ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

Варіант № 1

Теоретична частина:

1) Передумови виникнення та джерела формування козацтва. Запорозька Січ: військовий та адміністративний устрій. Формування органів влади та управління.

2) Українська національна революція 1917 – 1918 рр. Становлення національної державності. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну.

Тестова частина:

Задача № 1

1. Стародавня історія України охоплює період:

а) від часу заселення українських земель людиною — до IX ст.;

б) від часу заселення українських земель людиною — до VII ст.;

в) від II тис. до н. е. — до VII ст. н. е.

2. Під час польського повстання 1830-1831 рр. більшість правобережних селян-українців:

а) підтримували поляків, а частина вступила в польські військові з'єднання;

б) підтримували поляків, але не брали активної участі у військових діях;

в) залишились лояльними до російського уряду, а частина вступила в спеціально створені для боротьби з повстанцями загони.

3. Прихильниками і популяризаторами соціалістичних ідей серед українців у 60-80-х роках XIX ст. були:

а) В.Антонович, Т.Рильський, М. Драгоманов;

б) М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський;

в) М.Зібер, С.Подолинський, Т.Рильський.

4. Поставте події в хронологічній послідовності:

а) початок форсованої індустріалізації;

б) утворення СРСР;

в) початок форсованої колективізації;

г) початок кампанії масового терору в Україні.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 2

Теоретична частина:

1) Визначить причини гайдамацьких повстань на Правобережній Україні у середині 18 ст.

2) Розкрийте причини впровадження НЕПу в радянських республіках та висвітліть головні заходи, які характеризують перехід до даної політики.

 

Тестова частина:

1.Привласнююче господарство — це сукупність занять людини, які дають змогу їй забезпечувати власне життя:

а) привласнюючи зроблене іншими людьми (чужоплемінниками, ворогами та ін.);

б) використовуючи природний рослинний і тваринний матеріал;

в) самостійно займаючись виробництвом (скотарством, землеробством, ремеслом та ін.).

2. Вкажіть, до якого періоду відноситься виникнення Києва:

а) першої половини V ст.; б) кінця V ст.; в) середини VI ст.; г) кінця VI ст

3. Автором "Книги буття українського народу (Закону Божого)", вважають:

а) Т.Шевченка; б) П.Куліша; в) М.Костомарова.

 

4. Який статус, на Ваш погляд, найбільше відповідав складові та характеру діяльності Центральної Ради у лютому-липні 1917 p.:

а) громадська організація;

б) український парламент;

в) тимчасовий загальнонаціональний представницький орган.

 

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 3

Теоретична частина:

1) Опишіть устрій та органи управління Запорозької Січі. Чому, на Вашу думку, її називають "козацькою християнською республікою"?

2) У відповідності до запропонованого плану підготовте відповідь на питання про Столипінську аграрну реформу в Україні: 1) мета реформи П. Столипіна; 2) форми та методи аграрної реформи в Україні; 3) оцінка результатів реформи.

 

Тестова частина:

1. Назвіть князя (княгиню), за часів князювання якого зведено Софійський собор у Києві:

а) Ольга; б) Володимир Великий; в) Ярослав Мудрий; г) Володимир Мономах.

 

2. Наслідком Любецького з’їзду князів 1097 р. було:

а) перетворення Русі в централізовану державу із необмеженою владою київського князя;

б) визнання принаймні частиною тодішньої політичної еліти Русі можливості роздроблення держави на окремі сімейні уділи – вотчини;

в) остаточне розв’язання питання про право успадкування київського престолу і припинення усобиць у країні.

3.Згідно якої угоди козацька територія охоплювала територію Київського воєводства та встановлювався реєстр в 20 тис. осіб?

а) Зборівської; б) Білоцерківської; в) Гадяцької.

4. З тексту якого документа взяте наступне положення: "На території Народної Республіки України від сього дня встановлюється по всіх підприємствах вісім годин праці":

а) І Універсал; б) II Універсал; в) III Універсал; г) IV Універсал.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 4

Теоретична частина:

1) Визначить причини Городельської унії між Королівством Польським і Великим князівством Литовським

2) Підготовте відповідь на тему «Український дисидентський рух», використовуючи наступні питання:

- Хто вони – українські дисиденти?

