Го курсу денної форми навчання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Го курсу денної форми навчанняГо курсу денної форми навчання

факультету ЦГЮ

Н.р.

(22 годин)

Тема 1. Вступ до кримінології: поняття, предмет та історія розвитку (2 години) + самост.робота

1. Поняття кримінології та її предмета. Основні поняття кримінології.

2. Завдання та функції кримінології на сучасному етапі. Система кримінології як науки та навчальної дисципліни.

3. Історія виникнення та розвитку кримінології як самостійної науки.

4. Розвиток вітчизняної кримінології: радянський та пострадянський період.

5. Місце кримінології в системі наук.

 

Практичне завдання

1. На підставі вивчення відповідних вітчизняних та зарубіжних джерел зробити порівняльний аналіз визначення предмету кримінологічної науки в Україні та в зарубіжних країнах.

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Місце кримінології серед суміжних галузей знань.

2. Кримінологія як основа розвитку наук кримінального профілю.

3. Міжнародні та вітчизняні кримінологічні установи.

4. Основні напрямки розвитку кримінологічної науки в Україні та світі.

5. Кримінологічні дослідження у царській Росії: загальна характеристика.

6. Тенденції та перспективи розвитку кримінологічної науки на сучасному етапі.

Література

1. Антипенко В. Ф. Международная криминология: опыт исследования терроризма: монография / В. Ф. Антипенко. – О.: Фенікс, 2011. – 356 с.

2. Бабаев М. М. Криминология и уголовная политика / М.М. Бабаев // Юристъ – правоведъ. – 2012. – № 2. – С. 7-19.

3. Гайков В. Т. Интегративные тенденции в современной криминологии / В. Т. Гайков, Е. В. Тищенко // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. – 2009. – № 4. – С. 70-71.

4. Горбань А. Сучасний стан кримінології як науки / Анатолій Горбань, Володимир Міщук // Вища школа. – 2012. – № 8. – С. 37-41.

5. Гумін О. М. Інтегративна функція кримінології в системі наук про людину / О. М. Гумін, О. І. Ромців // Митна справа. – 2012. – № 1 (ч. 2, кн.2). – С. 3-10.

6. Джужа О. М. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк. – 2003. – № 2. – С. 97-101.

7. Дрёмин В. Н. К вопросу о предмете институциональной криминологии: от криминальных практик к социальному институту / В. Н. Дремин // Митна справа. – 2010. – № 6. – С. 68-73.

8. Дрёмин В. Н. Социальные функции криминологии: история и современность / В. Н. Дрёмин // Юридический вестник. – 2007. – № 4. – С. 119-130.

9. Жалинский А. Э. Обновление криминологии / А. Э. Жалинский // Право и политика. – 2012. – № 5. – С. 828-835.

10. Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології / А. Зелінський // Право України. – 2001. – №2. – С. 107-109.

11. Касьяненко М. А. К вопросу о предмете этнокриминологии / М. А. Касьяненко // Современное право. – 2010. – № 6. – С. 106-108.

12. Клейменов И. М. Сравнительная криминология и сравнительное правоведение / И. М. Клейменов // Следователь. – 2010. – № 3. – С. 32-36.

13. Кудрявцев В. Н. Криминология и проблемы декриминализации / В. Н. Кудрявцев, В. Е. Эминов // Журнал российского права. – 2005. – № 4. – С. 103-107.

14. Мошак Г. Зниження позицій українських і німецьких кримінологів / Г. Мошак // Право України. – 2012. – № 6. – С. 276-281.

15. Сердюк П. П. Проблема меж предмету кримінології у сучасній кримінологічній науці / П. П. Сердюк // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: сб. науч. ст., 2007. – С. 297-304.

16. Старков О. В. Криминотеология: религиозная преступность / О. В. Старков, Л. Д. Башкатов; под общ. ред. О. В. Старкова. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 386 с.

17. Туляков В. А. Криминология современности / В. А. Туляков // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст., 2008. – С. 71-79.

18. Фролова О. Щодо реформування предмета кримінології / О. Фролова // Право України. – 2003. – № 7. – С. 122-123.

19. Шакун В. Онтологічний вимір у кримінології / В. Шакун // Право України. – 2010. – № 7. – С. 136-143.

