Який тип економічних законів управляє народним господарством у межах окремої суспільно-економічної формації?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який тип економічних законів управляє народним господарством у межах окремої суспільно-економічної формації?a) загальні економічні закони;

б) особливі економічні закони;

в) специфічні економічні закони;

г) стадійні економічні закони.

2. Принцип раціональності поведінки означає, що:

а) кожний економічний суб'єкт ощадливо витрачає гроші;

б) кожна людина робить вибір, максимізуючи власну вигоду;

в) кожний суб'єкт повинен діяти згідно з існуючими правилами, які відображають оптимальний варіант вибору;

г) всі люди діють однаково, опинившись в однакових умовах.

3. Вкажіть, хто з нижченаведених вчених був засновником формаційного підходу до періодизації господарських систем:

а) Ф. Ліст;

б) Б. Гільдебранд;

в) Л.Мечніков;

г) К Маркс.

 

1. Загальна корисність зростає, коли гранична корисність:

а) збільшується чи зменшується, але є величиною позитивною;

б) зменшується;

в) збільшується;

г) збільшується у повільному темпі.

2.Об'єктом макроекономічного аналізу виступає:

а) економічний закон;

б) економічний процес;

в) економічна система;

г) економічні відносини.

3. Придбавши рукавички у морозний день, ви задовольнили:

а) першочергову, колективну, духовну потребу;

б) соціальну, матеріальну, невиробничу потребу;

в) першочергову, особисту, матеріальну потребу;

г) соціальну, матеріальну, абсолютну потребу.

 

 

1. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а) фактичного стану економіки;

б) шляхів подолання спаду виробництва;

в) факторів економічного зростання;

г) методів державного регулювання економіки.

3. Розвинене товарне виробництво відрізняється від простого товарного виробництва тим, що:

а) ґрунтується на приватній власності;

б) йому властиве пряме поєднання робітника із засобами виробництва;

в) йому властиве відокремлення безпосередніх виробників від засобів виробництва;

г) засноване на суспільному поділі праці.

Хто з наведених мислителів господарську діяльність поділив на «економію» і «хрематистику»?

а) Ксенофонт,

б) Платон,

в) Аристотель,

г) Катон.

 

1. Предметом дослідження меркантилістів було:

а) сфера торгівлі;

б) сільське господарство;

в) сфера промислового виробництва;

г) сфера нематеріальних послуг.

2. Модель бажаного:

а) описує поведінку споживача без врахування його видатків на придбання будь-якого ринкового кошика;

б) описує поведінку споживача з врахуванням його фінансових можливостей;

в) визначає множину наборів товарів, доступних споживачу;

г) правильні відповіді а) і в).

3. Згідно з законом Оукена двопроцентне підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає, що відставання фактичного обсягу ВВП від реального становить:

а) 4%;

б) 5%;

в) 2%;

г) значно більше за 5%.

1. Що є характерним для ринкової економічної системи:

а) монополія державної власності;

б) вільне ціноутворення;

в) директивне планування;

г) абсолютно повна зайнятість.

2. Криві Енгеля характеризують:

а) залежність обсягу споживання товару від доходу споживача;

б) залежність обсягу споживання товару від його ціни;

в) залежність корисності блага від обсягу його споживання;

г) залежність видатків споживача від ціни товару.

Який з нижче перерахованих князів заснував першу збірку юридичних законів в Київській Русі?

а) Ігор Рюрикович;

б) Володимир Святославович («Хреститель»);

в) Ярослав Володимирович («Мудрий»);

г) Володимир Всеволодович («Мономах»).

 

1. Дефлятор ВВП дорівнює відношенню:

а) реального ВВП до номінального ВВП;

б) номінального ВВП до реального ВВП;

в) номінального ВВП до ВНД;

г) номінального ВВП поточного року до реального ВВП базового року.

2. Консорціум — це:

а) об’єднання промислового та банківського капіталу на певний час для досягнення єдиної мети;

б) об’єднання підприємств для регулювання збутової діяльності;

в) фірми, що впроваджують винаходи, науково-технічні розробки та послуги, реалізують різні проекти;

г) об’єднання громадян або юридичних осіб з метою здійснення спільної господарської діяльності на основі угоди між ними.

Як називався податок, введений княгинею Ольгою?

а) данина;

б) полюддя;

в) показенщина;

г) стація.

