ТОП 10:

Тема 10. Інформаційно-методичне забезпечення соціогуманітарнихДисциплін

Сутність та завдання інформаційно-методичного забезпечення з соціогуманітарних дисциплін. Навчально-методична робота викладача. Види джерел інформації та їх основні навчально-методичні характеристики. Методичні особливості роботи з підручниками і навчальними посібниками, практикумами, збірниками завдань тощо. Електронні навчально-методичні матеріали, вимоги до їх розробки і використання. Наукова література, першоджерела, статті: особливості їх змісту, організація роботи з ними. Збірники статей, хрестоматії і довідникова література в Інтернеті.

Тема 11. Форми контролю знань

Значення і загальна характеристика форм контролю. Функції контролю знань. Поточний та підсумковий контроль знань з соціогуманітарних дисциплін. Контрольні роботи. Особливості проведення контролю знань на очній та заочній формі навчання. Тестова форма контролю знань. Специфіка проведення контролю знань при модульно-рейтинговій системі організації навчального процесу.

Екзамен та залік як форми контролю знань з соціогуманітарних дисциплін, методичні вимоги до їх проведення. Розробка питань до екзаменаційних та залікових білетів. Вимоги до організації роботи студентів в семестрі з орієнтацією на кінцевий результат.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л с лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади методики викладання соціогуманітарних дисциплін
Тема 1. Соціогуманітарні науки: їх специфіка та роль у суспільних трансформаціях                  
Тема 2. Методика викладання соціогуманітарних як навчальна дисципліна                  
Тема 3. Предмет, цілі завдання та принципи методики викладання соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 4. Основні вимоги до викладача соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 5. Мотиваційні аспекти викладання соціогуманітарних дисциплін                  
Разом за змістовим модулем 1                  
Змістовий модуль 2. Форми і методи викладання соціогуманітарних дисциплін
Тема 6. Лекція як форма викладання соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 7. Методика проведення практичних і семінарських занять                  
Тема 8. Науково-дослідна та самостійна робота студентів при вивчення з соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 9. Інноваційні методики викладання з соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 10. Інформаційно-методичне забезпечення соціогуманітарних дисциплін                  
Тема 11. Форми контролю знань                  
Разом за змістовим модулем 2                  
Усього годин                
Модуль 2
ІНДЗ     - -   -     - - -  
Усього годин                        

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
Соціогуманітарні науки: їх специфіка та роль у суспільних трансформаціях
Методика викладання соціогуманітарних як навчальна дисципліна
Предмет, цілі завдання та принципи методики викладання соціогуманітарних дисциплін
Основні вимоги до викладача соціогуманітарних дисциплін
Мотиваційні аспекти викладання соціогуманітарних дисциплін
Лекція як форма викладання соціогуманітарних дисциплін
Методика проведення практичних і семінарських занять
Науково-дослідна та самостійна робота студентів при вивчення з соціогуманітарних дисциплін
Інноваційні методики викладання з соціогуманітарних дисциплін
Інформаційно-методичне забезпечення соціогуманітарних дисциплін
Форми контролю знань

 

 

Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
Соціогуманітарні науки: їх специфіка та роль у суспільних трансформаціях
Методика викладання соціогуманітарних як навчальна дисципліна
Предмет, цілі завдання та принципи методики викладання соціогуманітарних дисциплін
Основні вимоги до викладача соціогуманітарних дисциплін
Мотиваційні аспекти викладання соціогуманітарних дисциплін
Лекція як форма викладання соціогуманітарних дисциплін
Методика проведення практичних і семінарських занять
Науково-дослідна та самостійна робота студентів при вивчення з соціогуманітарних дисциплін
Інноваційні методики викладання з соціогуманітарних дисциплін
Інформаційно-методичне забезпечення соціогуманітарних дисциплін
Форми контролю знань
  Разом

Індивідуальні завдання

Змістовий модуль 1

1. Підготувати інформаційну карту-схему: «Вивчення соціогуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах м. Миколаїв».

2. Розробити зразки реклами «Соціологія як навчальна дисципліна» та «Соціологія як професія».

3. Використовуючи метод спостереження, підготувати повідомлення: «Стилі педагогічного спілкування викладачів».

 

Змістовий модуль 2

1. Підготувати конспект лекції або план-конспект семінарського заняття з будь-якої теми однієї з соціологічних дисциплін.

