Лекція 6. Кризові комунікації. Програмні дії в умовах кризової ситуації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 6. Кризові комунікації. Програмні дії в умовах кризової ситуації.Поняття "криза". Типи кризових явищ і ситуацій. Раптові, виникаючі і постійні кризи. Психологічні фактори негативного впливу на масову свідомість під час розгортання кризи. Комунікативні дії і умовах кризи. Кризові PR-технології.

Підготовка план дій на випадок виникнення кризи. Особливості менеджменту кризової ситуації. Діяльність спін-доктора. Медіа-дискурс кризових PR. Логіка дій прес-секретаря під час кризових подій. Досвід висвітлення засобами масової комунікації подій Чорнобиля. Специфіка управління соціальними кризами.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Знайти в новітній історії приклади вдалого і невдалого керування "кризовими явищами".

2. Провести аналіз висвітлення політичної, економічної або соціальної "кризової ситуації" ( за матеріалами сучасної преси ).

3. З. Прокоментувати дії експертів і журналістів під час природних і техногенних катастроф.

4. Написати перелік ділових якостей "кризовика".

Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Як треба розуміти термін "кризова технологія" ?

2. Які ви знаєте типи кризових явищ ?

3. Назвіть основні пункти стандартного плану анти кризових PR-дій.

4. Яким чином запобігти паніці, стресам, чуткам у разі виникнення кризової ситуації.

5. Дайте перелік порад і рекомендацій стосовно дій прес-секретаря під час кризової події.

Рекомендована література: [ 2, 9, 19 ].

Тема 7. Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій.

Лекція 7. Інформаційні війни. Етапи і засоби проведення психологічних операцій.

Визначення понять "інформаційна війна", "психологічна війна", "психологічна операція". Інформаційні війни у ХХ столітті. Базові принципи ведення інформаційної війни. Види інформаційних війн. Комунікативні технології в системі інформаційних війн ( пропаганда, когнітивні викривлення, дезінформація і т.д.). Фактор резонансного впливу. Класифікація методів когнітивного викривлення.

Модель сучасної інформаційної війни. Основні етапи проведення інформаційної війни. Роль мас-медійних комунікацій у здійсненні психологічних операцій.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Знайти в новітній історії приклади ефективного або недостатньо успішного здійснення інформаційної війни.

2. Провести аналіз інформаційно-пропагандистських методів російської влади на пострадянському просторі.

3. З. Прокоментувати дії військових PR-менеджерів і журналістів під час проведення військових операцій.

4. Написати перелік фахових якостей воєнного журналіста.

Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Як треба розуміти поняття "інформаційна війна" і "психологічна війна" "кризова технологія" ?

2. Назвіть основні технології і методи проведення сучасних інформаційних війн.

3. В чому полягає сутність стратегії резонансного впливу ?

4. Поясніть динаміку (періоди) розгортання інформаційної війни під час проведення військових дій.

5. Розкрийте характер роботи журналістів в умовах ведення воєнних та психологічних операцій.

6. Як здійснюється цензура новин з арени бойових дій ?

Рекомендована література: [ 12, 19, 27 ].

Тема 8. Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій.

Лекція 8. Менеджмент міжнародних та інтеркультурних комунікацій.

Міжнародний PR-дискурс. Імідж країни. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин. Технологія переговорів. Конфлікт і примусова дипломатія. Паблік рилейшнз міжнародних організацій.

Глобалізація та проблеми ідентичності. Інтеркультурна взаємодія. Процеси транскультурації та утворення культурних гібридів. Мас-медіа в контексті здійснення політики протекціонізму етнічних культур. Міграція і публічна сфера Діаспори.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

1. Навести з історії приклади ефективного менеджменту міжнародних стосунків.

2. Прокоментувати PR-менеджмент конкретного міжнародного проекту.

3. Дати перелік комунікативних чинників, які складають основу технології міжнародних переговорів.

4. З. Підготувати короткий реферат про форми і методи масовокомунікаційного співробітництва України і певної діаспорної групи / за матеріалами публікацій /.

