ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріали, з якими працювали практикантиЗа результатами проходження практики студенти повинні навчитися готувати проекти документів, які використовуються у діяльності бази практики. Зокрема, під час проходження практики у суді є обов'язковим підготовка проекту судових рішень, в органах нотаріату – проекту нотаріальних документів, у суб'єктів господарювання – проектів документів щодо господарської діяльності, в адвоката – проектів процесуальних документів.

Також позитивно впливатиме на оцінку проходження практики вміння провести аналіз, надати характеристику таким документам. Виконання такого завдання видається можливим за умов тісної співпраці між студентом та відповідальним за проходження практики працівником бази практики.

 

 

ЗАХИСТ МАТЕРІАЛІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ

6.1. Захист результатів практики здійснюється перед комісією, склад якої затверджується завідувачем кафедри з врахуванням педагогічного навантаження викладачів.

6.2. Виробнича практика оцінюється комісією за таблицею ЄКТС, що є частиною Положення про організацію освітнього процесу у ЛьвДУВС із врахуванням підготовленої звітної документації (додаток 1) та безпосереднього захисту практики.

6.2.1. Оцінення звітної документації

Письмовий звіт та інша документація, передбачена п. 5.1. Програми, виконані студентами-практикантами, оцінюється викладачем-координатором практики відповідною кількістю балів:

· оформлення щоденника практики – 0-10 балів;

· конспект індивідуальних завдань – 0-30 балів;

· Звіт про проходження практики – 0-30 балів;

 

6.2.2. Захист практики

Захист практики оцінюється від 0 до 30 балів: враховується вичерпність, правильність і переконливість відповідей студента.

За результатами захисту виробничої практики виставляється кількість балів:

 

«30-25 балів» виставляються за: глибоке та ґрунтовне знання програмного матеріалу. Студент належним чином виконав завдання практики, знає теоретичний матеріал, основні положення нормативних актів, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок.

 

«24-19 балів» виставляються за: осмислене знання програмного навчального матеріалу. Студент виконав завдання практики, знає теоретичний матеріал, основні положення нормативних актів, аргументовано викладає його; має практичні навички, висловлює свої міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного.

 

«18-10 балів» виставляється, якщо студент: задовільно володіє матеріалом. В основному виконав завдання практики, орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю.

 

«9-0 балів» студент володіє навчальним матеріалом поверхнево, фрагментарно, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі.

 

6.2.3. Бали, одержані студентом під час захисту практики, та бали, виставлені керівником практики за підготовлені звітні документи, сумуються та виставляються у заліковому документі (додаток 1).

Відповідність оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЄКТС

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС
Оцінка Пояснення
90-100 Відмінно A Відмінно
80–89 Добре B Дуже добре
71–79 C Добре
61–70 Задовільно D Задовільно
50–60 E Достатньо
26–49 Незадовільно   FX Незадовільно
0–25 F Незадовільно
         

 

Результати підсумкового оцінювання виробничої практики заносяться до відомості обліку успішності та залікової книжки студента.

Студента, який не виконав програму практики і отримав незадовільні відгуки керівників практики або отримав незадовільну оцінку, направляють для проходження практики повторно, він здійснює перездачу практики за встановленою процедурою або ж його відраховують з Університету.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

2. Про затвердження Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України : Наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

 

3. Положення про порядок розробки, оформлення та затвердження навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Львівському державному університеті внутрішніх справ. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 52 с.

