Тема: Об'єкти цивільних правовідносин 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Об'єкти цивільних правовідносинПлан:

 1. 5.Поняття й види об'єктів цивільних правовідносин.

2. 6 Речі як об'єкти цивільних правовідносин.

 1. 7.Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.
 2. 8.Правова характеристика інших видів об'єктів цивільних правовідносин.

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття:

При підготовці до теми «Об'єкти цивільних правовідносин», варто мати через, що серед цивілістів немає єдиної думки із приводу поняття й сутності об'єктів цивільних правовідносин. Передбачається правильним уважати, що під об'єктами цивільних прав (правовідносин) варто розуміти як матеріальні й (або) нематеріальні блага, із приводу яких складаються цивільні правовідносини.

Для успішного засвоєння матеріалу необхідно привести розгорнуту класифікацію об'єктів цивільних правовідносин, де особливу увагу варто приділити поняттю й видам речей. Особливе місце в системі об'єктів цивільного права належить особистим немайновим благам - благам, які позбавлені майнового змісту, нерозривно пов'язані із суб'єктом цивільного права, визнані суспільством, а тому охоронювані цивільним законодавством.

Особливої уваги заслуговує правова природа окремих об'єктів цивільних правовідносин: грошей, цінних паперів, тварин, а також підприємства як цілісного майнового комплексу.

 

Список нормативного матеріалу й навчальної літератури:

 

24. Конституція України від 28.06.96. р.

25. Цивільний кодекс України. - Харків: РВФ Арсіс, ЛТД, 2003.

26. Гражданское право Украины: Учебник – 2-е изд. – Х.: Одиссей,2004. – 544с Отв. ред. Харитонов.

27. Гражданское право Украины: Учеб. пособие по подготовке к сдаче зачетов и экзаменов. – Х.: Эспада, 2000. – 400с.Слипченко и др

28. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины . – К.: Истина, 2003.-520с.Под ред. Ю. С. Червоного

29. Харитонов Е. О., Саниахметова Н. А. Гражданское право. - К.: А.С.К.,2008.- 832с.

30. Цивільне право України: Навч. посібник . – К.: Істина, 2004.-224с.За заг. ред. І. А. Бірюкова, Ю. О. Заіки

31. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. - 2-е вид. - К.: Юринком інтер, 2007. За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової

32. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях– Х.: Одіссей, 2002.-640с.За ред. Харитонова Є. О. Калітенко О. М.

33. Цивільне та сімейне право України: Ніч.-практ. посібник– Х.: Одіссей, 2008.-640с.За ред. Харитонова Є. О., Дрішлюка А. І.

34. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004.-220с. Шимон С. І.

35. Цивільний кодекс України: Коментар – Одеса: Юридична література, 2003.-1080с. За заг. ред. Є. О.

36. Харитонова, О. М. Калітенко.Гражданское и торговое право от Древнего Римского к современному российскому: Учеб. пособие.- 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Юрид. фирма Контракт, 2000.-352с.

37. Цивільно-правові документи. Зразки заяв, скарг, договорів, заповітів, доручень, контрактів, актів з цивільно-правових питань/ За ред. В. Д. Гвоздецького.-4-е вид. – К.: Наукова думка, 2001.-320с.

38. Законодавство України про захист прав споживачів – К.: Юрінком Інтер, 1999.-464с. Відп. ред. Е. Ф. Демський.

39. Гражданское и торговое право зарубежных стран. Отдельные институты: Учеб. пособие. - Х.: Одиссей, 2003.- 352с. Канзафарова И. С.

40. Методичні рекомендації до модуля “Цивільне право” . – К.: УАДУ, 1999.-32с Уклад. Л. Ю. Слісаренко

41.Українське право. Реформа цивільного права в Україні. - 2-е вид. з змінами. - К.: Анвія, 1999.- 612с.

42. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ – 2008.

43. Братель, Мироненко, Павловська, Пилипенко. Цивільне право України. Посібник для підготовки до іспитів. – К.:Кондор – 2009.

44. Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Цивільне право України. Лекції. – Х.: Еспада – 2008.

