Зміст семінарських занять з дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст семінарських занять з дисципліни№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма нав-чання заочна форма нав-чання
Модуль І
Змістовий модуль 1. Основи соціології: загальна теорія і методологія
1. Соціологія як суспільна наука 1. Соціологія в системі суспільних і гуманітарних наук. 2. Об’єкт і предмет соціології. 3. Закони і категорії соціології. 4. Структура і функції соціології. 5. Зв’язок соціології з іншими науками.  
2. Історія соціології. Становлення та основні етапи історичного розвитку 1. Протосоціологічні вчення та ідеї античності (Платон, Аристотель, Цицерон). 2. Соціально-філософські ідеї епохи Середньовіччя (А. Аврелій, Ф. Аквінський). 3. Соціальні ідеї епохи Відродження, Реформації і Просвітництва (ХVІ-ХVІІІ ст.). 4. Виникнення і розвиток соціології як окремої науки. 5. Основні парадигми і напрямки американської і західноєвропейської соціології ХХ ст. 6. Соціологічні ідеї представників української суспільної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
3. Формування соціологічної думки та соціології в Україні 1. Протосоціологічний період формування соціально-політичної та соціологічної думки (до ХІХ ст.). 2. Особливості формування і розвитку соціології в Україні у ХІХ ст. 3. Соціальні погляди О. Потебні, І. Франка, С. Подолинського, М. Драгоманова. 4. Розвиток соціології в Україні в радянську епоху. 5. Українська соціологія сьогодні. Особливості й напрями вивчення соціології в Україні  
4. Загальносоціологічні концепції суспільного розвитку 1. Загальна характеристика сучасних соціологічних концепцій. 2. Функціоналістичний та конфліктологічний підходи. 3. Циклічний підхід до розвитку суспільства або концепція культурно-історичних типів. 4. Суспільні рухи, їх види. 5. Складання проекту ескізу дослідження: "Тероризм в сучасному світі".  


Продовж. табл. 3

5. Організація і проведення соціологічних досліджень та аналізу соціологічної інформації 1. Конкретно-соціологічне дослідження: поняття, етапи, види. 2. Програма соціологічного дослідження. 3. Робочий план та допоміжні документи соціологічного дослідження. 4. Опитування як метод збирання емпіричної інформації. 5. Аналіз документів і спостереження у соціології. 6. Обробка та аналіз соціологічної інформації.  
6. Суспільство як соціальна система 1. Суспільство як цілісна система, його характеристики. 2. Примітивне, традиційне, індустріальне, постіндустріальне суспільства та їх характеристика. 3. Сутність, види, чинники соціальних змін. Проблема стабільності та розвитку суспільства. 4. Соціальна структура суспільства. 5. Сутність соціальної стратифікації, її історичні типи. 6. Соціальна мобільність, її причини та види.
7. Соціологія особистості 1. Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості. 2. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи. 3. Соціальний статус та соціальні ролі особистості. 4. Соціальна структура особистості. 5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. 6. Соціальні типи особистості. 7. Нові тенденції взаємодії людини і суспільства у сучасних умовах.  
Змістовий модуль 2. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії
8. Соціологія сім’ї та шлюбу 1. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення. 2. Функції сім’ї у суспільстві. 3. Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї. 4. Соціологія молоді як спеціальна соціологічна теорія. 5. Молодь: поняття та основні напрями дослідження. 6. Соціалізація молоді як соціальна та соціологічна проблема. 7. Молодіжна проблематика у вітчизняній соціології.  
9. Соціологія вільного часу і дозвілля 1. Соціологія вільного часу і дозвілля як галузь наукового пізнання. 2. Розвиток соціологічних теорій, типології вільного часу і дозвілля, методики й техніки досліджень. 3. Типи людей за способом використання вільного часу та рівні культури використання вільного часу і дозвілля. 4. Державна культурна політика щодо основних напрямів роботи культурно-освітніх та дозвільно-розважальних закладів. 5. Соціологія способу життя  
10. Соціологія конфлікту 1. Сутність конфлікту, його види та функції у суспільстві. 2. Особливості соціального конфлікту і механізми його регулювання. 3. Порівняльний аналіз основних соціологічних концепцій конфлікту. 4. Конфлікти у перехідних суспільствах та шляхи їх подолання. 5. Стратегії виходу з конфліктів та умови застосування основних методів їх вирішення.  

