Реакцiя органiзму на подразнення за участю нервового центру,1Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реакцiя органiзму на подразнення за участю нервового центру,1Назвати мiнiмальну необхiдну кiлькiсть елементiв що входять до складу

Рефлекторноi дуги

5,1

Яка ланка контура бiологiчноi регуляцiї забезпечує можливiсть

регуляцiї "за збуренням"?

Канал зовнiшнього зв'язку,1

Чому при вимкненнi каналу зворотнього зв'язку дiяльнiсть контура

Бiологiчної регуляцiї стає неможливою?

Керуючий пристрiй не одержить iнформацiї про вiдхилення РП,1

Кодування iнформацiї рецепторами про якiсть подразника залежить вiд...

Високої збудливостi тiльки до адекватного подразника,1

Якi змiни вiдбуваються на електронейрограмi нерва, що вiдходить вiд

Рефлекторної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї ж зони?

Зменшення частоти i амплiтуди сумарного ПД,1

Чому локальнi струми не викликають розвитку розповсюджуючого

Збудження на постсминаптичнiй мембранi?

Порiг деполяризацiї постсинаптичної м-ни вищий, нiж аксонного горбика,1

Якою повинна бути частота пресинаптичних нервових iмпульсiв, щоб на

Тiлi нейрона вiдбулася послiдовна сумацiя ЗПСП?

Iмпульсiв за секунду,1

Чому час передачi збудження через центральний синапс бiльший,

Нiж через нервово-м'язовий синапс?

Довше триває зростання сумарного ЗПСП до Е критичного,1

Пiсля введення стрихнiну у жаби розвивається генералiзована реакцiя у

Вiдповiдь на любi подразники. Який механiзм цiєї реакцiї?

Виключення гальмiвних синапсiв,1

Як розташованi вiдносно екстрафузальних м'язових волокон м'язовi

Веретена та яку iнформацiю про м'язи вони сприймають?

Паралельно, сприймають довжину,1

Як буде змiнюватись сила спинальних мiотатичних рефлексiв при

Активацiї гама-мотонейронiв спинного мозку?

Збiльшуватись,1

Антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси у приматiв бiльше

вираженi у м'язах...

М'язах-розгиначах нiг i тулуба та м'язах-згиначах верхнiх кiнцiвок,1

У якої з тварин тривалiсть спинального шоку найбiльша?

Мавпа,1

Як в експериментi довести, що децеребрацiйна ригiднiсть зумовлена

Значним гама-пiдсиленням спинальних мiотатичних рефлексiв?

Перерiзати заднi корiнцi спинного мозку,1

Як називається рефлекторна реакцiя у людини при раптовiй дiї

Свiтлового або звукового подразника i про що свiдчить її втрата?

"старт рефлекс", ураження чотиригорбикiв,1

Якi функцiї належать базальним ядрам?

Програмування рухiв, регуляцiя пози, формування допомiжних рухiв,1

У людини спостерiгається гiпокiнезiя i тремор спокою. Який вiддiл

Головного мозку у неї уражений?

Паллiдум i чорна субстанцiя,1

Лiва пiвкуля у людини забезпечує...

Мову,1

Чи можливе здiйснення рефлекса, якщо у рефлекторнiй дузi збережеться

Тiльки локальний нервовий центр i вiдсутнiй iнтегральний?

Так,1

Якi функцiї виконують рецептори рефлексогенних зон?

Спийняття подразника, аналiз iнформацiї, кодування iнформацiї,1

Якi реакцiї не можуть бути вiднесенi до рефлекторних?

Скорочення м'яза при подразненнi еферентного нерва,1

При збiльшеннi сили подразника, що сприймається рецептором,

збiльшується частота ПД в серiї, що обумовлено...

Зростанням амплiтуди ГП на мембранi рецептора,1

До закономiрностей передачi збудження в синапсах ЦНС не належить...

Прведення, що не викликає втомлення синапса,1

До мотонейрона одночасно пiдходять 8 збуджуючих нервових iмпульсiв.

Чи буде мотонейрон генерувати еферентнi нервовi iмпульси, якщо

Амплiтуда поодиноких ЗПСП на мембранi його аксонного горбка складає 2mV?

Так, оскiльки сумарний ЗПСП перевищує порiг деполяризацiї,1

В чому полягає механiзм гальмування в дослiдi I.М.Сеченова, що

Проводиться на таламiчнiй жабi?

Гальмування МН спинного мозку при збудженнi таламiчних центрiв,1

Iррадiацiя збудження в ЦНС, виникаюча при отруєннi стрихнiном є...

Генералiзованою iррадiацiєю, що захоплює багато нервових центрiв,1

Чому читання пiд час їжi негативно впливає на травлення?

Який механiзм цього явища?

Домiнантне поєднане гальмування центрiв травлення,1

До спинного мозку не поступає сенсорна iнформацiя вiд слiдуючих

рецепторiв...

Больовi рецептори шкiри голови,1

До шкiрно м'язевих фазичних рефлексiв не належать...

