Зміст професійно-технічної освіти 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст професійно-технічної освіти70

Финансирование профессионально-технических учебных заведений и учреждений профессионально-технического образования

Профессионально-технические учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования осуществляют финансовую деятельность в соответствии с Законом Украины "Об образовании", настоящего Закона, а также иных нормативно-правовых актов.

Финансирование профессионально-технической подготовки работников, социальная защита учеников, слушателей и педагогических работников в государственных или коммунальных профессионально-технических учебных заведениях, в пределах объемов государственного заказа, осуществляются на нормативной основе за счет средств государственного или местных бюджетов.

Государство обеспечивает своевременность соответствующих выплат и предоставление льгот ученикам, слушателям и педагогическим работникам государственных профессионально-технических учебных заведений.

Учреждения профессионально-технического образования и профессионально-технические учебные заведения других форм собственности содержатся за счет средств соответствующих учредителей.

Объемы бюджетного финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений и учреждений профессионально-технического образования не могут уменьшаться или прекращаться при наличии иных источников финансирования.

Не использованные в текущем году бюджетные и внебюджетные средства не могут быть изъяты со счета государственного профессионально-технического учебного заведения либо учреждения профессионально-технического образования, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Пятьдесят процентов заработной платы за производственное обучение и производственную практику учащихся, слушателей профессионально-технических учебных заведений направляется на счет учебного заведения для осуществления его уставной деятельности, укрепления учебно-материальной базы, на социальную защиту учащихся, слушателей, проведение культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы.

Профессионально-технические учебные заведения пользуются налоговыми, таможенными и другими льготами согласно законодательству.

 

69

Органы государственного управления профессионально-техническим образованием

К государственным органам управления профессионально-техническим образованием относятся:

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере профессионально-технического образования;

министерства и другие центральные органы исполнительной власти, которым подчинены профессионально-технические учебные заведения;

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и созданные ими органы управления профессионально-техническим образованием;

межотраслевой совет по профессионально-техническому образованию.

 

68.

Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти
1.Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для
проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про
навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами
договорів про навчально-виробничу практику.

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.
Підприємства, установи, організації - замовники підготовки кваліфікованих робітників зобов'язані відповідно до укладених угод перераховувати кошти на зміцнення навчально-виробничої бази,
безоплатно передавати для навчальних цілей професійно-технічним навчальним закладам приміщення, споруди, обладнання, техніку, інструменти, матеріали, енергоносії, науково-технічну інформацію,
нові технології виробництва тощо, подавати консультаційну технічну і технологічну допомогу та можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді.

 

67

Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники долучають до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації представників роботодавців, їх організацій та об'єднань.

Поточний контроль передбачає: поурочне опитування учнів, слухачів; контрольні та перевірні роботи;
інші форми контролю, що не суперечать етичним та методико-педагогічним нормам.

Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів.

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

Форми та періодичність вихідного контролю визначаються навчальним планом.
Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм вихідного контролю, їх періодичності є обов'язковим.
Кваліфікаційна атестація учнів, слухачів здійснюється професійно-технічним навчальним закладом з участю представників підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів після кожного ступеня навчання та після закінчення повного курсу навчання.
Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння учням, слухачам кваліфікації відповідного рівня, про що вноситься запис у документ про професійно-технічну освіту.

 

66.

Форми організації навчального процесу
Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.
Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і провадиться у таких формах: різні типи уроків, лекція, теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо; індивідуальне заняття учнів, слухачів; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, випускна та проміжна етапна кваліфікаційна робота, дипломний проект); навчальна екскурсія; інші форми організації теоретичного.навчання.
Фізична підготовка проводиться у спеціальних приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах у формі уроку фізичного виховання та в позаурочний час у спортивних секціях.
Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг у таких формах:

урок виробничого навчання в навчальному закладі; урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг; виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг; переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг; інші форми професійної практичної підготовки.
Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

 

65

Основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу
До основних повноважень та напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать:організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання; навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку; розробка правил прийому учнів до навчального закладу на основі типових правил прийому; формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій; організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів; атестація педагогічних працівників; організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях; здійснення професійного навчання незайнятого населення; організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях; забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників; матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати; забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів.

 

64

Засновники професійно-технічних навчальних закладів
Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; громадяни України. Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.