45. Харітонов Є.О. Цивільне право. Підручник. – Х.: Одисей. – 2008.

46. Понікаров В.Д. Цивільне право. Нвч. Посібник. – К.: ЦУЛ – 2007.

47. Музика. Цивільне право України. Посібник. – К.: Прецедент. – 2008.

48. Бичкова С.С., Бірюков І.А.Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання Підручник . – К.: КНТ – 2008

49. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. – К.: КНТ – 2008.

Заняття №9 (2год).

Тема: „ Цивільно-правові угоди (правочини)”

Ключові терміни: правочин, цивільні права та обов'язки.

План:

 1. Види цивільно-правових правочину.
 2. Форма цивільно-правових правочинів.
 3. Нікчемні правочини.
 4. Оспорювані правочини.
 5. Правові наслідки визнання правочину недійсними.

 

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняття:

У процесі вивчення зазначеної теми варто звернути увагу, насамперед, на питання поняття й ознак цивільно-правової угоди (правочину). Необхідно дати легальне визначення угоди, що дано в статті 202 ЦК. Ця стаття передбачає, що угодами зізнаються дії осіб, спрямовані на придбання, зміну або припинення цивільних прав й обов'язків. Але варто звернути увагу на те, що це визначення не є досить точним, тому що, не відображає всієї суті даного поняття. Необхідно дати розгорнуте визначення цього поняття.

Із цього визначення й сутності угоди необхідно вивести його специфічні ознаки. Указати ці ознаки й розкрити їхнє значення. Тут необхідно звернути увагу на ознаки дійсності угоди, тобто ті, при наявності яких угода є дійсною (відповідному закону).

Необходжено дати обґрунтовану класифікацію видів угод. Розкрити кожний із цих видів. Указати, які саме критерії є підставою класифікації видів угод.

Крім того, варто звернути увагу на поняття форми угоди. Форма угоди — це спосіб вираження волі сторін, які приймають у ній участь. Розкрити, які форми угод існують. У яких випадках застосовуються окремі форми угод. Які умови застосування письмової форми й нотаріальної форми угоди.

Зокрема, варто звернути увагу на поняття недійсності угод. Звернути увагу, які існують підстави для визнання угод недійсними. Говорячи про конкретні підстави визнання угоди недійсної, слід зазначити, що її недійсність обумовлюється наявністю дефектів ознак або елементів угоди. Необхідно вказати, які існують види недійсних угод, наслідку визнання угод недійсними. Розкрити поняття «реституція».

 

 

Нормативно-правові акти й рекомендована навчальна література:

 1. Цивільний кодекс України. Харків, РВФ „АРСІС”,ЛТД, 2003.
 2. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 49.- Ст. 682.
 3. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 20.03.1991 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 25,- Ст.281.
 4. Закон України “Про об'єднання громадян” від 16.06.1992 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1992,- № 34.- Ст.504.
 5. Закон України “Про свободу совісті і релігійних організацій” від 23.08.1991 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1991.- № 25.- Ст. 283.
 6. Закон України “Про страхування” від 7.03.1996 р.// Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 18.- Ст. 78.

7. Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.1992р. (із змінами та доповненнями);

8. Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04.1992 р. (із змінами та доповненнями);

9. Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 13.08.1997 р.;

10. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23.04.1991 р. (із змінами та доповненнями);

11. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 р.

12. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. (із змінами та доповненнями);

13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції закону від 30.06.1999р.;

14. Положення КМ "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності" від 25.05.1998 р. (із змінами та доповненнями);

 1. Постанова КМ від 26 лютого 1993 р. № 140 "Про затвердження Положення про порядок легалізації Об'єднань громадян" (із змінами та доповненнями);
 2. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від ЗО.03.95.-№ 02-5/ 220 Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб."// Збірник роз'яснень Вищого арбітражного суду України.-Юрінкорм.-1998.- С.77-78.

17. Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 12.09.1996 р.- № 02-5/334 “Про деякі питання семинари вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією і ліквідацією підприємств”. //Бізнес. - № 44 від 12.11.1996 р.Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. (із змінами та доповненнями);

 1. Цивільне право. / За ред. проф. ОА. Підопригори і Д.В. Бобрової .-К., 1995- С. 76-84.
 2. Гражданское право. /Под ред. проф. Е.А. Суханова. - М. ,1993.- Т.І.- С.75 -107.
 3. Советское и иностранное гражданское право, (проблеми взаимоотношения и развития), - М: Наука, 1989.- С. 177-203.
 4. Гражданское и торговое право капиталистических государств. - М.: Международнне отношения, 1993. - С.75-92.
 5. Хохлов Е.Б., Бродин В.В. Понятие юридического лица, история и современная трактовка// Государство й право.- №9.- 1993.
 6. Селіванова Й. Створення і реєстрація суб'єктів господарювання. //Право України.-1992.- № 2.- С. 6-9, 22.
 7. Матвіенко А. Замітки щодо публікації "Про створення суб’єктів, що господарюють.”// Право України.-1992.- № 9.-С.29.
 8. Лукуянець Д. Про вину юридичних осіб у сфері адміністративної відповідальності. //Право України. - 1999.-№ 11.-С.117-122.
 9. Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання. // Право України.-1999. с. 16-19.
 10. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність. // Право України. - 1997.-№ 5.-С.34.
 11. Суханов Е.А. Система юридических лиц. //Советское государство и право.- 1991.-№11.-С. 42-50
 12. Суханов Е.А. Коментар до Основ цивільного законодавства.// Господарство і право.-1991,- № 12.- С.3-16,; 1992, М.- С. 13-23.
 13. Ніколаєв В. Про інститут юридичної особи.// Право України. - 1997 р. - № 7.- С. 17.
 14. Пушкін А., Селіванов В.Відносини підприємництва і правовий статус їх суб'єктів./ /Право України.-1994.-№ 5-6.-С.9.
 15. Грудницька С. Відмінність об'єднань підприємств від господарських товариств./ /Право України.-№ 9.-С.5.
 16. Кравчук В. Засновник підприємство: сутність взаємовідносин //Право України.-1998.-№8.-С.103
 17. Коссак В.Здійснення спільної підприємницької діяльності, пов'язаної зі створенням юридичних осіб. //Право України.-1996.-№ 11.-С.21.
 18. Зарубайко І.Акціонерні товариства: організаційно-правові питання. // Право України .-1992.-№ 11.-С.18.

36. Анохин В. Защита прав предприятий малого бизнеса. //Хозяйство и право.- 1992.-№ 6.- С. 17-20.

 1. Арефьев В. Предприятия в новой системе управлення.//Хозяйство й право.- 1991.-№.5.- С.14-24.
 2. Белолипецкий Л. Хозяйствующие субьекты в многоукладной зкономике. // Вопросы зкономики.- 1992.- № 5.- С.39.
 3. Кравчук В.Визначення сфери застосування інституту юридичної особи .//Право України .- 1998.-№ 4.-С.74
 4. Майданик Р. О статусе благотворительных организаций. // Предпринимательство. Хозяйство. Право. -1998.-№8.
 5. Саниахметова Н. А. Юридический справочник предпринимателя. — X.: 2008 "Одиссей", 1999.

43. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ – 2008.

44. Братель, Мироненко, Павловська, Пилипенко. Цивільне право України. Посібник для підготовки до іспитів. – К.:Кондор – 2009.

45. Шишка Р.Б., Кройтор В.А. Цивільне право України. Лекції. – Х.: Еспада – 2008.

46. Харітонов Є.О. Цивільне право. Підручник. – Х.: Одисей. – 2008.

47. Понікаров В.Д. Цивільне право. Нвч. Посібник. – К.: ЦУЛ – 2007.

48. Музика. Цивільне право України. Посібник. – К.: Прецедент. – 2008.

49. Бичкова С.С., Бірюков І.А.Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання Підручник . – К.: КНТ – 2008

50. Бірюков І.А., Заіка Ю.О. Цивільне право України. Підручник. – К.: КНТ – 2008.

 

Заняття №10 (2год).

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.008 с.)