Тема 13. Основні напрямки та інструменти державного регулювання економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Основні напрямки та інструменти державного регулювання економікиПрямі та опосередковані методи державного регулювання економіки, особливості їх дії та застосування. Основні цілі та напрямки державного регулювання економіки. Податкова система. Використання податків та державного бюджету для регулювання економіки. Грошово-кредитна система. Центральний банк та його макроекономічні функції. Інструменти грошово-кредитного регулювання.

Тема 14. Міжнародні економічні зв’язки

Значення та основи міжнародних економічних зв'язків. Міжнародний поділ праці. Фактори спеціалізації країн. Абсолютні та відносні переваги. Форми міжнародних економічних зв'язків. Міжнародна торгівля. Форми державного регулювання зовнішньої торгівлі. Міжнародне переміщення ресурсів. Координація міжнародних економічних зв'язків. Міжнародні економічні організації.

Тема 15. Міжнародні розрахунки

Платіжний баланс. Структура платіжного балансу. Сальдо платіжного балансу. Вплив стану платіжного балансу на економічні процеси. Валютний курс. Фактори валютного курсу. Вплив валютного курсу на економічні процеси. Міжнародні системи валютних курсів.

 

Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт

Виконання курсової роботи є важливим елементом вивчення дисципліни „Основи економічної теорії”. Така робота вимагає від студентів, по-перше, розуміння взаємозв’язку між проблемами, які розглядаються в рамках програми курсу; по-друге, напруженої самостійної роботи по вивченню та переосмисленню літератури, практики господарювання та управління, а також, можливо, власного досвіду.

Велике значення має правильна організація самого процесу роботи. Причому вирішального значення набуває вміння студента організувати свою працю. Для більш ефективної організації роботи студента щодо підготовки курсової роботи рекомендується дотримуватися такого порядку виконання завдання:

1. З’ясувати цілі та вимоги щодо виконання курсової роботи.

2. Обрати тему курсової роботи.

3. Підібрати необхідну літературу з теми курсової роботи та ознайомитися з нею.

4. Скласти план курсової роботи.

5. Отримати консультацію у викладача щодо плану курсової роботи.

6. Підготувати текст курсової роботи.

7. Оформити та здати курсову роботу на кафедру.

8. Захистити курсову роботу.

Мета курсової роботи, вимоги до її виконання

 

Курсова робота є підсумком вивчення дисципліни. За результатами виконання курсової роботи студента виставляється відповідна оцінка.

Написання курсової роботипередбачає самостійне вивчення якогось економічного явища, виділення в ньому різних аспектів, встановлення його зв'язків з іншими явищами. При цьому перевіряється ступінь вміння студента користуватися різними джерелами знань – підручниками, спеціальними монографіями, періодичною пресою, статистичнимиданими тощо.

Критерії оцінки курсової роботи такі:

1. Правильне визначення питань, на яких необхідно зупинитися, щоб достатньо повно розкрити тему.

2. Логічно вірна послідовність викладення питань.

3. Правильне викладення відповідей на поставлені питання, вміння робити висновки, узагальнення.

4. Відповідний підбір літературних джерел до теми, уміння використовувати статистичний та фактичний матеріал для обґрунтування різних залежностей та тенденцій.

5. Оформлення роботи відповідно до встановлених вимог.

Курсова робота оформляється на стандартних аркушах (формату А4), текст набирається за допомогою технічних засобів. Загальний обсяг тексту повинен складати 25-30 сторінок. Набір здійснюється з використанням шрифту Times New Roman текстового редактора Word розміру 14, полуторним міжрядковим інтервалом.

 

Вибір теми

 

Тематика курсових робіт пропонується викладачем. Вона розробляється відповідно до програми навчального курсу. Крім теоретичних питань тема може включати додаткові практичні завдання, які слід виконати при написанні курсової роботи.

Розподілом тем курсових робіт керує викладач. Викладач може надати право студентам вільного вибору тем курсової роботи.

Чим керуватися при виборі теми при наданні викладачем такої можливості? По-перше, ступенем власного інтересу до вивчення тієї чи іншої економічної проблеми. По-друге, оскільки частина студентів (заочна форма навчання) поєднує навчання з роботою на підприємствах, в організаціях чи установах, то логічним буде вибір теми, певною мірою пов’язаної з виконуваними виробничими функціями, специфікою діяльності підприємства (організації, установи).