- Чого вони хотіли?

- Якими засобами діяли вони в умовах радянської дійсності того часу?

 

Тестова частина:

1. Предками українців вважають:

а) венедів та антів; б) антів та склавинів; в) склавинів та венедів.

 

2. Яку посаду замає Б.Хмельницький у реєстровому козацтві напередодні національно-визвольної війни:

а) генеральний писар, б) хорунжий, в) полковник, г) гетьман, д) сотник.

 

3. Царські війська за наказом Петра І зруйнували Запорозьку Січ у:

а) жовтні 1708 р.; б) травні 1709 р.; в) вересні 1710 р.

 

4. В 1929 р. на Першому конгресі українських націоналістів у Відні головою проводу ОУН було обрано:

а) А.Мельника; б) С.Бандеру; в) Є.Коновальця.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 5

Теоретична частина:

1). Дайте характеристику причинам феодальної роздробленості Київської Русі.

2). Розкрийте причини, зміст та наслідки «українізації» в радянській Україні.

 

Тестова частина:

1. Архантропи, на думку вчених, з'явилися на території України:

а) 2 млн. років тому; б) 1 млн. років тому; в) 100 тис. років тому.

2. Яку посаду займав Д. Байда-Вишневецький у полько-литовській державі:

а) гетьмана, б) королівського воєводи, в) королівського старости м. Канева.

3. Назвіть подію, що сталася в 1940 р.:

а) включення до складу Української РСР Північної Буковини;

б) підписання радянсько-німецького пакту про ненапад;

в) приєднання Західної України до СРСР;

г) напад Німеччини на Польщу.

4. Масова громадсько-політична організація, створена в Україні 1989 р. для підтримки перебудови, називалася:

а) Українське культурологічне товариство;

б) Українська Гельсінська спілка;

в) Народний рух України за перебудову;

г) Нова спілка сприяння перебудові.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 6

Теоретична частина:

1) Якими були державотворчі плани гетьмана П. Скоропадського і чому не вдалося їх повністю реалізувати?

2) Дайте розгорнутий план відповіді на тему «Національно-політичне самовизначення українців (1985 – 1991)».

Тестова частина:

1. Автором "Повісті минулих літ" традиційно вважають:

а) митрополита Іларіона; б) монаха Нестора; в) князя Володимира Мономаха

2. У 1385 р. землі Галичини потрапили під владу:

а) королівства Польського;

б) Великого князівства Литовського;

в) Угорського королівства

 

3. Операція "Вісла"—це:

а) воєнна операція Армії Крайової проти бойовиків ОУН-УПА у завершальний період другої світової війни;

б) добровільне переселення українців з їхніх етнічних територій, що входили до складу Польщі, в УРСР, здійснене на підставі польсько-радянського договору 1944 р.;

в) примусове виселення українців з їхніх етнічних східних на західні території Польщі в 1947 р. з метою полонізації, здійснене урядом ПНР під приводом підриву соціальної
основи УІІА.

4. Встановіть відповідність між подіями та датами:

1) визволення Києва від фашистів а) 30 травня 1942 р.

2) визволення Одеси б) 14 жовтня 1942 р.

3) створення Центрального штабу партизанського в) 10 квітня 1944 р.

руху г) 6 листопада 1943 р.

4) створення Української Повстанської армії

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 7

Теоретична частина:

1). Охарактеризуйте становище православної церкви у Великому князівстві Литовському в XIV-XV ст. Яка, на Вашу думку, роль церкви в житті тогочасних українців.

2). Охарактеризуйте прояви розгортання національно-визвольного руху в Україні в період революції 1905 – 1907 рр.

 

Тестова частина:

1. Час існування на території України трипільської археологічної культури:

а) V-ІV тис. до н. е.; б) IV-III тис. до н. е.; в) ІІ-І тис. до н. е

 

2. За візантійськими джерелами, вперше поляни були охрещені за княжіння:

а) Аскольда; б) Рюрика; в) Олега.

3. Таємне Кирило-Мефодіївське товариство існувало у:

а) 1843-1845 рр.; б) 1845-1847 рр.; в) 1847-1848 рр.

