ТЕПЕРІШНІЙ ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕПЕРІШНІЙ ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАСTHE PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

УТВОРЕННЯ

Present Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в Present Perfect і дієприкметника теперішнього (Present Participle) часу основного дієслова:

І have been writing you have been writing he has been writing she has been writing we have been writing you have been writing they have been writing

У питальній формі перше допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Have you been working?

У заперечній формі після першого допоміжного дієслова вживається заперечна частка not:

Не has not been coming.

У питально-заперечній формі перше допоміжне дієслово ставиться перед підметом, а частка not– після підмета:

Have they not been writing?

У розмовній мові вживаються такі самі скорочення, як і в Present Perfect.

Стверджувальна форма: I've been sewing. He's been sewing.

Заперечна форма: I haven't been sailing. He hasn't been sailing.

Питально-заперечна форма: Haven't you been rowing?


ВЖИВАННЯ

Present Perfect Continuousвживається для вираження дії, що почалася в минулому і тривала протягом певного періоду, або все ще продовжується в цей момент, або щойно закінчилася:

I have been learning English for 5 years.

He has been waiting for her for two hours but she still hasn't come.

I've beendoing my homework since dinner.

Present Perfect Continuous може вживатися без вказівки на тривалість дії:

What have you been reading? I've been expectingyou.

Здебільшого на період тривалості дії вказують обставини часу, часто з прийменником for:

Не has been sleeping for an hour.

Слово since вказує на початок періоду, протягом якого тривала дія:

І have been teaching English since 1995. What have you been doing since you left us?

Present Perfect Continuous вживається в питальних реченнях з питальними словами since when– з якого часу, відколи; how long– як довго, скільки часу, якщо мова йде про період, що безпосередньо передує моменту мовлення:

How long have you been learning French?

Since when have they been working here?

МИНУЛИЙ ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС

THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

УТВОРЕННЯ

Past Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в Past Perfect і дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова:

І had been reading you had been reading he had been reading she had been reading we had been reading you had been reading they had been reading

У питальній формі перше допоміжне дієслово ставиться перед підметом:

Had he been reading?

У заперечній формі після першого допоміжного дієслова вживається заперечна частка not:

Не had not been reading.

У питально-заперечній формі перше допоміжне дієслово і частка notставляться перед підметом:

Hadn't they been taking photos?

У розмовній мові вживаються такі самі скорочення, як і в Past Perfect.

Заперечна форма: І hadn't been collecting coins. He hadn't been working.

Питально-заперечна форма: Hadn't you been collecting coins?

ВЖИВАННЯ

Past Perfect Continuous вживається для вираження тривалої дії, яка почалася до якогось моменту в минулому, або продовжувалася у цей момент, або закінчилася безпосередньо перед ним:

І explained that I had been looking for him for the last two hours. Я пояснив, що вже дві години шукаю його,

He felt tired because he had been playing football. Він почувався втомленим тому що грав у футбол уже дві години

З дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Past Perfect Continuous вживається Past Perfect:

When we came to see Kate, she had been illfor three days. Коли ми прийшли провідати Катрусю, вона вже три дні хворіла.

 

МАЙБУТНІЙ ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС

THE FUTURE PERFECT CONTINUOUS TENSE

УТВОРЕННЯ

Future Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Perfect та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова:

І shall have been going you will have been going he will have been going she will have been going it will have been going we shall have been going you will have been going they will have been going

У питальній формі допоміжні дієслова shall, willі haveставляться перед підметом:

Will you have been waiting?

У заперечній формі після допоміжних дієслів shallі willвживається заперечна частка not:

Не will not have been waiting.

У питально-заперечній формі допоміжні дієслова shall, willі частка notставляться перед підметом:

Won’t they have been waiting?

У розмовній мові вживаються такі самі скорочення, як і у Future Perfect.

Стверджувальна форма: I'll have been looking for.

Заперечна форма: I shan'thave been looking for.

ВЖИВАННЯ

Future Perfect Continuous вживається для вираження тривалої дії, яка почнеться до якогось моменту в майбутньому, або все ще триватиме в цей момент, або закінчиться безпосередньо перед ним:

І hope that I shall have not been looking for him for а long time before I find him. Я сподіваюся, що не шукатиму його довго до того, як знайду.

He will have been learning English for half a year by June. До червня він вивчатиме англійську мову вже півроку.

З дієсловами, що не мають форми Continuous, замість Future Perfect Continuous вживається Future Perfect:

I shall have not seen the earth before we land. Я не бачитиму землю, аж доки ми не приземлимося.


НАКАЗОВИЙ СПОСІБ

THE IMPERATIVE MOOD

Наказовий спосіб в англійській мові, як і в українській, виражає спонукання до дії, тобто прохання, наказ, пораду, запрошення, застереження тощо.

