Тема: Розрахунок лікарняних та відпусток, відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Розрахунок лікарняних та відпусток, відображення цих операцій на рахунках бухгалтерського обліку.Студенти повинні:

Знати: Методику нарахування оплати праці за дні відпусток, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатностю, види та порядок утримань із заробітної плати, синтетичний та аналітичний облік заробітної плати, облік утримань із заробітної плати, облік нарахувань на фонд оплати праці.

Вміти: Складати розрахунки заробітної плати за дні відпусток, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатностю, утримувати з заробітної плати податок на доходи фізичної особи та єдиний соціальний внесок, записувати на рахунках бухгалтерського обліку вказані операції.

 

Для виконання практичного заняття студенти повинні мати:

 1. Мікрокалькулятори.
 2. Конспект.
 3. Зошит з практичних робіт.
 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291).
 6. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
 7. Закон України “Про відпуски” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. зі змінами та доповненнями.
 8. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ.
 9. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755 – VI.
 10. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 08.07.10 р. № 2464 – VI

 

Хід роботи:

 

Завдання 1.Нарахувати заробітну плату за дні відпустки з 1 по 24 жовтня 20__ р., допомогу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю майстру Пулич Юлії Сергіївні з 25 по 27 жовтня та заробітну плату за жовтень. Оклад 1700 грн. Стаж роботи – 8 років. Заробітна плата майстра Пулич Ю.С. за 12 місяців склала: жовтень -1500 грн.

листопад -1500 грн.

грудень -1550 грн.

січень -1560 грн.

лютий -1600 грн.

березень -1600 грн.

квітень -1600 грн.

травень -1650 грн.

червень -1650 грн.

липень -1700 грн.

серпень -1700 грн.

вересень -1700 грн.

 

Завдання 2.На підставі матеріалів практичного заняття № 10 і завдання №1 скласти розрахунково-платіжну відомість.

 

Завдання 3.Вкажіть терміни виплати заробітної плати. Відповідь обгрунтуйте.

 

 

Практичне заняття № 12

Тема: Записи на рахунках бухгалтерського обліку операцій з надходження запасів.

Студенти повинні:

Знати: Склад запасів,їх оцінку та порядок відображення у фінансовій звітності, бухгалтерські рахунки з обліку виробничих запасів, облік наявності і руху виробничих запасів.

Вміти: Складати первинні документи з надходження запасів, перевіряти їх і опрацьовувати, записувати на рахунках бухгалтерського обліку операції з надходження запасів.

 

Для виконання практичного заняття студенти повинні мати:

 1. Мікрокалькулятори.
 2. Конспект.
 3. Зошит з практичних робіт.
 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004.
 5. Положення (стандарт) 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіна України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами.
 6. Наказ Мінстату України від 21.06.1996 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів».
 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291).
 8. Бланки документів з обліку запасів.

 

Хід роботи:

 

Завдання 1.Скласти рахунок № 125 і накладну №127 від 20.02.201_р., згідно яких від ТОВ «Світанок» надійшло 5000 кг борошна пшеничного за ціною постачальника 6,00 грн.за 1 кг, в тому числі ПДВ.

Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених господарських операцій.

 

Умови завдання.

 

1. Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника 70000 грн.

2. Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли (витрати на транспортування включено до первісної вартості виробничіх запасів) 2750 грн.

3. Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти 800 грн.

4. Оприбутковано повернені з виробництва виробничі запаси 300 грн.

5. Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу 5000 грн.

6. Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси 7000 грн.

7. Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації 140 грн.

8. Оприбутковано запаси, що раніше не обліковувались на балансі 500 грн.

9. Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції 55000 грн.

10. Списано запаси для загальновиробничих потреб 7800 грн.

 

 

Практичне заняття № 13

Тема: Облік списання запасів у виробництво.

Студенти повинні:

Знати: Визначення та класифікацію запасів, документування операцій з обліку запасів, методи оцінки запасів при вибутті, облік вибуття, переміщення і списання запасів.

Вміти: Вміти розраховувати вартість відпущених у виробництво запасів, записувати на рахунках бухгалтерського обліку операції з вибуття та списання запасів.

 

Для виконання практичного заняття студенти повинні мати:

 1. Мікрокалькулятори.
 2. Конспект.
 3. Зошит з практичних робіт.
 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291).
 6. Положення (стандарт) 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіна України від 20.10.99 р. № 246, зі змінами.

 

Хід роботи:

 

Завдання 1.Визначити вартість запасів при вибутті різними методами

 

  Кількість Ціна Сума
Залишок матеріалу на 01.02 3,60 ?
Надійшло 02.02 4,00 ?
Надійшло 10.02 3,10 ?
Надійшло 25.02 3,70 ?
Разом надійшло   ?
Списано на виробництво 03.02    
Списано на виробництво 05.02    
Списано на виробництво 12.02    
Списано на виробництво 26.02    
Разом списано    
Залишок на 01.03    

 

Завдання 2.Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведених господарських операцій.

 

Умови завдання.

 

1. Відвантажено покупцям матеріали 5000 грн.

2. Списано облікову вартість реалізованих товарів 5000 грн.

3. Отримано оплату за реалізовані товари 5000 грн.

4. Відпущено паливо для загальновиробничих потреб 7800 грн.

5. Відпущено сировину і матеріали для виробництва продукції 2000 грн.

6. Запасні частини відпущено на поточний ремонт обладнання 800 грн.

7. Для потреб збуту готової продукції відпущено упаковочні

матеріали 300 грн.

8. Проведена уцінка залежалих матеріалів 200 грн.

9. Виявлена недостача комплектуючих 100 грн.

Практичне заняття № 14

Тема: Нарахування амортизації та відображення її в обліку.

Студенти повинні:

Знати: Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних засобів і нематеріальних активів, методи нарахування амортизації, бухгалтерський облік нарахованої амортизації.

Вміти: Складати розрахунок амортизації, використовуючи різні методи, вказувати кореспонденцію рахунків згідно розрахунку амортизації.

 

Для виконання практичного заняття студенти повинні мати:

 1. Мікрокалькулятори.
 2. Конспект.
 3. Зошит з практичних робіт.
 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. - Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури”, 2004.
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291).
 6. Положення (стандарт) 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Мінфіна України від 27.04.2000 р. № 92, зі змінами.

 

Хід роботи:

 

Завдання 1:Використовуючи наведені нижче дані нарахувати амортизацію основних засобів різними методами, відобразити її на бухгалтерських рахунках, скласти порівняльну таблицю отриманих сум та вибрати найпридатніший , з вашої точки зору, відповідь обгрунтуйте.

 

Умови завдання.

Первісна вартісь об'єкта основних засобів 50000 грн., ліквідаційна вартість – 2000 грн., граничний термім експлуатації об'єкта основних засобів – 8 років. За період експлуатації об'єкта планується випустити 250000 одиниць продукції. В березні виготовлено 3500 одиниць.

 

Для порівняння річних сум нарахованої амортизації заповнити слідуючу таблицю:

 

Номер методу Назва методу нарахування амортизації Сума амортизації по роках, грн.
Разом
Прямолінійний                  
Зменшення залишкової вартості                  
Прискореного зменшення залишкової вартості                  
Кумулятивний                  
Виробничий                  

Практичне заняття № 15

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.01 с.)