Продовж. табл. 3

11. Ґендерна соціологія 1. Предмет, об’єкт та основні поняття гендерної соціології. 2. Ґендерна дискримінація. Можливість рівності статей. 3. Роль і функції справжнього чоловіка та жінки. 4. Жінка і робота: за і проти. 5. Фемінізм в сучасній Україні. 6. Проблема насилля у сім’ї.  
12. Соціологія культури 1. Соціальна сутність культури. 2. Предмет соціології культури та її функції. 3. Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства. 4. Методологічні підходи соціологічного аналізу культури. 5. Особливості національної культури у контексті відродження українського соціуму.  
13. Соціологія політики 1. Політика як вираз соціальної взаємодії. 2. Структура і функції політики. 3. Взаємовідносини політики з іншими сферами суспільства. 4. Науковий статус, об’єкт та предмет соціології політики. 5. Історія становлення та сучасні дослідницькі перспективи соціології політики.  
14. Соціологія релігії 1. Соціологічна інтерпретація релігії, її місце і роль у суспільстві. 2. Предмет і об’єкт соціології релігії. 3. Історичні типи релігійних вірувань. 4. Релігія як соціокультурний інститут, рівні соціологічного аналізу. 5. Структура релігійної організації. 6. Функції релігії у суспільстві. Проблеми секуляризації.  
15. Соціологія економіки 1. Особливості економічної та соціальної сфер суспільства. 2. Становлення економічної соціології як науки. 3. Об’єкт та предмет економічної соціології. 4. Економічна культура у системі економічної соціології. 5. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології.  
16. Соціологія організації і управління 1. Предмет та основні категорії соціології організації і управління. 2. Соціально-трудові відносини та процеси. 3. Соціальні інститути і спільності у сфері праці. 4. Зв’язок соціології праці і управління з іншими науками про працю. 5. Соціологія праці та управління і менеджмент.  

6. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних завдань.

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни “Соціологія” передбачає наступні види:

1. Вивчення нового матеріалу: читання та конспектування літературних джерел інформації; перегляд відеозаписів; прослуховування лекцій магнітних записів; інші види занять.

2. Поглиблене вивчення матеріалу: підготовка до контрольних, колоквіумів, семінарів тощо.

3. Вивчення матеріалу з використанням елементів творчості: участь у ділових іграх і в розборі проблемних ситуацій; складання рефератів, доповідей, інформацій з заданої теми; інші види занять.

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:

1. Системність знань та засобів навчання.

2. Володіння розумовими процесами.

3. Мобільність і критичність мислення.

4. Володіння засобами обробки інформації.

5. Здібність до творчої праці.

Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів організації контролю за самостійною роботою студентів.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Контроль самостійної роботи студентів включає:

1. Відповідь на контрольні або тестові питання.

2. Перевірку конспекту.

3. Перевірку рефератів.

4. Перевірку виконаних індивідуальних завдань.

У результаті опрацювання спеціальної літератури, рекомендованої викладачем під час аудиторного заняття та самостійного бібліографічного пошуку, студент готує матеріал для написання реферату за однією із запропонованих тем.

Реферат являє собою послідовно, логічно, аргументовано викладений матеріал, що розкриває той чи той аспект соціології. У рефераті необхідно викласти: значення соціології як науки; розкрити та сформулювати відповідні терміни, використовуючи матеріали власного словника; описати етапи формування соціології як науки, основні методи збору соціологічної інформації, рівні та функції соціології, використовуючи теоретичний та практичний досвід у розвитку галузі.

Реферат складається з трьох частин: титульної сторінки, на якій зазначається тема та прізвище студента; основної частини з викладом змісту роботи та списку літератури.

Реферат виконується на стандартних аркушах. Обсяг роботи − не менше десяти друкованих сторінок. Термін перевірки роботи – 15-17 навчальні тижні.


Індивідуальні завдання

 

Індивідуальна робота студентів передбачає написання рефератів (для студентів денної форми навчання) та контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання). Вибір теми завдання здійснюється за останніми двома цифрами залікової книжки. Якщо дві останні цифри залікової книжки 61 − обирається перша тема завдання і т.д. Тематику завдань наведено у табл. 4.