Контрольні запитання та завдання (можуть бути до кожної теми, але можуть бути і до змістового модуля в цілому)

1. Поясніть специфіку PR у системі міжнародних комунікацій.

2. Які використовуються нині технології і методи покращення іміджу держави ?

3. Розкрийте комунікативні особливості м'якої і примусової дипломатії.

4. Як здійснюється паблік рилейшнз міжнародних організацій ?

5. В чому полягає сутність проблеми "культурної території" або детериторіалізації ?

6. Як пов'язані між собою процеси транскультурації і гібридизації культур?

7. Яким чином засоби масової комунікації можуть впливати на збереження культурної ідентичності Діаспори ?

 

Рекомендована література: [ 1,2, 6, 16, 17, 21 ].

Перелік запитань на іспит

1. Дайте визначення понять “соціальна комунікація“,“соціальна технологія” і “комунікаційна технологія”.

2. Назвіть основні види соціальних і комунікаційних технологій.

3. Ваше розуміння процесу соціалізації особистості, колективу.

4. Як пов”язані між собою процеси комунікації і соціалізації суспільства.

5. Покажіть взаємозв'язок комунікаційних процесів з механізмами інтелектуалізації і самоорганізації суспільства.

6. Чинники впливу на суспільство та його контролю.

7.Ваше розуміння феномену “комунікативне комунікативне середовище” та його значення для процесу соціалізації суспільства.

8. Поняття пропаганди. Історія розвитку.

9. Пропагандистська комунікація: структура, функції.

10. Комунікативні моделі (теорії) пропаганди.

11. Сучасні технології і методи пропаганди.

12. Психологія і техніки вербальної пропаганди.

13. Паблик рілейшнз як комунікативна дисципліна: поняття, мета і завдання.

14. Особливості менеджменту в галузі ПР.

15. Планування та реалізація ПР-програми (ПР-кампанії).

16. Мас-медіа як основний інструмент ПР-кампанії.

17. Спін-доктор: напрями і методи діяльності.

18. Поняття іміджу.Типи іміджів.

19. Складові іміджу (імідж особи, корпоративний імідж).

20. Характеристики іміджу соціальної групи, партії.

21. Основні чинники творення іміджу.

22. Технології і методи побудови іміджу.

23. Етапи формування іміджу.

24. Імідж нації, держави.

25. Модель комунікації з точки зору реклами.Мотиви реклами: шкала потреб В. Паккарда.

26. Семіотика рекламного тексту.Семіотичні моделі реклами.

27. Рекламна комунікація в масовій культурі.

28. Політична реклама.

29. Бізнес-реклама.

30. Реклама у сфері науки, техніки і медицини.

31. Характеристика комунікації з точки зору пропаганди, реклами і паблік рілейшнз (порівняльний аналіз).

32. Комунікативна основа сучасних виборчих кампаній.

33. Стратегія і тактика виборчої кампанії.

34. 33.Основні етапи і пріоритети виборчої кампанії.

35. Медіа і вибори. Домінація символів і міфів під час виборів.

36. Фактори формування іміджу в рамках виборчої кампанії.

37. Перфоманс. Політичний перфоманс.

38. Методи аналізу текстів політичних лідерів (оперативне кодування, нарративний аналіз, двофакторний контент-аналіз, ролевий аналіз ).

39. Кризові ситуації і кризові ПР.

40. Механізми комунікативної дії в умовах кризової ситуації.

41. Аналіз і прогнозування розвитку кризових ситуацій.

42. Комунікативні технології стабілізації/дестабілізації соціальних систем. Варіанти викривлення інформаційного простору.

43. Інформаційна війна: поняття, основні принципи і засоби реалізації.

44. Інформаційна агресія. Інформаційна експансія.

45. Інформаційні війни в минулому.

46. Інформаційні війни в структурі сучасної цивілізації. Асиметричний характер інформаційних війн.

47. Технології і методи проведення інформаційних війн.

48. Інтенсивні моделі впливу (метод “промивання мізків”).

