ТОП 10:

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВАСТАТУТ

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«СТАНІСЛАВ-2014»

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

 

Р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фермерське господарство «СТАНІСЛАВ-2014», (надалі по тексту Господарство), створено відповідно до Рішення № 1, Засновника фермерського господарства Себро Тетяна Станіславівна від 14 жовтня 2014 року, у відповідності до Законодавства України.

1.2. Засновнниками Фермерського господарства «СТАНІСЛАВ-2014» одноособово є громадянин України:

1.3. Найменування Господарства:

— Повне найменування Фермерського господарства на українській мові: Фермерське господарство "СТАНІСЛАВ-2014".

— Скорочене найменування Фермерського господарства на українській мові: ФГ "СТАНІСЛАВ-2014".

1.4. Юридична адреса ФГ: 74000, Херсонська область, Високопільський район, селище міського типу Високопілля, вулиця Андреєва, будинок № 13.

1.5. Головою Господарства є громадянка України: Себро Тетяна Станіславівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2975505723, паспорт громадянина України, серія МР номер паспорта 115988, паспорт видано 23 грудня 2004 року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області, дата народження 19 червня 1981 року, місце проживання згідно паспорту, адреса: 74000, Херсонська область, Високопільський район, селище міського типу Високопілля, вулиця Андреєва, будинок № 13.

 

Членами Господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14 річного віку, інші члени сімї, а також інші родичи можуть, стати членами цього Господарства після внесення змін до його Статуту.

Членами Господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

1.6.Членами господарства є громадяни України :

- Пристемська Ніна Іванівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податнів 2114810088,

паспорт громадянина України,серія МО номер паспорта 144909,паспорт видано 11 грудня 1996ро

ку Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 25 листопада

1957року,місце проживання згідно паспорту 74000,Херсонська область ,Високопільський район,

Селище міського типу Високопілля ,вулиця Піонерська ,будинок 46;

-Пристемський Олександр Станіславович ,реєстраційний номер облікової картки платника подат

ків3044803136,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 276136,паспорт видано

13 грудня 2008року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження

13 травня 1983року,місце проживання згідно паспорту м.Херсон вулиця Блюхера будинок 56 ква

ртира 113;

-Пристемська Анна Володимирівна,реєстраційний номер облікової картки платника податків 3209310604,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 477638,паспорт видано 30

жовтня 2015року Комсомольським РВ у м.Херсоні УДМС України в Херсонській області,дата на-

родження 13 листопада 1987року,місце проживання згідно паспорту м.Херсон вулиця Комкова бу

динок 94 корпус 4 квартира 81;

-Себро Олег Анатолійович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937004838

,паспорт громадянина України ,серія МО номер паспорта 144510,паспорт видано 31 жовтня 1996

року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 30 травня 1980р

оку,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля

вулиця Андрєєва будинок 13;

-Себро Алла Григорівна,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2249408261,

паспорт громадянина України,серія МО номер паспорта 313860,паспорт видано 28 серпня 1997року

Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 02 серпня 1961року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля вулиця Піонерська будинок 64;

-Тарнавський Владислав Русланович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків

3544800751 ,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 400898,паспорт видано 04

червня 2013року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження

19 січня 1997року ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу

Високопілля вулиця Щорса будинок 33;

-Тарнавський Руслан Вікторович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 282082

0014,паспорт громадянина України ,серія МО номер паспорта 785139 ,паспорт видано 09 грудня

1999рокуВисокопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 25 березня

1977року.місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопі

лля вулиця Щорса будинок 33;

-Черепащук Валентина Лукянівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 1277605429,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 248023,паспорт видано 11 бе

резня 1997року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 24 гр

удня 1934року ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Висо

копілля вулиця Піонерська будинок 64;

-Плескач Валентина Василівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 247230

5448,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 036105,паспорт видано 26 січня

1996року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 09 вере-

сня 1967року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Висо-

копілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Плескач Руслан Григорович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 326390

1556,паспорт громадянина України МР номер паспорта 174482,паспорт видано 05 квітня 2006

року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 12 травня

1989року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високо

пілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Шикуло Віктор Анатолійович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2473

206774,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 382893 ,паспорт видано 02жов

тня 1997року Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 18 ве

ресня 1967року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу

Високопілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Плескач Віталій Григорович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 333050

6991,паспорт громадянина України серія МР номер паспорта 228622,паспорт видано 18 серпня

2007року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля вулиця Піонерська будинок 86.

 

 

МАЙНО ГОСПОДАРСТВА

4.1. Майно Господарства складають статутний фонд, основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Господарства.

