Загальне уявлення про психологію як науку
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальне уявлення про психологію як наукуМодуль І

Загальне уявлення про психологію як науку

Тема 1. Предмет психології та її місце в системі сучасних наук.

Основні поняття теми:психологія, психіка, галузь психологічної науки, психоаналіз, біхевіоризм, експериментальна психологія, гештальтпсихологія, когнітивна психологія, гуманістична психологія, вищі психічні функції, свідомість, онтогенез, філогенез, подразливість, чуттєвість, тропізм, інстинкт.

План

1. Основні напрями сучасної психології.

2. Поняття про психіку. ЇЇ структура.

3. Теорії періодизації психіки.

4. Поняття про свідомість як вищу форму розвитку психіки.

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначте, які галузі психології вирішують такі завдання:

а) визначити фактори, що впливають на протікання кризи підліткового віку.

б) виявити причини зниження продуктивності праці на підприємстві;

в) розробити способи привернення уваги учнів на уроці;

г) виявити лідера в колективі та залучити його до організації групової роботи;

д) визначити темперамент людини за особливостями поведінки;

є) вивчити вплив добових біоритмів людини на продуктивність її праці;

ж) встановити обсяг короткочасної пам’яті в людей похилого віку;

з) розробити способи встановлення ділових стосунків у колективі, що формується;

і) визначити фактори, які впливають на психологічні особливості занедбаного підлітка;

к) надати допомогу підліткам у виборі професії [14].

3 бали

2. Написати есе на тему «Психологія – це…». Вимоги до есе: самостійність у висловленні думок, їх аргументованість, орієнтовний обсяг есе – 300 слів.

4 бали

Вирішити психологічну задачу.

Головною проблемою філософського етапу історії психології є проблема душі й тіла, яка висвітлює складні взаємовідносини явищ, притаманних людині. На цьому етапі вона розв’язувалась створенням умоглядних психологічних теорій і тому, можливо, не знайшла задовільного пояснення. Проте науковий етап також не дав бажаних результатів. Хоча вона й отримала тут назву психофізіологічної проблеми, виявити конкретні шляхи переходу від фізіологічного (тіло) до психічного (душа) й досі не вдається.

Чому саме ця проблема є головною в історії психології? Чому вона не знаходить розв’язання? [8].

5 балів


Тема 2. Методологія та методи психології.

Основні поняття теми:метод, методологія, методологічні принципи, спостереження, експеримент, тестування, опитування, бесіда, інтерв’ю, анкетування, соціометрія, аналіз продуктів діяльності, контент-аналіз, самоаналіз.

План

1. Спостереження як основний метод психологічного дослідження.

2. Експеримент. Види експериментів.

3. Допоміжні методи психології: тестування, бесіда, опитування, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка.

4. Кількісний та якісний аналіз результатів психологічних досліджень.

 

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Підготувати доповідь (3-5 хв.) на тему «Найвідоміші експерименти в психології». Для підготовки повідомлення рекомендується використовувати книгу Копець Л.В. Класичні експерименти в психології (Копець Л.В. Класичні експерименти в психології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Копець. – К. : Києво-Могилянська акад., 2010. – 283 с.)

3 бали.

2. Тестування. Обрати методику психологічної діагностики певного психічного процесу чи якості особистості (за бажанням). Провести тестування в своїй академічній групі, обробити та представити результати.

4 бали

Вирішити психологічну задачу.

Шкільний психолог розробив анкету, спрямовану на з’ясування ставлення учнів до заходів, які проводились у школі. Вона складалася із 40 запитань і починалася словами «Чи подобається тобі?..», «Чи хотів би ти?..», «Чи задоволений ти?..», «Чи любиш ти?..». Передбачалися відповіді «так» або «ні», що їх повинні були вибрати опитувані.

Чи правильно складено цю анкету? Яких вимог потрібно було дотримуватись? Складіть власну анкету для визначення ставлення студентів до виховних заходів, які проводяться на факультеті (в університеті) [8].

5 балів

 


Тема 3. Пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприйняття, пам’ять та увага.