20. Шестаков Д. А. От понятия преступности к криминологии закона / Д. А. Шестаков // Общественные науки и современность (ОНС). – 2008. – № 6. – С. 131-142.

21. Шлях до кримінології: пам'яті Анатолія Петровича Закалюка: Зб. матер. / Нац. акад. прав. наук України. Координаційне бюро з проблем кримінології та кримінолог. досліджень. – К.: КПУ; Запоріжжя: КПУ, 2010. – 189 с.

22. Эминов В. Е. История науки криминологии / В. Е. Эминов // Lex Russica: научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2009. – № 1. – С. 72-82.

Тема 2. Злочинність, її характеристики та показники. Сучасний стан злочинності в Україні та світі. (2 години) + самост.робота

1. Проблеми визначення злочинності в кримінологічній науці.

2. Ознаки, характеристики та функції злочинності.

3. Показники злочинності: поняття та система.

4. Статистичний аналіз злочинності в Україні: стан, динаміка, структура, географічні закономірності її розповсюдження.

5. Латентна злочинність: поняття та значення для аналізу злочинності. Методика аналізу латентності.

6. Регіональні та світові тенденції злочинності.

 

Практичне завдання

1. На підставі аналізу підходів до визначення злочинності оцініть можливість та доцільність такого визначення в законі.

2. Використовуючи офіційні статистичні дані звітностей судових або правоохоронних органів, складіть графік динаміки злочинності в Україні за роки незалежності та опишіть тенденції.

3. Охарактеризуйте структуру злочинності в зарубіжних країнах (за власним вибором) та порівняйте її із сучасною структурою злочинності в Україні. Поясніть розбіжності.

 

Рекомендовані теми рефератів

1. Злочинність та безробіття.

2. Злочинність та міграція населення.

3. Маргіналізація та злочинність.

4. Урбанізація та злочинність.

5. Глобалізація і злочинність.

6. Можливості теології в поясненні злочинності.

7. Концепція «класичної школи» причин злочинності (Ч.Бекаріа, І.Бентам).

8. Марксистський підхід до визначення причин та умов злочинності. Критична кримінологія.

9. Теорія “конфлікту” (У.Чембліс, Е.Волд, Д.Дарендорф).

10. Теорія “аномії”(Е.Дюркгейм, Р.Мертон) та тенденції злочинності в Україні.

11. Теорія субкультур та злочинність неповнолітніх.

12. Теорія конфлікту культур і національно-етнічні конфлікти та злочини.

13. Концепція стигматизації (Г.Бекер) та тенденції групової та рецидивної злочинності.

14. Соціальна диференціація та злочинність.

15. Теорія диференційного зв’язку (Е.Сатерленд) та інші інтеракціоністські теорії і тенденції злочинності в Україні.

16. Злочинність та засоби масової інформації.

17. Віктимологічні детермінанти злочинності в Україні.

 

Література

1. Аналитический обзор научных статей по проблемам причин преступности [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2797

2. Антонян Ю. М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. / Ю. М. Антонян. – М.: ИД «Камерон», 2006. – 304 с.

3. Бойков А. Преступность как форма социального протеста / А. Бойков // Мировой судья. – 2007. – № 5. – С. 16-18.

4. Вишневецкая К. В. Урбанизация и ее влияние на процессы виктимизации населения / К. В. Вишневецкая // Юридический мир. – 2006. – № 3. – С. 65-70.

5. Гилинский Я. И. Глобализация, девиантность, социальный контроль: сборник статей / Я. И. Гилинский. – СПб.: Изд-во ДЕАН, 2009. – 331 с.

6. Гофман М. Преступность – бизнес другим путем / М. Гофман // Политика и общество: Научный гуманитарный журнал. – 2008. – № 10. – С. 4-15.

7. Даньшин И. Н. Преступность: понятие и общая характеристика, причины и условия: учеб. пособие / И. Н. Даньшин. – Киев: УМК ВО, 1988. – 69 с.

8. Дрьомін В. М. Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства / В. М. Дрьомін: монографія. – Одеса: Юридична література, 2009. – 616 с.

9. Иншаков С. М. Зарубежная криминология / С. М. Иншаков. – М.: Изд. группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 374 с.

10. Косарев В. Н. Современная криминология о причинах и условиях преступности / В. Н. Косарев // Современное право. – 2010. – № 1. – С. 79-81.