49. Інформаційні війни, психологічні операції і національна безпека.

50. Паблик рілейшнз силових структур і спецслужб. Комунікація у розвідувальній діяльності.

51. Стратегії трансформації інформаційного простору (інформаційний комфорт/дискомфорт, дезінформаційна кампанія, моделі нейтралізації).

52. Інформаційні операції при розв”язанні миротворчих і соціальних проблем.

53. Комунікативний менеджмент міжнародних відносин.

54. Сучасна геоінформаційна ситуація і характер розподілу міжнародних комунікативних потоків.

55. Глобалізація та інформаційна ідентифікація і мобільність нації.

56. Паблік рилейшнз міжнародних проектів.

57. Комунікативний аспект міжнародних конфліктів. Комунікативні чинники “примусової” і “м”якої” дипломатії.

58. Мас-медіа і проблеми боротьби з міжнародним тероризмом.

59. Теорія і технологія переговорів. Досвід ФБР в переговорах з терористами.

60. Інтеркультурна комунікація: детериторіалізація, міграція, транскультурація.

61. Комунікативний трансфер Діаспори.

 

 

Список рекомендованої літератури

Основна література

1. Джеймс Лалл. Мас-меді, комунікація, культура. Глобальний підхід. – К., 2002. -264 с.

2. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. – К.: Освіта, 1999. – 351 с.

3. Іванов В. Ф.Соціологія масової комунікації: Навчальний посібник. – К.: Центр вільної преси, 1999. – 212 с.

4. Королько В.Г. Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, практика. –К.,Скарби, 2001. - 400 с.

5. Матвиенко В.Я. Социальные технологии. – К.: Українські пропілеї, 2000.- 446 с.

6. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. – Київ: Наук.-видав. центр “Наша культура і наука”, 2000. – 368 с.

7. Медиа в выборах: между политикой и культурой. – К., 1999. – 218 с.

8. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К.:Вид.центр "КУ", 1999. – 308 с.

9. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: "реал-бук", К.:"Ваклер" - 2001.- 656 с.

10. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. – М.-К., 2001. – 352 с.

11. Почепцов Г.Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшенз для политиков и бизнесменов. – К., 1995. – 235 с.

12. Почепцов Г.Г. Информационные войны. –К.,2001. - 574 с.

13. Різун В.В. Маси: Текст лекцій. - К.: Вид. центр "КУ", 2003. – 118 с.

14. Слісаренко І.Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління.: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2001. – 104 с.

15. Ян Мейтленд. Рабочая книга ЗК-менеджера\ пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 176 с.

 

Додаткова література

16. Гриценко О., Шкляр В. Основи теорії міжнародної журналістики. – К.: Вид.-полігр. Центр “КУ”, 2002.- 304 с.

17. Зарубежная журналистика в 2003 году (Материалы конференции кафедры зарубежной журналистики и литературы. Февраль 2004 г.). – М.: Факультет журналистики МГУ, 2004. – 245 с.

18. Массовая комуникация в формировании современного социокультурного пространства // Социс. - 2000.- №7. - с.73-82.

19. Масс-медиа, сектор безопасности и власть. Роль новостных средств массовой информации в контроле и подотчетности сектора безопасности . Научное пособие / Под ред. М. Капарини. – К., 2005. – 280 с.

20. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масовоінформаційної діяльності/Підручник. – К., 1999. – 634с.

21. Слісаренко І.Ю. Засади громадського мовлення. Світовий досвід та перспективи для України. – К., 1998. – 26 с.

22. Українська журналістика в контексті світової. Збірник наук. праць. Вип. 4. /за заг. ред. проф.Шкляра В.І. – К., 2000. – 117 с.

23. Різун В.В. Природа й структура комунікативного процесу // http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1005

24. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю для організацій третього сектора: Методичний посібник / За ред. В. Г. Королька. – К.: 2003. – 216 с.

25. Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики: Підручник-практикум. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2004. – 130 с.

26. Березин В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы действия. – М.: Рип-холдинг, 2003. – 174 с.

27. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействия СМИ: Пер. с англ. – М.; СПб; К.: Узд. Дом „Вільямс”, 2004. – 426 с.

28. Українське законодавство: засоби масової інформації / Підготовлено Програмою правового захисту та освіти ЗМІ IREX Про-Медіа. – К., 2004. – 368 с.

29. Яковлев И.П. Современные теории массовых коммуникаций. – СПб.: Роза мира, 2004. – 95 с.

 

Додаткова література

1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Інформаційно-комунікаційні_технології.

2. Окинавская хартия глобального информационного общества // Развитие информационного общества в России. Том 2. Концепции и программы: Сб. документов и материалов / Под ред. Н.В. Борисова, Ю.Е. Хохлова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.

3. http://www.bizpro.com.ua/clients/bizpro/webua.nsf/0/f0c5570551b97e21c2256f9e0049 ca7c/$FILE/MAIN%202005-03-03%20.

4. Інформаційно-аналітична довідка про розвиток галузі звязку та сфери інформатизації за 9 місяців 2007 року (попередні дані) http://www.stc.gov.ua/ uk/publish/article/63905

5. Губський Б.В., Євроатлантична інтеграція України – К.: Логос. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку291

6. Законодавство України про інформацію. К. 1998.

7. Закон України про інформацію. № 2658-12 від 2.10.1992 р.

8. Закон України "Про інформаційні агентства" № 74.95 від 28.02.1995р.

9. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М. 1994. Аветисян Д.О. Проблемы информационного поиска: Эффективность, автоматическое кодирование, поисковые стратегии. М.: Финансы и статистика. 1981.

10. Айден К., Фибельман Х., Крамер М. Аппаратные средства PC в подлиннике. С.-Пб: BHV. 1999.

11. Арский Ю.М., Гиляревский Р.С., Туров И.С., Черный А.И. Инфосфера: Информационные структуры, системы и процессы в науке и обществе. М.: ВИНИТИ. 1996.

12. Бабушкин М. Web-сервер в действии. С-Пб.: Питер. 1997.

13. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. Л.: Наука. 1989.

14. Брайдо В.Л. Офисная оргтехника для делопроизводства и управления. М.: Филинъ. 1998.

15. Вакка Дж. Секреты безопасности Internet. К.: Диалектика. 1997.

16. Васильев Д. Делопроизводство на компьютере. М.: Приор. 1997.

17. Васкевич Д. Стратегии Клиент-Сервер. К.: Диалектика. 1996.

18. Васкевич Д. Стратегия клиент-сервер. Руководство по выживанию для специалистов по реорганизации бизнеса. К.: Диалектика. 1996.

19. Гаевский А. Справочник по программным продуктам. К.: ДиаТайп. 1998.

20. Глушков В.М. Основы безбумажной информатики. М.: Наука. 1982.

21. Гусев А. Технология межсетевых взаимодействий. М.: Диалог-МИФИ. 1997.

22. Дерев'янко А.Г. Інформаційні центри: структура і методи діяльності. Навчальний посібник. К. 1999.

23. Ермишина Е.В. Международный обмен информацией. М.: Международные отношения. 1988.

24. Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування. К. 1996.

25. Казаков С.И. Основы сетевых технологий. М. 1996.

26. Кашлев Ю.Б. Массовая информация и международные отношения. М.: Международные отношения. 1981.

27. Компьютерные сети. Учебный курс. М.: Русская редакция. 1998.

28. Копылов В.А. Информационное право. М. 1997.

29. Копылов В.Н. Перспективные информационные технологии в правовой сфере. М.: НТЦ Информсистема. 1993.

30. Кулаков Ю. Локальные сети. К.: Юниор. 1998.

31. Пек С. Web-сервер, Web-site. К.: BHV. 1997.

32. Попов И.И. Информационные ресурсы и системы: Реализация. Моделирование. Управление. М.: ТПК "Альянс". 1996.

33. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. М.: Радио и связь. 1989.

34. Солтон Дж. Автоматическая обработка: хранение и поиск информации. М.: Советское радио. 1977.