В англійській мові форма наказового способу збігається з інфінітивом, без частки :

To take - Таке! Візьми! Візьміть!

To write - Write! Пиши! Пишіть!

Bring me this book. Принеси мені цю книжку

Be a good boy. Будь хорошим хлопчиком.

Заперечна форма наказового способу утворюється з допо­міжного дієслова to do, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без to. В усному мовленні замість do not звичайно вживається скорочена форма don’t:

Don't go to the theatre today. Не йди сьогодні в театр.

Don’t be angry. Не сердься.

Допоміжне дієслово do може вживатися і у стверджувальній формі наказового способу для підсилення прохання. У цьому разі воно ставиться перед смисловим дієсловом:

Do tell me about it. Розкажіть же мені про це.

У першій і третій особі однини й множини спонукання до дії виражається сполученням дієслова letз інфінітивом основного дієслова без частки . Між дієсловом let та інфінітивом ставиться іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об'єктному відмінку, що позначає особу, яка має виконати дію.

Let the man listen to me. Хай цей чоловік слухає мене.

Let him listen to me.

Let us (Let’s) go to the theatre. Ходімо в театр.

У заперечній формі let вживається з don’t.

Don’t let him talk about it.

Don’t let them go there.

УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ

SEQUENCE OF TENSES

В англійській мові існує певна залежність у вживанні граматичного часу дієслова-присудка підрядної частини від граматичного часу, в якому стоїть дієслово-присудок головної частини. Це правило називають правилом узгодження, або послідовності часів.

Правило узгодження часів характерне переважно для додаткових підрядних частин. Воно полягає у такому:

1. Якщо дієслово-присудок головної частини стоїть у теперішньому або майбутньому часі, дієслово-присудок підрядного додаткового може стояти у будь-якій часовій формі, якої вимагає зміст:

І thinkyou are right.Я думаю, що ви маєте рацію.

Do you knowwhy he was absentyesterday? Чи ви знаєте, чому його не було вчора?

I'll tellyou what you will have to do. Я скажу вам, що вам треба буде зробити.

2. Якщо дієслово-присудок головної частини стоїть у минулому часі (звичайно у Past Indefinite), то і дієслово-присудок додаткової частини має стояти в одному з минулих часів або в майбутньому з погляду минулого (Future-in-the-Past). Такої залежності в українській мові немає:

І did not knowhe could speakEnglish. Я не знав, що він розмовляє англійською.

Не toldme that you were writingyour composition.Він сказав, що ти пишеш твір.

І hopedhe would come.Я сподівався, що він прийде.

При цьому для позначення дії, одночасної з дією, вираженою присудком головної частини, у підрядній частині вживаються Past Simple або Past Continuous (в українській мові – теперішній час):

І thoughtyou were ready.Я думав, що ти готовий.

Не toldme that he was preparingfor his exams.Він сказав мені, що готується до екзаменів.

Для позначення дії, яка передує дії, вираженій присудком головної частини, звичайно вживається Past Perfect (в українській мові – минулий час).

І didn't knowshe had gone away.Я не знав, що вона пішла.

Якщо вжито означений час (in 2010, yesterday), то попередню дію виражають за допомогою Past Simple:

І thoughtyou were bornin 1985.

I thoughtyou came backfrom your trip yesterday.

Для вираження майбутньої дії з погляду минулого часу вживають форми Future-in-the-Past із допоміжним дієсловом would (в українській мові – майбутній час).

І didn't expectyou would be late.Я не сподівався, що ти спізнишся.

Не toldme that he would meetus at the stadium.Він сказав, що зустріне нас на стадіоні.

ПРЯМА І НЕПРЯМА МОВА

DIRECT AND INDIRECT SPEECH

При перетворенні прямої мови у непряму в англійській мові слід дотримуватися певних правил.

У непрямій мові можна передавати твердження, питання, накази та прохання.

1. Твердження трансформується в підрядне речення зі сполучником that. Сполучник thatможе опускатися. Якщо в реченні вказується особа, до якої звертаються, дієслово say замінюється на tell.

He says, “I am thirsty”.He tells me that he is thirsty. Він говорить: “Я хочу пити”. – Він каже мені, що він хоче пити.

2. Наказовий спосіб в прямій мові, трансформується в інфінітив в непрямій мові.

The teacher says to the students,”Do all the homework in time”. – The teacher asks her students to do all the homework in time.

Вчитель говорить студентам: “Робіть домашнє завдання вчасно”. – Вчитель просить студентів робити домашнє завдання вчасно.

