ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до організації та проведення фізичних вправ з дітьми дошкільного віку при розподілі їх на групи.Для кожної вікової групи в фізичному вихованні пред’являються свої вимоги, які базуються на психофізіологічних можливостях дитини та забезпечують необхідний розвиток її рухової, розумової й емоційної сфери. Ці вимоги до організації та проведення фізичних вправ загалом можна об’єднати в дві групи: для дітей другої молодшої групи й середньої групи та для дітей старшої й підготовчої до школи груп (див. табл. 1).

Як видно з таблиці вимоги до організації та проведення фізичних вправ з дітьми старшої та підготовчої до школи груп значно зростають.

 

Таблиця 1.

Вимоги до організації та проведення фізичних вправ з дітьми дошкільного віку при розподілі їх на групи.

На що Діти 3-х-4-х і 4-х-5-ти років Діти 5-ти-6-ти і 6-ти -7-ми років
необхідно (друга молодша і середня (старша і підготовча
звернути увагу групи) до школи груши)
  Вихідне   Вимагати від дітей приймати   Чітко й швидко приймати
положення вихідне положення. різні положення.
Амплітуда рухів Не вимагати прояву максимальної амплітуди при виконанні нахилів і поворотів, але вимагати напруги необхідних великих м’язів при виконанні фізичних вправ. Виконувати вправи на необхідній амплітуді, в т.ч. і на максимальній.
Темп Зберігати середній темп виконання рухів. Вимагати одночасного виконання загальнорозвивальних вправ. Зберігати заданий темп рухів, згідно завданню переходити від одного темпу рухів до іншого.
виконання рухів
Напрямок рухів Задавати за допомогою орієнтирів. Задавати напрямок рухів командами: "Уперед", "Назад", "Ліворуч", "Праворуч". Інколи застосувати орієнтири.
Точність рухів Відповідність заданих рухів характеру імітаційних вправ (шляхом імітації наблизити дітей до вірної техніки виконання фізичних вправ). Технічно правильно виконувати фізичні вправи згідно програмного матеріалу; інколи застосовувати імітаційні вправи.
Оцінка рухів Здійснюється вихователем або інструктором-методистом з фізичного виховання.   Здійснюється як вихователем або інструктором з фізичного виховання, так і самими дітьми: "Вірно", "Невірно", "Добре", "Як вірно?", "Що не вірно?".
Інтенсивність вправ і дозування Мала і середня. Кожна загальнорозвивальна вправа виконується 4-6 разів; стрибки і дрібні рухи – 8-16 разів. Середня: кожна загально-розвивальна вправа виконується 6-8 разів; стрибки і дрібні рухи – 16-24 рази.
Паузи відпочинку Застосовуються для оцінки вправ після їх виконання; для пояснення й показу вправ до їх виконання дітьми. Методичні вказівки можуть надаватися як до виконання вправ дітьми, так і в період їх виконання (за ходом).
Спрямова-ність вправ Пропонувати вправи одночасні, односпрямовані (для 4-х-5-ти років – додатково почергові вправи). Пропонувати ті ж вправи, що й дітям попередніх груп та частково різнойменні та різнонаправлені.
Промовлення слів під час виконання вправ Застосовується для одночасного виконання вправ ("Сіли!", "Встали!" тощо). Може бути застосовано тільки на початковому етапі навчання фізичних вправ.
Надання команд і розпоряджень Вживати більше розпоряджень. Вживати більше команд, але можуть використовуватися й розпорядження.
Стройові вправи За орієнтирами. Вимагати точності виконання стройових вправ. Вимагати точності шикувань і швидкості виконання команд і розпоряджень.
Методичні вказівки Більше загальних, ніж індивідуальних методичних вказівок. Застосовувати загальні та індивідуальні методичні вказівки
Методи навчання Наочні, словесні, практичні Словесні, наочні, практичні.
Завдання Приймати активну участь в сюжетній грі; зв'язок з наочним результатом ("Добіжи до прапорця", "Перестрибни струмок" і т.і.). Згідно програмного матеріалу вимагати максимального прояву рухливих якостей при виконанні певних завдань ("Влучити в ціль", "Стрибнути далі" тощо).
Змагальні форми проведення вправ Використовуються тільки окремі елементи вправ або естафети не на швидкість, а на вірність і точність виконання завдань. Рухливі ігри. Широко застосовуються естафети, командні рухливі ігри.