Таблиця 4

Тематика рефератів (для студентів денної форми навчання)

та контрольних робіт (для студентів заочної форми навчання)

№ з/п Назва теми Кількість годин
денна форма навчання заочна форма навчання
1. Визначення соціології як науки
2. Основні функції соціології
3. Підходи до структури соціології
4. Соціологічне дослідження, його види
5. Методи збирання первинної соціологічної інформації
6. Історичні аспекти розвитку соціології як науки за кордоном
7. Формування соціологічної думки та соціології як науки в Україні
8. Вибірка в соціологічному дослідженні
9. Теоретичні й соціальні передумови виникнення соціології
10. О. Конт − засновник соціології
11. Сутність класичного та некласичного типів науковості
12. Основні принципи марксистського вчення про суспільство
13. Загальна характеристика американської соціології
14. Українська соціологія: історія та сучасність
15. Поняття суспільства як соціальної системи
16. Соціально − класова структура суспільства
17. Соціальна стратифікація та мобільність
18. Соціальні групи, їх види
19. Функціоналістська концепція розвитку суспільства
20. Конфліктологічна концепція розвитку суспільства
21. Циклічний підхід до розвитку суспільства або концепції культурно-історичних типів
22. Глобалізація соціальних та культурних процесів у сучасному світі
23. Суспільні рухи, їх види
24. Поняття соціального управління та управлінські рішення
25. Стилі керування та методи оцінки діяльності керівника
26. Засоби впливу на підлеглих

Продовж. табл. 4

27. Інноваційний процес: етапи, стратегії, проблеми
28. Визначення поняття особистості в соціології
29. Рольова теорія особистості
30. Соціальний статус та соціальна роль
31. Особистість та соціальне середовище
32. Соціалізація особистості
33. Етапи та механізми ресоціалізації
34. Поняття ресоціалізації
35. Природа девіації
36. Типи девіантної поведінки. Теорія Р. Мертона
37. Соціологічні теорії девіантної поведінки
38. Анатомія сучасного українського суспільства
39. Поняття соціального контролю
40. Предмет етносоціології
41. Теорія етногенезу Л. Гумільова
42. Поняття етносу і його історичні форми
43. Етнічні процеси в сучасному світі
44. Український етнос: історія та сучасність
45. Етнічні процеси в сучасній Україні
46. Сім'я як соціальний інститут
47. Виникнення сім'ї та її еволюція в історичному процесі
48. Історичні форми шлюбів, їх особливості
49. Типологія сім'ї
50. Функції сім'ї як соціального інституту
51. Криза сім'ї як соціального інституту в сучасному світі
52. Сучасний стан демографічної політики в Україні
53. Засоби масової комунікації, їх статус
54. Парадигма "тотального" впливу
55. Парадигма "ефектів" мас-медіа
56. Сучасні концепції масової комунікації
57. Соціологія повсякденності
58. Драматургійна версія повсякденної реальності
59. Етнометодологічні дослідження явищ повсякденного світу
60. “Гарфінкелінг” або метод руйнування

Методи навчання

 

При вивченні дисципліни “Соціологія” застосовуються наступні групи методів:

- словесні методи навчання (лекція, бесіда). В процесі їхнього роз'яснення викладач у словесній формі викладає, пояснює навчальний матеріал, а студенти шляхом слухання, запам’ятовування і осмислювання активно його сприймають і засвоюють.

- практичні методи навчання. Охоплюють надто широкий діапазон різноманітних виглядів діяльності студентів. Під час використання практичних методів навчання застосовуються прийоми: постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети.

Індуктивні і дедуктивні методи навчання характеризують винятково важливу особливість методів − спроможність розкривати логіку руху змісту навчального матеріалу дисципліни. Застосування індуктивних і дедуктивних методів означає вибір певної логіки розкриття змісту теми, яка вивчається: від приватного до загального і від загального до приватного.

При використанні індуктивного методу навчальна діяльність викладача і студентів протікає наступним чином (табл. 5)

Таблиця 5

Використання індуктивного методу при вивченні дисципліни “Соціологія”

Викладач Студент
1 варіант Викладає спочатку факти, демонструє досвід, наочність, організує виконання вправ, поступово підводячи до узагальнень, визначення понять, формулювання законів 1 варіант Засвоюють спочатку окремі факти, після цього роблять висновки і узагальнення приватного характеру
2 варіант Ставить перед студентами проблемні завдання, що вимагають самостійних міркувань від приватних положень до більш загальних, до висновків і узагальнень. 2 варіант Самостійно міркують над фактами і роблять доступні висновки і узагальнення.

