Виробничої переддипломної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробничої переддипломної практикистудентів спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит”

У фінансових управліннях місцевих державних адміністрацій

Полтава – 2011


Програму розробили:

зав.кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, д.е.н., професор Чернявська О.В.

доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, к.е.н., доц. Комаріст О.І.

асистент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі” Тимошенко О.В.

 

Рецензент: Кропивка П.А., начальник Головного фінансового управління Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

Програма розглянута і схвалена

на засіданні кафедри фінансів

(протокол № 3 від 11 жовтня 2011 р.)

Завідувач кафедри фінансів

д.е.н., професор

_______________ О.В. Чернявська

 

 

“УЗГОДЖЕНО”

Декан факультету фінансів і обліку

доц.____________ Педченко Н.С.

“___” жовтня 2011 р.

 

“УЗГОДЖЕНО”

Директор навчального центру

доц. ____________Герман Н.В.

“11” жовтня 2011 р.

 

“УЗГОДЖЕНО”

Начальник науково-методичного центру

к.е.н., професор

____________Огуй Н.І.

“11” жовтня 2011 р.


Чернявська О.В., Комаріст О.І., Тимошенко О.В. Програма виробничої переддипломної практики студентів спеціальності 7.03050801 „Фінанси і кредит” у фінансових управліннях місцевих державних адміністрацій

 

 

Програма виробничої переддипломної практики у фінансових управліннях місцевих державних адміністрацій розроблена для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”. Виробнича переддипломна практика є складовою навчального процесу та важливим засобом підготовки спеціалістів за програмою „Фінансовий менеджмент” для фінансових органів. Програма містить загальні положення, завдання і зміст виробничої переддипломної практики, методичні рекомендації студентам щодо складання звіту, календарний план проходження практики, індивідуальні завдання і вимоги щодо охорони праці.


ЗМІСТ

1. Загальні положення
2. Зміст виробничої переддипломної практики у фінансових управліннях місцевих державних адміністрацій  
2.1. Мета і завдання практики
2.2. Зміст практики
2.2.1. Фінансові управління місцевих державних адміністрацій – структура, головні завдання, функції, права і відповідальність  
2.2.2. Порядок складання, розгляду і затвердження місцевого бюджету
2.2.3. Аналіз виконання місцевого бюджету за останні три роки
2.2.4. Склад і структура доходів місцевого бюджету та контроль за їх надходженням
2.2.5. Склад і структура видатків місцевого бюджету та взаємовідносини між бюджетами
2.2.6. Планування і фінансування видатків на соціальний захист населення та соціальне забезпечення  
2.2.7. Планування і фінансування видатків на соціальну сферу
2.2.8. Фінансування житлово-комунального господарства
2.2.9. Фінансування місцевого управління
2.2.10. Фінансування засобів масової інформації
2.2.11. Звітність фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій
2.2.12. Контроль за використанням бюджетних коштів
3. Методичні рекомендації до складання звіту
4. Календарний план проходження практики
5. Індивідуальні завдання
6. Охорона праці
7. Рекомендовані нормативно-правові акти та літературні джерела
  Додатки

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Виробнича переддипломна практика є невід’ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій. Головне завдання практики полягає в поглибленні та закріпленні знань, здобутих студентами в процесі їх теоретичної підготовки.

Студенти-практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи фінансових управлінь, пов’язаної з порядком складання та виконання бюджету, обліком і контролем за використанням бюджетних асигнувань.

Основною передумовою проходження практики є можливість самостійної роботи студента під керівництвом провідних фахівців, призначених керівником бази практики. У фінансових управліннях проходять практику студенти, які виконують дипломні роботи з питань формування і виконання бюджету, планування і порядку фінансування його видатків тощо. Під час практики студенти здійснюють збір, опрацювання, систематизацію та аналіз практичного матеріалу, необхідного для написання дипломної роботи.

Головне завдання студента-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчими та інструктивними матеріалами, що регламентують організацію роботи фінансових управлінь місцевих державних адміністрацій. Практика передбачає ознайомлення з функціональними обов’язками працівників цих установ. Особливу увагу, при цьому слід звернути на практичні аспекти можливої реалізації досліджуваних у дипломній роботі студента фінансових питань, виявлення недоліків та можливих шляхів їх усунення.