 

 

Практичне заняття 3

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

План

І. Закріплення попереднього матеріалу лекції 3:

відповіді студентів на питання, що розглядалися на лекції.

ІІ. Вивчення нового матеріалу за визначеною темою:

1. Зміст предмета «Фізична культура» у школі.

 

Зміст предмета «Фізична культура» у школі.

Зміст предмета «Фізична культура» у школі визначає базова програма з фізичного виховання. Особливості її викладання обумовлені віковим розвитком дітей шкільного віку. Його облік дозволяє вибірково і цілеспрямовано впливати на учнів різними формами фізичної культури.

Особливості навчання руховим діям.

Навчання руховим діям включає три етапи:

1. Початкове розучування рухових дій.

2. Поглиблене вивчення рухових дій.

3. Закріплення й удосконалювання рухових дій.

Компоненти(складові) навчання руховим діям.

1. Визначення завдань, мотивацій, опора на раніше вивчений матеріал.

2. Відтворення учнями нового матеріалу.

3. Оволодіння технікою рухових дій на основі придбаних знань.

4. Фізичний розвиток, попередження порушення постави, розвиток рухових якостей, що необхідні для освоєння рухових дій.

5. Оптимальне застосування знань, умінь і навичок в ускладнених умовах.

6. Самоконтроль, аналіз, самооцінка і взаємооцінка учнями досягнутого результату.

Підбор методів, методичних прийомів і засобів навчання фізичним вправам визначається конкретними завданнями, віковими особливостями школярів, специфікою навчального матеріалу, зовнішніми умовами навчальної роботи.

 

Практичне заняття 4

 

МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

План

І. Закріплення попереднього матеріалу лекції 4:

відповіді студентів на питання, що розглядалися на лекції.

ІІ. Вивчення нового матеріалу за визначеною темою:

1. Методика планування роботи з фізичного виховання в школі.

2. План-конспект уроку фізичної культури.

 

1. Методика планування роботи з фізичного виховання в школі.

До основних документів планування відносяться: план роботи з фізичної культури на рік, півріччя; план-конспект уроку.

Поурочний план роботи може бути графічним і текстовим. Графічний план складається у виді таблиці. Графічний варіант поурочного плану роботи з фізичного виховання представлений у табл. 2; текстовий варіант поурочного плану – у табл. 3.

Таблиця 2.

План-графік розподілу навчального матеріалу з фізичної культури

для учнів 1-го класу на півріччя, рік.

Зміст програми з фізичної культури Номер уроку (64 уроки на рік з розрахунку 2 уроки на тиждень)
10 і т.д.
Теорія 1. 2. + + + + + + + + + +
Практика 1. 2. + + + + + + + + + +

 

Види матеріалу з фізичної культури, які плануються вивчати, відзначаються "+" або літерами "о, у, з, в, п", що означає відповідно ознайомити, учити, закріпити, вдосконалити або повторити техніку виконання тієї фізичної вправи, яка запланована. Контроль позначається літерою "к".

Кількість умовних знаків повинна забезпечувати зайнятість учнів протягом 45-ти хвилин уроку.

І. Теорія.

ІІ. Практика:

1. Стройові вправи.

2. Загальнорозвивальні вправи.

3. Основні види рухів.

4. Вправи на розвиток рухових якостей.

5. Ігри й естафети.

6. Домашнє завдання.

