Теми для підготовки доповідей та рефератівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми для підготовки доповідей та рефератів1. Постмодернізм, гуманізм, космізм, антропокосмізм у сучасній культурі.

2. Сучасна українська культура: особливості розвитку.

3. Особливості національно – культурного відродження в 80 – 90 – х роках.

4. Криза українського кінематографу.

5. Здобутки та проблеми української освіти та науки.

6. Театр. Українська класична та популярна музика.

7. Сучасне релігійне життя України.

8. Український постмодернізм.

 

Бібліографічний список

1. Історія української культури/ за заг. Ред. І.Крип’якевича. – з – е вид. – К., 2000.

2. Попович М.В. Історія української культури. – К., 2002.

3. Історія української та зарубіжної культури: Навчальний посібник/ С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А Горбань. – 4 вид. – К.: Товариство “Знання”- Прес, 2002.

4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській культурі.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

Індивідуальні завдання, як форма навчання, мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці, розвиток творчих здібностей, актуалізацію мотивів як навчально-пізнавальної, так і наукової та інноваційної діяльності студентів.

Консультативні заняття за індивідуальними завданнями проводяться у поза навчальний час за окремим графіком. Завдання, які пропонуються студентам, мають достатній рівень складності, їх вирішення буде залежати від пізнавально-практичних, творчих, дослідницьких здібностей студентів.

При підготовці до написання індивідуальних навчально-дослідних завдань необхідно користуватися „Методичними рекомендаціями до написання реферату”.

 


5.1. Підготувати реферати та організувати обговорення ( у формі дискусії, або бесіди, або рольової гри ) за такими темами:

1. Архітектура Константинополя. Собор св.Софії, палац, фортифікаційні споруди, Золоті ворота. Втілення ідеї соборності як єдності світу у Софії Київській та Новгородській.  
2. Давньоруський фольклор та ікони.  
3. Ікона Володимирської Богоматері як твір візантійського художника та феномен давньоруської культури.  
4. Андрій Рубльов і становлення російської школи живопису.  
5. "Домострой" – енциклопедія життя Стародавньої Русі.  
6. Творчість Левицького і Боровиковського.  
7. Історичний живопис Лосенко.  
8. Українська архітектура ХVІ – першої половини ХVІІ ст.  
9. Київський іконопис ХІІІ – першої половини ХІV ст.  
10. Ансамбль розписів Воздвиженської та Юріївської церков у Дрогобичі.  
11. Українське малярство ХV – ХVІ ст. на західноукраїнських землях.  
12. Українське декоративно-прикладне мистецтво ХІV – ХVІ ст.  
13. Організація освіти у Запорізькій Січі.  
14. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської Академії.  
15. Ораторська проза С.Яворського та Феофана Прокоповича – зразок культури барокко.  
16. „Енеїда” І. Котляревського – перлина української бурлескної поезії.  
17. Шкільна драма ХVІІІ ст.  
18. Архітектура українського барокко.  
19. Собор св. Юра у Львові – пам'ятка української архітектури.  
20. Театр і музика українського барокко.  
21. Стильові особливості прози Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.
22. Харків і Полтава як центри театрального життя України початку ХІХ ст.
23. А.І. Меленський як головний архітектор Києва.
24. Українська скульптура кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.
25. Портрет у творчості Т.Г.Шевченка.
26. Життя і побут селян у реалістичному живописі Т.Г.Шевченка.
27. "Катерина" Т.Г. Шевченка і традиції народних картин.
28. Ідеї Т.Г. Шевченка у творчості М. Драгоманова.
29. С. Гулак-Артемовський в історії української музики.
30. Музична творчість М.В. Лисенка.
31. Вплив європейського модернізму у творчості поета, театрознавця і перекладача М. Вороного. М.Хвильовий як теоретик національно-культурного відродження.
32. Лесь Курбас – режисер-реформатор.
33. Мотиви експресіонізму у творчості художника О. Новаківського.
34. Школа М. Бойчуха в історії українського живопису.
35. Діячі української культури в еміграції.
36. Сучасний український театр.
37. Українське декоративно-прикладне мистецтво.
38. Художники Придніпров'я.