11. Костенко О. М. Культура і закон у протидії злу / О. М. Костенко. – К., 2008. – 352 с.

12. Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного общества / В. Н. Кудрявцев. – М.: Гардарики, 2002. – 238 с.

13. Кузнецова Н. Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н. Ф. Кузнецова; под ред. В. Н. Кудрявцева. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. – 208 с.

14. Литвак О. М. Злочинність, ії причини та профілактика / О. М. Литвак. – Київ: Україна, 1997. – 167 с.

15. Федоренко Д. Про особливості рівня злочинності в урбанізованих регіонах України / Д. Федоренко // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 208-218.

16. Филонов В. П. Причины преступности / В. П. Филонов. – Днепропетровск, 1996. – 200 с.

17. Чечель Н. О. Поняття причинності в кримінології: деякі аспекти [Електронний ресурс] / Н. О. Чечель // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 963–966. – Режим доступу до журналу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11cnokda.pdf.

18. Черныш О. В. К вопросу об идеологических основах понимания природы преступности учеными в СССР и странах Восточной Европы / О. В. Черныш // Вестник Российской правовой академии. – 2011. – № 3. – С. 77-80.

19. Шакун В. І. Урбанізація і злочинність: моногр. / В. І. Шакун. – К.: Укр. акад. внутр. справ, 1996. – 256 с.

20. Эминов В. Е. Социальный и нравственно-психологический причинные комплексы преступности / В. Е. Эминов // Lex Russica: научн. труды Моск. гос. юрид. академии. – 2006. – № 6. – С. 1232-1240.

21. Шур Э. М. Наше преступное общество: Социальные и правовые источники преступности в Америке / Э. М. Шур; [пер. с англ. Ю. А. Неподаева]; ред., предисл. В. Н. Кудрявцев. – М.: Прогресс, 1977. – 326 с.

 

Тема 4. Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини (2 години) + самост.робота

1. Проблема визначення поняття особистості злочинця, розмежування із поняттям «особа, яка вчинила злочин» та іншими суміжними.

2. Дискусія про співвідношення соціального та біологічного в особистості злочинця.

3. Структура особистості особи, яка вчинила злочин.

4. Характеристика осіб, які вчинили злочини, в сучасній Україні (за офіційними статистичними даними).

5. Класифікація та типологія осіб, які вчинили злочини.

Практичне завдання:

1. Проаналізуйте, яке значення має кримінологічна характеристика особи злочинця:

· для кримінального законодавства;

· в процесі виконання покарання і звільнення від нього;

· для профілактики злочинів:

- криміногенного суб’єкта;

- особи, яка вже відбула покарання.

2.Охарактеризуйте структуру особи, яка вчинила злочин, за матеріалами кримінального провадження (кримінальної справи).

Література

1. Аналітичний огляд наукових статей з проблем вивчення особи злочинця [Електронний ресурс] // Одесский информационно-аналитический центр по изучению организованной преступности и коррупции
при Национальном университете "Одесская юридическая академия". – Режим доступу до сайту: // http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=2828

Білоус В. Т. Особистість злочинця як об'єкт кримінологічного та психологічного дослідження / В. Т. Білоус, Г. М. Бірюков // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: сб. науч. ст. – 2007. – С. 84-89.

3. Валуйская М. Ю. К вопросу о типологии лиц, совершивших умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах / М. Ю. Валуйская // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ. – 2000. – Вип. 2. – С. 140-146.

4. Голик Ю. В. Случайный преступник / Ю. В. Голик; ред. В. Д. Филимонов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1984. – 166 с.

5. Головкін Б. Типологія сімейно-побутових насильницьких злочинців / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України. Збірник наукових праць. – Харків. – 2004. – № 1 (36). – С. 177-185.

6. Дубинин Н. П. Генетика, поведение, ответственность: (О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения) / Н. П. Дубинин, И. И. Карпец, В. Н. Кудрявцев. – М.: Политиздат, 1982. – 304 с.

7. Дьоменко С. В. Спірні питання визначення поняття "особистість злочинця" / С. В. Дьоменко // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 45: Міжнар. наук. конф., присвяч. пам'яті О. В. Сурілова, ОНЮА, 2008 р. – С. 348-352.

