ТОП 10:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИВиклад матеріалу курсової роботи починається зі вступу.

У вступі на 1-2 сторінках обґрунтовується вибір теми дослідження, її актуальність та мета роботи.

Перший розділ має розкривати основні теоретичні положення теми курсової роботи. Особлива увага тут приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізові різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Обсяг першого розділу має бути не більший 10-12 сторінок.

Другий розділ має бути обсягом 9-11 сторінок і містити розгляд сучасного стану розвитку процесів, що є об’єктом дослідження і змістовно розкриває тему курсової роботи. Розгляд сучасного стану розвитку процесу об’єкту дослідження включає такі питання:

- динаміка і структура прояву досліджуваних процесів, визначення основних тенденцій зрушень, оцінка змін;

- виявлення чинників, які зумовлюють основні зміни і їх наслідок;

- виявлення резервів розвитку.

Третій розділ включає розробку і обґрунтування пропозицій і рекомендацій по вдосконаленню і розвитку фінансово-економічних процесів, охоплених сферою теми курсової роботи.

Обсяг третього розділу має бути 8-10 сторінок Це питання є логічним завершенням матеріалів другого питання.

У висновках на 1-3 сторінках формулються результати проведеного дослідження та основні практичні рекомендації, запропоновані автором.

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці і у зброшурованому вигляді подається керівникові не пізніше строку, вказаного у завданні. Після цього ніякі виправлення та доповнення в тексті курсової роботи не дозволяються.

Курсову роботу рецензує науковий керівник – викладач кафедри відповідно до додатку Ж.

Науковий керівник, який перевіряє виконану курсову роботу, на основі рецензії визначає попередню оцінку. Рецензія має за мету надання методичної допомоги студентові в аналізі допущених недоліків курсової роботи, готує студентів до її захисту. Рецензія містить загальну характеристику рівня роботи щодо її змісту, практичного значення, структури написання та оформлення, а також перелік позитивних і негативних сторін курсової роботи. Наприклад, перелік і аналіз помилкових положень надасть студентові велику допомогу в підготовці до захисту. Оскільки в рецензії відображені лише найсуттєвіші питання, студенту, який готується до захисту, треба уважно ознайомитися з усіма зауваженнями та позначками викладача, що безпосередньо містяться в тексті курсової роботи.

Робота, яка заслуговує попередньої позитивної оцінки, допускається до захисту. Звичайно, курсова робота після її перевірки та рецензування повертається студенту як мінімум за три дні до її захисту. Це робиться для того, щоб надати відповідний час для підготовки до захисту.

Важливо практикувати різноманітні форми захисту курсових робіт. Найбільш поширеним є захист перед спеціально створеною на кафедрі комісією, до якої входить науковий керівник-рецензент, в присутності студентів групи. Студентам, які за рекомендацією рецензента підготували курсову роботу на високому науково-практичному рівні, надається право виступити з доповіддю на науковій конференції або перед студентами свого потоку.

У ході короткої доповіді (5-10 хвилин) треба обґрунтувати тему дослідження, його цілі і практичне значення, розкрити зміст теми з викладенням своєї особистої точки зору до порушених питань. Захист курсової роботи передбачає і відповіді на питання, поставлені в рецензії або в усній формі присутніми викладачами і студентами.

Критерії, за якими курсова робота оцінюється на “відмінно”:

- робота виконана на високому теоретичному рівні і свідчить, що автор глибоко інформований щодо ступеня теоретичної розробки проблеми, яка досліджується, вміло орієнтується у відповідних альтернативних теоретичних підходах, має свою особисту позицію і вміє аргументовано і послідовно її викласти, дає вичерпні відповіді на запитання членів комісії;

- робота свідчить, що студент, який її виконав, володіє науковим економічним мисленням, вміло застосовує інструменти економічного методу, сучасні теоретичні концепції;

- робота містить самостійні обґрунтовані висновки, міркування і цікаві пропозиції, які мають теоретичне або практичне значення;

- правильно оформлена та викладена грамотною літературною мовою.

Оцінки “добре” та “задовільно” відображають ступінь відхилення курсової роботи від цих вимог.