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам, здійснюється в такому порядку:

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам, здійснюється в такому порядку:

 

 

Модуль 1 Поточне тестування Модуль 2 Індивідуальне навчально-дослідне завдання Іспит Сума
Змістовий модуль I Змістовий модуль II Змістовий модуль III        
     
Т.1 Т. 2 Т. 3 Т .4 Модульний контроль №1   Т.5 Т 6 Т.7 Модульний контроль №2        

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за шкалою навчального закладу Оцінка за національного шкалою
Екзамен Залік
А 85-100 5 (відмінно) Зараховано
ВС 65-84 4 (добре)
DE 50-64 3 (задовільно)
FX 20-49 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) Незараховано
F 0-19 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) Незараховано

 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 70-бальною шкалою за результатами:

· за виконання завдань для самостійної роботи – 19 балів

· за роботу на семінарських заняттях – 51 бал;

· Виконання модульних контрольних завдань –11 балів.

 

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

 

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів  
 
Модуль 1  
Змістовий модуль 1. Витоки української культури  
          Культура Київської Русі Самостійна робота     Семінарське заняття Українська культура XIV-XVI ст.   Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему                
    Самостійна робота     Семінарське заняття Всього за змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2. Культура козацької доби   Розвиток культури в умовах будівництва української козацької держави XVIІ ст. Самостійна робота     Семінарське заняття Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах. Активність при обговоренні питань. Всього за тему   Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему                                
Піднесення української культури у XVIІІ ст. Самостійна робота     Семінарське заняття   Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему            
  Модульний контроль № 1      
  Всього за змістовий модуль 2      
            Змістовий модуль 3. Культура української нації Розвиток української культури у XIX ст. Самостійна робота     Семінарське заняття     Культурний розвиток України у 20-80-ті роки XX ст. Самостійна робота   Семінарське заняття   Проблеми духовного відродження в незалежній Україні Самостійна робота     Семінарське заняття     Модульний контроль № 2     Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему   Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему   Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з теми   Складання термінологічного словнику за темою.   Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах.   Активність при обговоренні питань. Всього за тему     Всього за змістовий модуль 3                                        
    Всього за Модуль 1
Модуль 2. Індивідуальна робота
  Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, що виконується у рамках : · наукової тематики кафедри; · індивідуальних планів викладачів; · студентської науково-дослідної групи. · Проведення бібліографічного огляду наукової літератури. · Підготовка наукової доповіді та тез доповіді. · Виступ на студентській науковій конференції.          
    Всього за модуль 2 Екзамен Відповідь на питання № 1 Відповідь на питання № 2 Відповідь на питання № 3  
 
    ВСЬОГО БАЛІВ
             

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється за 2, 3, 4-бальною шкалою. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· Конспектування окремих питань теми (максимальна оцінка –бали).

· Складання термінологічного словнику за темою (максимальна оцінка –бал).

Критерії оцінювання:

· Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 1 бал.

· Якість викладання теоретичного матеріалу – 1 бал

· Наявність самостійних висновків – 1бал

· Наявність та повний обсяг термінологічного словнику – 1 бал.

 

Семінарські заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час семінарського заняття за кожною темою здійснюється за 4-5-бальною шкалою. Об’єктом контролю роботи студентів на семінарському занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом у відповідях і виступах (максимальна оцінка – 3-4 бали).

· Рівень знань, виявлений студентом при обговоренні ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 2 бали).

 

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом у відповідях і виступах становить: 0; 1; 2; 3; 4 бали.

Критерії оцінювання:

- Розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються.

- Обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що розглядаються.

- Уміння поєднувати теорію з практикою.

- Логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Індивідуальна робота

10 балівза виконання індивідуальних завдань студент може отримати, якщо:

- робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджуваних проблем;

- при описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту, а саме:

1. Структура дослідження:

а) план;

б) вступ, який містить наступні позиції:

- актуальність проблеми;

- мета роботи;

- завдання (кожному з поставлених завдань має відповідати певна частина роботи);

- наукова новизна дослідження (відібрано новий матеріал для аналізу, здійснено уточнення певних наукових понять тощо);

в) основна частина регламентована поділом на глави, в кожній з яких реалізується одне із завдань, сформульованих у вступі. Усі структурні частини роботи композиційно завершені;

г) висновки;

д) тези – короткий виклад основних результатів дослідження;

є) список літератури укладений в алфавітному порядку відповідно до зразків оформлення посилань, рекомендованих ВАК України для робіт наукового характеру. У роботі використано найновіші досягнення історичної науки з означуваних проблем.

2. Виклад думки:

а) аргументація думки.

У роботі продемонстровано обґрунтовані посилання на відповідні джерела, теоретичні роздуми, проілюстровано конкретними прикладами;

б) ілюстрування думки.

Для ілюстрації авторських тверджень застосовано найбільш показові, найбільш переконливі приклади, частину яких піддано детальному аналізу.

2. Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

- текст набрано на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, ліве – 3,5, нижнє – 3, праве – 1);

- нумерація сторінок зверху справа;

- кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;

- посилання в тексті оформлено за зразком: [5, с.22], де 5 – номер джерела у списку літератури, с. 22 – номер сторінки;

- робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

7-9 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту;

- робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел;

- основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань;

- висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

6-7 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел;

- мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю;

- допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури;

- у викладі думки недостатньо продемонстровано власне бачення проблеми, аргументацію власної наукової гіпотези.

3-5 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- дослідження в цілому має серйозні недоліки у структурі, характерні викладу думки й технічному оформленні, але відповідає вимогам щодо обсягу, змісту обраного матеріалу, добору наукових джерел.

1-2 балівза виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел;

- роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

0-1 бал за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;

- роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

 

Модульний контроль № 1

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при відповіді на питання №1 становить: 2 бали.

Критерії оцінювання:

- Точність вирішення завдання.

- Повнота вирішення завдання.

- Ступінь обґрунтованості відповіді.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленогостудентом при відповіді на питання №2 становить: 3 бали.

Критерії оцінювання:

· 80 – 100% правильних відповідей – 3 бала.

· від 60 до 79 % правильних відповідей – 2 бала.

· від 40 до 59 % правильних відповідей – 1,5 бала.

· від 20 до 39 % правильних відповідей – 1 бал.

· до 19 % правильних відповідей – 0 балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленогостудентом при відповіді на питання №3 становить: 3 бали.

Критерії оцінювання:

· 80 – 100% правильних відповідей – 3 бала.

· від 60 до 79 % правильних відповідей – 2 бала.

· від 40 до 59 % правильних відповідей – 1,5 бала.

· від 20 до 39 % правильних відповідей – 1 бал.

· до 19 % правильних відповідей – 0 балів.

Модульний контроль № 2

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при відповіді на питання №1, №2, №3 становить: 6 балів.

Критерії оцінювання:

· Точність вирішення завдання.

· Повнота вирішення завдання.

· Ступінь обґрунтованості відповіді.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

· 90 – 100% правильних відповідей – 6 балів.

· 80 – 89% правильних відповідей – 5 балів.

· 70 – 79% правильних відповідей – 4 балів.

· 60 – 69% правильних відповідей – 3 балів.

· 50 – 59% правильних відповідей – 2,5балів.

· 40 – 49% правильних відповідей – 2бали.

· 30 – 39% правильних відповідей – 1,5 бала.

· 20 – 29% правильних відповідей – 1 бала.

· 10 – 19% правильних відповідей – 0,5 бала.

· 1 – 9% правильних відповідей – 0 балів.

