Частина ІІ. Факторний аналіз 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Частина ІІ. Факторний аналіз1. Проаналізувати вплив показників використання праці (середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу і середньорічний виробіток продукції на одного працівника) на обсяг реалізованої продукції методом абсолютних різниць (табл. 10).

Таблиця 10

Факторний аналіз обсягу реалізованої продукції ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення 2010 рік 2011 рік Відхилення (+,-) Вплив факторів
Реалізована продукція, тис. грн. РП       Зміна величини реалізованої продукції
Середньорічна кількість промислово-виробничого персоналу, осіб Кср     -99 Зміна величини середньорічної кількості промислово-виробничого персоналу
Середньорічний виробіток продукції одним працівником, тис. грн. ВПср 157,5272341 191,2786094 33,75137522 Зміна величини середньорічного виробітку продукції одним працівником
РП = Кср * ВПср
РП0 = Кср0 * ВПср0
РП = Кср * ВПср
РП0 = Кср0 * ВПср0
РП0 = 4241 * 157,527 =668072,007 тис. грн.
РП1 = Кср1 * ВПср1
РП1 = 4142 * 191,278 = 792273,476 тис. грн.
∆РПа = (Кср1 - Кср0) * ВПср0
∆РПа = (4142-4241) * 157,52 = -15594,48 тис. грн.
∆РПв = Кср1 * (ВПср1 - ВПср0)
∆РПв = 4142 * (191,27-157,52) = 139792,5 тис. грн.
Балансова перевірка:
∆РП = РП1 - РП0 = 792273,34 – 668072,007 = 124201,333 тис. грн.
∆РП = ∆РПа + ∆РПв = -15594,48+139792,5= 124198,5 тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 124203 тис. грн. На цю зміну вплинули зміни двох таких чинників:

- зменшення середньорічної кількості промислово-виробничого персоналу на 99 осіб зумовило зменшення обсягу реалізованої продукції на 15594,48 тис. грн.

- збільшення середньорічного виробітку продукції одним працівником на 33,75 тис. грн. призвело до збільшення обсягу реалізованої продукції на 139792,5 тис. грн.

2. Проаналізувати вплив зміни чистого доходу (виручки) від реалізації, середнього розміру оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованостей на відхилення показників оборотності активів та заборгованостей, у звітному році порівняно з попереднім методом ланцюгових підстановок (табл.11)

Таблиця 11

Факторний аналіз показників оборотності діяльності ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення 2010 рік 2011 рік Відхилення (+,-)
Оборотність оборотних активів, кількість оборотів ОобА 8,7 11,2 2,5

Продовження таблиці 11

Оборотність дебіторської заборгованості,кількість оборотів Одз 20,24 24,94 4,7
Оборотність кредиторської заборгованості,кількість оборотів Окз 39,81 42,88 3,07
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. ЧД      
Середній розмір оборотних активів,тис. грн. СРобА 76750,5 70714,5 -6036
Середній розмір дебіторської заборгованості, тис. грн. СРдз 33008,5 31772,5 -1236
Середній розмір кредиторської заборгованості, тис. грн. СРкз      

Таблиця 12

Динаміка показників використання оборотних активів ПАТ " Шаргородський маслозавод

Показники Умовні позначення     Відхилення (+,-)
абсолютне відносне
Оборотність оборотних активів, кількість оборотів ОобА 8,7 11,2 2,5 128,74
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. ЧД       118,59
Середній розмір оборотних активів,тис. грн. СРобА 76750,5 70714,5 -6036 92,14

ОобА = ЧД / СробА - кратна модель

Застосовуємо метод ланцюгових підстановок.