При використанні дедуктивного методу діяльність викладача і студентів носить наступний характер (табл. 6)

Таблиця 6

Використання дедуктивного методу при вивченні дисципліни “Соціологія”

Викладач Студент
Спочатку повідомляє загальне положення, формулу, закон, а після цього поступово починає наводити приватні приклади, більш конкретні задачі Сприймає загальні положення, формули, закони, а після цього засвоює слідства, що випливають з них

Методи контролю

 

Контроль знань і вмінь студентів при вивченні дисципліни “Соціологія” передбачає проведення поточного модульного контролю та підсумкового контролю у формі екзамену.

Поточний контрольподіляють на оперативний і рубіжний (модульний).

Оперативний поточний контрольохоплює індивідуальний або груповий контроль засвоєння навчального матеріалу, перевірку підготовленості студентів до виконання лабораторних, практичних і семінарських занять, ходу виконання окремих розділів індивідуальних завдань. Проводячи такий контроль, викладач має можливість своєчасно оцінити глибину розуміння студентами матеріалу лабораторного, практичного чи семінарського заняття, засвоєння ними певної теми лекційного курсу, правильність виконання окремих індивідуальних і домашніх завдань, виявити, проаналізувати й виправити помилки, перевірити вміння студентів логічно мислити, їх мовлення і пам’ять.

Рубіжний (модульний) поточний контрольполягає у перевірці знань і практичної підготовленості студентів з певної завершеної частини навчальної дисципліни (змістового модуля), умінь виконання індивідуальних завдань. Це певний проміжний підсумок роботи студента, що дає змогу поглибити і зміцнити його знання.

Методами поточного контролю можуть бути:

ü письмові контрольні роботи за темами лекційного курсу, практичних занять;

ü тестування знань студентів з певного розділу (теми) або з певних окремих питань дисципліни;

ü усне опитування;

ü виступ на семінарських заняттях (з рефератом, участь у дискусії);

ü виконання індивідуального завдання (реферат, контрольна робота);

Підсумковий контроль.Підсумковий контроль – це семестровий контроль, що проводиться в обсязі навчальних матеріалів, визначеному програмами навчальних дисциплін. Він здійснюється у формі екзамену –форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного і практичного матеріалу з певної навчальної дисципліни. Екзамен проводиться в письмовій формі, з використанням тестів.

26-30 балів отримують студенти, які демонструють передбачені програмою ґрунтовні, систематизовані знання та вміння; здатні самостійно застосовувати отримані знання, вміють на їхній основі робити узагальнення, оцінювати інформацію, яка виноситься на обговорення, логічно й грамотно (в усній і письмовій формі) викладають матеріал. Допускаються одна-дві несуттєві помилки, які студент виправляє самостійно.

21-25 балів − це такий рівень відповіді, коли студент також демонструє повні, логічно впорядковані знання - здатність до самостійних узагальнень та висновків, але присутня незначна допомога викладача щодо конкретизації чи уточнення окремих положень відповіді. За такої оцінки допускаються дві-три несуттєві помилки.

18-21 бал передбачає засвоєння знань переважно репродуктивного характеру. При відповіді допускається низка помилок, які свідчать про недостатньо глибоке розуміння суті проблеми. Студент виявляє низький рівень самостійних узагальнень, невміння застосовувати знання при зміні ситуації обговорення.

0-17 балів ставиться в тому разі, коли у відповіді студент припускається значних помилок і не в змозі їх виправити навіть за допомогою викладача.


10. Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи наведено у табл. 7.