35. Фейбел В. Энциклопедия современных сетевых технологий. К.: Комиздат. 1998.

36. Хант К. ПК в сетях TCP/IP. К.: BHV. 1997.

37. Хоникатт Дж. Использование Internet. Специальное издание. К.: Диалектика. 1998.

38. Internet Information Server. М.: Русская редакция. 1997.

39. World Wide Web. Внутренний мир. К.: ДиаСофт. 1997.

40. http://Chychkan.net/; Посилання - Інформація для студентів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1 "Інтернет технології".

41. http://Chychkan.net/; Посилання - Інформація для студентів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №2 "Пошук інформації".

42. http://Chychkan.net/; Посилання - Інформація для студентів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №3 "Листування за допомогою електронної пошти".

43. http://Chychkan.net/; Посилання - Інформація для студентів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №4 "Створення власної Web-сторінки".

44. Артемьев В. Методы и средства автоматизации учрежденческой деятельности. Материалы конференции "Офисные информационные системы '96". М. 1996.

45. Афанасьев А. Методы управления документооборотом в организации. Материалы конференции "Офисные информационные системы '96". М. 1996.

46. Ахоян Р., Горев А., Макатарипов С. Эффективная работа с СУБД. С-Пб.: Питер. 1997.

47. Безопасность компьютерных сетей на основе Windows NT. М.: Русская редакция. 1997.

48. Бігдан В.Б., Малашок Т.И., Малиновський Л.Б., Почекайлов В.В. Досвід створення та теоретичні аспекти побудови системи обміну науково-технічними даними. Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє. Міжнародний симпозіум з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп'ютерних технологій. Київ. 5-9 жовтня 1998 року. с. 421-436.

49. Вуд Л. Web-графика. Справочник. С-Пб.: Питер. 1998.

50. Габбасов Ю. Internet 2000. С-Пб.: BHV. 1999.

51. Геоинформационные системы: обзорная информация. Серия: геодезия, аэросъемка, картография. М.: ЦНИИГАиК. 1992.

52. Гербер Б. MS Exchange Server 5.5. С-Пб.: Питер. 1999.

53. Гондюл В. П. Нові інформаційні технології у підготовці фахівців-міжнародників. Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє. Міжнародний симпозіум з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп'ютерних технологій. Київ. 5-9 жовтня 1998 року. с. 385-387.

54. Гуляев Ю.В., Олейников А.Я. Развитие и применение открытых систем в России. Вестник Российского общества информатики и вычислительной техники. v 2. М. 1996, с. 10-16.

55. Дик О. Популярные Web-броузеры. Энциклопедия пользователя. К.: ДиаСофт. 1997.

56. Калиниченко Л.А., Рывкин В.М. Машины баз данных и знаний. М.: Наука. 1990.

57. Кент П. Использование Netscape Communicator 4. К.: Диалектика. 1997.

58. Китер Б. Зв'язки з громадськістю та засобами інформації. Варшава: Фундація. Варшава: Фундація національного Форуму. 1994.

59. Король Э. Архитектура центра IBM PC. Харьков: Милосердие. 1997.

60. Кристальный Б., Нестеров Ю. Информационное общество, информационная политика, правовая информационная защита. //Информационное общество. 1997. № 1, c. 9-13.

61. Макаренко Є.А. Європейська інформаційна політика. Матеріали П'ятої Наради КМ РЄ, 1997. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 8. К. 1998, с. 3-43.

62. Макаренко Є.А. Міжнародна політика міжнародних організацій у галузі комунікації. Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 10. К. 1998, с. 57-68.

63. Материалы III международной конференции. Развитие и применение открытых систем. М. 1996.

64. Материалы конференции "Internet/Intranet - Россия '97".

65. Матеріали міжнародного симпозіуму "Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє". Київ. 5-9 жовтня 1998 року.

66. Матов А. Проблеми і можливості входження України до глобального інформаційного суспільства. Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє. Міжнародний симпозіум з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп'ютерних технологій. Київ. 5-9 жовтня 1998 року. с. 316-324.