Оцінку “добре” одержує та робота, в якій студент розкрив зміст досліджуваної теми, але не досить повно і аргументовано виклав матеріал, використав недостатню кількість літературних джерел, не проявив належної самостійності у викладенні думок, допустив певні неточності при відповіді на запитання членів комісії.

Оцінку “задовільно” – робота, в якій студент поверхнево висвітлив тему курсової роботи, застосувавши обмежене коло літературних джерел, побудував свою відповідь на звичайному повторенні матеріалу роботи без самостійного мислення, слабо орієнтується та плутається в основних положеннях теми.

У випадках, коли курсова робота вчасно не представлена на кафедру, не рецензована керівником, студент не розкрив по суті зміст досліджуваної теми, не орієнтується в основних теоретичних положеннях з теми роботи, вона оцінюється оцінкою “незадовільно”.

Студентам, які одержали незадовільну оцінку за курсову роботу, встановлюється новий строк для її доробки з подальшим захистом.

Позитивно оцінена та захищена курсова робота залишається на кафедрі. Остаточна оцінка має бути занесена в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Законодавчі та нормативно-правові документи

 

 

1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16 січня 2003 р. — К.: Ве­лес, 2006. — 160 c.

2. Конституція України // Закони України: ВІІт, — К.: Ін-т законодав­ства, 1997. – ТЮ, – C.З–41.

3. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, 15-16, № 17, С.112.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Положення від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями // Наказ Міністерства фінансів України. – 1999. – № 87. – Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Положення від 31.03.1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями // Наказ Міністерства фінансів України. – 1999. – № 87. – Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

6. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. - Постанова Правління НБУ від 15.12.2004. - № 637. - Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

7. Про безготівкові розрахунки в національній валюті : Інструкція. - Постанова НБУ від 21.01.2004. - № 22. - Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

8. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 №1577-ХІІ // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №49. – Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

9. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 №1561-12 із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 47. – с. 640–646, ст. 1. – Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

10. Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України : Інструкція НБУ від 20.06.1995. - № 4. - Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

11. Про ціни і ціноутворення : Закон України від 03.12.1990 р. ― № 507-XII //Відомості Верховної Ради УРСР. ― 1990. ― № 52. ― С. 650. ― Режим доступу: http://www.rada gov.ua.

 

Базова

12. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. - К. : Знання, 2012. - 341 с.

13. Фінанси підприємств [Текст] : підруч. / О. С. Філімоненков, Д. І. Дема ; заг. ред. О. С. Філімоненко. - К. : Алерта, 2009. - 496 с.

14. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Непочатенко О. О., Мельничук Н. Ю. - Умань : Сочінський [вид.], 2012. - 502 с.

15. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Р. А. Слав`юк ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К. : УБС НБУ : Знання, 2010. - 550 с.

16. Фінанси підприємств в схемах [Текст] : навч. посіб. / Гриньова В. М., Коюда В. О. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2010. - 211 с.

17. Давиденко Т.М.Фінанси підприємств : Конспект лекцій. – К.: НУХТ, 2009. - 94 с.

18. Дем'яненко І.В., Давиденко Т.М., Гусева Ю.М., Гудима Л.В.Фінанси підприємств : Практикум. К.: НУХТ, 2009. - 185 с.

 

Допоміжна

19. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 512с.

20. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 142с.

21. Економіка та фінанси підприємства: методика розв'язання практичних задач [Текст] : навч. посіб. / [Л. О. Лігоненко та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2010. - 336 с.

22. Леоненко П.М., Юхименко П.І., Ільєнко А.А. та ін. Теорія фінансів: Навчальний посібник/За заг. Ред. О.Д.Василика. - К.:ЦУЛ, 2005. – 480с.

23. Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування [Текст] : навч. посібник / В. М. Жук [та ін.] ; ред. В. М. Жук, Ю. С. Рудченко. - К. : Юр-Агро-Веста, 2008. - 249 с.

24. Облікова політика підприємства [Текст] : навч. посіб. / Ю. Я. Лузан [та ін.] ; ред. В. М. Гаврилюк [та ін.]. - К. : ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.