 

4. Операція "Вісла"—це:

а) воєнна операція Армії Крайової проти бойовиків ОУН-УПА у завершальний період другої світової війни;

б) добровільне переселення українців з їхніх етнічних територій, що входили до складу Польщі, в УРСР, здійснене на підставі польсько-радянського договору 1944 р.;

в) примусове виселення українців з їхніх етнічних східних на західні території Польщі в 1947 р. з метою полонізації, здійснене урядом ПНР під приводом підриву соціальної
основи УІІА.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 8

Теоретична частина:

1). Провести аналіз особливостей скасування кріпацтва та проведення реформ в Австрійській і Російській імперіях. Окреслити їх наслідки для українських земель.

2). Назвіть та розкрийте основні напрямки політичних реформ («перебудова») М. Горбачова.

Тестова частина:

1. Княгиня Ольга встановила “уроки”. Це означало, що було:

а) визначено розміри повинностей на користь київських князів;

б) запроваджено обов’язкове відвідування Києва князями сусідніх земель;

в) створено школи при церквах та монастирях, які давали початкову освіту.

2. Кревську унію між Литвою і Польщею укладено в:

а) 1385 p.; б) 1413 p.; в) 1569 р.

3. Розмістіть події в хронологічній послідовності:

а) заснування Київської громади;

б) підписання Емського указу Олександром II;

в) публікація "Переднього слова до "Громади", підписаного
М.Драгомановим, М.Павликом та С.Подолинським;

г) поява Валуєвського циркуляра.

4. Встановіть відповідність між подіям та іменами:

1) підготовка Л.Берії до захоплення влади а) М. Хрущов

2) переслідування українських діячів культури в б) Т. Строкач

період "ждановщини" в) О. Гончар

3) розвиток української культури в повоєнній г) Л. Каганович

період

1) приєднання Криму до України

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 9

Теоретична частина:

1). Якими мотивами політичного й особистого характеру міг керуватися І.Мазепа, вступаючи в антиросійський союз з Карлом XII?

2). На конкретних фактах розкрийте історичне значення Центральної Ради, результати її діяльності.

 

Тестова частина:

1. Галицьку та Волинську землі в єдину державу вперше об’єднав:

а) Ярослав Осмомисл; б) Роман Мстиславович; в) Мстислав Удатний

2. Назвіть прізвище, з яким пов'язано заснування Запорізької Січі на острові Мала Хортиця:

а) Предслав Лянцкоронський; б) Дмитро Вишневецький;

в) Петро Сагайдачний; г) Ярема Вишневецький

 

3. Кріпосне право на території Південної України ( Новоросії ) було запроваджене в:

а) 1775 р.; б) 1783 р.; в) 1796 р.

4. Екологічний рух в Україні у 1990 р. оформився в політичну партію:

а) Українська християнсько-демократична партія;

б) Партія зелених України;

в) Українська республіканська партія;

г) Соціал-демократична партія України.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 10

Теоретична частина:

1). Назвіть категорії козацтва на середину 16 ст. та дайте стислу характеристику їх соціального положення, місця в Речі Посполитій, а також наведіть їх приблизну чисельність.

2). Висвітліть здобутки українців під час революції 1848 – 1849 рр.

 

Тестова частина:

1. Встановіть відповідність:

а) Перун 1) бог неба і небесних світил

б) Велес 2) бог вітрів

в) Сварог 3) бог блискавки та грому

г) Стрибог 4) бог — покровитель худоби, торгівлі, добробуту

 

2. Встановіть відповідність:

1) Кревська унія а) 1385 р.

2) Берестейська унія б) 1413 р.

3) Городельська унія в) 1569 р.

4) Люблінська унія г) 1596 р.

3. Встановіть відповідність між іменами видатних українських діячів та їх професійною діяльністю:

1) Іван Федоров а) православний письменник - полеміст;

2) Петро Могила б) політичний, церковний і освітній діяч України

3) Юрій Котермак (Дрогобич) в) засновник книгодрукування в Україні;

4) Іван Вишенський г) український вчений, гуманіст, ректор Болонського університету

 

4. Встановіть відповідність:

а)УСДРП 1) М.Міхновський

б)УНП 2) М.Меленевський

в)УРДП 3) В.Винниченко, С.Петлюра,М.Порш

г)"Спілка" 4) Є.Чикаленко, С.Єфремов, Б.Грінченко

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 11

Теоретична частина:

1). Визначить причини Берестейської унії (1596 р.) та її історичне значення.