2. Прочитати лекцію або провести семінарське заняття з будь-якої теми однієї з соціологічних дисциплін.

3. Підготувати робочу програму з будь-якої соціологічної дисципліни..

Методи навчання

Навчальна програма курсу передбачає аудиторні заняття та самостійну практичну роботу студентів.

Лекційні заняття проводяться у формі лекції-дискусії та передбачають викладення основних ідей, понять та концепцій курсу та їх зв’язку, обговорення студентами пропонованих викладачем питань лекції.

Семінарські заняття передбачають:

І змістовий модуль – обговорення теоретичних питань та презентація практичних завдань.

ІІ змістовний модуль – обговорення теоретичних питань; проведення лекційних і семінарських занять; підготовка плану-конспекту лекції; розробка методичних рекомендацій до проведення семінарського заняття та написання робочої навчальної програми з соціологічної дисципліни.

Передбачені наступні форми навчальної роботи:

1. Підготовка самостійних практичних завдань.

2. Усний виступ в аудиторії (за матеріалами прочитаної літератури, участь у дискусії, презентація практичної роботи тощо).

3. Підсумкова письмова робота.

4. Іспит проводиться у формі комплексної контрольної роботи, яка складається з трьох питань.

Допуск до іспиту відбувається за умови виконання усіх письмових практичних завдань, усних відповідей та проведення практичних занять за умови отримання не менше 20 балів.

 

Методи контролю

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
  Змістовий модуль 1     Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
                             

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

 

13. 1. Контрольні запитання студентам

1. Охарактеризуйте об’єкт методики викладання соціогуманітарних дисциплін.

2. Дайте визначення предмета методики соціогуманітарних дисциплін.

3. Розкрийте суть основних педагогічних цілей викладання соціогуманітарних дисциплін.

4. Укажіть основні групи педагогічних засобів викладання соціогуманітарних дисциплін.

5. Охарактеризуйте основні функції викладання соціогуманітарних дисциплін.

6. Поясніть розвиток соціогуманітарної освіти в Європі та США в ХХ –ХХІ ст.ст.

7. Поясніть розвиток соціогуманітарної освіти в Україні у ХХ –ХХІ ст.ст.?

8. Охарактеризуйте труднощі, що виникали в процесі розвитку соціогуманітарної освіти в Україні.

9. Назвіть та поясніть суть загальних принципів дидактики.

10. Охарактеризуйте основні принципи освіти в Україні.

11. Охарактеризуйте наукові засади методики викладання соціогуманітарних дисциплін.

12. Проаналізуйте освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні в структурі вищої освіти в Україні.

13. Охарактеризуйте рівні акредитації та типи вищих навчальних закладів України.

14. Вкажіть учасників навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України.

15. Виокремте основні елементи навчально-методичного комплексу за спеціальністю «Соціологія».

16. Охарактеризуйте структуру навчальної та робочої програми.

17. Розкрийте суть та завдання організації аудиторної роботи зі студентами.

18. Проаналізуйте вимоги до організації праці викладача.

19. Охарактеризуйте участь викладача в контролі за якістю навчально-виховного процесу.

20. Охарактеризуйте основні стилі педагогічного спілкування. Поясніть, які фактори впливають на обрання певного стилю педагогічного спілкування викладачем.

21. Які вікові особливості студентів впливають на їх навчально-пізнавальну діяльність?

22. Поясніть, як потреба студента в досягненні успіху може реалізуватись в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін.

23. Поясніть урахування профілю підготовки фахівців у викладанні соціогуманітарних дисциплін.

24. Охарактеризуйте методичну, навчальну та наукову літературу.

25. Охарактеризуйте типологію студентів в залежності від домінування внутрішніх та зовнішніх мотиваційних чинників навчання.

26. Проаналізуйте принципи організації взаємодії викладача і студента: діалогізації, проблематизації, персоналізації, індивідуалізації і диференціації.

27. Охарактеризуйте основні шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін.

28. Дайте визначення методу навчання. Охарактеризуйте основні методи навчання.

29. Розкрийте відмінності між пояснювально-ілюстративним та проблемним методами навчання.

30. Визначте чинники навчального процесу, які впливають на вибір методів навчання.

31. Розкрийте сутність та наведіть приклади інтерактивних методів навчання.

32. Сформулюйте основні умови профілювання викладання соціогуманітарних дисциплін.

33. Розкрийте сутність лекції як форми навчання.