До складу майна Господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством у результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються засновником Господарства до його складеного капіталу.

4.2. Джерелом формування майна Господарства є:

— грошові та матеріальні вклади засновників Господарства;

— доходи, які одержані від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг;

— доходи від цінних паперів;

— кредити банків та кредиторів - громадян, підприємств, організацій, об'єднань, які надали Господарству у тимчасове користування свої грошові кошти на умовах повернення зі сплатою обумовлених відсотків;

— доходи від здачі майна в оренду;

— капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

— придбання майна іншого підприємства;

— безоплатні та благодійні внески підприємств, об'єднань і громадян;

— інші джерела, які не заборонені законодавством України.

4.3. Розмір Статуного фонду.

Господарство створює свій Статутний фонд в poзмipi 100,00 грн. (сто гривень нуль копійок).

Частки Засновника у Статут ному фонді.

Засновник визначив розмір частки Засновника:

— Себро Тетяна Станіславівна — 100,00 грн. (сто гривень), що складає 100 % (сто) відсотків Статутного фонду. Внесок вноситься грошовими коштами.

Форми та умови здійснення внесків до Статутного фонду.

Засновник(и) здійснюють внесок(и) в грошовій формі в продовж шисти місяців після реєстрації змін до Статуту на відповідний рахунок в банківській установі.

4.4. Інші вклади Засновників Господарства:

4.4.1. Формування майна фермерського господарства відбувається шляхом добровільного внесення засновником Господарства майна, майнових прав до складеного капіталу Господарства та шляхом набування майна Господарством в процесі подальшої господарської діяльності.

4.4.2. Майно та майнові права засновника Господарства, що входять до складеного капіталу фермерського господарства, передаються йому на час членства в господарстві або на інших умовах, що визначаються потребою засновника.

4.4.3. Господарство має право здійснювати відчуження та набуття майна на підставі цивільно-правових угод в порядку передбаченим даним Статутом.

4.4.4. Господарство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Господарства або передане йому у користування, несе Господарство.

 

ПРАЦЯ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

6.1. Трудові відносини у Господарстві регулюються і визначаються чинним законодавством. Голова Господарства підлягає державному соціальному страхуванню, пенсійному забезпеченню і сплачуючи відповідні внески у соціальні і пенсійний фонди.

6.2. Оплата праці Голови Господарства здійснюється за результатами господарської діяльності, з прибутку після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, сплати податків, зборів та інших платежів або іншим порядком на його розсуд.

 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

7.1. Землі фермерського господрства станом на момент створення (реєстрації) складаються з орендованих земель: двох земельних ділянок на імя Орендаря, засновника фермерського господарства Себро Тетяни Станіславівни площею 25 гектара кожна, а саме:

- Відповідно до договору оренди земельної ділянки площею 25 га., Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 466611365218, адреса: Херсонська область, Високопільський район, Високопільська селищна рада, Кадастровий № 6521855100:05:001:0118, з цільовим призначенням: для ведення фермерського господарства;

- Відповідно до договору оренди земельної ділянки площею 25 га., Реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 466624565218, адреса: Херсонська область, Високопільський район, Високопільська селищна рада, Кадастровий № 6521855100:05:001:0117, з цільовим призначенням: для ведення фермерського господарства.

7.2. Право володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності фермерського господарства, здійснює Господарство.

7.3. Господарство використовує земельні угіддя, передані йому засновниками, або набуті (придбані, орендовані, залучені на інших умовах) у процесі діяльності.

7.4. Володіння і користування та розпорядження іншими природними ресурсами здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

ГОСПОДАРСТВА

8.1 Основним узагальнюючим показником виробничо-господарської та фінансової діяльності Господарства є прибуток (дохід).

8.2. Прибуток (дохід) Господарства утворюється з находжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Господарства сплачуються проценти по кредитах банків, вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

8.3. Чистий прибуток (дохід), одержаний після вищезазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Господарства.

Прибуток Фермерського господарства спрямовується на цілі в порядку, розмірах та в строки, визначені Загальними зборами Засновників Господарства більшістю голосів від складу Засновників. Розмір отримуваного прибутку залежить прямо пропорційно від внеску засновника до Статутного фонду Господарства.

Збитки, які можуть виникнути в ході діяльності Господарства, повинні покриватись за рахунок додаткових цільових внесків Засновників у поряку, розмірах та в строки, визначені Загальними зборами Засновників Господарства більшістю голосів від складу Засновників

Прибуток (дохід) Господарства використовується на;

— створення і поповнення фондів Господарства, склад, призначення, розмір, джерела утворення яких визначаються відповідно до цього Статуту;

— виробничий і соціальний розвиток Господарства;

— інше, передбачене чинним законодавством України.