 

63

Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу
Професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно
до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.
Потреба у професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за пропозиціями міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації професійно-технічних навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

62 Типи професійно-технічних навчальних закладів
До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

 

61

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти
На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника.

 

60

СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти. Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на
навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.
Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

 

59

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик професій.

58

55

54.

51

50

49.

45

Органи громадського самоврядування вищого навчального закладу, Студентське самоврядування

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються у вищому навчальному закладі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

 

43

40

Основні напрями діяльності вищого навчального закладу наступні:

- підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних кадрів;

- науково-дослідна робота;

- спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів;

- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

- здійснення зовнішніх зв'язків.

 

39 типи, рівні акредитації вищого навчального закладу

I рівень — технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;

II рівень — коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;

III рівень — інститут, консерваторія;

IV рівень — інститут, консерваторія, академія, університет.

 

70

Финансирование профессионально-технических учебных заведений и учреждений профессионально-технического образования

Профессионально-технические учебные заведения и учреждения профессионально-технического образования осуществляют финансовую деятельность в соответствии с Законом Украины "Об образовании", настоящего Закона, а также иных нормативно-правовых актов.

Финансирование профессионально-технической подготовки работников, социальная защита учеников, слушателей и педагогических работников в государственных или коммунальных профессионально-технических учебных заведениях, в пределах объемов государственного заказа, осуществляются на нормативной основе за счет средств государственного или местных бюджетов.

Государство обеспечивает своевременность соответствующих выплат и предоставление льгот ученикам, слушателям и педагогическим работникам государственных профессионально-технических учебных заведений.

Учреждения профессионально-технического образования и профессионально-технические учебные заведения других форм собственности содержатся за счет средств соответствующих учредителей.

Объемы бюджетного финансирования государственных профессионально-технических учебных заведений и учреждений профессионально-технического образования не могут уменьшаться или прекращаться при наличии иных источников финансирования.

Не использованные в текущем году бюджетные и внебюджетные средства не могут быть изъяты со счета государственного профессионально-технического учебного заведения либо учреждения профессионально-технического образования, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Пятьдесят процентов заработной платы за производственное обучение и производственную практику учащихся, слушателей профессионально-технических учебных заведений направляется на счет учебного заведения для осуществления его уставной деятельности, укрепления учебно-материальной базы, на социальную защиту учащихся, слушателей, проведение культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы.

Профессионально-технические учебные заведения пользуются налоговыми, таможенными и другими льготами согласно законодательству.

 

69

Органы государственного управления профессионально-техническим образованием

К государственным органам управления профессионально-техническим образованием относятся:

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере профессионально-технического образования;

министерства и другие центральные органы исполнительной власти, которым подчинены профессионально-технические учебные заведения;

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации и созданные ими органы управления профессионально-техническим образованием;

межотраслевой совет по профессионально-техническому образованию.

 

68.

Участь підприємств, установ, організацій у здійсненні професійно-технічної освіти
1.Підприємства, установи, організації незалежно від форм власності надають учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів робочі місця або навчально-виробничі ділянки для
проходження виробничого навчання чи виробничої практики відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами договорів про навчально-виробничу практику. Типовий договір про
навчально-виробничу практику та порядок надання робочих місць визначаються Кабінетом Міністрів України.

2.Керівники підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за забезпечення належних умов праці та оплату праці учнів, слухачів на виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії відповідно до укладених із професійно-технічними навчальними закладами
договорів про навчально-виробничу практику.

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час виробничого навчання і виробничої практики на виробництві виконують роботи відповідно до навчальних планів і програм.
Підприємства, установи, організації - замовники підготовки кваліфікованих робітників зобов'язані відповідно до укладених угод перераховувати кошти на зміцнення навчально-виробничої бази,
безоплатно передавати для навчальних цілей професійно-технічним навчальним закладам приміщення, споруди, обладнання, техніку, інструменти, матеріали, енергоносії, науково-технічну інформацію,
нові технології виробництва тощо, подавати консультаційну технічну і технологічну допомогу та можливість стажування на виробництві викладачам, майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, проводити роботу з професійної орієнтації молоді.

 

67

Контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційна атестація
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційну атестацію. Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, засновники долучають до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційної атестації представників роботодавців, їх організацій та об'єднань.