The instructor says, “Do not turn on this road”. – The instructor warns not to turn on this road. Інструктор каже: “Не варто повертати на цю дорогу”. – Інструктор попереджає мене не повертати на цю дорогу.

“Are you free tomorrow?” – I asked her if she was free the next day.

“Do you speak English?”– She asked me whether I spoke English.

3. Питальні речення трансформуються згідно з такими правилами:

- Загальні питання – підрядне речення вводиться сполучниками if, whether. Порядок слів прямий.

He asks us, “Do you believe me?” – He asks whether we believe him. Він питає нас: “Ви мені вірите?” – Він питає, чи віримо ми йому.

- Спеціальні питання – підрядне речення вводиться сполучником, відповідним до питального займенника Порядок слів стає прямим.

“When will the bank open tomorrow?” – She asks when the bank will open tomorrow.

”Where are you going?” He asked me where I was going.

“What do you think about it?” I asked Mary what she thought about it.

Згідно з правилом узгодження часів при перетворенні прямої мови у непряму відбуваються такі зміни граматичного часу присудка підрядного речення:

Present Indefinite → Past Indefinite

Present Continuous → Past Continuous

Present Perfect → Past Perfect

Past Indefinite → Past Perfect

Past Continuous → Past Perfect Continuous

Past Perfect → Past Perfect

Future Indefinite → Future-in-the Past

 

Непряма мова в англійській мові також потребує відсутності лапок, зміни вказівних займенників, прислівників часу і місця:

 

Direct Speech(пряма мова)   Indirect Speech(непряма мова)
this that
these those
here there
now then
yesterday the day before
today that day
last week the week before
earlier before
2 days ago 2 days before
tomorrow next day
next year the next year
in 2 days 2 days later

 

Характер дії в підрядному реченні Пряма мова Непряма мова
Одночасна дія Present Simple / Continuous He said, `I like winter` He said, `Serg is waiting for me.` He said. `I can do it myself.` Past Simple / Continuous He said (that) he liked winter. He said (that) Serg was waiting for him. He said (that) he could do it himself.
Попередня дія Present Perfect / Perfect Continuous / Past Simple / Continuous He said, `I have found a new job.` He said, `I’ve been sitting here for two hours.` He said, `I sent her a birthday present.` He said, `She have been working on my paper all day.` Past Perfect / Perfect Continuous   He said (that) he had found a new job. He said he had been sitting there for two hours. He said he had sent her a birthday present. He said he had been working on his paper all day.
Подальша дія Future Present / Continuous He said, `I shall see her on Monday.` He said, `I will be giving a lecture on Tuesday.` Future in the Past He said he would see her on Monday He said he would be giving a lecture on Tuesday.

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

MODAL VERBS

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

У сучасній англійській мові виділяють 12 дієслів, які є модальними, або ж виступають у значенні модальних: can, may, must, should, ought, shall, will, would, need, dare, to be, to have (to have got).

До категорії модальних дієслів належать can, may, must, ought, need.

Модальні дієслова не виражають дії чи стану, а лише можливість, необхідність, бажання, ймовірність, сумнів, дозвіл, заборону, здатність виконання дії, позначеної інфінітивом. Тому модальні дієслова вживаються не самостійно, а лише в сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Інфінітив, з яким поєднуються модальні дієслова, вживається без частки to (крім інфінітива, який слідує за дієсловом ought).

І can help you. Я можу допомогти вам.

Не must go there. Він мусить іти туди.

Без інфінітива іншого дієслова модальні дієслова вжи­ваються лише тоді, коли інфінітив зрозумілий з контексту:

Can you do it? Yes, I can. Ви можете зробити це? Так.

І wanted to open the window but I couldn't. Я хотіла відчинити вікно, але не змогла.

Модальні дієслова не мають усіх основних форм, властивих іншим дієсловам, і тому їх називають також недостатніми (Defective Verbs):

1. Дієслова can та may мають форми теперішнього і минулого часу (could і might), а дієслова must, ought і need мають тільки одну форму – теперішнього часу.

2. Модальні дієслова не мають неособових форм – інфінітиву, герундія і дієприкметника.

3. Модальні дієслова не мають закінчення -s в 3-й особі однини:

He can do it. He must do it. He may do it. He ought to do it.

Питальна і заперечна форми модальних дієслів в Present і Past Simple утворюються без допоміжного дієслова to do. У питальній формі модальне дієслово ставиться перед підметом:

Can you do it? Need he do it? May you do it? Ought she to do it? Must you do it?  

У заперечній формі частка not ставиться відразу після модального дієслова. Дієслово can і заперечна частка not у теперішньому часі пишуться разом: cannot.

He cannot do it. Він не може цього зробити.

You may not smoke here. Тут курити не дозволяється.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 77; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.008 с.)