Шийний,1

Який iз нисхiдних шляхiв не активує переважно флексорнi мотонейрони

Спинного мозку?

Вестибулоспинальний,1

У людини уражений спинний мозок в областi її IV крижових сегментiв.

Який iз спинальних рухових рефлексiв може зникнуть в результатi

Цього ураження?

Колiнний,1

До медiальної нисхiдної системи вiдноситься...

Вестибулоспинальний шлях,1

Заднiй мозок не отримує iнформацiї вiд...

Зорових рецепторiв,1

Заднiй мозок не приймає участi в забезпеченнi...

Локомоторних синергiй ходiння,1

На рiвнi середнього мозку вперше замикаються всi рефлекси крiм...

Потовидiльного,1

Який вiддiл ЦНС у людини уражений, якщо спостерiгається восковидна

Ригiднiсть, тремор спокою i гiпокiнезiя?

Паллiдум,1

Мозочок приймає участь в активацiї флексорних мотонейронiв

за рахунок збудження...

Червоних ядер i ретикулярної формацiї,1

В якiй зонi кори головного мозку локалiзований центр слуху?

Звивина Гешля,1

В якому порядку розташованi ланки рефлекторної дуги?

Рецептор,аферент. волокно,нервовий центр,еферент. волокно,виконавчий орган,1

Що змiниться в характерi рефлекторної реакцiї, якщо в рефлекторнiй

Дузi вимкненi її верхнi вiддiли?

Неможлива iнтеграцiя даного рефлекса з iншими,1

Яка ланка рефлекторної дуги здiйснює переробку iнформацiї?

Рефлекторний центр,1

Якi механiзми бiологiчної регуляцiї є необхiдними для регуляцiї

Соматичних функцiй в цiлiсному органiзмi?

Нервова,1

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором,якщо в ньому

Вiдбувається збiльшення амплiтуди генераторного потенцiалу (ГП)?

Збiльшується частота ПД в серiї,1

Якi змiни вiдбудуться на електронейрограмi нерва, що вiдходить вiд

Рефлексогенної зони, при адаптацiї рецепторiв цiєї ж зони?

Амплiтуда i частота ПД зменшиться,1

Яка дiлянка мембрани нейрона є мiсцем генерацiї ПД?

Мембрана аксонного горбика,1

Яка речовина не являється медiатором збуджуючих синапсiв ЦНС?

Ренiн,1

Сила аферентного нервового сигналу, що приходить до нервового центру,

Збiльшилась. В чому буде проявлятись його бiльш сильне збудження?

У збiльшеннi частоти розряду збуджених нейронiв,1

Амплiтуда поодинокого ЗПСП в аксонному горбку нейрона 1mV.

Порiг деполяризацiї мембрани аксонного горбка 10mV. Якою

Реакцiєю буде вiдповiдати нейрон, якщо його тiла одночасно

Поступають 5 збуджуючих нервових iмпульсiв?

Стан полегшення,1

В чому полягають нейрональнi механiзми явища пiслядiї?

Пiдтримання нервових iмпульсiв в кiльцевих ланцюгах,1

Скiльки часу триває спинальний шок у жаби?

Хв,1

Антигравiтацiйнi мiотатичнi рефлекси у чотироногих ссавцiв бiльше

вираженi у м'язах...

Розгиначах всього тiла,1

Якi нисхiднi шляхи активують екстензорнi мотонейрони спинного мозку?

Вестибулоспинальнi,1

На якому рiвнi проведена перерiзка головного мозку у кiшки,

Якщо у неї виявляються випрямнi рефлекси?

Вище середнього мозку,1

Якi м'язовi рефлекси притаманi децереброваним тваринам?

Шийнi та лабиринтнi позно-тонiчнi,1

До латеральної нисхiдної системи вiдноситься...

Руброспинальний шлях,1

В результатi крововпливу у внутрiшню капсулу у людини ураженi

пiрамiднi шляхи. Якi рухи у неї можуть бути вiдсутнi...

Довiльнi тонкi рухи пальцiв рук,1

У людини уражений один з вiддiлiв ЦНС. Який саме, якщо

Спостерiгається астенiя, м'язова дистонiя, порушення рiвноваги?

Мозочок,1

В якiй зонi кори формується вiдчуття нюху?

лiмбiчна (стара) кора,1

Мiжклiтинна регуляцiя здiйснюється в основному за рахунок...

Гуморальної,1

Яка ланка контура бiологiчної регуляцiї здiйснює аналiз

I переробку iнформацiї?

Управляючий пристрiй,1

Як змiниться характер серiї ПД, що генерується рецептором, якщо в

Ньому вiдбувається збiльшення тривалостi генераторного потенцiалу?

Збiльшується тривалiсть серiї ПД,1

Як вiдобразиться на характерi iмпульсiв, що генеруються рецепторами,

Збiльшення порога деполяризацiї мембрани першого перехвата Ранв'є

Частота iмпульсiв зменшиться,1

Для ЦНС притаманне...Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)