Основні поняття теми:психічні процеси; пізнання; відчуття: чуттєве пізнання, контактні відчуття, дистантні відчуття, екстерорецептори, інтерорецептори, пропріорецептори, адаптація, сенсибілізація, синестезія; сприйняття: предметність, цілісність, структурність, осмисленість, константність, апперцепція, ілюзії, конвергенція, акомодація, синкретичне сприйняття; пам’ять: асоціація, запам’ятовування, відтворення, впізнавання, згадування; увага: уважність, довільна увага, мимовільна увага, післядовільна увага.

План

1. Поняття відчуття. Класифікація відчуттів.

2. Поняття та види сприйняття.

3. Пам’ять як мнемічний процес.

4. Загальне поняття про увагу. Її властивості.

5. Розвиток пам’яті та уваги.

 

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які властивості й закономірності відчуттів проявляються в таких|слідуючих| ситуаціях:

а) неприємний запах, яких діє тривалий час, перестає відчуватися;

б) після|потім| занурення руки в холодну воду предмет, нагрітий до кімнатної температури, здається|видається| теплим, хоча він холодніший за температуру шкіри;

в) сліпоглуха О. Скороходова згадувала, що коли вона жила в інтернаті, то за запахом легко визначала володаря кожного рушника;

г) після|потім| гучної музики на дискотеці молодій людині решта всіх звуків здається|видається| тихими;

д) автослюсар за звуком працюючого мотора автомобіля визначає характер|вдачу| несправності;

є) температура приміщень|помешкань|, стіни яких забарвлені|пофарбовані| в сині кольори, сприймається на три-п’ять градусів нижче, ніж вона є насправді;

ж) «який у вас жовтий і розсипчастий голос», – сказав одного разу|одного дня| відомий мнемоніст| Ш.|із| Л.С. Виготському;

з) психофізіолог Г. Фехнер сприймав звук «е»| як жовтий, «а»| як білий, «у»| як чорний; звук труби|труба-конденсатора| він сприймає як червоний| колір|цвіт|, звук флейти – як синій;

і) встановлено, що обтирання людини водою кімнатної температури підвищує гостроту зору [14].

3 бали

2. Визначити, які властивості сприйняття (цілісність, константність, категоріальність|, аперцепція, наочність|предметний|, структурність) виявляються в таких|слідуючих| ситуаціях:

а) вночі на зоряному небі|піднебінні| люди бачать не окремі зірки, а сузір’я;

б) незнайома жінка, яка знаходиться|перебуває| серед чоловіків, зовні|зовнішньо| схожих один на одного, буде виглядати яскравіше, ніж коли вона знаходиться|перебуває| в групі жінок;

в) коли людині показують малюнок з|із| незрозумілими|неозначеними| фігурами, яким дається назва, вона бачить у них схожість із|із| названими об’єктами;

г) музикант, слухаючи концерт у виконанні оркестру, не виділяє звучання окремих інструментів;

д) у сутінках ми бачимо кольори|цвіт| нашого одягу такими ж, як і при денному освітленні;

є) темний предмет здається|видається| меншим за світлий, якщо обидва мають однаковий розмір;

ж) ідучи по алеї студент поглянув на годинник; через хвилину|мінуту| до нього підбігла дитина|дитя| й запитала|спитав|, котра година; студентові знову довелося|припало| поглянути на годинник;

з) учитель|учитель| виділяє червоним кольором|цвітом| помилки в письмових роботах школярів;

і) п’ятирічна дівчинка|дівчатко| розуміє тексти, надруковані на комп’ютері; проте|однак| вона не може зрозуміти записку, написану від руки [14].

3 бали

3. Доберіть по 3 вправи для розвитку пам’яті та уваги. Апробуйте їх на собі та дайте прогноз їх ефективності.

4 бали

4. Напишіть 10 рекомендацій до використання закономірностей пам’яті в навчальній та професійній діяльності.

5 балів


План

1. Поняття та види мислення.

2. Творче мислення.

3. Поняття та особливості розвитку уяви.

4. Поняття мовлення. Його функції.

5. Розвиток мислення та уяви.