8.4. У Господарстві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі 25 відсотків складеного капіталу Господарства. Резервний фонд формується за рахунок відрахувань від прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду складає 5 відсотків чистого прибутку (доходу) Господарства.

8.5. Збитки, які можуть виникнути у ході діяльності Господарства, покриваються за рахунок коштів резервного (страхового) та інших фондів Господарства.

 

ПРАЦІВНИКИ ГОСПОДАРСТВА

10.1. Господарство має право залучати до роботи інших громадян за трудовим договором (контрактом, угодою).

Трудові відносини між цими громадянами та Господарством здійснюються відповідно до трудового законодавства України.

10.2. Оплата праці найманих працівників здійснюється відповідно до чинного законодавства та умов трудового договору (контракту, угоди).

10.3. Порядок надання і тривалість відпусток, які надаються працівникам, що уклали з Господарством трудовий договір (контракт, угоду) визначається відповідно внутрішнього розпорядку Господарства, Положення про оплату праці та чинного законодавства.

10.4. Господарство несе відповідальність за безпеку праці згідно з чинним законодавством України.

10.5. Господарство згідно з чинним законодавством України несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну його членам і особам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою), каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними своїх трудових обов'язків.

10.6. Трудові спори вирішуються судом.

 

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

11.1. Під комерційною таємницю Господарства маються на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Господарства, що не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.

11.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначаються головою Господарства. Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці, визначаються Кабінетом Міністрів України.

11.3. Відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Господарства, і порядок охорони таких відомостей встановлюються законодавчими актами України.

 

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

12.1. Господарство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані в обсязі та у порядку, встановленому чинним законодавством України, органам державної статистики.

12.2. Відомості, не передбачені державною статистичною звітністю, Господарством можуть бути надані на договірній основі.

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Господарства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

12.4. Перевірки фінансової діяльності Господарства здійснюються державними податковими адміністраціями, другими державними органами у межах їх компетенції, аудиторською службою, залученої на договірній основі.

12.5. Посадові особи організацій та органів, що проводять перевірку фінансової діяльності Господарства, несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці Господарства згідно з діючим законодавством.

12.6. Фінансово-господарська діяльність Господарства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються головою Господарства.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Статут набуває чинності з моменту державної реєстрації Господарства і перестає діяти з моменту виключення Господарства з державного реєстру.

16.2. Право тлумачення положень Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів засновників Господарства.

На підтвердження чинності та обов'язковості положень цього Статуту засновники - Господарства поставла свій підпис під його текстом:

 

Себро Тетяна Станіславівна, 2975505723 паспорт громадянина України, серія МР номер паспорта 115988, паспорт видано 23 грудня 2004 року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області, дата народження 19 червня 1981 року,. місце проживання згідно паспорту, адреса: 74000, Херсонська область, Високопільський район, селище міського типу Високопілля, вулиця Андреєва, будинок № 13.

 

____________________ Т.С.Себро

(підпис)

 

СТАТУТ

ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

«СТАНІСЛАВ-2014»

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

 

Р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Фермерське господарство «СТАНІСЛАВ-2014», (надалі по тексту Господарство), створено відповідно до Рішення № 1, Засновника фермерського господарства Себро Тетяна Станіславівна від 14 жовтня 2014 року, у відповідності до Законодавства України.

1.2. Засновнниками Фермерського господарства «СТАНІСЛАВ-2014» одноособово є громадянин України:

1.3. Найменування Господарства:

— Повне найменування Фермерського господарства на українській мові: Фермерське господарство "СТАНІСЛАВ-2014".

— Скорочене найменування Фермерського господарства на українській мові: ФГ "СТАНІСЛАВ-2014".

1.4. Юридична адреса ФГ: 74000, Херсонська область, Високопільський район, селище міського типу Високопілля, вулиця Андреєва, будинок № 13.

1.5. Головою Господарства є громадянка України: Себро Тетяна Станіславівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2975505723, паспорт громадянина України, серія МР номер паспорта 115988, паспорт видано 23 грудня 2004 року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області, дата народження 19 червня 1981 року, місце проживання згідно паспорту, адреса: 74000, Херсонська область, Високопільський район, селище міського типу Високопілля, вулиця Андреєва, будинок № 13.

 

Членами Господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14 річного віку, інші члени сімї, а також інші родичи можуть, стати членами цього Господарства після внесення змін до його Статуту.

Членами Господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом).