Таблиця 13

Розрахунок впливу факторів на оборотність оборотних активів ПАТ " Шаргородський маслозавод " методом ланцюгових підстановок

 

Підстановка Факторні показники Результативний показник Зміна результативного показника Вплив факторів
Чистий дохід(ЧД), тис.грн. Середній розмір оборотних активів (СробА),тис. грн. Оборотність оборотних активів, кількість оборотів Зміна оборотності оборотних активів (∆ОобА), тис. грн.
    76750,5 8,7 - -
    76750,5 10,32 1,62 Зміна величини чистого доходу
    70714,5 11,2 0,88 Зміна величини середнього розміру оборотних активів
  ОобА0=668073/76750,5=8,70(тис.грн.)  
  ОобА01=792276/76750,5=10,32(тис.грн.)  
  ОобА1=792276/70714,5=11,20(тис.грн.)  
  ∆ОобА1=10,32-8,7=1,62  
  ∆ОобА2=11,20-10,32= 0,88  
  Балансова перевірка:  
  ∆ОобА=ОобА1 -ОобА0=2,5  
  ∆ОобА=∆ОобА0+∆ОобА01+∆ОобА2=2,5  
               

Аналіз оборотності оборотних активів ПАТ "Шаргородський маслозавод" свідчить про те, що його приріст у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 2,5 об. На цю зміну вплинули зміни двох таких чинників:

- Збільшення чистого доходу на 124203,00 тис. грн. порівняно з попереднім роком, зумовило збільшення оборотності оборотних активів на 1,62 оборотів.

- Зменшення середнього розміру оборотних активів на 6036,00 тис. грн., зумовило збільшення оборотності оборотних активів на 0,88оборотів.

Таблиця 14

Динаміка показників використання дебіторської заборгованості ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення     Відхилення (+,-)
абсолютне відносне
Оборотність дебіторської заборгованості,кількість оборотів Одз 20,24 24,94 4,7 123,22
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. ЧД       118,59
Середній розмір дебіторської заборгованості, тис. грн. СРдз 33008,5 31772,5 -1236 96,26

Одз=ЧД/СРдз - кратна модель

Застосовуємо метод ланцюгових підстановок

Таблиця 15

Підстановка Факторні показники Результативний показник Зміна результативного показника Вплив факторів
Чистий дохід(ЧД), тис.грн. Середній розмір дебіторської заборгованості(СРдз), тис. грн. Оборотність дебіторської заборгованості,кількість оборотів Зміна оборотності дебіторської заборгованості (∆ Одз), тис. грн.
    33008,5 20,24 - -
    33008,5   3,76 Зміна величини чистого доходу
    31772,5 24,94 0,93 Зміна величини середнього розміру дебіторської заборгованості
Одз0=668073/33008,5=20,24(тис.грн.)
Одз01=792276/33008,5=24(тис.грн.)
Одз1=792276/31772,5=24,94(тис.грн.)
∆Одз1=24-20,24=3,76
∆Одз2=24,94-24= 0,93
∆Одз=Одз1 -Одз0=4,7
∆Одз=∆Одз0+∆Одз01+∆Одз2=4,7

Аналіз оборотності дебіторської заборгованості ПАТ "Шаргородський маслозавод " свідчить про те, що його приріст у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 4,7 об. На цю зміну вплинули зміни двох таких чинників:

- Збільшення чистого доходу на 124203,00 тис. грн. порівняно з попереднім роком, зумовило збільшення оборотності дебіторської заборгованості на 3,76 оборотів.

- Зменшення середнього розміру дебіторської заборгованості на 1236 тис. грн., зумовило збільшення оборотності дебіторської заборгованості на 0,93 оборотів.

Таблиця 16

Динаміка показників використання кредиторської заборгованості ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення     Відхилення (+,-)
абсолютне відносне
Оборотність кредиторської заборгованості,кількість оборотів Окз 39,81 42,88 3,07 107,71
Чистий дохід (виручка) від реалізації, тис. грн. ЧД       118,59

 

 

 

Продовження Таблиці 16

Середній розмір кредиторської заборгованості, тис. грн. СРкз       110,09

Окз=ЧД/СРкз - кратна модель.

Застосовуємо метод ланцюгових підстановок.