 


Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів за модулем 2 виконується у межах наукової тематики кафедри, індивідуальних планів викладачів, тематики студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: 0;2; 3; 5; 10 балів.

Критерії оцінювання:

· Підготовка наукового самостійного дослідження та тез доповіді (максимальна оцінка – 6 бали).

· Бібліографічний огляд наукової літератури (максимальна оцінка – 1 балів).

· Виступ на студентській науковій конференції або круглому столі (максимальна оцінка – 3 бали).

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу.

 

Іспит

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційні завдання до іспиту складаються на основі програми навчальної дисципліни «Історія української культури». Екзаменаційний білет включає три теоретичних питання:

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 20-бальною шкалою.

Для оцінювання рівнявідповідей студентів на теоретичне запитання №2,3 використовуються такі критерії:

· Виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні теоретичного матеріалу – 7 балів.

· Виявлення глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 6 бали.

· Виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 4 бали.

· Володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 2 бали.

· Виявлення помилок в знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 1 бал.

· Виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; слабке володіння окремими поняттями, методиками та інструментами програмного матеріалу, допускаючи при їх використанні принципові помилки – 0 балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при відповіді на теоретичне питання №1 становить:

· Виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні теоретичного матеріалу – 6 балів.

· Виявлення глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 5 бали.

· Виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 4 бали.

· Володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 2 бали.

· Виявлення помилок в знаннях програмного матеріалу, володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни – 1 бал.

· Виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; слабке володіння окремими поняттями, методиками та інструментами програмного матеріалу, допускаючи при їх використанні принципові помилки – 0 балів.

 

Оцінювання знань та компетенцій студентів з навчальної дисципліни здійснюється на підставі результатів поточного і підсумкового контролю – іспиту.

Студент денної форми навчання має право не складати іспит та отримати загальну підсумкову оцінку, якщо він виконав протягом семестру усі види навчальної роботи з дисципліни без порушення встановлених термінів і набрав 50 і більше балів. В іншому разі він повинен обов’язково складати іспит.

Перескладання позитивної загальної підсумкової оцінки з дисципліни з метою її підвищення не дозволяється.

Якщо студент має загальну підсумкову оцінку з дисципліни «FX» за шкалою ECTS, то він допускається до складання академічної заборгованості і повинен її ліквідувати (за денною формою навчання) протягом перших двох тижнів наступного семестру.

Якщо при перескладенні студент отримує оцінку «FX» за шкалою ECTS, то протягом наступних двох тижнів він має право перескласти іспит з дисципліни в комісії, яка призначається розпорядженням декана факультету. У разі повторного отримання оцінки «FX» або «F» за шкалою ECTS студент не допускається до вивчення нових дисциплін без укладання з академією договору на повторне вивчення курсу та може продовжити навчання у наступних семестрах, якщо він має не більше двох заборгованостей.

 


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1

1. Перщовитоки культури Київської Русі.

2. Розкрийте суть язичництва.

3. Вплив справило християнства на процеси розвитку культури Київської Русі.

4. Видатні діячі культури Київської Русі.

5. Що таке мозаїки та фрески? Розкажіть, що Ви знаєте про мозаїки та фрески Софійського собору в Києві.

6. Види прикладного мистецтва, які набули високого розвитку та поширення на Русі.

7. Розвиток літописання та літератури в Київській Русі.

8. Видатні архітектурні споруди Київської Русі.

9. Розкрийте питання того, які традиції архітектури Київської Русі зберігались в Московській державі.

10. Дайте характеристику культурної та соціально-політичної ситуації у Українських землях у XІV-XVI ст.

11. Роль, яку відігравали православні братства в Україні.

12. Назвіть видатних вчених та культурних діячів України XV-XVI ст.

13. Роль міста, церкви та княжих дворів у розвитку культури.

14. Розвиток освіти в польско-литовску добу.

