Таксаційно-фітоценотична шкала естетичної оцінки фітоценозу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Таксаційно-фітоценотична шкала естетичної оцінки фітоценозу(за В.А. Кучерявим, 1981)

 

Таксаційно-фітоценотичні ознаки Бали Таксаційно-фітоценотичні ознаки Бали
Бонітети I і вище II - III IV-V   Щільність трав’яного покриву Густий (проективне покриття більше 75%) Середньої щільності (45-75 %) Рідкий (до 45 %)  
Вологість ґрунту Сухий Свіжий Вологий Сирий, мокрий   Вік деревостану Молодняк Середньовікове насадження Спіле насадження  
Характер рельєфу Горбкуватий Хвилястий Рівний   Повнота деревостану 0,9 і більше 0,6-0,8 0,5 і менше  
Ярусність головної синузії Одноярусна Двохярусна Трьохярусна     Захламленість ділянки   Велика Середня Відсутня або незначна    
Підрост Незадовільний Задовільний Добрий   Ознаки ґрунтової ерозії Значна Незначна Відсутня  
Підлісок Густий Середній Рідкий   Ознаки ущільнення ґрунту Помітне Ледь помітне Відсутнє  
Видовий склад трав’янистого покриву Багатий (більше 50 видів) Середньо-багатий (20-50 видів) Бідний (менше 20 видів)         Ознаки ентомо-, фіто- та інших хвороб   Відсутні Ледь помітні Помітні    

 

 

Таблиця 5

Інвентаризаційна відомість

 

№п/п Вид рослинного угруповання * Назва виду, форми Кількість екземплярів Вік
         
         

Продовження табл. 5

 

№№ п/п Висота (см) та діаметр стовбура (м) Форма та діаметр крони Репродуктивні можливості: цвіте, плодоносить (цв., пл.) Стан: здорове, хворе, всихаюче (зд., хв., вс.) Координати (для території більше 6 га)
           
           

 

* Примітка. Вид рослинного угруповання (масив, куртина, група, алея, гай, живопліт, зелена стіна та ін.) Таблицю краще не розбивати, а розташувати у альбомному форматі.

 

Таблиця 6

Асортимент дерев і кущів (зведена відомість)

 

№ п/п Вид, форма Кількість екземплярів
Українська назва, латинська назва
  Деревні хвойні види (за алфавітом) Деревні листяні види (за алфавітом) Кущі хвойні (за алфавітом) Кущі листяні (за алфавітом) Ліани (за алфавітом)  

 

Таблиця 7

Характеристика квітників

 

№ п/п Вид, сорт рослини Колір Строки цвітіння Вид квітника
         

 

Таблиця 8

Характеристика газонів

 

Категорія газону Вид газону Види, %_у суміші Примітка
       

4.3.3. Вирощування культури на місті постійного зростання. Викладається методика підготовки ґрунту під культуру, садіння з врахуванням екологічних вимог, підживлення, полив тощо.

4.3.4. Хвороби і шкідники. Надається характеристика хвороб і шкідників культур з розрахунками частоти їх зустрічаємості, засоби боротьби з ними. Проводиться фітопатологічна експертиза. Зразок заповнення бланків наведено у додатках (додаток 5-7).

4.4. Технологічна карта виробництва садивного матеріалу вказаної форми (перелік агротехнічних прийомів із зазначенням необхідних матеріалів, трудових ресурсів та механізмів). Здійснюється згідно образникам, враховуючі зміни цін на технологічні операції, насіння, садивний матеріал тощо.

В кінці розділу 4 студент критично вказує на недоліки в технології вирощування культури у даному господарстві, сильні боки вирощування, звертає увагу на новітні технології, надає власні рекомендації з покращання процесу.

При проходженні практики в лісовому господарстві, заповіднику, розсаднику, лісопарку окремі етапи створювання насаджень, технології вирощування садивного матеріалу слід ілюструвати фотографіями, схемами, рисунками, таблицями.