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які види мислення проявляються в наведених нижче ситуаціях:

а) написання журналістом аналітичної статті;

б) виготовлення кравцем викрійки за наявними розмірами;

в) складання свідком|очевидцем| словесного опису злочинця;

г) збирання дитиною|дитям| конструктора;

д) проектування дизайнером інтер’єру приміщення|помешкання|;

є) складання вчителем|учителем| питань до контрольної роботи;

ж) ухвалення|прийняття| диспетчером з управління рухом транспорту рішення|розв'язання| про негайні дії;

з) знаходження автослюсарем несправності в автомобілі;

і) складання архітектором майбутнього плану споруди;

к) перекладання речей на полиці з місця на місце з метою знайти спосіб якнайкращого|щонайкращого| їх розміщення;

л) рішення навчальної задачі новим способом [14].

3 бали

2. Доберіть по 3 вправи| для розвитку| мислення| та уяви|. Апробуйте їх на собі| та дайте прогноз їх ефективності|.

4 бали

3. Наведіть приклади|зразки| конкретних образів|зображень|, створених в результаті|унаслідок| роботи уяви (10 образів). Опишіть, з використанням яких прийомів вони були створені.

5 балів


План

1. Основні види емоцій та почуттів.

2. Поняття про емоційний стрес. Основні методи саморегуляції.

3. Загальна характеристика вольових дій.

4. Структура вольової дії.

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які функції емоцій актуалізуються в наведених|слідуючих| ситуаціях:

а) збираючись на перше в своєму житті побачення, дівчина сильно хвилюється, її руки тремтять, коли вона збирає волосся в зачіску, а серце прискорено б’ється;

б) студент, який не підготувався до семінару, так боявся що його запитають|спитають|, що був не в змозі реагувати на смішні історії, які розповідав|розказував| йому сусід по парті;

в) побачивши велику собаку, дівчинка|дівчатко| від страху не могла не тільки|не лише| рушити з місця, але|та| навіть крикнути, щоб|аби| покликати на допомогу;

г) почувши улюблену|любу| мелодію,|із| дівчина відклала на якийсь час книгу і збільшила звук;

д) отримавши|одержувати| нарешті від своєї дівчини згоду одружитися, хлопець|злагода| відчув|почувала| себе настільки щасливим, що навіть не помітив|помітив|, як почався|розпочинав| дощ;

є) розсердившись на свого улюбленого|любого| кота, який зіпсував обивку на новому дивані, господиня|хазяйка| покарала його;

ж) почувши від друга старшого брата комплімент на свою адресу, дівчина зніяковіла, і на її щоках виступив|вирушав| рум’янець;

з) цілий тиждень молодий співробітник готувався до доповіді на важливій|поважній| нараді, але|та| коли йому надали слово, він раптом зрозумів, що все забув;

і) подивившись|поглянути| фільм про «красиву» любов|кохання|, дівчина уявила|уявляла| себе на місці героїні;

к) після|потім| серйозної сварки з|із| другом у дівчини пропав апетит, і вже через тиждень вона виглядала змарнілою і схудлою [14].

3 бали

2. Проаналізувати за стадіями 4 складні вольові дії: виділити стадії боротьби мотивів, ухвалення|прийняття| рішення, усвідомлення й формування мети|цілі|, формування програми дій, виконання дій і їх корекцію, досягнення результату і його підсумкової оцінки.

4 бали

Модуль 2

Психологія особистості

План

1. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «суб’єкт», «індивідуальність».

2. Психологічна структура особистості.

3. Біологічне і соціальне в структурі особистості.

4. Формування та розвиток особистості. Періодизація вікового розвитку особистості.

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Із наведених прикладів оберіть ті, які характеризують поведінку людини як індивіда і як особистості. Обгрунтуйте свою відповідь.

а) у дівчинки спостерігається повільність у моториці, мовленні, мисленні, у виникненні почуттів; вона повільно й важко переключається з одного виду діяльності на інший;

б) співробітник розповідає колезі, як він розподіляє робочий час;

в) учитель вніс пропозиції, провадження яких значно підвищило б успішність у школі;

г) у студента К. чудова дикція і приємний голос;

д) хлопчик записався до шахового клубу;

е) дівчина має виразну міміку, різкі рухи та швидку ходу [14].

3 бали

План

1. Поняття спілкування, комунікації.

2. Структура спілкування та його функції.

3. Різновиди та стилі спілкування.

4. Стратегії вирішення конфліктних ситуацій.