15. Характерні особливості літературного і видавничого процесу в українських землях за часів феодальної роздрібненості.

16. Виникнення української козацької держави та її роль урозвитку національної культури.

17. Розкрийте роль друкарень у розвитку культури XVII ст.

18. Охарактеризуйте Києво-Могилянську добу і її роль у розвитку культури ХVІІ ст.

19. Що таке козацький літопис, які літописи ви знаєте? Їх роль у культурному розвитку XVII ст.

20. Роль православної церкви в козацькому житті.

21. Козацький живопис.

22. Навчальні заклади ХVІІІ ст.

23. Суть та риси українського барокко

24. Козацькі літописи Г. Грабянки, Самійла Величка, Самовидця.

25. Роль "Енеїди" І.П. Котляревського в українській літературі.

26. Квітка-Основ'яненко та його гумористичні оповідання.

27. Художників – портретисти ХVІІІ ст.

28. Українських композитори ХVІІІ ст.


ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2

1. Значення "Історії Русів"для спрямування української культури XIX ст.

2. Роль «Руської трійці» у піднесенні національно-культурної ідеї XIX ст.

3. Кирило-Мефодіївське братство і його роль в житті української інтелігенції.

4. Громади і їх роль у суспільному та культурному житті.

5. Історія створення гімну "Ще не вмерла Україна".

6. Творчість М.В. Гоголя та її роль для розвитку української культури.

7. Роль Т.Г. Шевченка в розвитку в української літератури, мови та українського малярства.

8. Композитор М. Лисенко та його твори.

9. Роль П.І. Чайковського у музичному житті України.

10. Розкрийте значення терміну "українізація".

11. Розкрийте значення терміну «соціалістичний реалізм».

12. Охарактеризуйте основні етапи розвитку радянської школи.

13. Твори українських радянських письменників.

14. Основні тенденції розвитку української культури періоду незалежної держави.

15. Небезпека поширення “масової культури” для розвитку української національної культури.

16. Особливості розвитку сучасної української освіти.

17. Назвіть галузі науки, в яких українські вчені мають світовий пріоритет.

18. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку української літератури.

19. Творчість яких письменників українського зарубіжжя стала відомою українському читачеві в останні роки?

20. Дайте аналіз головних проблем сучасної української культури та визначте роль культури в подальшому розвитку держави.

 


ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 

1. Перщовитоки культури Київської Русі.

2. Суть язичництва та його вплив на сферу культурного життя давніх слов’ян.

3. Писемність, освіта, література Київської держави.

4. Архітектура і образотворче мистецтво Русі.

5. Вплив християнства на процеси розвитку культури Київської Русі.

6. Видатні діячі культури Київської Русі.

7. Що таке мозаїки та фрески? Розкажіть, що Ви знаєте про мозаїки та фрески Софійського собору в Києві.

8. Види прикладного мистецтва, які набули високого розвитку та поширення на Русі.

9. Розвиток літописання та літератури в Київській Русі.

10. Видатні архітектурні споруди Київської Русі.

11. Розкрийте питання того, які традиції архітектури Київської Русі зберігались в Московській державі.

12. Дайте характеристику культурної та соціально-політичної ситуації у Українських землях у XІV-XVI ст.

13. Роль, яку відігравали православні братства в Україні.

14. Назвіть видатних вчених та культурних діячів України XV-XVI ст.

15. Роль міста, церкви та княжих дворів у розвитку культури.

16. Розвиток освіти в польско-литовску добу.

17. Характерні особливості літературного і видавничого процесу в українських землях за часів феодальної роздрібненості.

18. Виникнення української козацької держави та її роль урозвитку національної культури.

19. Розкрийте роль друкарень у розвитку культури XVII ст.

20. Охарактеризуйте Києво-Могилянську добу і її роль у розвитку культури ХVІІ ст.

21. Що таке козацький літопис, які літописи ви знаєте? Їх роль у культурному розвитку XVII ст.

22. Роль православної церкви в козацькому житті.