5. Науково-дослідна робота. У цьому розділі висвітлюються результати науково-дослідної роботи, яка була виконана згідно з індивідуальним завданням.

6. Охорона праці. Охорона праці та техніка безпеки при виконанні робіт на підприємстві. Аналіз виробничого травматизму. Вимоги безпеки під час проведення робіт, пов'язаних з проходженням практики. Заходи поліпшення охорони праці.

7. Охорона навколишнього середовища. Вплив агротехнічних операцій з вирощування культури або проектних рішень на зміни довкілля. Пропозиції з його оптимізації. Формування екологічної культури населення.

8. Графічні матеріали. В графічній частині звіту надаються такі матеріали:

· карти досліджуваної території з нанесенням наних джерел викидів і скидів, виділенням пріоритетних джерел забруднення повітряного та водного басейнів.

· роза вітрів – це графічне зображення повторюваності напрямків,
швидкості вітру в даному пункті за певний період (рік, сезон, місяць
декада тощо). Роза вітрів являє собою векторну діаграму, довжина
променів якої пропорційна повторюваності по румбах. Повторюваність по румбах помічається цифрою на промені, а повторюваність штилів
помічається в центрі кола рози.

· генеральний план об’єкту (розміщення парників, розсадників, теплиць тощо).

Висновки і пропозиції

Використана література

У висновках і пропозиціях практикант викладає особисті висновки про діяльність організації, в якій він проходив виробничу практику і вносить пропозиції, які, на його думку, варто впроваджувати для покращення її роботи. Пропозиції повинні бути конкретними та реальними для умов даного господарства.

В процесі написання звіту з практики в залежності від місця її проходження необхідно проаналізувати роботи, що стосуються закріплення матеріалу з курсів „Дендрологія”, „Фітопатологія”, „Ентомологія”, „Лісознавство”, „Квітники”, „Рослини закритого ґрунту”, „Лісова таксація”, „Рослини закритого грунту”, „Декоратвине розсадництво з основами насінництва”, і ці матеріали викласти у відповідних пунктах звіту.

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ТА ЙОГО ЗАХИСТ

Вимоги до оформлення звіту

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за виробничу практику – це подання письмового звіту. Форма титульного аркуша та схема заповнення робочого щоденника практики наведені у додатках 8 і 9. Звіт і щоденник перевіряється керівником практики від установи, де студент проходив практику, підписується, всі підписи останнього обов'язково повинні бути завірені печаткою. До звіту подається характеристика студента щодо його професійних властивостей, видана керівником установи – місця проходження практики.

Письмовий звіт, щоденник, характеристика подаються на рецензування керівнику від університету. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання (згідно структури звіту).

Звіт із виробничої практики оформлюється на стандартних листках формату А4 і підшивається у папку. У ньому повинні бути виконані всі завдання, передбачені програмою практики. У звіті і щоденнику студент поміщає схеми, рисунки, діаграми, фотографії, на які повинні бути посилання у тексті, їх кількість не повинна перевищувати 10 шт.

Порядок і строки захисту звіту з виробничої практики

Звіт із виробничої практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) перед комісією, призначеною деканатом. На захисті присутні члени кафедри, керівники практики. Комісія приймає звіт з практики у студента впродовж перших десяти днів семестру.

Після доповіді студента, яка триває 7 хвилин, члени комісії та інші члени кафедри задають питання за матеріалами захисту. Увага також приділяється і характеристиці студента керівником від установи, де він проходив практику.

Оцінювання виробничої практики прирівнюється до оцінювання теоретичного навчання і враховується при підведенні підсумків успішності студентів. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку студента за підписами членів комісії і враховується при призначенні стипендії.

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом і керівником практики.

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики у комісії, відраховується з університету. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практичного навчання студентів – на конференції студентів, на яку запрошують керівників і фахівців господарств (баз практики).

Додаток 1

Титульний лист звіту з виробничої практики

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 152; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.27.215 (0.019 с.)