Теоретичні зведення можна запропонувати як спочатку, так і наприкінці уроку.

На вивчення учнями одного виду вправ повинно приділятися не менш 2-х – 5-ти уроків (в залежності від їхньої складності).

Як правило, на кожному уроці вирішується до трьох рухових завдань (четверте стосується виховання морально-вольових якостей учнів).

 

Таблиця 3.

Поурочний робочий план з фізичного виховання для учнів 1-го класу

на півріччя, рік.

 

№ уроку з/п Стислий зміст уроку Примітка
  1.   Зміст підготовчої, основної і заключної частин уроку, домашнє завдання  

 

При розподілі навчального матеріалу з фізичного виховання на рік необхідно спиратися враховувати пору року та місце занять (спортивний зал, спортивний майданчик).

 

План-конспект уроку фізичної культури.

План-конспект уроку – основний документ, що визначає структуру уроку, його зміст, фізичне навантаження на організм тих, хто займаються, організаційні і методичні особливості його проведення.

У плані-конспекті уроку визначаються його завдання. Як правило, 2 завдання уроку спрямовані на формування знань, рухових вмінь і навичок; одне завдання уроку – на розвиток рухових якостей учнів; і ще одне завдання – на виховання морально-вольових якостей.

Бажано план-конспект уроку представити у вигляді таблиці, де по горизонталі визначають такі його складові частини як: 1 – Зміст; 2 – Дозування фізичних вправ; 3 – Організаційно-методичні вказівки; по вертикалі відбивають структуру уроку, а саме, 3 його складові частини: підготовча, основна і заключна (див. табл. 4). Далі в залежності від завдань уроку заповнюють таблицю.

Зазначимо, що кожен урок повинен бути пов’язаний з попереднім і наступним уроками та відбивати поступовість процесу навчання фізичних вправ у відповідності до його завдань.

 

Таблиця 4.

Загальна схема плану-конспекту уроку.

  ЗМІСТ ДОЗУ- ОРГАНІЗАЦІЙНО- ВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  

 

 

І. ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА. 7-12 хв.

 

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА. 26-30 хв.

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА. 3-5 хв.

 

 

 


Практичне заняття 5

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

 

План

І. Закріплення попереднього матеріалу лекції 5:

відповіді студентів на питання, що розглядалися на лекції.

ІІ. Вивчення нового матеріалу за визначеною темою:

1. Форми фізичного виховання студентів у вищому навчальному закладі.

2. Особливості фізичного виховання студентів у навчальних відділеннях.

 

1. Форми фізичного виховання студентів у вищому навчальному закладі.

Вся робота з фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах розділяється на навчальну і позанавчальну. До навчальної роботи з фізичного виховання студентів відносяться навчальні (лекційні та практичні заняття), факультативні заняття, консультації та самостійна робота студентів з фізичного виховання.

До позанавчальної роботи відносяться: фізичні вправи в режимі дня (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи, ввідна гімнастика під час практики та ін.), організовані заняття студентів у поза навчальний час (спортивні секції, групи ЗФП, секції аеробіки, шейпінга тощо), самостійні заняття студентів фізичними вправами, масові фізкультурно-спортивні заходи (спартакіади, спортивні вечори, фізкультурні свята, масові кроси, туристичні походи), заняття в оздоровчих спортивних таборах (ранкова гімнастика, плавання, тренування, туристичні походи, фізкультурні свята, спортивні розваги, ігри).

Основні форми фізичного виховання студентів у вищому навчальному закладі представлені на рис. 1.

 

 

 


. ? Ос

 

Рис. 1 Основні форми фізичного виховання студентів.

2. Особливості фізичного виховання студентів у навчальних відділеннях.

У вищому навчальному закладі навчання студентів з дисципліни „Фізичне виховання” здійснюється у 3-х навчальних відділеннях: основне навчальне відділення, спеціальне навчальне відділення і спортивне навчальне відділення.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.013 с.)