ТОП 10:

ЕСТРАДНОГО ТА ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВ 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

 

ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЕКЗАМЕНУ

СТУДЕНТІВ ЧЕТВЕРТОГО КУРСУ

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯБАКАЛАВР

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ

ЕСТРАДНО-ЦИРКОВЕ МИСТЕЦТВО

СЕМЕСТР VIII

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

«ПОЛІТОЛОГІЯ»

 

 

К и ї в 2015 р і к

Упорядник: викладач кафедри, циклової комісії гуманітарних та мистецьких дисциплін

Денисюк Олена Леонідівна

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11»квітня 2015 року.

 

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії __________ О. Я. Ткаченко

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Навчальна дисципліна «Політологія» відноситься до нормативних дисциплін професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Засвоєння знань відбувається за теоретично-практичним методом навчання і проходить у формі лекційних та практичних занять.

Політологія покликана сприяти подоланню стереотипних уявлень про політику як арену боротьби, протистояння, виникнення конфліктів і утвердження в суспільстві свідомості її розуміння як засобу інтегрування інтересів соціальних суб’єктів, досягнення громадянського миру, соціальної та національної злагоди, консенсусу.

Вивчення політології відповідає завданням гуманізації підготовки молодих діячів культури та мистецтва у вищих навчальних закладах, допомагає студентам самовизначитися в особистих світоглядних позиціях та духовних інтересах, сприяє формуванню їх політичної свідомості та культури.

Метою навчальної дисципліни є висвітлення основних, універсальних рубрикацій предметного поля політології та політики як соціального явища, особливостей ціннісного та морального визначення політичних проблем у світі в контексті глобальних проблем на межі тисячоліть.

Завдання курсу „Політологія”:

- ознайомлення студентів з філософською структурою політичного знання як дисциплін загально гуманітарного циклу;

- сприяти розширенню політичного та соціального виднокола особистості, з’ясуванню для неї змісту і смислу політики та соціальних цінностей, їх роль у людській життєдіяльності;

- формувати компетентність у питаннях політиці та морально-ціннісну основу культури міжособових взаємин у політично-соціальному житті.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

Критерії оцінювання умінь, знань та навичок студентів

Рівні навчальних досягнень Загальні критерії оцінювання
Відмінно Студент володіє теоретичним матеріалом у межах програми; демонструє знання спеціальної філософсько-політологічної термінології, її усвідомлення, уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати етичні та естетичні явища. Відповідь студента та письмова робота виконані на достатньому професійному рівні без помилок.
Добре Студент виявляє засвоєння теоретичного матеріалу у повному обсязі, але припускається неточностей і несуттєвих помилок у відповідях та письмових завданнях, які долає за допомогою викладача. Недостатньо вільно володіє спеціальною філософсько-політологічною термінологією. Письмова робота виконана добре, логічно, але в ній є недоліки та недостатньо повне розкриття матеріалу.
Задовільно Студент володіє певними знаннями, але вони не глибокі у розкритті даної навчальної дисципліни. Здатний сприймати і відтворювати частину теоретичного матеріалу, але його виклад потребує уточнень і додаткових запитань; виявляє недостатнє знання спеціальної філософсько-політологічною термінології. Виконує всі запропоновані завдання на посередньому рівні. Письмова робота виконана, але зі значною кількістю помилок; разом з тим містить вдалі фрагменти, які свідчать про потенційні можливості студента.
Незадовільно Студент володіє незначною частиною тематичного матеріалу, виявляє засвоєння потрібного теоретичного матеріалу на низькому рівні; не володіє спеціальною філософсько-політологічною термінологією. Письмова робота — з великою кількістю помилок, що свідчить про незадовільне засвоєння матеріалу.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

Форма № Н-5.04

Київська муніципальна академія

Естрадного та циркового мистецтв

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки Естрадно-циркове мистецтво
Спеціалізація Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання, Пантоміма, Клоунада, Розмовні жанри естради, «Ляльки на естраді» Семестр: VIІІ
Навчальна дисципліна ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Екзаменаційний білет № 1

1. Політологія як наука і навчальна дисципліна.

 

2. Форми державного устрою.

 

3. Політичне вчення у Стародавній Греції.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

 

Форма № Н-5.04

Київська муніципальна академія

Естрадного та циркового мистецтв

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки Естрадно-циркове мистецтво
Спеціалізація Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання, Пантоміма, Клоунада, Розмовні жанри естради, «Ляльки на естраді» Семестр: VIІІ
Навчальна дисципліна ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Екзаменаційний білет № 2

1. Сутність і види влади.

 

2. Якості і здібності політичного лідера.

 

3. Форми державного правління.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

 

Форма № Н-5.04

Київська муніципальна академія

Естрадного та циркового мистецтв

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки Естрадно-циркове мистецтво
Спеціалізація Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання, Пантоміма, Клоунада, Розмовні жанри естради, «Ляльки на естраді» Семестр: VIІІ
Навчальна дисципліна ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Екзаменаційний білет № 3

1. Суб`єкти і функції політики.

 

2. Збірні образи політичних лідерів.

 

3. Функції політичних партій.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

Форма № Н-5.04

Київська муніципальна академія

Естрадного та циркового мистецтв

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки Естрадно-циркове мистецтво
Спеціалізація Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання, Пантоміма, Клоунада, Розмовні жанри естради, «Ляльки на естраді» Семестр: VIІІ
Навчальна дисципліна ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Екзаменаційний білет № 4

1. Вищі органи сучасної держави і поділ державної влади.

 

2. Політичне вчення Нікколо Макіавеллі.

 

3. Типи політичних партій.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

Форма № Н-5.04

Київська муніципальна академія

Естрадного та циркового мистецтв

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки Естрадно-циркове мистецтво
Спеціалізація Циркова акробатика, Циркова гімнастика, Еквілібристика, Жонглювання, Пантоміма, Клоунада, Розмовні жанри естради, «Ляльки на естраді» Семестр: VIІІ
Навчальна дисципліна ПОЛІТОЛОГІЯ

 

Екзаменаційний білет № 5

1. Основні теорії походження держави.

 

2. Політичні ідеї утопічного соціалізму.

 

3. Політична влада.

 

Затверджено на засіданні кафедри, циклової комісії

гуманітарних та мистецьких дисциплін

Протокол № 7 від «11» квітня 2015 року.

Завідувач кафедри,

голова циклової комісії _______________ О. Я. Ткаченко

(підпис)

Екзаменатор _______________ О. Л. Денисюк

(підпис)

 

Форма № Н-5.04Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.011 с.)