23. Козацький живопис.

24. Навчальні заклади ХVІІІ ст.

25. Суть та риси українського барокко

26. Козацькі літописи Г. Грабянки, Самійла Величка, Самовидця.

27. Роль "Енеїди" І.П. Котляревського в українській літературі.

28. Квітка-Основ'яненко та його гумористичні оповідання.

29. Художників – портретисти ХVІІІ ст.

30. Українських композитори ХVІІІ ст.

31. Значення "Історії Русів"для спрямування української культури XIX ст.

32. Роль «Руської трійці» у піднесенні національно-культурної ідеї XIX ст.

33. Кирило-Мефодіївське братство і його роль в житті української інтелігенції.

34. Громади і їх роль у суспільному та культурному житті.

35. Історія створення гімну "Ще не вмерла Україна".

36. 6.Творчість М.В. Гоголя та її роль для розвитку української культури.

37. Роль Т.Г. Шевченка в розвитку в української літератури, мови та українського малярства.

38. Композитор М. Лисенко та його твори.

39. Роль П.І. Чайковського у музичному житті України.

40. Розкрийте значення терміну "українізація".

41. Розкрийте значення терміну «соціалістичний реалізм»

42. Охарактеризуйте основні етапи розвитку радянської школи.

43. Твори українських радянських письменників.

44. Основні тенденції розвитку української культури періоду незалежної держави.

45. Небезпека поширення “масової культури” для розвитку української національної культури.

46. Особливості розвитку сучасної української освіти.

47. Назвіть галузі науки, в яких українські вчені мають світовий пріоритет.

48. Охарактеризуйте сучасний стан розвитку української літератури.

49. Творчість яких письменників українського зарубіжжя стала відомою українському читачеві в останні роки?

50. Дайте аналіз головних проблем сучасної української культури та визначте роль культури в подальшому розвитку держави.

 


Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч. посібник.– К.: МАУП, 1998.– 232 с.

2. Введение в культурологию: Учебное пособие: 2-е изд. перераб. и доп./ Руководитель автор. колл. и отв. ред. Е.В.Попов.– М.: ВЛАДОС, 1996 – 336 с.

 

Додаткова література

1. Воропай Олекса. Звичаї українського народу. – Київ: «Школа», 2006. – 384 с.

2. Історія української культури / За ред. І.Крип’якевича.– К.: Либідь, 1994.– 656 с.

3. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Левчук Л.Т. та ін.– К.: Либідь, 1997.– 430 с.

4. Крижанівський О.П. Історія стародавнього Сходу: Курс лекцій.– К.: Либідь – 1996.– 465 с.

5. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навчальне видання / За загальн. ред. Черепанової С.О., Фендрика Є.М., Яртися А.А.– Львів: Світ, 1994.– 496 с.

6. Лосєв І.В. Історія і теорія культури: Європейський контекст. Навч. посібник.– К.: Либідь, 1995.– 224 с.

7. Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура ХХ ст.: Навч. посібник.– К.: Т-во „Знання , КОО, 2002.– 214 с.

8. Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навч. посібник: вид.2-ге, перероб. та доп.– К.: Центр навчальної літератури, 2005.– 392 с.

9. Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник.– К.: Основа, 1995.– 336 с.

10. Попович М.В. Нарис історії культури України.– К.: АртЕк, 1999 – 728 с.

11. Скрипникова Л.В., Ефремова Ж.К. Основы мировой и украинской культуры.– Дн-ск: Арт-Пресс, 1997.– 300 с.

12. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Підручник / Горбач Н.Я. та ін.– Львів: Каменяр, 1992.– 166 с.

13. Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича / упор. С.В.Ульяновська.–

14. К.: Либідь, 1993.– 592 с.

15. 14.Черепанова С. Філософія родознавства. – Київ: «Знання», 2008. – 460 с.

 


Навчальне видання

 

 

Чечельницька Ганна Володимирівна

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 51; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.016 с.)