Таблиця 7

Розподіл балів за окремими елементами змістових модулів та методи поточного контролю успішності навчальної роботи студентів

№ моду-ля Елементи змістового модуля Кількість балів Поточний контроль навчальної роботи студентів
міні-мальна макси-мальна методи контролю тиждень семестру
1. Лекційний курс (8 тем лекцій) Письмова контрольна робота 1 − 8
Семінарське заняття 1. Соціологія як суспільна наука Усне опитування, тести
Семінарське заняття 2. Історія соціології. Становлення та основні етапи історичного розвитку соціології Усне опитування, тести
Семінарське заняття 3. Формування соціологічної думки та соціології в Україні Усне опитування, тести
Семінарське заняття 4. Соціологічна теорія суспільства Усне опитування, тести
Семінарське заняття 5. Загальносоціологічні концепції суспільного розвитку Усне опитування, тести
Семінарське заняття 6. Організація і проведення соціоло-гічних досліджень та аналізу соціологічної інформації Усне опитування, тести
Семінарське заняття 7. Суспільство як соціальна система Усне опитування, тести
Семінарське заняття 8. Соціологія особистості Усне опитування, тести
Всього за змістовим модулем 1    
2. Лекційний курс (9 тем лекцій) Письмова контрольна робота 9 − 17
Семінарське заняття 1. Соціологія сім’ї та шлюбу Усне опитування, тести
Семінарське заняття 2. Соціологія вільного часу і дозвілля Усне опитування, тести
Семінарське заняття 3. Соціологія конфлікту Усне опитування, тести
Семінарське заняття 4. Ґендерна соціологія Усне опитування, тести
Семінарське заняття 5. Соціологія культури Усне опитування, тести
Семінарське заняття 6. Соціологія політики Усне опитування, тести

Продовж. табл. 7

Семінарське заняття 7. Соціологія релігії     Усне опитування, тести
Семінарське заняття 8. Соціологія економіки Усне опитування, тести
Семінарське заняття 9. Соціологія управління та організа-ції Усне опитування, тести
Всього за змістовим модулем 2    
  Індивідуальні завдання    
Всього    
Екзамен    
Разом    

 

Підсумковий контроль (екзамен) проводиться у письмовій формі, екзаменаційний білет включає три завдання, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Загальна найвища кількість балів − 30. У разі коли відповіді студента на екзамені оцінені менше ніж у 18 балів, він отримає незадовільну оцінку (тобто 0 балів) і загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань і виконання індивідуальних завдань.

До заліково-екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах поточного контролю та екзамену (загальна підсумкова оцінка).

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання за національною шкалою та шкалою ЕСТS. Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання екзамену з дисципліни “Соціологія” наведено у табл. 8.

Таблиця 8

Критерії підсумкового контролю результатів навчання студента шляхом складання екзамену з дисципліни “Соціологія”

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою для екзамену, курсового проекту (роботи), практики, диференційованого заліку
90 – 100 А відмінно
82 − 89 В добре
74 − 81 С
64 − 73 D задовільно
60 − 63 Е
35 − 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання
0 − 34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Рекомендована література

Базова

1. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук, праць. − К.: Видавн.-поліграф, центр "Київський університет", 2006. − Вип. 6. − 147 с.

2. Антология исследований культуры. Интерпретация культуры. − 2 изд. − Спб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. − 720 с. (Серия "Культурология XX век").

3. Бабенко Н.Б. Соціологія сім'ї: навч. посіб. / Н.Б. Бабенко. − К.: ДАКККІМ, 2004.−257с.

4. Бабенко Н.Б. Соціологія вільного часу і дозвілля : навч. посіб. / Н.Б. Бабенко. − К.: ДАКККІМ, 2005. − 245 с.

5. Бабосов Е.М. Прикладная социология : учеб. пособ. / Е.М. Бабосов. −Минск: Тетра Систем, 2000. − 496 с.

6. Бровко М.М. Мистецтво: філософсько-культурологічні виміри : монографія / М.М. Бровко. − К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. − 237 с.

7. Бурханова И.В. Теория статистики : конспект лекций / И.В. Бурханова. − М.: ЭКСМО, 2007.

8. Горбачик А.П. Руководство пользователя системы ОСА / А.П. Горбачик. − К.: Бюро статистического анализа, 2004.

9. Горшков М.К. Прикладная социология : метод : учеб. пособ. / М.К. Горшков, Ф.Э. Шериги. − М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. − 416 с.

10. Гавриленко І.М. Соціологія освіти / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін. − Запоріжжя, 1998.

11. Головатый Н.Ф. Социология молодежи : курс лекций / Н.Ф. Головатый. − К., 1999.

