Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуаційП Л А Н

 

Цивільного захисту на мирний час

 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

___________________________________________

 

 

 


“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

 

Начальник цивільної оборони училища

 

_____________________ Н.М. Гринь

“____” ______________ 200_ р.

“П О Г О Д Ж Е Н О”

 

Начальник відділу з питань НС

та цивільного захисту населення

_____________ (_________)

 

“___” ____________200_ р.


 

П Л А Н

 

Цивільного захисту на мирний час

 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

___________________________________________

 

Розроблений у відповідності із Законом

України “Про Цивільну оборону України”,

доповненнями до нього, Положенням

про Цивільну оборону України, постановами

КМУ, іншими нормативними актами та

вказівками МНС України

 

 


1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРІЇ СУБ’ЄКТА

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК НС

 

Основними завданнями суб’єкта господарської діяльності з питань над-звичайних ситуацій і захисту населення є:

- організація роботи щодо запобігання виникненню НС техногенного поход-ження на території об’єкта і забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж;

- організація оповіщення службовців і робітників об’єкту про загрозу та ви-никнення НС, постійне інформування їх про стан наявної обстановки;

- організація і контроль за станом захисту працівників об’єкту, що попа-дають у зони ураження внаслідок аварій на потенційно небезпечних об’єктах та інших НС;

- організація, координація та контроль за станом проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

- організація створення і контролю за станом систем аналізу, прогнозуван-ня, управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоак-тивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їхньої готов-ності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях;

- організація та контроль за станом роботи з підготовки і перепідготовки осіб керівного складу цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності, йо-го органів управління і сил вмінню застосовувати засоби індивідуального за-хисту та діяти у НС;

- організація взаємодії з питань ЦО та захисту населення з вищестоящими органами управління цивільної оборони;

- організація контролю за виконанням завдань цивільної оборони в струк-турних підрозділах суб’єкта господарської діяльності.

 

На об’єкті працює ____ чол., з них ____ чол. в відділеннях (філіалах). У основному виробництві (у сфері основної діяльності) зайнято _____ чол. або ____ % від загальної чисельності працюючих.

 

Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуацій

 

Суб’єкт господарської діяльності, яким є _______________________________ _____________________________________________________________________та його філіали і структурні підрозділи підпадають під вплив наступних можли-вих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

1.Транспортні аварії (катастрофи) можуть частково оказати вплив на функ-ціонування суб’єкта господарської діяльності. Особливо небезпечні аварії (ка-тастрофи) на об’єктах усіх видів транспорту, в першу чергу до них відносяться аварії (катастрофи) на автомобільному і залізничному транспорті, особливо при транспортуванні сильнодіючих отруйних та інших небезпечних речовин, а також при перевезенні пасажирів.

2. Пожежі (вибухи) з наступним горінням можливіна спорудах, комуніка-ціях і технологічному обладнанні, на складах сировини і паливно-мастильних матеріалів та інших об’єктах житлового, соціально-побутового і культурного призначення.

Найбільш небезпечними із них для суб’єкта господарської діяльності є: _____

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин можливі на суб’єктах господарської діяльності, які виробляють або викорис-товують СДОР, а також на транспорті, що перевозить їх.

Найбільш небезпечними із них для суб’єкта господарської діяльності є: ______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

4.Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин можливі на атомній електростанції (АЕС); на дослідних ядерних установках, а також на транспорті, який перевозить радіоактивні речовини та на об’єктах, що викорис-товують обладнання з радіоізотопами.

У разі запроектної аварії на АЕС з викидом до 30% радіоактивних продуктів при конвекції та швидкості приземного вітру 2 м/сек суб’єкт господарської діяльності може попасти в зону радіаційної небезпеки “М” ( для РВПК-1000: довжина - 249 км, ширина 62 км; для ВВЕР-1000: довжина - 338 км, ширина - 83 км) і мало вірогідно у зону “А”.

5.Аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин на під-приємствах мікробіологічної промисловості та в науково-дослідних закладах, що розташовані на території міста (району, області), можуть в окремих випад-ках зачіпити суб’єкт господарської діяльності.

6. Несподіване обвалення споруд (будинків) можливо на території суб’єкта господарської діяльності, в першу чергу це споруди господарсько-складської зо-ни та інші, знос основних фондів, яких більше 70 %.

7.Аварії на електроенергетичних системахможуть привестидо тривалої перерви електропостачання суб’єкта господарської діяльності і припинення ви-робничої (іншої) діяльності на тривалий час.

8. Аварії на комунальних системах життєзабезпечення можуть привестидо часткового або тривалого припинення виробничої (іншої) діяльності.

9. Аварії на очисних спорудах міста(населеного пункту) і промислових під-приємств з масовим викидом неочищених газів можуть частково привести до припинення виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності.

10. Гідродинамічні аварії внаслідок прориву гребель водосховищ з виник-ненням хвилі прориву і зон катастрофічного затоплення: ____________________

___________________________________________________________________ .

 

Надзвичайні ситуації природного, екологічного та

Соціально-політичного характеру

Надзвичайні ситуації природного, екологічного та соціально-політичного характеру можуть привести до часткового порушення господарської (іншої) діяльності суб’єкта господарської діяльності.

