Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права. 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.Теми семінарських та практичних занять

Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.

1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права.

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права.

3. Поняття і сутність предмета адміністративного права.

4. Метод адміністративного права.

5. Співвідношення адміністративного права і адміністратив­ного законодавства.

6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна.

Реферати:

1. Поліцейське право як першооснова адміністративного права: поняття та зміст.

2. Адміністративне право радянського періоду: загальна ха­рактеристика.

Література: 3–10, 15, 21, 30, 35, 38, 40, 77, 82, 84, 90, 93, 97 тощо.

 

Тема 2. Адміністративно-правові норми, правовідносини, джерела адміністративного права.

1. Поняття та особливості адміністративно-правових норм.

2. Структура та види адміністративно-правових норм

3. Реалізація адміністративно-правових норм.

4. Дія адміністративно-правових норм у часі, у просторі, за колом осіб.

5. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин.

6. Джерела адміністративного права. Адміністративний договір як джерело адміністративного права.

Реферати:

1. Адміністративний кодекс України 1927 р. як джерело адміністративного права: загальна характеристика.

2. Поняття, види та зміст адміністративного договору як джерела адміністративного права.

3. Поняття та види юридичних фактів як підстав виникнення, зміни та припинення адміністративно-правових відносин.

Література: 3, 6-7, 9-10, 15, 21, 38, 77, 79, 80, 84, 90, 93, 97, 116, 129, 132, 133, 135-140, 142-148, 180, 185 тощо.

 

Тема 3. Органи виконавчої влади як основні суб’єкти адміністративного права.

1. Поняття та риси органу виконавчої влади.

2. Види органів виконавчої влади.

3. Президент України і органи виконавчої влади.

4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права.

5. Центральні органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права: міністерство, служба, агентство, інспекція, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

6. Місцеві органи виконавчої влади.

Реферати:

1. Агентства як суб’єкти адміністративного права: завдання, компетенція, правове регулювання.

2. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним ста­тусом як суб’єкти адміністративного права: особливості та види.

3. Служби як суб’єкти адміністративного права: завдання, компетенція, правове регулювання.

Література: 1-10, 15, 21, 32, 38, 52, 77, 83, 93, 97, 120, 148, 163, 175, 180, 185, 349, 364, 368, 370, 371, 382, 392, 396, 420, 503, 504, 507, 524, 530, 570-614, 701, 708, 711 тощо.

Тема 4. Інші суб’єкти адміністративного права.

1. Фізичні особи як суб’єкти адміністративного права.

2. Особливості адміністративно-правового статусу іноземців осіб та осіб без громадянства.

3. Адміністративно-правовий статус біженців та осіб, що потребують додаткового захисту.

4. Адміністративно-правовий статус інших державних органів як суб’єктів адміністративного права.

5. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права.

Реферати:

1. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки фізичних осіб: поняття та структура.

2. Адміністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України.

3. Проблема взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Література: 3, 6-7, 9-10, 29, 66, 74, 76, 77, 93, 129, 196, 212, 226, 230, 245, 260, 302, 311, 316, 401 тощо.

Тема 5. Державна служба і державні службовці.

1. Державна служба – інститут адміністративного права.

2. Поняття, ознаки, принципи і види державної служби.

3. Поняття та особливості державно-службових відносин.

4. Поняття і види державних службовців. Права й обов’язки державних службовців.

5. Порядок проходження державної служби. Присяга державного службовця. Атестація державного службовця. Особова справа державного службовця. Підстава припинення службових відносин.

Реферати:

1. Законодавство про державну службу: поняття та система.

2. Правовий статус Національного агентства з питань державної служби України.

3. Адміністративна відповідальність державного службовця за корупцію.

Література: 3-10, 15, 21, 23-25, 33, 36, 67, 73, 77, 81, 89, 93, 97, 110, 111, 115, 129, 148, 157, 160, 163, 208, 313, 336, 344, 360, 372, 387, 399, 402, 462, 509, 612 тощо.

 

Тема 6. Недержавні юридичні особи як суб’єкти адміністративного права.

1. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ.

2. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права.

3. Особливості адміністративно-правового статусу релігійних організацій.

Реферати:

1. Політичні партії як суб’єкт адміністративного права.

2. Громадські організації як суб’єкти адміністративного права.

3. Установи як суб’єкти адміністративного права.

Література: 3, 6-7, 9-10, 15, 21, 77, 93, 97, 129, 139, 144, 145, 149, 151, 152, 155, 192, 224, 236, 253, 291, 319, 382, 403, 435, 442, 469, 470 тощо.

Тема 7. Поняття, сутність, форми і методи державного управління.

