Семестровий контроль – залік (максимальна кількість балів – 40)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семестровий контроль – залік (максимальна кількість балів – 40) 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

3.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Модуль 1. Теоретичні основи ціноутворення

 

Тема 1. Ціна та її сутність, принципи ринкового ціноутворення (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Вартість товару та її грошове вираження.

2. Функції цін у ринковій  економіці

3. Чинники впливу на процес ціноутворення.

4. Принцип обґрунтованості ціни.

5. Принцип гнучкості ціноутворення у забезпеченні пристосування ціни до умов ринку.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 10, 13-15, 22, 23, 26-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Закони попиту та пропозиції.

2. Формування ціни ринкової рівноваги.

 

 

Тема 2. Ціноутворення на ринках різних типів. Система цін (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Дослідження ринку в процесі встановлення цін.

2. Характеристика типів ринку залежно від рівня конкуренції.

3. Основні ознаки класифікації цін.

4. Принципи диференціації цін.

5. Ціни в міжнародній торгівлі.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 2, 10, 13, 14, 16, 21, 24, 25-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Ціни планових  розрахунків.

2. Контрактні  ціни.

3. Довідкові ціни.

4. Знижки і надбавки до цін, їх призначення, розрахунок та основні види.

 

 

Тема 3. Витрати та прибуток в структурі ціни (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Собівартість продукції: сутність і класифікація витрат

2. Розподіл собівартості продукції на прямі і непрямі витрати.

3. Поняття прибутку.

4. Визначення загального розміру необхідного (цільового) прибутку.

5. Загальна схема розрахунку ціни виробництва продукції (послуг).

6. Визначення мінімального та оптимального обсягу виробництва і обсягу реалізації на основі методу розрахунку точки беззбитковості.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 1, 9, 10, 13, 16, 22, 24, 25-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Прямі (змінні) витрати та їх склад. 

2. Непрямі (умовно-постійні) витрати, їх склад.

3. Норматив прибутку в ціні одиниці продукції.

 

 

Тема 4. Структура ціни реалізації та її розрахунок (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Відпускна ціна виробника.

2. Податки в структурі ціни.

3. Структура оптової та роздрібної цін.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 1, 9, 10, 13, 16, 22-24, 25-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Націнка оптової торгівлі (збутова націнка) та її структура. 

2. Націнка роздрібної торгівлі (торгова націнка) та її структура.

 

 

Модуль 2. Механізм формування цін

 

Тема 5. Державне регулювання цін у ринковій економіці (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Сутність і завдання державного регулювання цін.

2. Прямі та непрямі методи державного регулювання цін.

3. Державний контроль над цінами.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 22-24, 26-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Сфера державного регулювання цін у ринковій економіці. 

2. Розподіл повноважень із встановлення цін між органами виконавчої влади.

 

 

Тема 6. Цінова політика та стратегія підприємства (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Сутність і принципи цінової політики підприємства.

2. Види цінової політики підприємства.

3. Основні види цінових цілей підприємства.

4. Добір цінової стратегії підприємства залежно від виду товару.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 2, 10, 13, 14, 16, 22-24, 26-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Цінова політика як елемент маркетингової політики підприємства.

2. Методи цінового реагування на поточну ринкову ситуацію. 

 

 

Тема 7. Методи встановлення цін (4 год.)

 

Лекція 1

План.

1. Встановлення цін відповідно до цілей цінової стратегії підприємства.

2. Методи витратного ціноутворення.

3. Ціннісні методи ціноутворення.

 

Лекція 2

План.

1. Сутність нормативно-параметричного ціноутворення.

2. Ціноутворення з урахуванням стадії життєвого циклу товару.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 2, 10, 12-14, 16, 22-24, 26-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Методи надбавок на основі повних витрат виробництва і різних підходів до визначення цільового прибутку.

2. Методи ціноутворення за різних типів життєвого циклу товару.

 

 

Тема 8. Встановлення цін на експортну продукцію (2 год.)

 

Лекція

План.

1. Структура цін експорту та імпорту.

2. Аналіз рівня експортної ціни.

3. Індикативні ціни: призначення і методи встановлення.

 

Дидактичні засоби: опорний конспект; презентація.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 2, 3, 7, 10, 12-14, 16, 22-24, 26-30.

 

Завдання на самостійну роботу студентів:

1. Метод поправок при встановленні експортної ціни.  

2. Роль антидемпінгового законодавства в захисті національного виробника.

 

 

3.2. практичні заняття

Модуль 1. Теоретичні основи ціноутворення

 

Тема 1. Ціна та її сутність, принципи ринкового ціноутворення (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Вартість товару та її грошове вираження.