Викладач фіксує розподіл тем курсових робіт між студентами.

Підбір необхідної літератури, ознайомлення з нею

 

Після того, як ви визначилися з темою, треба скласти попередній план роботи. У ньому необхідно визначити основні питання, які будуть розкриватися в роботі. Але щоб правильно скласти план, необхідно вникнути в проблему, зрозуміти її основні питання. Це потребує вивчення літератури з обраної теми.

Почніть з базового навчального посібника чи підручника з економічної теорії. Ознайомтеся з тим, як розглядається в ньому обрана вами тема. Потім підберіть літературу, присвячену тій проблемі, що вас цікавить. Це можуть бути книги, брошури, статті з газет чи журналів, Інтернет. Будьте особливо уважні до газетних, журнальних електронних статей: багато з них носять публіцистичний характер; часто їх автори не відрізняються науковою строгістю, точністю, достатнім рівнем компетентності. Тому звертайте увагу хоча б на те, який професійний статус мають їх автори.

Для підбору літератури ви можете скористатися послугами бібліотеки академії, обласної та міської бібліотек. Користуйтесь тематичними каталогами, що ведуться в бібліотеках.

На цьому етапі роботи з літературою не слід занадто глибоко вникати в деталі різних питань, що відносяться до цієї проблеми. Вам слід тільки визначити самі питання, які обов'язково потрібно розкрити в курсовій роботі.

2.4. Складання плану

План курсової роботи обов'язково повинен містити такі елементи:

Вступ.

2-3 розділи (глави), кожен з яких може бути розбитий на 2-4 частини (параграфи).

Висновки.

Список використаної літератури.

У Вступі (1-2 сторінки) розкриваються ступінь актуальності обраної проблеми в сучасному економічному житті, стан економічних досліджень у цій галузі, визначаються основні завдання, які ставить перед собою автор курсової роботи.

Назвирозділів та їх частин повинні відображати дійсно суть питань, без розкриття яких неможливо достатньо повно викласти тему курсової роботи. Крім того, вони повинні розміщуватися в певній логічній послідовності.

У Висновках (2-3 сторінки) дається короткий огляд тих заключних положень, до яких дійшов автор, досліджуючи тему курсової роботи.

2.5. Консультація у викладача щодо плану курсової роботи

Доцільно отримати консультацію у викладача щодо плану роботи. За допомогою викладача можна уникнути помилок у структурі роботи, послідовності викладення питань.

Практика показує, що студенти часто самостійно успішно справляються з визначенням структури роботи і зауваження викладача в таких випадках носять суто "косметичний" характер.

Але якщо студент допустив серйозні помилки щодо структури курсової роботи, то це суттєво впливає на підсумкову оцінку.

Підготовка тексту

Написанню тексту повинне передуватиповторне, більш глибоке вивчення джерел – економічної літератури, нормативних документів з даного питання, статистичних та інших матеріалів.

Робота за стилем не повинна носити характер реферату, тобто, в основному, копіювати частини тексту з будь-якого джерела. Викладення треба вести, зберігаючи власний стиль. У тих місцях роботи, де подаються нормативні (оціночні) економічні погляди, слід чітко зазначити – чи це особиста точка зору студента, чи цитована думка якогось автора. В останньому випадку треба посилатися на джерело, з якого запозичене це висловлювання. Необхідно також робити посилання на джерело при використанні в курсовій роботі статистичного та іншого фактичного матеріалу.

Структурні елементи курсової роботи - вступ, розділи, пункти, висновки у текстівідокремлюються .

Список використаних літературних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків або додатків (у випадку їх наявності).

Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), та в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, або ж у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Бібліографічний опис літературних (інформаційних) джерел складається за стандартом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006).

Приклади оформлення літературних джерел:

1. Книги та монографії:

– один автор:

Білоцерковець В.В. Нова економіка: зміст та еволюція: монографія / В.В. Білоцерковець. – Дніпропетровськ: Січ, 2013. – 366 с.

