Тема 1. Проблематика теорії держави і права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Проблематика теорії держави і права.Тема 1. Проблематика теорії держави і права.

Основні закономірності виникнення держави і права. Різноманітні теорії виникнення держави і права. Особливості формування державно‐правових інститутів у різних народів. Відмінність державної організації від організації влади первісного суспільства. Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства. Особливості державотворчих та правотворчих процесів на території Середнього Подніпров’я. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади. Правничі системи сучасності.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

Тема 2. Основи теорії держави .

Поняття та ознаки держави. Поняття форми держави. Форма державного правління та її види. Форма державного устрою та її види. Проблематика сучасного поняття «федерація» та «конфедерація». Форма політичного режиму та його види. Механізм держави. Місце апарату в механізмі держави. Поняття функцій держави. Внутрішні та зовнішні функції держави в суча-сних умовах. Загальна характеристика правової держави.

 

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

Тема 3. Основи теорії права.

Поняття права та його ознаки. Функції права. Поняття системи права, її елементи ( норми права, інститути права, галузі права).Правовідносини (поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст). Правотворчість та законотворчість. Система права і система законодавства. Джерела права. Систематизація нормативно‐правових актів. Законодавчий процес та його стадії. Правові відносини: поняття, об’єкти, суб’єкти, зміст. Правові сім’ї (англосаксонська, романо-германська, змішана, релігійна).

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

 

 

Тема 4. Основи конституційного права України.

Поняття і предмет конституційного права України. Місце конституційного права в системі права України. Джерела сучасного конституційного права України. Види конституцій. Державні символи України. Громадянство України як один з інститутів конституційного права, підстави його набуття та припинення.

 

Література:

 

1. Конституційне право України. – За ред. Погорілка В.Ф. ‐ К.,1999.

 

2. Кравченко В.В. Конституційне право України. – Навч. посіб. – К., 2002.

 

3. Конституційне право України. Підручник. (2‐вид.) – К.,2000.

 

4. Речицкий В. Конституционализм. Украинский опыт. – Харьков, 1999.

 

5. Тодыка Ю.Н. Конституция Украины. Проблемы теории и практики. – Харьков 2000.

 

6. Брайченко О.Д., Манжул К.В. Конституція незалежної України: Навч. посібник. – Кіровоград, 1997.

 

Тема 5. Конституційна система органів державної влади в Україні та місцевого самоврядування.

Поняття та ознаки органу державної влади. Система органів державної влади в Україні та принципи її організації. Конституційно-правовий статус Президента України, органів виконавчої влади. Центральні органи виконавчої влади. Акти кабміну. Контрольно-наглядові органи. Принципи виборчого права та виборча система України. Виборчий процес в Україні . Загальнодержавний та місцевий референдуми. Політико-правова природа місцевого самоврядування. Принципи, завдання та функції місцевого самоврядування. Основи місцевого самоврядування в Україні.

 

Література:

1. Ващенко И., Кордун О., Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні. – К.,2000.

 

2. Кравченко В.В. Конституційне право України. – Навч. посіб. – К., 2002. 2.

 

3. Конституційне право України. Підручник. (2‐вид.) – К.,2000.

 

4. Конституційне право України: Підручник для студ. юрид. спец. вищих закладів освіти. За ред. В.Ф.Погорілка. – 2‐е вид., доопрац. – Київ.2000.

 

5. Шаповал В.М. Борденюк В.Ш. Журавльова Г.С. парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – Київ, 2000.

 

 

Тема 8. Основи цивільного права України.

 

Поняття, принципи, система цивільного права. Джерела цивільного права. Цивільні правовідносини та їх елементи. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків. Суб’єкти цивільних правовідносин. Правоздатність та дієздатність фізичних осіб. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб, їх поняття та ознаки. Порядок створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб. Види юридичних осіб. Українська держава як суб’єкт цивільних прав. Поняття права власності. Форми власності за Конституцією України та колізія з Законом України “Про власність”. Особисті немайнові права. Право інтелектуальної власності та авторське право. Поняття зобов’язань та підстави їх виникнення. Засоби забезпечення виконання зобов’язань. Окремі види договорів та договірних зобов’язань. Цивільно-правова відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов‘зань, підстави її виникнення. Відповідальність без вини у цивільному праві та можливість відмови від прав. Спадкування за законом та заповітом.

