методика ведення бухгалтерського обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівлі наведена в таблиці 2.

Визначення торговельної націнки на реалізовані товари проводиться по одному з двох варіантів за вибором підприємства і є елементом його облікової політики:

· по кожному моменту відвантаження;

· за розрахунком середньої торговельної націнки на реалізовані товари

Таблиця 2.

Список використаних джерел

1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом від 30 листопада 1999р. №291.

2. Облік торгівельної діяльності. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” \Н. Малюга, Я.В. Лебедзевич та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2000 – 480стор.

 


Лекция 4. Облік будівельно-монтажних робіт.

Особливості обліку будівельно-монтажних робіт (БМР)

Облік наявності та руху запасів

Облік витрат на виробництво будівельно-монтажних робіт

Таблиця 1.

Таблиця 2

Облік оприбуткування товарів

Облік реалізації товарів за різними формами оплати

Облік повернення товарів, уцінки товарних запасів на кінець звітного періоду

Облік витрат, пов’язаних із здійсненням торгівельної діяльності

 

1. Загальні принципи організації обліку торгівельної діяльності

Роздрібний товарооборот – це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів для особистого споживання як за готівку, так і по безготівковому розрахунку, а також виручка, одержана через касу неторгових підприємств від продажу населенню товарів власного виготовлення, закуплених на стороні або одержаних по бартеру.

Оптово-збутові підприємства і склади можуть застосовувати для обліку товарів купівельні або продажні ціни. В роздрібних торгових підприємствах і на підприємствах громадського харчування можуть застосовуватися лише продажні ціни.

Придбані товари зараховуються на баланс підприємства за первинною вартістю. Значна частина витрат, що раніше включались до витрат обігу, згідно ПБО 9, збільшує первинну вартість придбаних товарів. Це – затрати на вантажно - розвантажувальні роботи, транспортування товарів, страхування ризиків транспортування товарів, оплата інформаційних, посередницьких та інших подібних послуг у зв’язку з пошуком і придбанням товарів. Для оцінки вибуття запасів підприємства роздрібної торгівлі застосовують метод ціни продажу. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною вартістю) реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари.

У роздрібній торгівлі у більшості випадків передачі ризиків і вигод від володіння товаром збігається з передачею юридичного права власності у момент відпуску товарів покупцям. У разі продажу товарів на умовах розстрочки кінцевого розрахунку доход відображається у бухгалтерському обліку після внесення покупцем останнього внеску.

Комісійна винагорода – це оплата посередницьких послуг комісіонера з реалізації товарів, отриманих від комітента за договором комісії. Оскільки комісіонер не провадить реалізацію власних запасів, а надає послуги з реалізації, для обліку доходів комісіонера слід використовувати субрахунок 703 “Доход від реалізації робіт та послуг”.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.005 с.)