– два, три автори:

Бурбело О. А. Детінізація економіки: монографія / О. А. Бурбело, М. М. Калашніков. – Луганськ, 2008. – 192 c.

– чотири і більше авторів:

Управління в умовах глобалізації [Текст]: монографія / за ред. д.е.н. Ю.Є. Петруні. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – 200 с.

2. Журнальні статті:

– один автор:

Петруня Ю.Е. Экономическая политика государства: реальности и иллюзии общественного выбора / Ю.Е. Петруня // Известия Юго-Западного государственного университета (Россия). Серия Экономика. Социология. Менеджмент. – 2012. - №1. – С. 3-17.

– два, три автори:

Геращенко С.О., Петруня В.Ю. Інвестиційний клімат країни як складова оцінювання середовища бізнесу / С.О. Геращенко, В.Ю. Петруня // Вісник Академії митної служби України: Серія «Економіка». – 2012. - №1. – С. 64-70.

3. Тези доповідей:

– один автор:

Єдинак В. Ю. Конкурентоспроможність національної економіки як основа забезпечення економічної безпеки країни / В. Єдинак // Міжнародний бізнес та менеджмент : проблеми та перспективи в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя факультету міжнародного бізнесу та менеджменту), 22–24 жовт. 2008 р. – Тернопіль : ТНЕУ, Економічна думка, 2008. – С. 64–66.

– два, три автори:

Єдинак В. Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації / В. Єдинак, В. Колпак // Україна конкурентоспроможна : інноваційні ідеї та рішення : матеріали ІV всеукр. студ. наук.-практ. конф.,
19–20 бер. 2009 р. – Донецьк : “ВІК”, 2009. – С. 322–326.

4. Електронні ресурси

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http: // www.ukrstat.gov.ua/, вільний. – Загол. з екрану.

 

2.7. Оформлення та здача курсової роботи

Перша сторінка роботи оформляється як титульна (додаток А).

На другій сторінці подається план (зміст) роботи із зазначенням номера сторінки - початку кожного структурного елемента роботи.

Усі сторінки тексту повинні бути пронумеровані, починаючи з другої сторінки (першою вважається титульна сторінка).

У роботі можуть бути додатки (один чи кілька) у вигляді таблиць, графіків, схем тощо. Усі додатки виносяться у кінець роботи, після списку літератури.

Оформлена відповідним чином робота здається на кафедру. Секретар кафедри її реєструє та передає викладачеві. Граничний термін подачі курсової роботи установлюється викладачем. Як правило, вона здається не пізніше як за два тижні до дати проведення екзамену з дисципліни. Кафедра встановлює форму захисту курсової роботи студентом. Після захисту курсова робота передається на зберігання.

 

Оцінювання курсової роботи

 

Курсова робота є окремим кредитним модулем, оцінка якого включає три складові:

– своєчасність виконання графіку написання роботи, її подання на кафедру – до 20 балів;

– рецензування - відповідність роботи вимогам щодо змісту і оформлення – до 40 балів;

– захист роботи – до 40 балів.

Підсумкова оцінка визначається за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка, виражена за 100-бальною шкалою, переводиться в оцінку за національною шкалою, та шкалою ЄКТС:

 

Оцінка за бальною шкалою Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою
Символ Визначення
90-100 A Відмінно
82-89 B Дуже добре
74-81 C Добре
64-73 D Задовільно
60-63 E Достатньо
35-59 FX Недостатньо
0-34 F Недостатньо. Потребує повторного вивчення

 

 

Тематика курсових робіт

1. Особливості економічних законів та аналіз допущення ”за інших рівних умов” на конкретних економічних закономірностях.

2. Вплив економічного зростання на формування та зміну потреб.

3. Інвестиції у людський капітал: як це відбувається та аналіз можливих наслідків

4. Фактори поділу праці на рівні окремих людей, підприємств, країн: схожість та відмінність.

5. Фактори, особливості та наслідки міжрегіонального поділу праці в Україні.

6. Аналіз способів класифікації потреб, значення вивчення потреб для діяльності підприємств

7. Аналіз факторів, які впливають на потреби (виникнення, розвиток, модифікацію, зникнення) на прикладі потреби в ...___________________ (потреба - на вибір студента, приклади: потреба в послугах зв’язку, потреба в транспорті, потреба в одязі, потреба в відпочинку, інше).