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити види спілкування, що актуалізуються в таких|таких| ситуаціях (варіантів відповіді може бути декілька):

а) опинившись у нудній|скучній| компанії, хлопець|парубок| розповідає|розказує| веселі історії та анекдоти;

б) не знайшовши друга вдома|дому|, хлопчик залишає йому в сусідів записку з|із| проханням подзвонити;

в) побачивши|помітити| знайому, яка йде по іншу сторону дороги|любі|, дівчина привітно посміхнулася їй і помахала рукою;

г) підійшовши до автобусної зупинки, чоловік поцікавився в оточуючих, чи давно пройшла|минала| «шістка|шістка|»;

д) мер міста звертається|обертається| по радіо до городян із|із| закликом|призовом| взяти активну участь у суботнику;

е) проглядаючи зразки|взірці| шпалер, подружжя міркує, які з|із| них краще підійдуть для дитячої кімнати;

ж) дитина|дитя| після|потім| прогулянки просить|прохає| у мами бутерброд;

з) батько|батько| розповідає|розказує| синові, як із|із| паперу можна зробити літачок;

и) продавець ручних пилососів, привертаючи увагу потенційних покупців, демонструє переваги товару й повідомляє, що ціна на наступну|таку| партію буде вже вища;

к) пізно увечері мама говорить синові, що пора вимикати|виключати| телевізор і лягати спати, бо вранці|уранці| буде важко вставати до школи [14].

3 бали

План

1. Визначення темпераменту.

2. Психологічні характеристики темпераменту.

3. Поняття характеру. Формування характеру.

4. Загальна характеристика здібностей. Теорії здібностей.

5. Рівні розвитку здібностей.

 

?Рекомендовані завдання для самостійного виконання:

1. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої|такої| поведінки.

а) при дорученні відповідального завдання|задавання| інженер швидко розробив план конструкції, зробив розрахунки і за короткий строк виконав креслення;

б) доручене завдання|задавання| викликало|спричиняло| в працівника незадоволеність|невдоволення|, він довго не міг приступити до виконання, говорячи про те, що це завдання|задавання| дуже|занадто| складне для нього;

в) перш ніж виконати завдання|задавання|, співробітник довго роздумував, ретельно перевіряв всі дані, а потім приступив до роботи над кресленням;

г) учень при виконанні роботи часто переключається|переключає| з одного виду діяльності на іншій, відволікається на сторонні розмови; при виникненні труднощів втрачає|розгублює| до завдання|задачі| |інтерес; із|із| задоволенням виконує завдання|задавання| тільки|лише| середнього рівня складності;

д) учень, отримавши|одержувати| питання на уроці в присутності завуча, почав|розпочинав| говорити тихим голосом, потім збився і в цілому|загалом| відповісти на питання не зміг, хоча, як з’ясувалося, матеріал знав;

є) економіст планового відділу володіє високою працездатністю, надовго концентрується| на копіткій справі|речі|, неспішно її виконує, практично не допускає помилок;

ж) при складанні проекту інженер-конструктор сильно захоплюється, вигадує|вигадує| різні варіанти, повністю|цілком| поринає в роботу й гарячкує, коли його відволікають;

з) секретарка дуже сильно реагує на зауваження начальника, довго переживає через допущені помилки, щонайменші неприємності|прикрощі| можуть викликати|спричиняти| погіршення настрою; якщо необхідно терміново|негайно| виконати роботу, не може відразу зосередитися;

і) Павло дуже терплячий; він може годинами виконувати копітку роботу, яка викликала|спричиняла| б роздратування в іншої людини [14].

3 бали

2. Напишіть рекомендаціїпро те, як можна взаємодіяти з|із| людьми різних типів темпераменту (по 4 рекомендації до кожного типу темпераменту).

4 бали

3. Розробіть 15 психологічних рекомендацій на допомогу вчителю|учителеві|, перед яким стоїть завдання|задача| адаптувати|пристосувати| нового учня до класного колективу. Рекомендації слід складати, дотримуючись такої|слідуючої| схеми: «Якщо новий учень ….. (володіє певною рисою вдачі, здатністю|здібністю|), то вчитель|учитель| повинен (може) зробити …..» [14].

 


Модуль І

Загальне уявлення про психологію як науку

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.022 с.)