Мікроекономіка як складова частина економічної теорії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.ПРОГРАМНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З МІКРОЕКОНОМІКИ

 

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

Визначення предмета мікроекономіки; суб'єкти економічних відносин на мікрорівні; позитивний та нормативний мікроекономічний аналіз; застосування та межі мікроекономічної теорії.

Позитивний і нормативний мікроекономічний аналіз.

Визначення предмета мікроекономічного аналізу; мета позитивного аналізу; мета нормативного аналізу; зв'язок позитивного й нормативного аспектів у реальній дійсності; нормативна економічна теорія та економічна політика.

Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору.

Сутність економічних ресурсів та їх види; крива виробничих можливостей; неповне використання виробничих можливостей, зрушення кривої виробничих можливостей; альтернативні витрати.

Ринок, його роль і функції.

Визначення ринку; роль ринку в товарному господарстві; передумови функціонування ринкового механізму; функції ринку.

Ринок та умови його функціонування.

Визначення ринку; ознаки вільного підприємництва; приватна власність: економічний та юридичний аспекти; конкуренція.

Ринок і форми його організації.

Визначення ринку; галузевий ринок та його види залежно від територіальних масштабів; інфраструктура ринку.

Ринок та його види.

Визначення ринку; різновиди ринку в залежності від об'єктів угод; ринкова кон’юнктура та її показники.

Конкуренція та її види.

Визначення конкуренції; цінова та нецінова конкуренція; ознаки досконалої конкуренції; ознаки недосконалої конкуренції та її форми.

Ринок досконалої конкуренції.

Визначення досконалої конкуренції; головні ознаки ринку досконалої конкуренції; позитивні та негативні риси ринку досконалої конкуренції.

Ринок монополістичної конкуренції.

Визначення монополістичної конкуренції; головні ознаки ринку монополістичної конкуренції; позитивні та негативні риси ринку монополістичної конкуренції.

Ринок чистої монополії.

Визначення чистої монополії; головні ознаки ринку “чистої монополії”; форми конкуренції на суто монопольному ринку; позитивні та негативні риси ринку чистої монополії.

Особливості конкуренції на олігопольному ринку.

Визначення олігополії; головні ознаки олігопольного ринку; позитивні та негативні риси олігопольного ринку.

Олігополістична структура ринку.

Визначення олігополії; причини існування олігополії; показники концентрації ринку; особливості конкуренції.

Порівняльна оцінка конкурентного та чисто монопольного ринків.

Ознаки конкурентного ринку; ознаки монопольного ринку; економічні наслідки досконалої конкуренції; економічні наслідки монополізації; антимонопольна політика.

Потреби, їх структура, класифікація та тенденція розвитку.

Визначення потреб; класифікація потреб; тенденції змін потреб в сучасних умовах.

Економічні блага та їх класифікація.

Визначення визначення блага; економічні блага та їх класифікація; загальна та гранична корисність економічного блага; процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності.

17. Корисність, теорія граничної корисності.

Корисність, величина корисності; загальна, середня, гранична корисність; визначення та графічне зображення; закон спадної граничної корисності та його теоретичне обґрунтування.

Попит, закон попиту. Крива попиту.

Визначення індивідуального попиту; функція та крива індивідуального попиту; закон попиту і його теоретичне обґрунтування; рента споживача.

Попит, нецінові детермінанти попиту.

Визначення індивідуального попиту; індивідуальний і ринковий попит та їх графічне зображення; нецінові детермінанти ринкового попиту та їх вплив на зрушення кривої попиту.

Пропозиція, закон пропозиції. Крива пропозиції.

Визначення індивідуальної пропозиції; функція та крива індивідуальної пропозиції; закон пропозиції та його обґрунтування; ринкова пропозиція.

Пропозиція, нецінові детермінанти пропозиції.

Визначення індивідуальної пропозиції; індивідуальна та ринкова пропозиція та їх графічне зображення; нецінові детермінанти ринкової пропозиції та їх вплив на зрушення кривої пропозиції.