8. Аналіз факторів, які впливають на потреби (виникнення, розвиток, модифікацію, зникнення) на прикладі потреби в ...___________________ (потреба - на вибір студента, приклади: потреба в послугах зв’язку, потреба в транспорті, потреба в одязі, потреба в відпочинку, інше).

9. Аналіз факторів, які впливають на потреби (виникнення, розвиток, модифікацію, зникнення) на прикладі потреби в ...___________________ (потреба - на вибір студента, приклади: потреба в послугах зв’язку, потреба в транспорті, потреба в одязі, потреба в відпочинку, інше).

10. Сутність, види та значення ”електронних грошей” в сучасній економіці.

11. Функції грошей та фактори, що впливають на ефективність їх реалізації.

12. Причини та форми обмеження державою та самим власником прав приватної власності

13. Економічне значення (функції) приватної власності на фактори виробництва

14. Особливості приватизації підприємств у країнах з перехідною та розвинутою ринковою економікою.

15. Необхідність, напрямки і масштаби державного втручання в економічні процеси.

16. Ринкова трансформація економіки: характеристика основних напрямків цього процесу

17. Аналіз проблеми зовнішнього ефекту на прикладах м. Дніпропетровська.

18. Аналіз факторів та еластичність попиту на прикладі _______________________________________________________________

(товарна група або товар пропонується студентом)

19. Аналіз факторів та еластичність попиту на прикладі _______________________________________________________________

(товарна група або товар пропонується студентом)

20. Аналіз факторів та еластичність попиту на прикладі _______________________________________________________________

(товарна група або товар пропонується студентом)

21. Аналіз факторів та еластичність пропонування на прикладі __________________________________________________________________ (товарна група або товар пропонується студентом)

22. Механізм ринкового саморегулювання: аналіз елементів та дії, переваги і проблеми.

23. Природні монополії в сучасній економіці: походження, поширеність та проблеми.

24. Причини, напрямки та ефективність державного обмеження монополізму

25. Конкуренція в економіці: аналіз ролі та впливу на поведінку економічних суб’єктів (підприємств та домашніх господарств)

26. Вплив типу конкурентного середовища на науково-технічний прогрес у галузі.

27. Поширеність цінових та нецінових методів конкуренції в економіці України.

28. Особливості державного регулювання умов конкуренції в економіці України.

29. Аналіз світового досвіду регулювання конкуренції в економіці.

30. Аналіз особливостей умов конкуренції на ринку

__________________________________________________________________ (товарна група або товар пропонується студентом)

31. Аналіз особливостей умов конкуренції на ринку

__________________________________________________________________ (товарна група або товар пропонується студентом)

32. Аналіз особливостей умов конкуренції на ринку

__________________________________________________________________ (товарна група або товар пропонується студентом)

33. Роль підприємницького прибутку як фактору ринкового саморегулювання.

34. Ринкові фактори заробітної плати, особливості їх прояву в економіці України.

35. Прибуток підприємства: аналіз факторів, значення прибутку для підприємства та його використання

36. Порівняльний аналіз різних типів підприємств - господарських товариств (на прикладі економіки України).

37. Причини, способи та можливі наслідки державного регулювання валютного курсу.

38. Україна як суб’єкт міжнародного поділу праці (аналіз показників участі, спеціалізації, можливих переваг України)

39. Особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні.

40. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності України

Рекомендована базова література

1. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2011. – 359 с.

2. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории: Учеб. пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 4-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2008. – 420 с.

3. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Макроэкономика: Учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 3-е изд., перераб. и доп. – К.: Знания, 2008. – 381 с.

4. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономической теории: учебное пособие / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – Москва: Рыбари, 2000.

5. Базилевич В.Д. Економічна теорія: політекономія. Підручник / В.Д. Базилевич.- К.: Знания, 2003. – 581с.

6. Гальчинський А.С. Основи економічних знань: Навч. посібник /А.С. Гальчинський. – К.: Вища школа, 2002. – 544 с.

7. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії. Підручник / Ю.В. Ніколенко. – К., 2003. – 540с.

 

 

Додаток АПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.131.146 (0.022 с.)