Пільги в оподаткуванні митомМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пільги в оподаткуванні митомВід оподаткування митом звільняються:

1) транспортні засоби комерційного призначення, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення товарів та/або пасажирів

2) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно

3) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали;

4) товари, право власності на які набувається державою у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами України;

5) товари, що ввозяться на митну територію України в рамках міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

6) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України;

7) архівні документи, придбані з метою внесення їх до Національного архівного фонду;

8) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні та класифікуються за товарними групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

Платники податку на прибуток

Платниками податку з числа резидентів є:

1)суб'єкти господарювання - юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

2) управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту.

3)підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту;

4)неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню відповідно до цього розділу;

Платниками податку з числа нерезидентів є:

1)юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України

 

2)постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Об'єкт оподаткування та ставки податку на прибуток

Об'єктом оподаткування є:

1.прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду,

2. дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України.

Порядок визначення доходів що включаються в базу оподаткування податком на прибуток

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду складаються з:

Доходу від операційної діяльності

Дохід від операційної діяльності включає:

1. дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо);

2. дохід банківських установ, до якого включаються:

а) процентні доходи за кредитно-депозитними операціями

б) комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями,

в) позитивний результат за операціями з цінними паперами

г) прибуток від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

ґ) позитивне значення курсових різниць

д) дохід, пов'язаний з реалізацією заставленого майна;

Інших доходів, які визначаються

Інші доходи включають:

1. доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів,

2. доходи від операцій оренди/лізингу

3. суми штрафів та/або неустойки чи пені,

4. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді,

5. суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді

 

Склад і визначення витрат що включаються в базу оподаткування податком на прибуток

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із:

Витрат операційної діяльності,

Інших витрат

1. Витрати операційної діяльності включають:

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати

витрати банківських установ, до яких відносяться:

а) процентні витрати за кредитно-депозитними операціями, в тому числі за кореспондентськими рахунками та коштами до запитання, цінними паперами власного обігу;

б) комісійні витрати, в тому числі за кредитно-депозитними операціями, розрахунково-касове обслуговування, інкасацію та перевезення цінностей, операціями з цінними паперами, операціями на валютному ринку, операціями з довірчого управління;

в) від'ємний результат (збиток) від операцій з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів;

г) від'ємне значення курсових різниць від переоцінки активів та зобов'язань

ґ) суми страхових резервів, сформованих у порядку, передбаченому статтею 159 цього Кодексу;

є) витрати, пов'язані з реалізацією заставленого майна;

ж) інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг;

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів

суми, відображені у складі витрат платника податку, у тому числі в частині амортизації необоротних активів, не підлягають повторному включенню до складу його витрат.

До складу інших витрат включаються:

адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

а) загальні корпоративні витрати

б) витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством

в) витрати на утримання основних засобів,

фінансові витрати, до яких належать витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою)

 

Методика нарахування амортизації

Амортизація – процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою.

Нарахування амортизації робиться такими методами:

прямолінійний;

При використанні прямолінійного метода вартість об'єкта основних засобів, що амортизується, списується однаковими частинами впродовж всього періоду його використання

виробничий;

нарахування амортизації здійснюється на підставі сумарного обсягу виробництва продукції (робіт, послуг) від об'єкта за весь період його експлуатації у відповідних одиницях вимірювання

зменшення залишкової вартості;

Суть даного методу полягає у визначенні річної суми амортизації об'єкта основних засобів виходячи із залишкової вартості такого об'єкта на початок звітного року.

прискореного зменшення залишкової вартості;

кумулятивний;

Річна сума амортизації за цим методом визначається як добуток вартості, що амортизується, і кумулятивного коефіцієнта.

Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком під час їх первинного визнання.

Порядок, термін подання звітності і сплати податку на прибуток

Податок нараховується платником самостійно за ставкою 19

Звітним періодом з податку є звітний квартал, півріччя, 9 місяців, рік. Платники податку протягом 40 днів наступних за останнім днем звітного періоду, подають до податкового органу декларацію про прибуток обчислену наростаючим підсумком . Податок сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за граничним терміном подання декларації.

Декларація про прибуток подається платником незалежно від того, чи виникло у звітному періоді в платника податку податкове зобов'язання чи ні. Дані, наведені у декларації повинні підтверджуватись первинними документами обліку і відповідати податковому обліку. Оригінал декларації подається до податкового органу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.009 с.)