12. Даниленко О.А. История социологии: учеб.-метод. пособ. / О.А. Даниленко, И.Д. Ковалева, А.А. Мусиездов; под ред. И.Д. Ковалёвой. − Харьков : ХНУ, 2004.

13. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій / Л.М. Димитрова. − К., 2005.

14. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования / И.Ф. Девятко. −4 -е изд. − М.: КДУ, 2006. − 296 с.

15. Добреньков В.И. Методы социологического исследования : учеб. / В.И. Добренькое, А.И. Кравченко. − М., 2006.

16. Добреньков В.И. Социология : учеб. / В.И. Добреньков, А.И. Кравчен-ко. − М.: ИНФРА-М, 2004.

17. 3ыбцев В.Н. Методология и методика конкретно-социологического исследования : учеб. пособ. / В.Н. Зыбцев, Б.В. Кусмаров. − Донецк, 2005.

18. Зборовский Г.Е. История социологии: учеб. / Г.Е. Зборовский. − М.: Гардарики,2004.

19. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие / Л.Г. Ионин. − М.: Логос, 2000. − 432 с.

20. Катаєв С.Л. Сучасне українське суспільство: навч. посіб. / С.Л. Катаєв. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 200 с.

21. Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посіб. / НБ. Коваліско. − Львів: Магнолія, 2007. − 328 с.

22. Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического воображения : учеб. − 2 изд., перераб. и доп. / С.А. Крав-ченко. − М. : Изд-во "Экзамен", 2004.

23. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS / А.О. Крыштановский. − М.: ГУ ВШЭ, 2006.

24. Кузнецов И.Н. Технологии социологического исследования : учеб.-метод. издание / И.Н. Кузнецов. − М.: КДУ, 2005.

25. Культура − суспільство − особистість : навч. посіб. / за ред. Л. Скоковой − К., 2006. − 396 с.

26. Культура на рубеже ХХ−ХХІ веков : глобализационные процессы. − М., 2005. − 493 с.

27. Культурна політика в Україні. Аналітичний огляд / за ред. О.А Гри-ценка. − К.: УЦКД, 2007. − 160 с.

28. Лисовский В.Т. Социология молодежи : учеб. пособ. в 3 кн. / В.Т. Лисовский. − М., 1995.

29. Лукашевич М.П. Соціологія. Базовий курс : підруч. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. − К.: Каравела, 2005. − 312 с.

30. Манхейм К. Социология культуры / К.: Манхейм. − М.: СПб, 2000.

31. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій. 2-е видання, доповнене / Н.В. Паніна. − К., 2007.

32. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підруч. / І.В. Петрова. − К.: Кондор, 2005. − 408 с.

33. Пилипенко В.Є. та ін. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. −К.: Каравела, 2003.

34. Піча В.М. Соціологія: загальний курс : навч. посіб. / В.М. Піча. − К. : . Каравела, 1999. − 248 с.

35. Победа Н.А. Социология культуры / Н.А. Победа. − Одеса : Астропринт, 1997.

36. Погорілий О.І. Соціологічна думка XX століття : навч. посіб. / О.І. Погорілий. − К.: Либідь, 1996.

37. Примуш М.В. Загальна соціологія : навч. посіб. / М.В. Примут. − К.: ВД "Професіонал", 2004. − 592 с.

38. Семашко О.М. Соціологія мистецтва: навч. посіб. − 2 вид., випр. і доп. / О.М. Семашко. − Львів : Магнолія плюс, 2006. − 244 с.

39. Семина М.В. Метод интервью в социологии и маркетинге / М.В. Семина. − М.: КДУ, 2010.

40. Смехнова Г.П. Основы прикладной социологии / Г.П. Смехнова. − М.: Вузовский Учебник, 2008.

41. Система соціологічного знання : навч. посіб. / уклад. Г.В. Щокін. − 3 вид. −К. : МАУП, 1998.−208 с.

42. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: навч. посіб. / Є.Б. Сірий. − Вид. 2. − К.: Атіка, 2007. − 480 с.

43. Соціологічна теорія: традиції та сучасність : навч. посіб. / за ред. А. Ручки. − К., 2007. − 363 с.

44. Соціологія : підруч. − Вид. 3, перероб. і доп. / За ред. В.Г. Городяненка. − К. : Вид. центр "Академія", 2006. − 544 с.