34. Опишіть основні етапи підготовки до лекції.

35. Охарактеризуйте методичні вимоги до читання лекції.

36. Дайте визначення семінару як форми навчання.

37. Виокремте основні етапи процесу підготовки викладача до семінару.

38. Охарактеризуйте методику проведення семінарських занять з соціогуманітарних дисциплін.

39. Розкрийте структуру методичних розробок до семінарського заняття.

40. Назвіть основні форми семінарських занять та охарактеризуйте їх переваги і недоліки.

41. Окресліть модель семінарського заняття в активній формі.

42. Виокремте основні форми самостійної роботи студентів.

43. Сформулюйте основні методичні вимоги до формування у студентів умінь і навичок роботи з науковою книгою.

44. Охарактеризуйте основні види навчально-дослідної роботи студентів.

45. Виокремте структурні компоненти кваліфікаційної роботи.

46. Назвіть основні етапи виконання кваліфікаційної роботи.

47. Сформулюйте основні вимоги до елементів структури кваліфікаційної роботи.

48. Назвіть загальну схему бібліографічного опису літературних джерел.

49. Охарактеризуйте види науково-дослідної роботи студентів.

50. Визначте основні вимоги до написання наукової статті.

51. Поясніть загальні критерії оцінювання знань студентів на заліку та іспиті.

52. Укажіть основні складові змісту питань плану лекції.

53. Виокремте основні різновиди оглядових лекцій та розкрийте особливості методики їх читання.

54. Охарактеризуйте форми контролю теоретичного та методичного рівня лекцій викладачів.

55. Сформулюйте основні вимоги до мови лектора.

56. Охарактеризуйте відмітні риси кредитно-модульної технології у викладанні соціогуманітарних дисциплін.

57. Охарактеризуйте шкалу оцінювання знань студентів за європейськими стандартами.

58. Виокремте та охарактеризуйте основні форми поточного контролю знань студентів.

59. Охарактеризуйте основні форми підсумкового контролю знань студентів.

60. Визначте основні етапи підготовки викладача до іспиту.

61. Розкрийте особливості методики опитування студентів на іспиті.

62. Розкрийте структуру освітньо-професійної програми підготовки фахівців.

63. Розкрийте структуру освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівців.

64. Охарактеризуйте навчальний план підготовки фахівців та визначте порядок його реалізації.

65. Розкрийте роль кафедри в управлінні навчальним процесом.

66. Охарактеризуйте основні напрями діяльності кафедри.

13.2. Питання та завдання для самостійної роботи

Модуль 1.

1. Навчально-освітній комплекс та його складові.

2. Освітньо-професійні програми підготовки спеціалістів.

3. Освітньо-професійна характеристика фахівця.

4. Навчальний план, його структура і порядок реалізації.

5. Навчальна програма. Види навчальних програм.

6. Робоча навчальна програма та її складові.

7. Навчальне навантаження викладача і його види.

8. Роль кафедри в управлінні навчальним процесом.

Модуль 2.

1. Критерії оцінювання лекції та лекційної майстерності.

2. Критерії оцінювання якості проведення практичних занять.

3. Розроблення екзаменаційних білетів та питань до заліку.

4. Критерії оцінювання якості проведення іспитів і заліків.

5. Форми активізації пізнавального інтересу студентів в процесі проведення лекцій з соціології.

6. Форми самостійної роботи студентів.

7. Відмітні риси модульного навчання.

8. Порівняльна характеристика традиційного і дистанційного навчання.

Рекомендована література

Базова (до всіх тем)

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти. – К.,1998.

2. Елсуков А.Н. Методика преподавания социологии в высшей школе. – Минск,

2003.

3. Инновации в учебном процессе: опыт и проблемы использования: Сб. науч. тр. / Нар. укр. акад. [Каф. социологии; Под общ. ред. И.В. Головневой, Е.Г. Михайлёвой]. – Х.: Изд-во НУА, 2004. – 60 с.

4. Информационная записка по результатам социологического исследования «Инновации в современной системе образования (на опыте НУА)» / Материалы научно-исследовательской работы социологической службы ХГУ «НУА». – Х., 2006. – 114 с.

5. Кнодель Л.В. Педагогіка вищої школи. – К., 2008.

6. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К., 2007.

7. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебное пособие /

А.Н.Горбач, И.Д.Ковалева, О.А.Редько, Ю.Г.Сорока, под. ред. И.Д.Ковалевой. –

Харьков, 2001. – 328 с.

8. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.

9. Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін.

Навчальний посібник / П.П. Шляхтун. – Київ: Видавничий центр «Академія»,

2011. – 224 с.

 

Допоміжна

Змістовий модуль 1

1. Волович В.І. Соціологічна освіта а Україні: проблеми та перспективи // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997. – С. 78-842.

2. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт // Высшее образование в России. –1995. – №2.

3. Городяненко В.Г., Гілюн О.В. Проблеми реформування соціології як наукової дисципліни // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997.. – С. 92-93

4. Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 1996.

5. Кремінь В. Філософія освіти ХХІ ст.. // Урядовий кур’єр. – 2003. – №23.

6. Ніколаєвський В.М. Соціологічна освіта в Україні: проблеми реформування // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997.– С. 96-98

7. Освіта в Україні. Нормативна база / Упорядник Є.К.Пашутинський. – К.,2004.

8. Освітні технології : Навч.-метод.посіб./ За ред.. О.М.Пєхоти. – К.,2001.

9. Полторак В.А. Соціологія як навчальна дисципліна: предмет, проблеми, пропозиції // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997. – С. 109 -112

10. Рубина Л.Я., Антрапетова С.Н. Может ли социология помочь в формировании социального заказа на образование ? // СОЦИС. – 2000. – №5.

11. Шульга М.О. Українська соціологія в пошуках самоідентичності // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997. – С. 113-119

12. Якуба О.О. Розуміння цілісності соціологічного знання – запорука підвищення ефективності підготовки соціолога // Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови. – К.: Генеза, 1997. – С. 120-123

 

Змістовий модуль 2

1. Выборнова В.В., Варбузова А.В., Орлова Л.Л. Инновационные методики в преподавании социологии // СоцИс. – 2001.

2. Добреньков В.И. Социологическое образование и социологическое сообщество // СоцИс. – 2004.

3. Левківський К.М., Сухарніков Ю.В. Завданя щодо забезпечення якості вищої освіти України в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2004. – №5-6.

4. Модернізація вищох освіти України і Болонський процес / Укл.М.Ф.Стапко та ін.– К.,2004.

5. Мостовая И.В. Зачет по социологии в кармане. – Ростов-на-Дону, 1999.

6. Назимов Р.А. Дидактические основы активизации учебной деятельности студентов. – Казань,1995.

7. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебное пособие / А.Н.Горбач, И.Д.Ковалева, О.А.Редько, Ю.Г.Сорока, под ред. И.Д.Ковалевой. – Харьков, 2001. – 328 с.

8. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу / За ред.. В.Г.Кременя. – Київ-Тернопіль,2004.

9. Осадчая Г.И. Заметки о социологическом образовании в России: рефлексия новых требований общества // СоцИс. – 2009. – №2.

10. Панина Г.В. Социологическое образование в современном техническом университете // СоцИс. – 2010. – № 10.

11. Панина Н.В. Профессиональная этика и социология в Украине // Социология: теорія, методы, маркетинг. – 2004. – №3.

12. Резник А., Резник В. Украинская соціологія после 1991 г. // Социология: теория, методы, маркетинг– 2004. – №3.

13. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навч.посібник. – К.,2004.

14. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к личности. – М.,2001.

15. Титаренко Л.Г. Методические апекты совершенствования преподавания социологии с учетом зарубежного опыта // СоцИс. – 2000.- №2.

16. Токар Н.Ф. Динаміка мотивацій у професійній підготовці // Педагогіка і психологія. – 1997. – №4.

17. Тощенко Ж.Г. Чему учить социолога и с чего начать // СоцИс. – 2008.- №7.

18. Хапуров Т.А. Образование в стиле «пепси» // - СоцИс. – 2010. - № 7.

19. Шаронова С.А. Игровые ситуации в преподавании социологии // СОЦИС. – 2003. – №2.

20. Шаронова С.А. К вопросу об интерактивных методах в преподавании курса социологии // СОЦИС. – 2003. – №2.

21. Щеглова С.Н. Использование интернет-технологий в преподавании социологических дисциплін // СОЦИС. – 2002. – №4...

 

Інформаційні ресурси

 

1. http://www.br.com.ua/referats/Politologiya/24231.htm

2. http://academia-pc.com.ua/product/246

3. http://conf.vntu.edu.ua/humed/2008/2/

4. http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.023 с.)