67. Матов О. Розвиток мережі Інтернет в Україні. Виступ на Установчих зборах з підготовки та проведення Всеукраїнського з'їзду Інтернет Сервіс-провайдерів від 25.11.97. http://www.nai.gov.ua/

68. Машлыкин В. Г. Европейская информационная сеть по международным отношениям: Доклады ИЕ РАН. № 10.. М. 1994.

69. Машлыкин В. Г. Проблемы информатики в европейских странах. Доклады ИЕ РАН. № 25. М. 1996.

70. Машлыкин В.Г., Войтоловская Е.П. Международная интеграция через информационно-компьютерную систему ИНТЕРНЕТ. ДИЕ РАН. № 35. М. 1997.

71. Негус К. Internet Explorer 4. Библия пользователя. К.: Диалектика. 1998.

72. Нессер Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях. К.: Диалектика. 1998.

73. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления: опыт лучших компаний. М.: Прогресс. 1986.

74. Полищук В. Г. Доклад для конференции "Компьютеры в Европе". "Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє". Міжнародний симпозіум з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп'ютерних технологій. Київ. 5-9 жовтня 1998 року. с. 228-242.

75. Рубашкин В.Ш. Представление и анализ смысла в интеллектуальных информационных системах. М.: Наука. 1989.

76. Рудометов Е. Аппаратные средства и мультимедиа. Справочник. С-Пб.: Питер. 1998.

77. Рябов Г.Г. Проблемы развития компьютерных и информационных технологий в переходный экономический период. Комп'ютери у Європі. Минуле, сучасне та майбутнє. Міжнародний симпозіум з історії створення перших ЕОМ та внеску європейців в розвиток комп'ютерних технологій. Київ. 5-9 жовтня 1998 року. с. 312-315.

78. Сахаров А.А. Концепции построения и реализации информационных систем, ориентированных на анализ данных. СУБД. № 4.1996. с. 55-70.

79. Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. М.: Наука. 1990.

80. Соколенко С. Информационные технологии: Украина и мир. Финансовая Украина. 5 марта 1996 года.

81. Сухомлин В. Итология - наука об информационных технологиях. Учебные материалы конференции Индустрия Программирования 96. Центр Информационных Технологий.

82. Хоникатт Дж. Использование Internet. Специальное издание. К.: Диалектика. 1998.

83. Четвериков В.Н., Ревунков Г.И., Самохвалов Э.Н. Базы и банки данных. М.: Высшая школа. 1987.

84. Шафрин Ю. Информационные технологии. Москва: Лаборатория базовых знаний. 1998.

85. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. М.: ABF. 1997.

86. Штольц К. Секреты сетей под Windows 95. К.: Диалектика. 1998.

87. Эккерсон В. В поисках лучшей архитектуры клиент-сервер. Сети. № 4. 1995.

88. Яцкевич Ю.Э. Сети ЭВМ. С-Пб.: ГЭТИ. 1995.

89. Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council. Strasbourg. 1994, p. 4.

90. Europe's Way To The Information Society: An Action Plan by the European Commission. Brussels. 1994.

91. Guide to Building Client-Server Solutions. Digital Equipment Corporation. January 1993.

92. Internet Information Server. М.: Русская редакция. 1997.

93. ISO/IEC JTC1/SC 29 N1580, 1996-04-23. Expert from ISO Bulletin: Standards for Global Infrastructure, What is the GII?

94. Kesner R.M. Information Systems: Strategic Approach to Planing and Implementation. Chicago; London: Amer. libr. assoc. 1988.

95. Marjory S. Blumentbal. Unpredictable Certaity: The Internet and the Information Infrastracture. Computer. January 1997, pp. 50-56.

96. TCP/IP. М.: Русская редакция. 1998.

97. Total SNMP: Exploring the Simple Network Management Protocol. Sean Harnedy. Second Edition. Prentice Hall. 1998.

98. Web-дизайн и публикация. Энциклопедия пользователя. К.: ДиаСофт. 1998.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.024 с.)