8. Женунтій В. І. Поняття особистості злочинця в теорії вітчизняної кримінології / В. І. Женунтій // Держава та регіони. Науково-виробничий журнал. Серія: Право. – 2009. – № 2. – С. 61-65.

9. Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: у 3 кн. – Кн. 1: Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки / А. П. Закалюк. – Київ: Видавничий Дім «ІнЮрє», 2007. – 424 с.

10. Зелинский А. Ф. Криминальная психология: Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с.

11. Игошев К. Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К. Е. Игошев. – Горький: Горьк. высш. школа МВД СССР, 1974. – 168 с.

12. Костенко О. М. Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Костенко Олександр Миколайович; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1995. – 46 с.

13. Криминальная мотивация / Ю. М. Антонян, В. В. Гульдан, В. Н. Кудрявцев [и др.]; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1986. – 302 с.

14. Мельник П. Психологічні механізми девіантної поведінки / П. Мельник, І. Лановенко // Право України. – 2000. – № 4. – С. 90–92.

15. Мельничок В. Криміналістична характеристика соціально-психологічних ознак особостості злочинця / В. Мельничок // Юридична Україна: Щомісячний правовий часопис. – 2008. – № 11. – С. 97-102.

16. Механизм преступного поведения / Ю. М. Антонян, П. С. Дагель, О. Л. Дубовик [и др.]; отв. ред. В. Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1981. – 248 с.

17. Попович О. В. Особа злочинця як об’єкт філософсько-правового дослідження / О. В. Попович // Митна справа. – 2012. – №2(80), частина 2, книга 1. – С. 159-165.

18. Попович О. В. Особистість злочинця як соціально-психологічне поняття / О. В. Попович // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія": зб. наук. праць. – 2012. – Вип. № 1. – С. 40-50.

19. Протасевич А. А. Криминологическая типология личности преступника в местах лишения свободы / А. А. Протасевич, Е. В. Чигрина, О. В. Зверева-Каминская // Криминологический журнал: Ежеквартальний журнал. – 2013. – № 2. – С. 28-33.

20. Чечель Н. О. Особа злочинця у кримінології: поняття та типологія / Н. О. Чечель // Митна справа. – 2011. – № 3 (75), частина 2. – С. 159-164.

 

Тема 5. Самостійне зайняття

Тема 6. Методологія та методика кримінологічних досліджень. Прогноз та планування в кримінології (2 години) + самост.робота

1. Поняття методології кримінологічної науки, методик та методів кримінологічних досліджень.

2. Загальна характеристика та класифікація методів кримінологічних досліджень. Вибіркове дослідження у кримінології.

3. Програма, план та етапи кримінологічного дослідження.

4. Поняття, види та значення кримінологічного прогнозування.

5. Кримінологічне планування: поняття, види, суб’єкти.

 

Практичні завдання

1. Складіть проект анкети для вивчення суспільної думки з кримінологічно значущої теми, запропонованої викладачем.

2. Опишіть особливості індивідуального кримінологічного прогнозування (на прикладі кримінального провадження (кримінальної справи)).

 

Література

1. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

2. План заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2012 року № 767 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 73. – стор. 19. – стаття 2935.

3. Бацько І. М. Прогнозування і планування в практичній діяльності слідчого / І. М. Бацько // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. – 2008. – № 1. – С. 252–261.

4. Білоусова О. О. Кримінологічна модель протидії злочинності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олена Олександрівна Білоусова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2012. – 20 с.

5. Блажівський Є. М. Кримінологічна обстановка: проблеми моніторингу / Є. М. Блажівський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – Вип. 1. – С. 58-65.

6. Блувштейн Ю. Д. Криминологическая статистика / Ю. Д. Блувштейн. – Минск, 1981. – 96 с.

7. Василевич В. В. Методи прогнозування злочинності в установах виконання покарань / В. В. Василевич // Питання боротьби зі злочинністю. – 2013. – № 25. – С. 57-66.

8. Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д. Голосніченко, А. Кирилюк // Право України. – 2003. – № 12. – С. 65-70.

9. Закалюк А. П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного поведения / А. П. Закалюк. – М., 1986. – 191 с.

10. Зелінський А. Ф. Методика кримінологічних досліджень / А. Ф. Зелінський. – К.: НМК ВО, 1992. – 45 с.

