Фоторезистор, будова, принцип дії, застосування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Фоторезистор, будова, принцип дії, застосування.Залежність опору напівпровідників від освітлення використовується у фоторезисторах (фотоопорах). Найпро­стіший фоторезистор — це діелектрична пластинка , на яку нанесено тонкий шар напівпровідника. На кінцях цього шару закріплені металеві електроди, а всю систему вміщують у пластмасовий корпус з віконцем для світлових променів.

Фоторезистори використовуються в різних пристроях авто­матики й телемеханіки, у пристроях для відтворення оптичного запису звуку тощо. Вони дають змогу керувати на відстані виробничими процесами, автоматично відрізняти порушення нормального ходу процесу і зупиня­ти його в таких випадках.

Вдень сонячне світло освітлює фоторезистор, і від того його опір незначний. За цих умов у колі проходить струм значної сили, і якір реле притягується до осердя котушки. Коло освітлювальної лампи розімкнуте. Від настання сутінок опір фоторезистора різко зростає, сила струму в його колі зменшується майже до нуля, якір відходить від осердя і замикає коло освітлювальної лампи.

Аналогічні реле на фоторезисторах застосовуються в автоматичних лініях для підрахунку і сортування виробів масової продукції на виробництві за їх розмірами і кольором. Фоторезистори мають такі переваги: практично необме­жений строк служби, малі розміри, простота виготовлення, висока чутливість і надійність у роботі тощо. Це зумовило їх широке застосування в різноманітних автоматичних при­строях і приладах.

 

3.Напівпровідниковий тріод – транзистор.

Мал. 1 Мал. 2 222 w22186

Особливо широко почали застосовувати напівпровідники в техніці після створення у 1948 р. напівпровідникових підсилювачів електричних коливань — транзисторів. Ці напівпровідникові прилади діють подібно до вакуумних електронних ламп із сітками. Розглянемо будову і принцип дії одного з напівпровідникових приладів, які діють аналогічно до трьохелектродної електронної лампи (тріода) і дістали назву напівпровідникового тріода.

Транзистор є кристалом германію, в якому внесенням домішок створені три ділянки з чергуванням типів провід­ності: діркова — електронна — діркова (можливе й інше чер­гування: електронна — діркова — електронна), між якими знаходяться два р —n -переходи.

Ці три ділянки називають відповідно емітером,базою (або основою) і колектором транзистора.

Увімкнемо між колектором і базою джерело напруги Е 1 в запірному напрямі р—n -переходу, а між емітером і базою — джерело напруги Е2 в пропускному напрямі (мал. 1). Замкнувши спочатку лише вимикач , побачимо, що в колі колектора через р— n - перехід проходить дуже слабкий струм. Якщо тепер замкнути вимикач К2, то міліамперметр покаже значне зростання сили струму в колі колектора, яка зростатиме зі збільшенням напруги джерела Е2 і зменшуватиметься під час її зменшення.

З'ясуємо причину зміни сили струму в колі колектора зі зміною напруги на емітері., Основну частину електричного струму в емітері створює переміщення дірок у напрямі до бази транзистора, і внаслідок цього відбувається проникнення дірок у базу, тобто в ділянку з електронною провідністю. Оскільки база робиться звичайно дуже вузькою , то дірки не встигають рекомбінувати з електронами і досягають другого р— n переходу. Тут на дірки починає діяти електричне поле, створюване джерелом напруги Е2, і вони, проникаючи в колектор, створюють в його колі додатковий струм. Таким чином, будь-яка зміна сили струму в колі емітера приводить до значних змін сили струму в колі колектора. Це пов'язано зі змінами напруг за законом Ома, тому, змінюючи напругу в колі емітера, можна одержати значно більші зміни напруги в колі колектора, тобто підсилити напругу. Отже, транзистор дає змогу підсилити потужність.

Транзистори мають ряд істотних переваг над електронними лампами. Вони не мають розжарюваного катода і тому споживають меншу потужність, не потребують вакууму, їх надійність і термін слугування більші, ніж в електронних ламп, вони мають значно менші розміри. Транзистори успішно застосовують замість електронних ламп у багатьох радіотехнічних схемах і в електронно-обчислювальних маши­нах. Недоліком напівпровідникових приладів є сильна залеж­ність їхніх електричних характеристик від температури.

Крім розглянутого транзистора, існують й інші їх типи, так само, як й інші схеми вмикання.

Питання для самоперевірки:

1.Який принцип дії термо – та фото – резисторних приладів?

2.Поясніть принцип роботи напівпровідникового транзистора.

3. В чому переваги транзисторів над електронними лампами?

4. Намалювати схему підключення транзистора.

 

Завдання для самоперевірки:

1. Чому ширина бази в транзисторі повинна бути малою?

2. Як називаються І,ІІ,ІІІ області транзистора?

3.За рахунок якої енергії дістають підсилення сигналів?

4.Чому концентрація домішок в емітері транзистора значно більша, ніж у базі?

Творче завдання:

Написання доповіді на тему: « Майбутнє напівпровідниковіх приладів»

Література: С.У. Гончаренко Фізика 10клас (§77,79)

 

 

ТЕМА 8

 

 

Розділ: Електромагнетизм.

 

Тема: Магнітні властивості речовини.

Мета вивчення : ознайомлення з поняттям магнітної проникливості середовища; визначити властивості пара -, діа-. феромагнетиків.

 

План вивчення:

1.Магнітні властивості речовини.

2.Парамагнетики. Діамагнетики.

3.Феромагнетики.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.009 с.)