1.6.Членами господарства є громадяни України :

- Пристемська Ніна Іванівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податнів 2114810088,

паспорт громадянина України,серія МО номер паспорта 144909,паспорт видано 11 грудня 1996ро

ку Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 25 листопада

1957року,місце проживання згідно паспорту 74000,Херсонська область ,Високопільський район,

Селище міського типу Високопілля ,вулиця Піонерська ,будинок 46;

-Пристемський Олександр Станіславович ,реєстраційний номер облікової картки платника подат

ків3044803136,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 276136,паспорт видано

13 грудня 2008року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження

13 травня 1983року,місце проживання згідно паспорту м.Херсон вулиця Блюхера будинок 56 ква

ртира 113;

-Пристемська Анна Володимирівна,реєстраційний номер облікової картки платника податків 3209310604,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 477638,паспорт видано 30

жовтня 2015року Комсомольським РВ у м.Херсоні УДМС України в Херсонській області,дата на-

родження 13 листопада 1987року,місце проживання згідно паспорту м.Херсон вулиця Комкова бу

динок 94 корпус 4 квартира 81;

-Себро Олег Анатолійович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2937004838

,паспорт громадянина України ,серія МО номер паспорта 144510,паспорт видано 31 жовтня 1996

року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 30 травня 1980р

оку,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля

вулиця Андрєєва будинок 13;

-Себро Алла Григорівна,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2249408261,

паспорт громадянина України,серія МО номер паспорта 313860,паспорт видано 28 серпня 1997року

Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 02 серпня 1961року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля вулиця Піонерська будинок 64;

-Тарнавський Владислав Русланович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків

3544800751 ,паспорт громадянина України ,серія МР номер паспорта 400898,паспорт видано 04

червня 2013року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження

19 січня 1997року ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу

Високопілля вулиця Щорса будинок 33;

-Тарнавський Руслан Вікторович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 282082

0014,паспорт громадянина України ,серія МО номер паспорта 785139 ,паспорт видано 09 грудня

1999рокуВисокопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 25 березня

1977року.місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопі

лля вулиця Щорса будинок 33;

-Черепащук Валентина Лукянівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 1277605429,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 248023,паспорт видано 11 бе

резня 1997року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 24 гр

удня 1934року ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Висо

копілля вулиця Піонерська будинок 64;

-Плескач Валентина Василівна ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 247230

5448,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 036105,паспорт видано 26 січня

1996року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 09 вере-

сня 1967року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Висо-

копілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Плескач Руслан Григорович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 326390

1556,паспорт громадянина України МР номер паспорта 174482,паспорт видано 05 квітня 2006

року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області,дата народження 12 травня

1989року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високо

пілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Шикуло Віктор Анатолійович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 2473

206774,паспорт громадянина України серія МО номер паспорта 382893 ,паспорт видано 02жов

тня 1997року Бериславським РВ УМВС України в Херсонській області ,дата народження 18 ве

ресня 1967року,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу

Високопілля вулиця Піонерська будинок 86;

-Плескач Віталій Григорович ,реєстраційний номер облікової картки платника податків 333050

6991,паспорт громадянина України серія МР номер паспорта 228622,паспорт видано 18 серпня

2007року Високопільським РВ УМВС України в Херсонській області ,місце проживання згідно паспорту Херсонська область селище міського типу Високопілля вулиця Піонерська будинок 86.

 

 

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВА

2.1. Метою діяльності Господарства є виробництво товарної сільськогосподарської продукції, її переробка і реалізація, інші види господарської діяльності для задоволення потреб Господарства його засновників та отримання прибутку на основі раціонального використання землі і інших природних ресурсів і виробничо-ресурсного потенціалу.

2.2. Предметом діяльності Господарства є :

— організація виробництва товарної сільськогосподарської продукції, а саме: рослинництво, тваринництво, рибоводство, птахівництво, бджільництво та інші види сільського господарського виробництва;

— заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація товарної сільськогосподарської продукції;

— закупівля сільськогосподарської продукції, худоби, товарно-матеріальних цінностей, в тому числі у населення за готівку;

— виробництво і реалізація будівельних матеріалів та виробів з них, товарів народного споживання;

— виконання будівельних, будівельно-монтажних. ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послу населенню та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

— перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

— розробка та освоєння технологій по переробці сировини та відходів власного виробництва, корисних копалин тощо;

— маркетингова, торговельно-посередницька, науково-дослідницька, оптова і роздрібна торгівля;

— зовнішньоекономічна діяльність відповідно до вищенаведених напрямів.

 

Господарство в праві займатись будь-якими видами діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.

Види діяльності, які підлягають ліцензуванню можуть здійснюватись тільки при наявності спеціального дозволу (ліцензії), отриманого у встановленому чинним законодавством України порядку.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.021 с.)