11. Ковалів М. Прогнозування криміногенної обстановки на об’єктах транспортного комплексу України: шляхи ії усунення / М. Ковалів // Право України. – 2000. – № 3. – С. 71-73.

12. Ларченко М. О. Використання кримінологічного моделювання для виявлення тенденцій латентності / М. О. Ларченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 26 (65). – 2013. – № 2-1 (Ч. 2). – С. 211-221.

13. Лунеев В. В. Выборочный метод в криминологии. Учебно-методическое пособие / В. В. Лунеев; отв. ред.: Тер-Акопов А. А. – М., 1988. – 50 c.

14. Лунеев В. В. Тенденции преступности: мировые, региональные, российские / В. В. Лунеев // Государство и право. – 1993. – № 5. – С. 3-19.

15. Маноха О. Є. Системний аналіз в кримінології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олександр Євгенович Маноха; Українська академія внутрішніх справ. – К., 1996. – 22 с.

16. Оболенцев В. Ф. Методологічні засади кримінології / В. Ф. Оболенцев // Проблеми законності. – Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2011. – Вип. 117. – С. 106-113.

17. Оболенцев В. Ф. Нагальні перспективи використання системного методу у кримінології / В. Ф. Оболенцев // Збірник центра наукових публікацій: «ІІ Літні наукові читання»: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2014. – С. 59-62.

18. Одинцова О. В. Джерела кримінологічної інформації: поняття, види, система / О. В. Одинцова // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 13 (4). – С. 15-20.

19. Роскопіна Ю. О. Значення соціологічних методів міжнародної кримінології для педагогічної профілактики кримінальних злочинів у молодіжному середовищі / Ю. О. Роскопіна // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 2011. – Вип. 203. – Ч. 2. – С. 75-81.

Тема 7. Концепції протидії злочинності (2 години) + самост.робота

1. Протидія злочинності як вид соціального контролю. Співвідношення понять «протидія злочинності», «запобігання», «попередження», «профілактика», «контроль», «боротьба» та ін.

2. Стратегії попередження злочинності. Концептуальні основи формування кримінологічної політики держави.

3. Система заходів протидії злочинності:

· загальносоціальні, спеціально-кримінологічні та індивідуальні;

· загальнодержавні, регіональні, об’єктні;

· соціально-економічні, культурологічні, організаційні, правові та ін.;

· рання та ситуативна профілактика злочинів;

· віктимологічна профілактика злочинів.

4. Правове забезпечення протидії злочинності: міжнародні та внутрішньодержавні нормативно-правові акти.

5. Суб’єкти протидії злочинності. Участь громадськості у протидії злочинності.

6. Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії злочинності.

 

Практичне завдання: проаналізувавши сучасні тенденції злочинності в Україні, складіть проект державної програми протидії злочинності на наступний рік.

Література

1. Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 р.: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1209-р // Офіційний вісник України. – 2011. – № 93. – стор. 67. – стаття 3389.

2. Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності: указ Президента України від 16 липня 2005 року № 1119/2005: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1119/2005.

3. Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю: затверджено указом Президента України від 21 липня 1994 року №396/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/396/94.

4. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону: закон України від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ: Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – стаття 338.

5. Алексеев А. И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы / А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев. – М.: НОРМА, 2001. – 496 с.

6. Альошина, О. І. Пропозиції щодо питання запобігання та протидії злочинності в Україні / О. І. Альошина // Право і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 106-110.

7. Бандурка A. M. Противодействие преступности: война терминов, понятие, общая характеристика / А. М. Бандурка, Л. М. Давыденко // Право і безпека. – № 3. – 2004. – С. 7-11.

8. Голіна В. 12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики / В. Голіна, М. Колодяжний // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць. – 2011. – № 1 (64). – С. 238-244.

9. Голіна В. В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики запобігання злочинності в Україні / В. В. Голіна // Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (9 жовтня 2009 р.). – 2009. – С. 52-54.

10. Давиденко Л. М. Запобігання злочинності як система профілактичних заходів та кримінологічна діяльність / Л. М. Давиденко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2002. – № 3. – C. 162-170.

11. Давыденко Л. М. Противодействие преступности: теория, практика, проблемы: монография / Л. М. Давыденко, А. М. Бандурка. – Х.: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2005. – 302 с.