45. Соціологія : посіб. для підгот. до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. − 3 вид., виправ − К.: Вид. Паливоди А.В., 2007. − 172 с.

46. Соціологія культури : навч. посібник / О.М. Семашко, В.М. Піча, О.І. Погорілий та ін.; за ред. О.М. Семашка, В.М. Пічи. − К.: Каравела, Львів : Новий світ-2000, 2002. − 334 с.

47. Соціологічна думка України : навч. посіб. / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Степаненко. − К.: Заповіт, 1996.

48. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. − К. : ВД "Стилос"; ПІД "Фоліант", 2005.−254 с.

49. Спеціальні та галузеві соціології : навч. посіб. − 2-е вид. − К.: ПЦ "Фліант", 2007.−451 с.

50. Структурні виміри сучасного суспільства : навч. посіб. / за ред. С. Макеєва. − К., 2006. − 372 с.

51. Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования : учеб. пособ. / Е.П. Тавокин. − М.: ИНФРА−М, 2009. − 239 с..

52. Танчин І.З. Соціологія : навч. посіб. / І.З. Танчин. − 3-е вид., перероб. і доп. − К.: Знання, 2008. − 351 с.

53. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді: курс лекцій / Ю.О. Тарабуган. − К. : Фітосоціо-центр, 2001. − 376 с.

54. Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навч. посіб. / Н.М. Цимбалюк. − К. : ДАКККіМ. − 2001. − 180 с.

55. Черниш Н.Й. Соціологія молоді: конспект лекцій / Н.Й. Черниш. − К., 1990.

56. Шалупенко В.В. Измерение в социологии: Вопросы истории, теории, методики и техники одномерного шкалирования : учеб. пособ. / В.В. Шалупенко. − М.: ВУ, 2007.

57. Шендрше А. Социология культуры / А. Шендрше. − М., 2005.

58. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В.А. Ядов. − М., 2007.

59. Якісні дослідження в соціологічних практиках : навч. посіб. / за ред. Н. Костенко, Л. Скокової. − К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. − 400 с.

Допоміжна

60. Андрущенко В.П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. − К., 2005.

61. Антонов А.И. Социология семьи : учеб. пособ. / А.И. Антонов, В.М. Медков. − М., 1996.

62. Бабенко Н.Б. Молодіжні субкультури в Україні: типи, різновиди та основні ознаки / Н.Б. Бабенко ; відп. ред.: М.М. Бровко, О.Г. Шугов // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: зб. наук, праць. − вип. 23. − К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. − 408 с.

63. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад, і гол ред. В.Т. Бусел. − К.; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2001. − 1366 с.

64. Волович В.І. Болонський процес і нова парадигма освіти в Україні / В. Шолович // Соціологія: теорія, методи маркетингу. − 2004. − № 4. − С. 189−200.

65. Катаєв С.Л. Модернізація суспільства й соціокультурні процеси / С.Л. Катаєв. − Запоріжжя, 2005.

66. Культурно-дозвіллева сфера України: динаміка змін та перетворень: монографія / Ю.М. Ключко, В.Д. Довтун, Л.О.Троєльнікова, Н.М. Цимбалюк; під наук. ред. K.M. Цимбалюк. − К., 2003. −180 с.

67. Культурология : энциклопедия. В 2-х т. / гл. ред. и автор проекта С.Я. Левит. − М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. −Том 1 − 1393 с.

68. Лукашевич М.П. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії : навч. посіб. / М.П Лукашевич, М.В. Туленков. − К.: МАУП, 1999. − 344 с.

69. Михайлова Л.И. Социология культуры / Л.И. Михайлова. − М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

70. Общая социология : учеб. пособ. / под. ред. А.Г. Эфендиева. − М., 2002.

71. Панина Н.В. Технология социологического исследования : курс лекций / Н.В. Панина. − К., 1998. − 270 с.

72. Попов В.В. Культурно-досуговая деятельность: опыт системного исследования / В.В. Попов, Ф.Х. Попова // Весник МГУКИ. − 2005. − № 1.

73. Соціологія: посіб. / за ред. В.Г. Городяненка. − К.: Академія, 1999. − 384 с.

74. Соціологія : навч. посіб. / за ред. С.О. Макеева. − К. :Укр. енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.034 с.)