 

4. Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів : Рекомендації федерації роботодавців України від 22.04.2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bdpu.org/sites/bdpu.org/files/NV/r-p.doc

 

 

ДОДАТКИ

Додаток №1

ЗАЛІКОВИЙ ДОКУМЕНТ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Здобувача вищої освіти________________________________________________________

Місце проходження практики__________________________________________________

 

ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ

Дата   Шкала оцінюв. (0-10 б. ) Викладач-координатор практики   Підпис

КОНСПЕКТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Дата   Шкала оцінюв. (0-30 б. ) Викладач-координатор практики   Підпис

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Дата   Шкала оцінюв. (0-30 б. ) Викладач-координатор практики   Підпис

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ

Сума балів за п.1-3   Заг.сума   Шкала ECTS Національна шкала Дата захисту Прізвища членів комісії Підписи
Захист (0-30 б.) Оцінка Прописом
                 
                 
                 


Додаток №2

Міністерство внутрішніх справ

Львівський державний університет внутрішніх справ

Факультет №6

 

МАТЕРІАЛИ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

_______________________________________________

(База проходження виробничої практики)

  Здобувача вищої освіти денної форми навчання галузь знань «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Правова робота у сфері підприємництва»    
Керівник практики за місцем її проходження _____________________/_____________________________/ (підпис) (прізвище та ініціали)
Викладач-координатор практики: _____________________/_____________________________/ (підпис) (прізвище та ініціали)

Львів


Додаток №3

(на бланку установи – бази практики)

ХАРАКТЕРИСТИКА

про проходження виробничої практики

____________________________________________________________________

(база проходження навчальної практики)

здобувачем вищої освіти 5 курсу _________ форми навчання

Львівського державного університету внутрішніх справ

__________________________________________________

Здобувач вищої освіти ______________________________________ проходив виробничу практику в ____________________________________________________________________

(повна назва об’єкту практики)

з ________________________ до ________.

За період проходження практики здобувачем вищої освіти були виконані ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи)

____________________________________________________________________
(виконання громадських доручень, контакт з колективом

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Протягом виконання програми практики ___________________________

____________________________________________________________________

(зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за спеціальністю чи фахом)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

За час проходження практики ______________________________________

____________________________________________________________________

(наявність порушень трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, вимог техніки безпеки та охорони праці)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

За результатами роботи під час проходження практики, виконання програми практики, індивідуального завдання, які відображені у звіті з практики здобувач вищої освіти ___________________ заслуговує оцінки ________________.

 

М.П. Дата "_____"_____________20_р.

________________________ ПІП керівника

Додаток № 4

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

__________________________________________________________________

(вид і назва практики)

Здобувача вищої освіти ________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет ________________ ________________________________________

 

Кафедра _____________ _____________________________________________

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень ______________________________________

 

Спеціальність ____ _________________________________________________

 

Спеціалізація ______________________________________________________

 

_________ курс, група _______________

 

 

Львів 2016


Календарний графік проходження виробничої практики

№ з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про виконання
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.    
7.          
8.          
9.          
10.        
11.          
12.          
13.          
14.          
15.          
16.          
17.          
18.        

 

 
 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Керівник практики ______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

«______» __________________ 20 __ року

 

Дата захисту практики «____»_______________2016 року

 


Додаток № 5

Міністерство внутрішніх справ України

Львівський державний університет внутрішніх справ

Факультет № 6

 

  Кафедра цивільно-правових дисциплін  

Звіт

про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики

_____________________________________________________________________

(База проходження виробничої практики)

  Здобувача вищої освіти ОКР спеціаліст галузь знань «Право» спеціальність 7.03040101 «Правознавство» спеціалізація «Правова робота у сфері підприємництва» ______________________________________
Керівник практики за місцем її проходження ___________________/_________________________/ (підпис) (прізвище та ініціали)
Викладач-координатор практики ___________________/_________________________/ (підпис) (прізвище та ініціали)

Львів 2016


Звіт складається обсягом до 10 сторінок формату А4 надрукованих або акуратно написаних від руки. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для оформлення текстових документів.

 

 

У звіті студентом відображається:

1) тривалість і послідовність проходження практики;

2) назва практичної установи або організації та її коротка характеристика;

3) завдання, які було поставлено перед практикантом за звітний період;

4) докладний опис особисто виконаної роботи;

5) думки про результати практики:

- висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;

- труднощі і недоліки, які були на період проходження практики, недостатність знань, отриманих під час навчання;

- пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики в практичних установах або організаціях.

6) перелік і стисла характеристика зібраного матеріалу для навчальних цілей.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.015 с.)