12. Дремин В. Н. Ограничение преступности: международный опыт / Юридический вестник / В. Н. Дремин. – № 3. – 1994. – С. 44-46.

13. Дрёмин В. Н. Права человека и криминализация общества (о негативных аспектах борьбы с преступностью) / В. Н. Дрёмин // Боротьба зі злочинністю та права людини: зб. наук. статей / под ред. М. П. Орзіха, В. М. Дрьоміна. – О.: Фенікс, 2006. – С. 26–38.

14. Дрёмин В. Н. Современные стратегии предупреждения преступности / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць / Редкол.: С. В. Ківалов (голов, ред.) [та ін.]. – О.: Юрид. л-ра, 1994. – Вип. 1. – С. 170-175.

15. Дрьомін В. М. Основні напрямки державної кримінологічної політики у механізмі декриміналізації суспільства / В. М. Дрьомін // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. – Вип. 30. – Одеса, 2007. – С. 193-198.

16. Криминологические и уголовно-правовые идеи борьбы с преступностью: Сборник / РАН, Ин-т государства и права; редкол.: С. В. Бородин [и др.]. – М., 1996. – 96 с.

17. Литвинов О. Механізм протидії злочинності / Олексій Литвинов, Ярослав Ступник // Публічне право. – 2011. – № 1. – С. 59-63.

18. Лукашевич С. Ю. Кримінологічна політика держави: концептуальні положення та основні принципи її формування / С. Ю. Лукашевич // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. – Вип. 16. – X.: Кроссроуд, 2008. – С. 36-48.

19. Матвійчук Ю. М. Профілактична функція прокуратури із запобігання протидії злочинності (організаційно-правовий та психологічний аспект): наук. вид. / Ю. М. Матвійчук. – Кременець, 2010. – 128 с.

20. Погорецький М. А. Концептуальні підходи до боротьби зі злочинністю та захисту прав людини в зарубіжних країнах / М. А. Погорецький // Проблеми законності. – 2004. – Вип. 68. – С. 122-131.

21. Романов С. Ю. Щодо поняття віктимологічної профілактики злочинів у кримінології / С. Ю. Романов // Право і безпека. – 2002. – № 4. – С. 147-150.

22. Рощина I. Правові заходи підвищення ефективності норм кримінального права у запобіганні злочинності / І. Рощина // Право України. – 2005. – № 9. – С. 66-70.

23. Тиндик Н. П. Організаційне та інформаційне забезпечення боротьби зі злочинністю у глобалізованому світі / Н. П. Тиндик // Митна справа. –2010. – № 3, ч. 2. – С. 3-9.

24. Травис Дж. Международные стратеги предупреждения преступности в обществах переходного периода: проблемы и перспективы / Дж. Травис // Право и политика. – 2001. – № 2. – C. 126-130.

 

Тема 8. Вивчення та протидія економічній злочинності (2 години) + самост.робота

1. Поняття та ознаки економічної злочинності. Місце економічної злочинності у структурі тіньової економіки. Співвідношення із загально кримінальною корисливою.

2. Рівень, динаміка, структура та географія економічної злочинності в Україні.

3. Фактори економічної злочинності.

4. Особливості осіб, які вчиняють економічні злочини.

5. Загальна характеристика системи та суб`єктів протидії економічній злочинності в Україні.

6. Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Система фінансового моніторингу в Україні.

Практичне завдання: схематично зобразіть механізм фінансового моніторингу в Україні.

Практичне завдання

1. Проаналізуйте особливості особистості загальнокримінального корисливого злочинця та механізму злочинної поведінки (за матеріалами конкретної кримінальної справи (кримінального провадження)).

 

Література

1. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. – стор. 95. – стаття 20.

2. Про охоронну діяльність: Закон України від 22 березня 2012 року № 4616-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 2. – стор. 40. – стаття 8.

3. Головкін Б. М. Корислива насильницька злочинність в Україні: феномен, детермінація, запобігання: монографія / Б. М. Головкін. – Х.: Право, 2011. – 432 с.

4. Гришко О. Кримінологічна характеристика корисливих злочинів, вчинених щодо осіб похилого віку / О. Гришко // Право України: юрид. журн. – 2011. – № 8. – С. 309-315.