Таблиця 17

Розрахунок впливу факторів на кредиторську заборгованість ПАТ " Шаргородський маслозавод " методом ланцюгових підстановок

Підстановка Факторні показники Результативний показник Зміна результативного показника Вплив факторів
Чистий дохід (ЧД), тис.грн. Середній розмір кредиторської заборгованості (СРкз), тис. грн. Оборотність кредиторської заборгованості,кількість оборотів Зміна оборотності кредиторської заборгованості (∆ Окз), тис. грн.
      39,81 - -
      47,21 7,4 Зміна величини чистого доходу
      42,88 -4,33 Зміна величини середнього розміру кредиторської заборгованості
 
Окз0=668073/16783=39,81(тис.грн.)
Окз01=792276/16783=47,21(тис.грн.)
ОкзА1=792276/18476=42,88(тис.грн.)
∆Окз1=47,21-39,81=7,4
∆Окз2=42,88-47,21=-4,33
∆Окз=Окз1 -Окз0=3,07
∆Окз=∆Окз0+∆Окз01+∆Окз2=3,07
 
     
               

Аналіз оборотності кредиторської заборгованості ПАТ "Шаргородський маслозавод " свідчить про те, що його приріст у звітному періоді порівняно з попереднім збільшився на 3,07 об. На цю зміну вплинули зміни двох таких чинників:

- Збільшення чистого доходу на 124203 тис. грн. порівняно з попереднім роком, зумовило збільшення оборотності кредиторської заборгованості на 7,4 оборотів.

- Збільшення середнього розміру кредиторської заборгованості на 1693тис. грн., зумовило зменшення оборотності кредиторської заборгованості на 4,33 оборотів.

3.Розрахувати і проаналізувати вплив використання матеріальних витрат на обсяг реалізованої продукції методом відносних різниць (табл.18)

Таблиця 18

Факторний аналіз обсягу реалізованої продукції ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення     Відхилення (+,-) Відносне відхилення, % Вплив факторів
рік рік
Реалізована продукція, РП       15,68 -
тис. грн.
Матеріальні витрати на виробництво продукції, МВ       6,272133734 Зміна величини матеріальних витрат
тис. грн.
Матеріаловіддача, грн. Мв 11,96320106 13,2974606 1,33425954 10,03 Зміна величини матеріаловіддачі

 

РП = МВ * Мв
РП0 = МВ0 * Мв0
РП0 = 55844*11,96=667894,24тис. грн.
РП1 = МВ1 * Мв1
РП1 = 59581*13,29 = 791831,49 тис. грн.
∆РПа = РП0 * ∆ МВ% / 100%
∆РПа = 667894,24 * 6,69% / 100% = 44682,12тис. грн.
∆РПв = (РП0 +∆РПа) * ∆ Мв % / 100%
∆РПв = (667894,24 + 44682,12) * 11,2% / 100% = 79808,53 тис. грн.
Балансова перевірка:
∆РП = РП1 - РП0 = 791831,49-667894,24= 123937,25тис. грн.
∆РП = ∆РПа + ∆РПв = 44682,12+79808,53=124490,65тис. грн.

Обсяг реалізованої продукції у звітному році порівняно з попереднім збільшився на 124203 тис. грн., що зумовлено впливом таких факторів:

- збільшення матеріальних витрат на виробництво продукції на 6,69 % (3737 тис. грн.) призвело до збільшення обсягу реалізованої продукції на 44682,12 тис.грн.

- зростання матеріаловіддачі на 1,33 грн. (11,15%) зумовило зростання обсягу реалізованої продукції на 79808,53 тис. грн.

4. Проаналізувати вплив показників використання виробничих фондів на обсяг реалізованої продукції індексним методом (табл.19).

Таблиця 19

Факторний аналіз обсягу реалізованої продукції ПАТ " Шаргородський маслозавод "

Показники Умовні позначення рік рік Відхилення (+,-) Вплив факторів
Реалізована продукція, тис.грн РП       -
Основні і промислово-виробничі фонди(середні за рік), тис.грн. ОФ 411504,5 431670,5   Зміна величини основних і промислово-виробничих фондів
Фондовіддача за 1грн. Фондів,коп. Фв 1,623488929 1,835372118 0,211883189 Зміна величини фондовіддачі

 

РП = ОФ* Фв – мультиплікативна модель

Застосовуємо індексний метод

Ірп =(ОФ1 * Фв1) / (ОФ0 * Фв0)

Ірп = (431670,5*1,83)/(411504,5*1,62)=1,18

Загальний приріст реалізованої продукції за аналізований період становить 18%, такий приріст реалізованої продукції зумовлений впливом двох факторів:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 315; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.46 (0.037 с.)