Еластичність попиту відносно ціни.

Поняття цінової еластичності попиту; коефіцієнт цінової еластичності попиту та його величина; визначення цінової еластичності попиту за показником загальної виручки; чинники, які визначають цінову еластичність попиту; вплив цінової еластичності на поведінку фірми.

Еластичність попиту відносно доходу. Перехресна еластичність попиту.

Визначення еластичності попиту відносно доходу; коефіцієнт еластичності попиту відносно доходу та його величина; визначення перехресної еластичності попиту; коефіцієнт перехресної еластичності попиту та його величина; практичне значення еластичності попиту відносно доходу та перехресної еластичності.

Цінова еластичність пропозиції.

Поняття цінової еластичності пропозиції; коефіцієнт цінової еластичності пропозиції та його величина; вплив фактору часу на еластичність пропозиції.

Ринкова рівновага. Рівноважна ціна.

Визначення ринкової рівноваги та її графічне зображення; механізм встановлення ринкової рівноваги; порушення ринкової ривноваги, дефіцит та надлишки.

Попит та пропозиція в умовах контролю за цінами.

Визначення ринкової рівноваги та її графічне зображення; дія механізму попиту і пропозиції в умовах підтримки виробника з боку уряду; наслідки цінової політики уряду щодо встановлення ціни, нижчої за рівноважну.

Криві байдужості споживача.

Визначення кривої байдужості споживача та її властивості, графічне зображення; карта байдужості споживача; гранична норма субституції; зона субституції.

28. Кардиналістський підхід у визначенні споживацьких переваг.

Сутність кардиналістської теорії; поняття “рівновага споживача”; рівність зважених граничних корисностей благ.

29. Ординалістський підхід у визначенні споживацьких переваг.

Сутність ординалістської теорії; графічне та алгебраїчне зображення стану рівноваги споживача; крива “доход-споживання”; крива “ціна-споживання”; ефект субституції та ефект доходу.

Бюджетні обмеження і можливості споживача.

Бюджетна лінія споживача та її властивості, графічне та алгебраїчне зображення; поняття нахилу бюджетної лінії; відображення бюджетними лініями змін доходу споживача та ціни товарів, крива “доход – споживання”, крива “ціна – споживання”; ефект доходу і ефект заміщення.

Виробництво. Виробнича функція.

Визначення виробництва; виробнича функція; відношення взаємозаміни та взаємодоповнення між факторами виробництва; поняття “загальний продукт”, “середній продукт”, “граничний продукт”.

Виробнича функція з одним змінним фактором.

Визначення виробничої функції; поняття “загальний продукт”, “середній продукт”, “граничний продукт”; динаміка середньої і граничної продуктивності при зміні одного фактора, закон спадної граничної продуктивності факторів виробництва.

Рівновага виробника з позиції рівності зваженої продуктивності факторів виробництва.

Граничний продукт фактора виробництва, його фізичне та вартісне вимірювання; поняття рівноваги виробника; зважена гранична продуктивність факторів виробництва; правило максимізації прибутку.

Виробнича функція з двома змінними факторами.

Визначення виробничої функції; ізокванта та її властивості, карта ізоквант; зона технічного заміщення факторів виробництва; ізокоста та її графічне та алгебраїчне зображення; графічне та алгебраїчне зображення рівноваги виробника.

Фірма, види фірм за формами власності.

Визначення поняття “фірма”; мотивація поведінки фірми; умови функціонування фірми; види фірм за формами власності.

Витрати виробництва у короткостроковому періоді.

Визначення короткострокового періоду в функціонуванні фірми; види витрат; графіки MC, AТC, AFC, AVC та їх аналіз.

ПРОГРАМНІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З МІКРОЕКОНОМІКИ

 

Мікроекономіка як складова частина економічної теорії.

Визначення предмета мікроекономіки; суб'єкти економічних відносин на мікрорівні; позитивний та нормативний мікроекономічний аналіз; застосування та межі мікроекономічної теорії.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 197; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.015 с.)