2). Охарактеризуйте рух опору в Україні в роки Другої світової війни.

 

Тестова частина:

1. Наслідком Любецького з’їзду князів 1097 р. було:

а) перетворення Русі в централізовану державу із необмеженою владою київського князя;

б) визнання принаймні частиною тодішньої політичної еліти Русі можливості роздроблення держави на окремі сімейні уділи – вотчини;

в) остаточне розв’язання питання про право успадкування київського престолу і припинення усобиць у країні.

 

2. Як вважають історики, Галицько-Волинська держава перестала існувати в:

а) 1349 р; б) 1389 p.; в) 1439 р.

3. Поставте події в хронологічній послідовності:

а) початок форсованої індустріалізації;

б) утворення СРСР;

в) початок форсованої колективізації;

г) початок кампанії масового терору в Україні.

 

4. Встановіть в хронологічному порядку:

А) розпад СРСР,

Б) Декларація про державний суверенітет,

В)Чорнобильська трагедія,

Г) прийняття політики « перебудови»

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

 

Варіант № 12

Теоретична частина:

1). Назвіть категорії козацтва на середину 16 ст. та дайте стислу характеристику їх соціального положення, місця в Речі Посполитій, а також наведіть їх приблизну чисельність.

2). Охарактеризуйте сутність «ідеологічної кампанії» 1946 – 1948 рр. в радянській Україні. Яку шкоду нанесли вони українській культурі?

 

Тестова частина:

1. Стародавня історія України охоплює період:

а) від часу заселення українських земель людиною — до IX ст.;

б) від часу заселення українських земель людиною — до VII ст.;

в) від II тис. до н. е. — до VII ст. н. е.

 

2. Предками українців вважають:

а) венедів та антів; б) антів та склавинів; в) склавинів та венедів

 

3. Орган самоврядування міст України 17 ст., які отримали магдебурзьке право, називався:

а) сеймом; б) думою; в) магістратом.

4. Оберіть рік, який було названо роком "великого терору":

а)1927р.; б)1933р.; в)1937р.; в) 1939.

 

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра історії та етнографії України

 

ЗАТВЕРДЖYЮ

Декан ГФ

_______________А.Г. Баканурський

“____”_____________2012

 

Білет з проведення комплексних контрольних робіт з дисципліни:

“Історія України”

Варіант № 1

Теоретична частина:

1) Передумови виникнення та джерела формування козацтва. Запорозька Січ: військовий та адміністративний устрій. Формування органів влади та управління.

2) Українська національна революція 1917 – 1918 рр. Становлення національної державності. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну.

Тестова частина:

Задача № 1

1. Стародавня історія України охоплює період:

а) від часу заселення українських земель людиною — до IX ст.;

б) від часу заселення українських земель людиною — до VII ст.;

в) від II тис. до н. е. — до VII ст. н. е.

2. Під час польського повстання 1830-1831 рр. більшість правобережних селян-українців:

а) підтримували поляків, а частина вступила в польські військові з'єднання;

б) підтримували поляків, але не брали активної участі у військових діях;

в) залишились лояльними до російського уряду, а частина вступила в спеціально створені для боротьби з повстанцями загони.

3. Прихильниками і популяризаторами соціалістичних ідей серед українців у 60-80-х роках XIX ст. були:

а) В.Антонович, Т.Рильський, М. Драгоманов;

б) М.Драгоманов, М.Зібер, С.Подолинський;

в) М.Зібер, С.Подолинський, Т.Рильський.

4. Поставте події в хронологічній послідовності:

а) початок форсованої індустріалізації;

б) утворення СРСР;

в) початок форсованої колективізації;

г) початок кампанії масового терору в Україні.

 

Завідувач кафедрою

Історії та етнографії України Гончарук Г.І.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.014 с.)