2. Функції цін у ринковій  економіці

3. Чинники впливу на процес ціноутворення.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Принцип обґрунтованості ціни.

2. Принцип гнучкості ціноутворення.

3. Закони попиту та пропозиції.

4. Формування ціни ринкової рівноваги.

 

Варіант проведення практичного заняття

Розгляд тематичних кейсів за питаннями теми.

Метод роботи – робота в малих групах.

Вид контролю – доповідь членів малих груп, письмова робота.

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 10, 13-15, 22, 23, 26-30.

 

 

Тема 2. Ціноутворення на ринках різних типів. Система цін (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Дослідження ринку в процесі встановлення цін.

2. Характеристика типів ринку залежно від рівня конкуренції.

3. Основні ознаки класифікації цін.

4. Принципи диференціації цін.

5. Ціни в міжнародній торгівлі.

 

Варіант проведення практичного заняття

Розгляд тематичних кейсів за питаннями теми.

Метод роботи – робота в малих групах.

Вид контролю – доповідь членів малих груп, письмова робота.

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Ціни планових  розрахунків.

2. Контрактні  ціни.

3. Довідкові ціни.

4. Знижки та надбавки до цін, їх призначення, розрахунок та основні види.

 

У ході практичного заняття передбачено використання розрахункових завдань

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 2, 10, 13, 14, 16, 21, 24, 25-30.

 

 

Тема 3. Витрати та прибуток в структурі ціни (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Собівартість продукції: сутність і класифікація витрат

2. Розподіл собівартості продукції на прямі і непрямі витрати.

3. Поняття прибутку.

4. Визначення загального розміру необхідного (цільового) прибутку.

 

У ході практичного заняття передбачено використання розрахункових завдань

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Прямі (змінні) витрати та їх склад. 

2. Непрямі (умовно-постійні) витрати, їх склад.

3. Норматив прибутку в ціні одиниці продукції.

4. Загальна схема розрахунку ціни виробництва продукції (послуг).

5. Визначення мінімального та оптимального обсягу виробництва і обсягу реалізації на основі методу розрахунку беззбитковості.

 

У ході практичного заняття передбачено використання розрахункових завдань

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 1, 9, 10, 13, 16, 22, 24, 25-30.

 

 

Тема 4. Структура ціни реалізації та її розрахунок (4 год.)

 

Практичне заняття 1

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Відпускна ціна виробника.

2. Податки в структурі ціни.

3. Структура оптової та роздрібної цін.

 

У ході практичного заняття передбачено використання розрахункових завдань

 

Практичне заняття 2

Питання для розгляду на практичному занятті

1. Націнка оптової торгівлі (збутова націнка) та її структура. 

2. Націнка роздрібної торгівлі (торгова націнка) та її структура.

 

У ході практичного заняття передбачено використання розрахункових завдань

 

Основні джерела: 1-7.

Додаткові джерела: 1, 9, 10, 13, 16, 22-24, 25-30.

 

 

3.2.1. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ЗА МОДУЛЕМ 1

 

1. Вартість товару та її грошове вираження. 

2. Закон цін. 

3. Відхилення ціни від вартості та чинники, що його спричиняють. 

4. Економічна вартість як основа ринкової  ціни. 

5. Функції цін у ринковій економіці.

6. Закон попиту. 

7. Закон пропозиції. 

8. Формування ціни ринкової рівноваги. 

9. Чинники, що впливають на розмір ціни. 

10. Принцип гнучкості ціноутворення.

11. Напрями дослідження ринку при встановленні цін.

12. Залежність ціноутворення від конкурентного середовища ринку.

13. Принципи диференціації цін.

14. Ціни ІНКОТЕРМС.

15. Ціни планових розрахунків.

16. Контрактні ціни.

17. Довідкові ціни.

18. Цінові знижки і надбавки6 їх призначення, розрахунок та види.

19. Собівартість продукції: сутність і класифікація витрат.

20. Прямі (змінні) витрати та їх структура.

21. Непрямі (умовно-постійні) витрати та їх структура.

22. Норматив умовно-постійних витрат у ціні товару.

23. Необхідний  (цільовий)  прибуток  для  забезпечення  конкурентоздатності  підприємства.

24. Норматив прибутку в ціні одиниці продукції.

25. Загальна схема розрахунку ціни виробництва продукції (послуг).

26. Визначення обсягу виробництва та реалізації на основі методу розрахунку точки беззбитковості.

27. Відпускна ціна виробника: сутність, структура та методи формування.

28. Урахування податків у цінах.

29. Ціна реалізації оптової торгівлі.

30. Структура роздрібної ціни.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.160.86 (0.012 с.)