5. Дрёмин В. Н. Безработица как фактор воспроизводства преступности / В. Н. Дремин // Актуальні проблеми держави та права. – № 9. – 2000. – С. 77-82.

6. Зелинский А. Ф. Криминальная психология. Научно-практическое издание / А. Ф. Зелинский. – К.: Юринком Интер, 1999. – 240 с.

7. Зелінський А. Ф. Корислива злочинна діяльність: монографія / А. Ф. Зелінський, М. Й. Коржанський. – К.: Генеза, 1998. – 144 с.

8. Коноваленко О. Рівень і тенденції корисливо-насильницьких злочинів проти приватної власності / О. Коноваленко // Право України: юрид. журн. 2007. – № 2. – С. 78-82.

9. Крівцун О. Б. Профілактика шахрайства, скоєного організованими злочинними группами / О. Б. Крівцун // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: сборник науч. ст. – 2005. – С. 157-162.

10. Кузнецов В. В. Кримінально-правова політика України в боротьбі з крадіжками майна / В. В. Кузнецов // Наукові записки. – 2000. – № 18. – C. 44-48.

11. Лютий В. Основні детермінанти крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості / В. Лютий // Право України: юрид. журн. – 2009. – № 3. – С. 148-152.

12. Мартиненко Ю. Д. Кримінально-правові та кримінологічні заходи попередження розкрадань державного або колективного майна, що скоюються шляхом грабежу чи розбою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юрій Дмитрович Мартиненко; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 1997. – 22 с.

13. Миненок М. Г. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / М. Г. Миненок, Д. М. Миненок. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 365 с.

14. Мінка П. Я. Проблеми протидії квартирним крадіжкам у сучасних умовах / П. Я. Мінка, Ю. В. Савицкая // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: збірник наукових праць. 2006-. 2007. – №2. – С. 304-310.

15. Плохова В. И. Ненасильственные преступления против собственности: криминологическая и правовая обоснованность / В. И. Плохова. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 198 с.

16. Севрюков А. П. Характеристика жертв грабежей / А. П. Севрюков // Российский следователь. – 2001. – №5. – C. 39-43.

17. Шапочка С. В. Шахрайство - корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення / С. В. Шапочка // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн. – 2004. – № 9. – С. 173-178.

18. Швидкий О. Г. Профілактика та припинення злочинів, пов'язаних з квартирними крадіжками / О. Г. Швидкий // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. – 2005. – № 1. – С. 192-200.

19. Шиян В. Корыстная женская преступность и её предупреждение / В. Шиян // Профессионал. – 2004. – № 4. – С. 27-34.

20. Шоткинов С. А. К вопросу о мотивации корыстной женской преступности / С. А. Шоткинов // Государство и право. – 2004. – № 9. – С. 105-109.

21. Шуляк Ю. Л. Кримінальна відповідальність за шахрайство: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Юлія Леонідовна Шуляк; Нац. акад. внутрішніх справ. – К., 2011. – 20 с.

22. Юхно О. О. Діяльність транспортної міліції щодо попередження крадіжок приватного майна громадян на пасажирському залізничному транспорті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Олександр Олександрович Юхно; Національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2005. – 20 с.

 

 

Тема 10. Вивчення та протидія насильницькій злочинності (2 години) + самост.робота

1. Поняття агресії та насильства, їх співвідношення. Теорії виникнення агресії.

2. Визначення насильницької злочинності та її основні ознаки.

3. Загальна характеристика насильницької злочинності в Україні: рівень, структура, динаміка та географія.

4. Кримінологічна характеристика осіб, що вчинили насильницькі злочини.

5. Особливості детермінації насильницької злочинності.

6. Система та правове забезпечення попередження насильницької злочинності в Україні. Попередження насильства у сім’ї.

 

Практичні завдання

1. За матеріалами конкретної кримінальної справи (кримінального провадження) проаналізувати особливості особистості насильницького злочинця та механізму злочинної поведінки.

2. На основі статистичних даних МВС України за останні роки визначити місце насильницької злочинності та її окремих видів у загальній структурі злочинності та динаміку насильницької злочинності.

Література

1. Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою: резолюція Генеральної асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_114

2. Європейська конвенція щодо відшкодування збитків жертвам насильницьких злочинів: конвенция Ради Європи від 24 листопада 1983 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_319

3. Про попередження насильства в сім`ї: Закон України від 15 листопада 2001 року № 2789-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 70.

4. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей: Закон України від 2 червня 2005 року № 2623-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – стор. 1108. – стаття 354.

5. Антонян Ю. М. Преступления, совершаемые с особой жестокостью / Ю. М. Антонян // Государство и право. – 1992. – № 9. – С. 62-70.

6. Валуйська М. Ю. Кримінологічна характеристика особистості злочинців, що вчинили умисні вбивства при обтяжуючих обставинах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Марина Юріївна Валуйська; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 18 с.

7. Голіна В. В. Попередження тяжких насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи. Навчальний посібник / В. В. Голіна. – X.: НЮАУ, – 1997. – 52 с.

8. Головкін Б. М. Корислива спрямованість особистості злочинця, опосередкована у насильницьких проявах: поняття, зміст, шляхи формування / Б. Головкін // Вісник Академії правових наук України: зб. наук. праць – 2009. – № 3 – С. 221-230.

9. Демчіхіна Є. С. Кримінологічний аналіз чинників групової некорисливої насильницької злочинності неповнолітніх / Є. С. Демчіхіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 6. – С. 86-90.

10. Дрёмин В. Н. Криминальный террор в социальном механизме воспроизводства преступности / [С. В. Кивалов, В. Н. Дрёмин, М. Е. Черкес и др.] // Социально-правовые аспекты терроризма: монография / под ред. М. Е. Черкеса. – Одесса: Феникс, 2003. – С. 193-212.

11. Дрёмин В. Н. Насилие в механизме криминализации общества / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми політики (збірник наукових праць) – Одесса: Фенікс, 2006. – № 29. – С. 532-537.

12. Дрёмин В. Н. Социально-психологический механизм воспроизводства терроризма / В. Н. Дрёмин // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. – № 8. – С. 78-83.

13. Дрёмин В. Н. Маргинальная личность: проблемы самоидентификации и насилие в семье / В. Н. Дремин // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 12. – С. 53-58.

14. Зелинская Н. А. Интернациональный терроризм и «террористический интернационал» / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави та права: зб. наук. праць. – Одеса, 2000. – № 8. – С. 98-104.

15. Зелинский А. Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении: вища школа / А. Ф. Зелинский. – Харьков, 1986. – 168 с.

16. Йосипів А. О. Насильницька злочинність: детермінанти та протидія органами внутрішніх справ: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Алла Олексіївна Йосипів; Львів. держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с.

17. Йосипів А. О. Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів // Держава і право: Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 43 – С. 569-574.

18. Ігнатов О. М. Зовнішні обставини вчинення насильницьких злочинів працівниками органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – 2008. – С. 223-227.

19. Ігнатов О. М. Попередження насильницьких злочинів,що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ поза сферою сімейно-побутових відносин та не пов'язані з службовою діяльністю / О. М. Ігнатов // Наше право: Спеціалізоване видання. – 2008. – № 4. – С. 101-105.

20. Ігнатов О. М. Рівень та динаміка насильницької злочинності працівників органів внутрішніх справ / О. М. Ігнатов // Держава і право: юридичні і політичні науки: зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 42. – С. 529-535.

21. Кулик Л. М. Ознаки насильницької злочинності/ Л. М. Кулик // Право і суспільство. – 2010. – № 5. – С. 128-132.

22. Подільчак О. М. Насильницькі злочини: особистісні детермінанти / О. М. Подільчак // Проблеми законності: акад. зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 90. – С. 158-166.

23. Сердюк П. П. Пропаганда насильства і жорстокості як фактор насильницької та організованої злочинності / П. П. Сердюк // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: сб. научн. статей / П. П. Сердюк [под ред. М. Ф. Орзиха, В. Н. Дремина ] – (Библиотека журнала) // «Юридический вестник». – Одесса: ФЕНИКС, 2003. – С. 167-176.

24. Шалгунова С. А. Кримінологічне вчення про особу насильницького злочинця: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. юрид. наук: спец. 12.00.08 “Кримін. право та кримінологія; кримін.-викон. право” / Світлана Аполлінанаріївна Шалгунова; Харків. нац. ун-т внутрішніх справ. – Х., 2013. – 34 с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 283; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.134.110 (0.17 с.)