ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ХЕРСОНСЬКА ДЕРЖАВНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯФакультет суднової енергетики

Кафедра експлуатації суднових енергетичних установок

Та загальноінженерної підготовки

Шифр № ________

Реєстр № ________

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт

З дисципліни

СУДНОВІ ПАРОВІ КОТЛИ ТА ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЯ

 

підготовка бакалаврів

галузь знань: 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

напрям підготовки: 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

професійне спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок»

 

курс: 4

форма навчання: денна / заочна

 

м. Херсон 2012 р.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Суднові парові котли та їх експлуатація» розробили у відповідності з робочою навчальною програмою асистент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки М.В. Бабій та старший викладач Г.Л. Скрипка.

 

 

Методичні рекомендації розглянуто та схвалено на засіданні кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки.

«____» ____________________ 2012 р. протокол №____

 

 

Начальник навчально-методичного відділу ____________ В.В. Черненко

 

 

Завідувач кафедри експлуатації

суднових енергетичних установок та

загальноінженерної підготовки, професор ____________ А.В. Букетов


ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..  
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1. Матеріальний баланс процесу згорання. Об'єми повітря і продуктів згорання………………………………………..  
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2. Побудова діаграми «ентальпія – температура» продуктів згоряння…………………………………………...  
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. Попередній тепловий баланс допоміжного котла…………………………………………………………..  
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4. Тепловий баланс утилізаційного котла. Оцінка глибини утилізації тепла випускних газів ДВЗ……………………  
ЛАБОРАТОРНА робота №5. Розрахунок теплообміну в топці………..  
ЛАБОРАТОРНА робота №6. Тепловий розрахунок випарного пучка труб……………………………………………………………………………  
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………  

ВСТУП

 

Метою даних методичних вказівок є надання курсантові методичної допомоги у вивченні і критичному аналізі конструкції найбільш розповсюдженних на суднах парових котлів, виконанні розрахунків процесів, що протікають в них. Аналіз отриманих розрахунковим шляхом результатів має бути спрямований на визначення шляхів і методів підвищення техніко-економічних показників суднових котельних установок.

Пропоновані методичні вказівки можуть бути використані в ході дипломного і курсового проектування.

Для успішного засвоєння матеріалу, в роботах коротко викладається теоретичний матеріал. Для детальнішого опрацювання та закріплення вивченого матеріалу в кінці кожного заняття приводиться перелік питань

 

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

 

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС ПРОЦЕСУ ЗГОРАННЯ. ОБ'ЄМИ ПОВІТРЯ І ПРОДУКТІВ ЗГОРАННЯ

 

Мета заняття: придбання навичок розрахункового визначення складових матеріального балансу для процесу згорання, що проходить в топці суднового допоміжного котла.

Завдання. 1. Скласти матеріальний баланс процесу згорання 1кг палива, визначити об'єм газоподібних продуктів згорання, знайти теоретичний і дійсний об'єми повітря для горіння.

2. Розрахувати повний об'єм димових газів, що утворилися. Розрахунок оформити у вигляді таблиці. 5.1.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Паливо нафтового походження складається з наступних хімічних елементів (вміст приведений в долях від одиниці):

- вуглець (С) – 0,84 – 0,87;

- водень (Н) – 0,10 – 0, 13;

- горюча сірка (S) – 0 – 0,04;

- кисень (О) – 0,003 – 0,005;

- азот N – 0,001 – 0,004.

Окрім них в паливі є волога W і зола А, які не беруть участь в горінні і утворюють так званий баласт.

Хімічний склад палива, що надходить в топку котла, характеризується робочою масою:

Окрім робочої розрізняють суху і горючу маси. Суха маса представляє собою зневоднену робочу:

Горюча маса (без вологи і золи) рівна

У сертифікаті палива, складеному за даними лабораторного аналізу, вказується склад горючої маси, вміст золи в сухій масі і значення вологості робочої маси. Перерахунок вмісту компонентів з однієї маси на іншу проводиться за допомогою коефіцієнта перерахунку k, рівного 1 – Wp – Ap або 1 – Wp, наприклад:

Найважливішою характеристикою палива, використовуваною в теплових розрахунках, є його нижча робоча теплота згорання Qнр, кДж/кг, яка визначається без врахування тепла конденсації водяної пари, що утворюється в процесі горіння. Величину можна визначити по формулі, запропонованій Д. І. Мендєлєєвим:

 

(1.1)

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.6.58 (0.005 с.)