Хто з перелічених українців приймав активну участь у розробці багатьох наказів та розпоряджень Петра І, в тому числі виступав за просвітництво та релігійну реформацію?

а) Ф. Прокопович;

б) Г. Сковорода;

в) Т. Степанов;

г) І. Вернадський.

2. Закон попиту описує:

а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту;

б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту;

в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту;

г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту.

3. Номінальний ВНП визначається за цінами:

а) попереднього року;

б) поточного року;

в) наступного року;

г) базового року.

 

 

1. Визначте правильне твердження:

а) бухгалтерський прибуток є мінімальним доходом, який стимулює підприємця продовжувати розпочату справу;

б) чистий прибуток – це прибуток фірми, яка займає монопольне становище на ринку;

в) економічний прибуток визначається як різниця між валовим доходом та зовнішніми витратами фірми;

г) нормальний прибуток є складовою внутрішніх витрат фірми.

2. Коли для товару величина попиту зростає разом зі зростанням ціни, то товар стає:

а) товаром Гіффена;

б) звичайним товаром;

в) предметом розкоші;

г) вірної відповіді немає.

3.Яку назву має процес переходу від при­власнюючих форм господарювання до відтворюючих:

а) промислова революція;

б) неолітична революція;

в) утворення мануфактур;

г) організація колегіумів.

 

1. Гранична корисність визначається як:

а) приріст загальної корисності при зростанні обсягу споживання блага на одиницю;

б) відношення загальної корисності до обсягу споживання;

в) сума загального попиту на благо;

г) корисність, від якої споживач відмовляється заради одержання додаткової одиниці іншого товару.

2. Який з відрізків кривої сукупної пропозиції показує, що національна економіка перебуває у фазі спаду:

а) кейнсіанський;

б) проміжний;

в) класичний;

г) кожний з відрізків кривої AS може характеризувати спад економіки.

3. У магазині «Фарфор і фаянс» ціна столового сервізу - 5 тис. грн. За цих обставин гроші виконують функцію:

а) засобу платежу;

б) засобу обігу;

в) міри вартості;

г) засобу нагромадження.

 

 

1. Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ЧВП, він може:

а) знизити державні закупівлі товарів та послуг;

б) знизити рівень бюджетного дефіциту;

в) знизити податки;

г) зменшити трансфертні платежі.

2. Якщо обсяг економічних ресурсів, яким володіє суспільство, збільшився, то:

а) крива виробничих можливостей економіки зрушиться вліво;

б) крива виробничих можливостей економіки зрушиться вправо;

в) крива виробничих можливостей економіки перетвориться в пряму лінію;

г) крива виробничих можливостей економіки буде мати колишній вигляд.

3. Назвіть, метод історико-економічного аналізу, за допомогою якого вивчаються процеси зародження та еволюції об'єктів дослідження:

а) системно-структурний;

б) історико-порівняльний;

в) історико-генетичний;

г) монографічно-дедуктивний.

 

1. У якому творі ченцем Нестором-літописцем твердилося, що джерелом всякого багатства є праця?

a) “Салічна правда”;

б) “Капітулярій про вілли”;

в) “Повість временних літ”;

г) “Руська Правда”.

2. Криві байдужості мають такі властивості:

а) вони ніколи не перетинаються;

б) для абсолютної більшості благ є спадними;

в) криві байдужості, розташовані далі від початку координат, відповідають наборам з вищим рівнем корисності;

г) всі відповіді правильні.

3. Норма обов’язкових резервів – це:

а) діяльність комерційних банків по кредитуванню фірм та населення;

б) діяльність Центрального банку по наданню позичок комерційним банкам;

в) операції Центрального банку, що приводять до зниження чи збільшення загальної величини поточних рахунків комерційних банків;

г) діяльність Центрального банку з купівля чи продажу державних цінних паперів.

1. Монополістична конкуренція – це модель ринку, яка характеризується:

a) великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію;

б) великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють диференційовану продукцію;

в) невеликою кількістю конкуруючих фірм;

г) наявністю однієї великої фірми і декількох невеликих фірм.

2. У довгостроковому періоді:

а) всі ресурси фіксовані;

б) обсяги принаймні одного з ресурсів неможливо змінити;

в) всі ресурси є змінними;

г) кількість всіх ресурсів неможливо змінити.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.173.209 (0.028 с.)