Найбільшу небезпеку складають метеорологічні (сильний вітер, дощ, нали-пання мокрого снігу, ожеледь, сильний мороз, повені) і геологічні (землетруси, зсуви, обвали, провали) та інші надзвичайні явища , пожежі в природних еко-системах, інфекційна захворюваність людей, надзвичайні ситуації екологічного характеру і аварії на арсеналах, складах боєприпасів та на інших об’єктах вій-ськового призначення, які розташовані поруч з об’єктом.

Висновки та обставини, які оказують вплив

На організацію і проведення заходів ЦО

Суб’єктом господарської діяльності

 

1. Найбільш небезпечними надзвичайними ситуаціями для функціонування суб’єкта господарської діяльності є:

- надзвичайні ситуації техногенного характеру (особливо аварії та катаст-рофи на об’єктах енергетики; транспорту; хімічно, пожежо і вибухонебезпеч-них підприємствах; великі пожежі з вибухами; аварії з викидами радіоактив-них, хімічних і біологічно небезпечних речовин; прориву гребель водосховищ з виникненням зони катастрофічного затоплення та інші );

- геофізичні, геологічні, метео та гідрологічні небезпечні явища;

- надзвичайні ситуації екологічного характеру.

 

2. На захист працівників суб’єкта господарської діяльності та його стале функціонування в умовах надзвичайних ситуацій може оказати вплив:

- недостатня забезпеченість працівників суб’єкту господарської діяльності засобами колективного та індивідуального захисту;

- значний у окремих об’єктів знос основних фондів (до 60-90 %);

- недостатній розвиток системи оповіщення суб’єктів господарської діяль-ності і територій в умовах надзвичайних ситуацій;

- недостатня підготовка і забезпеченість формувань цивільної оборони до дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- недостатність резерву матеріально-технічних засобів, які призначені для використання при проведені аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;

- недостатня законодавча і нормативна база з питань цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій;

- слабка взаємодія територіальних і галузевих органів управління з питань цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій.

 

СТАН ПОСТІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ЦИВІЛЬНОЇ

ОБОРОНИ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

 

Стан постійної готовності цивільної оборони

При виконанні РНАВР

Управління діями сил, що залучаються до ліквідації наслідків аварії (катаст-рофи, стихійного лиха), здійснюється з основних пунктів управління, розта-шованих в місцях дислокації, та рухомих з використанням відомчих та оренд-них каналів зв’язку.

Відповідними черговими службами за допомогою усіх засобів оповіщення і зв’язку виконується негайне оповіщення за підпорядкуванням про виникнен-ня надзвичайної ситуації.

У залежності від виду, характеру і масштабу аварії (катастрофи, стихійного лиха) роботи з ліквідації наслідків проводяться під керівництвом начальника ЦО об’єкту або його заступників у взаємодії із штабами ЦО та з НС і терито-ріальними органами виконавчої влади (комісіями з питань техногенної та еко-логічної безпеки і надзвичайних ситуацій).

Організується розвідка небезпечних осередків та зон з метою визначення характеру, обсягів руйнувань, рятувальних та інших невідкладних робіт, необ-хідних сил і засобів.

Одержана інформація передається штабу ЦО та з НС суб’єкта господарської діяльності для оцінки обстановки та підготовки пропозицій щодо організації робіт з їх ліквідації, а також відділу з питань НС та ЦЗН району (міста).

Проводяться заходи щодо локалізації осередків аварії (катастрофи, стихій-ного лиха), проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.

Органи управління, які беруть участь у ліквідації надзвичайної ситуації, у залежності від обставин можуть працювати:

У режимі повсякденної готовності –при нормальній виробничо-промисло-вій, радіаційній, хімічній, біологічній, сейсмічній, гідрогеологічній і гідроме-теорологічній обстановці (за відсутності епідемії, епізоотії і епіфітотії);

У режимі підвищеної готовності – при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, біологічної, сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (при інформації щодо можливого виникнення надзувичайних ситуацій);

У режимі діяльності при виникненні НС – при реальній загрозі виник-нення надзвичайної ситуації.

У режимі діяльності при введенні надзвичайного стану – при запровад-женні в Україні або на окремих її територіях в порядку, визначеному Консти-туцією України та Законом України “Про надзвичайний стан”.

По результатам оцінки обстановки приймається рішення на організацію і проведення аварійно-рятувальних робіт, надання допомоги потерпілим всіма наявними силами і засобами.

Усі роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф об’єк-том проводяться у взаємодії з відповідними територіальними відділами з НС та ЦЗН, з якими погоджуються строки та порядок використання відомчих сил і засобів ЦО, всебічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт.

П Л А Н

 

Цивільного захисту на мирний час

 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

___________________________________________

 

 

 


“З А Т В Е Р Д Ж У Ю”

 

Начальник цивільної оборони училища

 

_____________________ Н.М. Гринь

“____” ______________ 200_ р.

“П О Г О Д Ж Е Н О”

 

Начальник відділу з питань НС

та цивільного захисту населення

_____________ (_________)

 

“___” ____________200_ р.