1. Поняття та сутність державного управління.

2. Принципи державного управління та їх характеристика.

3. Функції державного управління.

4. Рівні державного управління.

5. Форми державного управління.

6. Методи державного управління.

Реферати:

1. Правові акти управління як форма державного управління: поняття та види.

2. Вимоги, що висуваються до правових актів державного управління: загальна характеристика.

Література: 3-10, 15, 21, 38, 40, 77, 82, 93, 97, 354, 362, 512, 521 тощо.

 

Тема 15. Адміністративно-правові режими.

1. Поняття і види спеціальних адміністративно-правових режимів.

2. Правовий режим надзвичайного стану.

3. Правовий режим воєнного стану.

4. Режим надзвичайної екологічної ситуації.

5. Режим державної таємниці.

6. Режим охорони державного кордону України.

Реферати:

1. Поняття та класифікація адміністративно-правових режимів.

2. Особливості функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах режиму воєнного стану.

Література: 3, 6-7, 9-10, 29, 66, 74, 76, 77, 93, 129, 153, 219, 251, 282, 283, 292, 337, 383 тощо.

 

 

Тема 8. Адміністративні послуги.

1. Поняття та правові засади адміністративних послуг.

2. Види адміністративних послуг та їхня характеристика.

3. Критерії оцінювання якості адміністративних послуг.

4. Процедура щодо надання адміністративних послуг.

Реферати:

1. Класифікація адміністративних послуг.

2. Адміністративні послуги, що надаються органами внутрішніх справ: загальна характеристика.

Література: 3, 6-7, 9-10, 13, 15, 21, 77, 93, 97, 99-101, 311, 408, 494, 702 тощо.

 

Тема 9. Державний контроль як спосіб забезпечення законності у державному управлінні.

1. Поняття та ознаки державного контролю.

2. Принципи державного контролю.

3. Види державного контролю та їхня характеристика.

4. Співвідношення понять «державний контроль» і «адміністративний нагляд».

5. Контрольна процедура.

Реферати:

1. Парламентський контроль: поняття та характеристика.

2. Президентський контроль: поняття та характеристика.

Література: 3-10, 15, 16, 21, 50-53, 68, 77, 93, 97, 175, 216, 226, 458, 459, 491, 499, 529, 560 тощо.

 

Тема 10. Адміністративний нагляд і звернення громадян як способи забезпечення законності в державному управлінні.

1. Поняття та особливості адміністративного нагляду.

2. Правові засади адміністративного нагляду.

3. Види адміністративного нагляду та їхня характеристика.

4. Поняття та види звернень громадян.

5. Процедура щодо розгляду звернень громадян.

Реферати:

  1. Санітарно-епідеміологічний нагляд: поняття та характерис­тика.

2. Нагляд за безпекою дорожнього руху: поняття та харак­теристика.

3. Пожежний нагляд: поняття та характеристика.

Література: 3-10, 15, 21, 77, 93, 97, 122, 148, 157, 168, 178, 191, 194, 247, 458, 481, 484, 533 тощо.

 

Тема 11. Адміністративний процес та адміністративні процедури

1. Поняття та сутність адміністративного процесуального права.

2. Співвідношення адміністративного процесу та адміністративних процедур.

3. Адміністративні суди як органи реалізації адміністративної юстиції.

4. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

5. Поняття, особливості та види адміністративних процедур.

6. Суб’єкти та структура адміністративних процедур.

Реферати:

1. Адміністративна юстиція: поняття та зміст.

2. Принципи адміністративного судочинства: поняття та характеристика.

3. Види адміністративних процедур: основні підходи до класифікації.

Література: 3, 6-7, 9-10, 12, 15, 21, 68, 77-79, 93, 97, 102, 140, 190, 194 тощо.

 

Особлива частина

Теми семінарських та практичних занять

Загальна частина

Тема 1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.

1. Історичний аспект становлення і розвитку українського адміністративного права.

2. Поняття адміністративного права. Співвідношення адмі­ністративного права з іншими галузями права.

3. Поняття і сутність предмета адміністративного права.

4. Метод адміністративного права.

5. Співвідношення адміністративного права і адміністратив­ного законодавства.

6. Роль і значення адміністративного права в умовах побудови демократичної, правової, соціальної держави Україна.

Реферати:

1. Поліцейське право як першооснова адміністративного права: поняття та зміст.

2. Адміністративне право радянського періоду: загальна ха­рактеристика.

Література: 3–10, 15, 21, 30, 35, 38, 40, 77, 82, 84, 90, 93, 97 тощо.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 369; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.205.26.39 (0.01 с.)