Кафедра фінансів здійснює навчально-методичне керівництво практикою, забезпечує виконання навчального плану (в частині виробничого навчання студентів), програми практики і належну якість проведення практики. Керівники практики від кафедри фінансів здійснюють ретельний контроль за організацією і проходженням виробничої практики студентами безпосередньо у фінансових управліннях місцевих державних адміністрацій, за дотриманням її строків і змістом. Керівник практики від університету проводить зі студентами інструктаж про порядок проходження практики, техніку безпеки. Крім того, студент отримує необхідні документи (направлення, програму, щоденник, індивідуальне завдання, календарний план, тему дипломної роботи). Керівник практики інформує студентів про систему звітності з практики, яка прийнята на кафедрі фінансів. Вона полягає в поданні письмового звіту згідно з встановленими вимогами, які містяться у даній програмі.

До функцій керівника установи від бази практики, відповідального за проходження практики належить:

1. Організація практики студентів відповідно до затвердженої програми;

2. Призначення керівника практики та контроль за його роботою зі студентом;

3. Затвердження календарного плану проходження практики студентом, контроль за його успішним виконанням;

4. Ознайомлення студентів-практикантів з вимогами щодо дотримання трудової дисципліни та виконання календарного плану практики;

5. Забезпечення студентів-практикантів робочими місцями, необхідними матеріалами і документами;

6. Надання характеристики кожному студенту-практиканту, яка повинна відображати ступінь виконання студентом програми практики і рівень оволодіння практичними навичками.

Керівники практики проводять консультативну роботу зі студентами, контролюють процес виконання програми практики і дотримання календарного плану, забезпечують кожному студенту-практиканту належні умови для індивідуальної роботи на місці проходження практики.

Керівники практики інформують працівників кафедри фінансів про випадки порушення студентами правил трудової дисципліни та календарного плану проходження практики.

Студенти-практиканти зобов’язані дотримуватись діючих в установах правил внутрішнього розпорядку та охорони праці, нести відповідальність за їх порушення, за невиконання покладених на них завдань і функцій.

При проходженні практики студенти зобов’язані:

– до початку практики отримати у керівника практики від кафедри фінансів консультації про оформлення всіх необхідних документів;

– своєчасно прибути на базу практики;

– у повному обсязі виконувати завдання, передбачені програмою практики;

– вивчити і дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки;

– нести відповідальність за виконану роботу;

– своєчасно подати звіт з практики і скласти залік.

У ході практики студент має опрацювати та узагальнити положення теорії та нормативної бази за напрямом практики. Перелік рекомендованих джерел інформації наведений у даній робочій програмі. Доцільним є пошук інформації у мережі Інтернет на офіційних сайтах, зокрема www.minfin.gov.ua, www.treasury.gov.ua., www.rada.gov.ua.

Після закінчення строку практики студенти звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Формою звітності студента з практики є письмовий звіт, підписаний і оцінений безпосередньо керівником від бази практики.

До звіту студент-практикант обов’язково додає:

1. Відгук керівника від бази практики про роботу студента-практиканта.

2. Календарно-тематичний план.

3. Щоденник.

4. Індивідуальні завдання.

Підготовлений звіт перевіряється керівником від бази практики, який його підписує і засвідчує печаткою, складає відгук про роботу студента-практиканта.

Записи у щоденнику практики мають бути повними, акуратними, містити у відведених місцях відмітки про засвідчення записів керівником практики від фінансового управління.

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, склад якої визначає завідувач кафедри фінансів. До складу комісії входять керівники практики від університету і за можливістю від бази практики, викладачі кафедри фінансів із спеціальних дисциплін. Комісія приймає залік у студентів на базі практики в останні дні її проходження або в університеті в строки, визначені кафедрою фінансів.

При захисті звітів студент-практикант має показати знання функцій фінансових органів, організації фінансово-аналітичної роботи, довести доцільність своїх пропозицій щодо вдосконалення фінансової роботи, проявити вміння аналізувати і шукати резерви збільшення доходів місцевого і державного бюджетів тощо.

Рівень проходження студентом виробничої бакалаврської фінансово-аналітичної практики оцінюється в балах відповідно до Порядку оцінювання знань студентів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» з урахуванням вимог Болонської декларації і заноситься до заліково-екзаменаційної відомості. Звіт з практики оцінюється за 100-бальною шкалою.

Загальна підсумкова оцінка за звіт з практики враховує відповідність змісту звіту з практики даній Програмі, його оформлення та захист відповідно до Листа оцінювання (Додаток А). Підсумкова оцінка заноситься до відомості підсумкової успішності та до індивідуального навчального плану студента.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національної шкали та шкали ECTS здійснюється у такому порядку (табл.1).

 

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.013 с.)