 

П Л А Н

 

Цивільного захисту на мирний час

 

СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

___________________________________________

 

Розроблений у відповідності із Законом

України “Про Цивільну оборону України”,

доповненнями до нього, Положенням

про Цивільну оборону України, постановами

КМУ, іншими нормативними актами та

вказівками МНС України

 

 


1. МОЖЛИВА ОБСТАНОВКА НА ТЕРИТОРІЇ СУБ’ЄКТА

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНАСЛІДОК НС

 

Основними завданнями суб’єкта господарської діяльності з питань над-звичайних ситуацій і захисту населення є:

- організація роботи щодо запобігання виникненню НС техногенного поход-ження на території об’єкта і забезпечення зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, аварій, катастроф, вибухів і великих пожеж;

- організація оповіщення службовців і робітників об’єкту про загрозу та ви-никнення НС, постійне інформування їх про стан наявної обстановки;

- організація і контроль за станом захисту працівників об’єкту, що попа-дають у зони ураження внаслідок аварій на потенційно небезпечних об’єктах та інших НС;

- організація, координація та контроль за станом проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у районах лиха і осередках ураження;

- організація створення і контролю за станом систем аналізу, прогнозуван-ня, управління, оповіщення і зв’язку, спостереження і контролю за радіоак-тивним, хімічним і бактеріологічним зараженням, підтримання їхньої готов-ності до сталого функціонування у надзвичайних ситуаціях;

- організація та контроль за станом роботи з підготовки і перепідготовки осіб керівного складу цивільної оборони суб’єкта господарської діяльності, йо-го органів управління і сил вмінню застосовувати засоби індивідуального за-хисту та діяти у НС;

- організація взаємодії з питань ЦО та захисту населення з вищестоящими органами управління цивільної оборони;

- організація контролю за виконанням завдань цивільної оборони в струк-турних підрозділах суб’єкта господарської діяльності.

 

На об’єкті працює ____ чол., з них ____ чол. в відділеннях (філіалах). У основному виробництві (у сфері основної діяльності) зайнято _____ чол. або ____ % від загальної чисельності працюючих.

 

Можлива обстановка внаслідок надзвичайних ситуацій

 

Суб’єкт господарської діяльності, яким є _______________________________ _____________________________________________________________________та його філіали і структурні підрозділи підпадають під вплив наступних можли-вих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру:

1.Транспортні аварії (катастрофи) можуть частково оказати вплив на функ-ціонування суб’єкта господарської діяльності. Особливо небезпечні аварії (ка-тастрофи) на об’єктах усіх видів транспорту, в першу чергу до них відносяться аварії (катастрофи) на автомобільному і залізничному транспорті, особливо при транспортуванні сильнодіючих отруйних та інших небезпечних речовин, а також при перевезенні пасажирів.

2. Пожежі (вибухи) з наступним горінням можливіна спорудах, комуніка-ціях і технологічному обладнанні, на складах сировини і паливно-мастильних матеріалів та інших об’єктах житлового, соціально-побутового і культурного призначення.

Найбільш небезпечними із них для суб’єкта господарської діяльності є: _____

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин можливі на суб’єктах господарської діяльності, які виробляють або викорис-товують СДОР, а також на транспорті, що перевозить їх.

Найбільш небезпечними із них для суб’єкта господарської діяльності є: ______

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

4.Аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин можливі на атомній електростанції (АЕС); на дослідних ядерних установках, а також на транспорті, який перевозить радіоактивні речовини та на об’єктах, що викорис-товують обладнання з радіоізотопами.

У разі запроектної аварії на АЕС з викидом до 30% радіоактивних продуктів при конвекції та швидкості приземного вітру 2 м/сек суб’єкт господарської діяльності може попасти в зону радіаційної небезпеки “М” ( для РВПК-1000: довжина - 249 км, ширина 62 км; для ВВЕР-1000: довжина - 338 км, ширина - 83 км) і мало вірогідно у зону “А”.

5.Аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин на під-приємствах мікробіологічної промисловості та в науково-дослідних закладах, що розташовані на території міста (району, області), можуть в окремих випад-ках зачіпити суб’єкт господарської діяльності.

6. Несподіване обвалення споруд (будинків) можливо на території суб’єкта господарської діяльності, в першу чергу це споруди господарсько-складської зо-ни та інші, знос основних фондів, яких більше 70 %.

7.Аварії на електроенергетичних системахможуть привестидо тривалої перерви електропостачання суб’єкта господарської діяльності і припинення ви-робничої (іншої) діяльності на тривалий час.

8. Аварії на комунальних системах життєзабезпечення можуть привестидо часткового або тривалого припинення виробничої (іншої) діяльності.

9. Аварії на очисних спорудах міста(населеного пункту) і промислових під-приємств з масовим викидом неочищених газів можуть частково привести до припинення виробничої діяльності суб’єкта господарської діяльності.

10. Гідродинамічні аварії внаслідок прориву гребель водосховищ з виник-ненням хвилі прориву і зон катастрофічного затоплення: ____________________

___________________________________________________________________ .

 

Надзвичайні ситуації природного, екологічного таПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.015 с.)