25. Фінанси малих підприємств [Текст] : навч. посіб. / Маргасова В. Г., Виговська В. В., Роговий А. В. - К. : Слово, 2011. - 264 с.

26. Фінанси підприємств [Текст] : зб. вправ і задач / Р. О. Комар, О. С. Мощицький, А. В. Лобанов ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ, 2010. - 57 с.

27. Фінанси підприємств [Текст] : конспект лекцій / О. Ю. Проскура ; Харківський національний економічний ун-т. - Х. : ХНЕУ, 2008. - 59 с.

28. Фінанси підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни студ. заоч. форми навчання / Біла О. Г., Галик Л. М., Дрівко М. М. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2007. – 107 с.

29. Фінанси підприємств [Текст] : термінологічний словник для студ. екон. спец. / О. В. Герасименко, Г. О. Роганова ; Донбаська держ. машинобудівна академія. - Краматорськ : ДДМА, 2007. - 148 c.

30. Фінанси підприємств: практикум [Текст] / В. Г. Фурик, І. М. Кулик ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 92 с.

31. Фінанси підприємств: проблеми і перспективи [Текст] : монографія : у 3 т. / за ред. д-ра екон. наук, проф. М. Д. Білик ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : ПанТот, [2012] . - Т. 2 : Фінансові аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств / [Білик М. Д. та ін.]. - 2012. - 276 с.

32. Фінанси підприємств: теоретико-методичне забезпечення формування та відтворення [Текст] : монографія / [Журавльова І. В. та ін. ; за заг. ред. Журавльвої І. В.]. - Х. : ХНЕУ, 2010. - 428 с.

33. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку [Текст] : у 3 т. / ред. А. І. Даниленко ; Інститут економіки та прогнозування НАН України. - К. : Фенікс, 2008 . - Т. 3 : Фінанси підприємств: тенденції, стан і проблеми управління / А. І. Даниленко [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 307 с.

Інформаційні ресурси

34. Загальні засади організації бухгалтерського обліку. - Режим доступу : http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=83009

35. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі) «Фінанси підприємств в аграрному секторі економіки» - Режим доступу : http://sites.znu.edu.ua/news_details/news_id=11882&lang=ukr

36. Офіційний сайт Верховної ради України. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

37. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. - Режим доступу: http://kmu.gov.ua

38. Фінанси підприємств [Текст] : практикум / [уклад.: Л. Л. Гриценко, О. В. Дейнека, І. М. Крайніков] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 93 с. - Режим доступу: http://lib.uabs.edu.ua/library/Metod/K_fin/2011/1062_2011.pdf


Додаток А

Зразок аркуша з завданням

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Кафедра фінансів

Дисципліна «Фінанси підприємства»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Курс ІІІ(VI) група ___ семестр VI (VIII)

 

Завдання

на курсову роботу студентки

Іваненко Галині Олександрівні

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) «Податки як категорія, що характеризує економічні відносини між державою та суб’єктами господарювання».

2. Строк здачі закінченого проекту (роботи) “___” ________ _____ р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи): матеріали підручників та посібників з методиками розрахунку податкових платежів, річна фінансова звітність підприємства, тощо.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці):

Вступ

1. Теоретичні основи оподаткування вітчизняних підприємств.

2. Аналіз податкового навантаження на підприємство.

3. Удосконалення системи податкового планування на підприємстві.

Висновки

5. Перелік графічного матеріалу:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: “__” __________ 20__ р.


Додаток Б

Зразок календарного плану

 

Календарний план

 

Пор. № Назва етапів курсового проекту (роботи) Термін виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Вибір теми курсової роботи
2. Підбір літератури і складання бібліографії з обраної теми
3. Ознайомлення зі змістом теми і складання попереднього плану роботи
4. Вивчення літературних джерел, уточнення плану і підготовка матеріалів до написання тексту
5. Підбір матеріалу для обробки на ПК
6. Написання тексту
7. Оформлення курсової роботи
8. Подання роботи на кафедру

 

Студент________________

(підпис)

Керівник _______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

“___” ________________________20__ р.


Додаток В

Зразок титульної сторінкиПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.013 с.)