 

Література:

 

1. Емельянов В.П. Гражданское право Украины. Практическое пособие. – Х,2000.

 

2. Зайцев О.Л. Основи правознавства. – Х., 1998.

 

3. Заїка Ю.О. Право власності і спадкове право: Навч.посібн. – К.,2000.

 

4. Зобов”язальне право. Теорія і практика. Навчальний посібник. За ред. О.В.Дзери. – К.,1998.

 

5. Правознавство_____. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копєйчикова. – К., 2000.

 

6. Проблемы теории гражданского права. Сборник статей. – М., 2003.

 

7. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. – Х., 1999.

 

8. Цивільне право України. Підручник. У 2‐х кн. – Дзера О.В. – К.,2002.

 

9. Цивільне право України. – Шевченко Я.М. – К.,2003.

 

Тема 9. Основи господарського права України.

Поняття та предмет господарського права України. Господарські відносини. Суб’єкти господарського права та їх види. Підприємницька діяльність в Україні: поняття, правова основа, основні види та форми підприємств. Господарські товариства та їх види. Інвестиції та правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Умови та порядок визнання юридичних осіб банкрутами.

Література :

1. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально‐правова кваліфікація ухилення від оподаткування. – К., 2000.

 

2. Вінник О.М. Господарські товариства та виробничі кооперативи: правове становище. – К.,2000.

 

3. Господарське право. Практикум: Навч. посібн. – Під заг.ред. В.С. Щербини. – К.,2001.

 

4. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К., 1999.

 

Тема 10. Основи сімейного права України.

Поняття сім’ї. Предмет і система сімейного права України. Джерела правового регулювання сімейних відносин. Сімейний кодекс України 2002 р. права та обов’язки подружжя. Шлюб та сім’я за сімейним законодавством. Умови та порядок реєстрації шлюбу. Незареєстрований шлюб та його правові наслідки. Шлюбний договір. Припинення шлюбу. Права та обов’язки матері, батька та дитини. Позбавлення батьківських прав. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Література:

1. Сімейне право України. – Під ред. Дзери О.В.

 

2. Конвенція про права дитини. – К.: Укр. Прав. Фундація, 1995.

 

3. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 

4. Цивільне право України. Підручник. У 2‐х кн. – Дзера О.В. – К.,2002.

 

5. Цивільне право України. – Шевченко Я.М. – К.,2003.

 

 

Тема 17. Міжнародне право.

 

Поняття та особливості міжнародного права. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права. Поняття громадянства в міжнародному праві. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право. Міжнародна правосуб’єктність. Головні міжнародні організації. ООН. Міжнародний правотворчий процес. Головні джерела міжнародного права. Міжнародно‐правова відповідальність. Міжнародно‐правова діяльність України в минулому та теперішньому.

 

Література:

1. Антонович М. Міжнародне публічне право. –К.,2002.

 

2. Дмітрієв А.І.. Муравйов В.І. Міжнародне право: Навч.посіб.‐К.,2000.

 

3. Черкас міжнародне право. Підручник. – К., 2001.

 

 

 

Тема 1. Проблематика теорії держави і права.

Основні закономірності виникнення держави і права. Різноманітні теорії виникнення держави і права. Особливості формування державно‐правових інститутів у різних народів. Відмінність державної організації від організації влади первісного суспільства. Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства. Особливості державотворчих та правотворчих процесів на території Середнього Подніпров’я. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади. Правничі системи сучасності.

Література:

1. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс.‐ М.,1996.

 

2. Безродний Є.В. Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. ‐ К.,1999.

 

3. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П. та інш. Правознавство: Навч. посібн. – К.,2002.

 

4. Історія держави і права України: Навч. посібн (За заг. ред. А.С.Чайковського).‐ К.,2000.

 

5. Коляда І., Лозовий Я., Основи правознавства. – К.,1996.

 

6. Правознавство. Навчальний посібник. (6‐е вид., стер.) за ред. В.В.Копейчикова. – К., 2000.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.012 с.)