Поточний контроль передбачає: поурочне опитування учнів, слухачів; контрольні та перевірні роботи;
інші форми контролю, що не суперечать етичним та методико-педагогічним нормам.

Тематичний контроль передбачає тематичне опитування або тестування учнів, слухачів.

Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає:
кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника професійно-технічного навчального закладу відповідного атестаційного рівня;
захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

Форми та періодичність вихідного контролю визначаються навчальним планом.
Дотримання зазначених у навчальному плані конкретних форм вихідного контролю, їх періодичності є обов'язковим.
Кваліфікаційна атестація учнів, слухачів здійснюється професійно-технічним навчальним закладом з участю представників підприємств, установ, організацій - замовників підготовки кадрів після кожного ступеня навчання та після закінчення повного курсу навчання.
Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння учням, слухачам кваліфікації відповідного рівня, про що вноситься запис у документ про професійно-технічну освіту.

 

66.

Форми організації навчального процесу
Професійно-технічна освіта може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну, професійно-теоретичну і професійно-практичну підготовку.
Природничо-математична, гуманітарна, загальнотехнічна, професійно-теоретична підготовка здійснюється в спеціалізованих навчальних кабінетах, аудиторіях, лабораторіях і провадиться у таких формах: різні типи уроків, лекція, теоретичний семінар, практичний семінар, лабораторно-практичне заняття тощо; індивідуальне заняття учнів, слухачів; виконання учнями, слухачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, випускна та проміжна етапна кваліфікаційна робота, дипломний проект); навчальна екскурсія; інші форми організації теоретичного.навчання.
Фізична підготовка проводиться у спеціальних приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках, стадіонах у формі уроку фізичного виховання та в позаурочний час у спортивних секціях.
Професійно-практична підготовка проводиться у навчальних майстернях, на полігонах, на тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг у таких формах:

урок виробничого навчання в навчальному закладі; урок виробничого навчання на виробництві чи в сфері послуг; виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи в сфері послуг; переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи в сфері послуг; інші форми професійної практичної підготовки.
Професійно-практична підготовка учнів, слухачів здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством.

 

65

Основні повноваження та напрями діяльності професійно-технічного навчального закладу
До основних повноважень та напрямів діяльності професійно-технічного навчального закладу належать:організація навчально-виховного процесу, вибір форм та методів навчання; навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність; розробка робочих навчальних планів з професій та робочих навчальних програм з навчальних предметів на основі типових навчальних планів і типових навчальних програм, визначення регіонального компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються в установленому порядку; розробка правил прийому учнів до навчального закладу на основі типових правил прийому; формування разом з органами управління професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств, установ, організацій; організація харчування, матеріальне забезпечення та побутове обслуговування учнів; атестація педагогічних працівників; організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях; здійснення професійного навчання незайнятого населення; організація виробничого навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях; забезпечення заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників; матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу; визначення структури і штатного розпису з урахуванням встановленого фонду заробітної плати; забезпечення якості професійного навчання та виховання учнів.

 

64

Засновники професійно-технічних навчальних закладів
Засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від форм власності та підпорядкування; громадяни України. Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та іноземцями, якщо це не суперечить законодавству.

 

63

Умови та порядок створення професійно-технічного навчального закладу
Професійно-технічний навчальний заклад створюється відповідно
до соціально-економічних потреб держави чи окремого регіону за наявності необхідної матеріально-технічної і навчально-методичної бази, відповідних педагогічних працівників.
Потреба у професійно-технічних навчальних закладах визначається Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти за пропозиціями міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.
Порядок створення, реорганізації та ліквідації професійно-технічних навчальних закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Професійно-технічні навчальні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

 

62 Типи професійно-технічних навчальних закладів
До професійно-технічних навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

 

61

Підготовка педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти
На посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають відповідну психолого-педагогічну підготовку.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника.

 

60

СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти. Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на
навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.
Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

 

59

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу - це сукупність вимог, що визначають його професійні знання, уміння та навички, що розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик професій.

58

Зміст професійно-технічної освіти

Зміст професійно-технічної освіти зумовлюється суспільними вимогами до рівня кваліфікації робітничих кадрів і визначається державними стандартами професійно-технічної освіти з кожної професії для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, зазначених у державному переліку професій.

 

57

Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів
Прийом громадян до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється в порядку, встановленому навчальним закладом на підставі типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти.

55

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)