ТОП 10:

Контроль за виконанням індивідуальних завдань.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Контроль за виконанням індивідуальних завдань.

 

Контроль самостійної роботи студентів у формі виконання індивідуальних завдань здійснюється у терміни, визначені викладачем.

Індивідуальне завдання має бути надруковане (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5), мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали, перелік використаної при виконанні завдання літератури. Варіант індивідуального завдання повинен збігатись з номером студенту у списку академічної групи.

Титульний аркуш повинен мати такі реквізити:

- назва міністерства;

- назва університету;

- назва кафедри;

- назва об’єкту контролю (індивідуальне завдання);

- назва дисципліни;

- номер варіанту індивідуального завдання;

- прізвище, ініціали студента, факультет, курс, номер академічної групи;

- прізвище, ініціали викладача, якому надається індивідуальне завдання для перевірки.

Написання аналітичної записки за наданою темою.Завдання аналітичного характеру виконується за наданою в варіанті індивідуального завдання тематикою. Виконання завдання аналітично-дослідницького характеру потребує використання довідкових матеріалів:

- аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, організацій системи ООН тощо;

- аналітичних та статистичних звітів відповідних установ України: Державний комітет статистики, Міністерство економіки України тощо;

- статей західних і вітчизняних науковців в періодичних виданнях;

- статистичних даних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані в динаміці не менше ніж за 3-5 років за допомогою статистичних показників. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати можуть бути представлені у вигляді таблиць, діаграм, графіків. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з написання аналітичної записки за наданою темою має становити 5-7 сторінок (без врахування додатків, за наявності їх в роботі).

Оцінювання виконання аналітичного-дослідницького завдання здійснюється за наступними критеріями:

Критерії Максимальна кількість балів
Дотримання вимог до оформлення завдання
Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним
Повнота розкриття теми дослідження (змістовнсть аналізу)
Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію
Обґрунтованість зроблених висновків
Всього

 

Тестова частина індивідуального завдання складається з п’яти тестів, вірна відповідь на кожен тест оцінюється в 1 бал. За вірне виконання тестової частини студент може отримати максимально 5 балів.

Кейси. В кожному варіанті індивідуального завдання надається кейс. При роботі із кейсом студент повинен відповісти на поставлені питання, продемонструвавши свої вміння роботи із аналітичним матеріалом та вміння робити висновки. Обсяг роботи має складати 2-3 сторінки та містити відповідь на кожне питання кейсу. Максимальна кількість балів - 10.

 

Оцінювання виконання завдання у вигляді кейсу:

Критерії Максимальна кількість балів
Дотримання вимог до оформлення завдання
Змістовнсть аналізу
Обґрунтованість зроблених висновків
Всього

 

ВАРІАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Варіант 1.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Аналіз світового ринку транспортних послуг: динаміка, тенденції, перспективи»

2. Тести (5 балів).

1. Високим ступенем експортоорієнтованості відзначаються:

a) Велика Британія, США

b) Франція, Японія, Нідерланди

c) Італія, Канада, КНР

2. За Законом України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) укладається:

a) в уснiй формi

b) в уснiй та письмовiй формi

c) в письмовiй формi

 

3. Режим найбiльшого сприяння - це:

a) надання iноземцям у певнiй сферi суспiльних вiдносин таких само прав, якi мають власнi громадяни держави перебування

b) надання державою iноземцям у певнiй сферi суспiльних вiдносин таких прав, які передбачені для громадян будь-якої третьої держави, що перебувають на територiї цiєї держави у найвигiднiшому правовому становищi

c) надання iноземцям у певнiй сферi суспiльних вiдносин таких прав (встановлення таких обов'язкiв), що вiдрiзняються вiд тих, якi передбаченi для громадян країни перебування

 

4. Валютне застереження це:

a) умова міжнародної зовнішньоекономічної угоди, яка передбачає перегляд суми платежу прямо пропорційно зміні курсу валюти застереження з метою страхування експортера від ризику знецінення валюти платежу

b) валюта, в якій здійснюється оплата за товар

c) валюта, в якій фіксується вартість товару

 

5. Вставити вірне визначення

_____________— форма поділу праці між країнами, за якої в рамках окремих держав відбувається виробництво більш однорідних продуктів праці у масштабах, здатних задовольнити як внутрішні потреби, так і потреби країн-партнерів, що призводить до прогресуючої диференціації національних господарств.

 

3. Кейс (10 балів).

Російської Федерації

Всесвітня торгова організація (ВТО) 16 грудня 2011 сказала своє останнє "так" вступу до її лав Російської Федерації. Росія отримала зелене світло на вступ до СОТ через 18 років напружених переговорів. До останнього часу РФ залишалася єдиною великою економікою світу, яка знаходилась за межами цієї організації. Робоча група з приєднання Росії до СОТ затвердила протокол про приєднання 10 листопада.

Відповідно до досягнутих домовленостей середній тариф на імпорт до Росії буде знижено до 7,8% в порівнянні з 10% в 2011 році по всіх продуктах. Крім того, максимальний розмір імпортного мита РФ в середньому по сільськогосподарських продуктах знизиться до 10,8% в порівнянні з 13,2% в 2011 році. Росія також зможе використовувати тарифні квоти на яловичину, свинину і м'ясо птиці, а також деякі продукти з молочної сироватки.

Вступ Росії до СОТ супроводжується створенням єдиного економічного простору з Казахстаном і Білорусією.

Так що ж принесе в підсумку вступ до СОТ? З точки зору поставок на зовнішні ринки вигода мінімальна. Її відчують лише металурги, а головні експортери (нафтовики і газовики) продовжать качати енергоресурси за колишніх умов, адже їх СОТ ніяк не регулює.

Однак більш відкритий ринок і скорочення мит змусить державу надавати більше допомоги вітчизняній промисловості, яка без підтримки ризикує просто не встояти перед напливом імпорту.

Правда, на відміну від інших випадків таких вилучень, російські платники податків зуміють отримати вигоду з нововведень: вступ до СОТ має з часом збити споживчі ціни, якщо не скрізь, то в багатьох сферах.

Джерело: http://top.rbc.ru/

 

Питання:

1. Які на ваш погляд позитивні наслідки матиме економіка РФ від вступу до СОТ?

2. Які на ваш погляд негативні наслідки матиме економіка РФ від вступу до СОТ?

 

Варіант 2.

1.Аналітична записка за темою: (10 балів)«Аналіз світового ринку туристичних послуг: динаміка, показники розвитку, перспективи».

2.Тести (5 балів).

1.У структурі послуг США провідне місце займає:

a) торгівля

b) фінансові послуги

с) транспорт і зв`язок

 

2. У Законi України «Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть» вiд 16 квiтня 1991 року для визначення «нацiональностi» юридичної особи застосовано критерiй:

a) мiсцезнаходження юридичної особи

b) мiсця створення юридичної особи

c) мiсця основної дiяльностi юридичної особи

 

3.Кредитний рейтинг це:

a) показник, що відображає кредитоспроможність держави та окремих компаній

b) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

c) частина території, на якій встановлюється спеціальний правовий режим економічної діяльності

 

4.Портфельні інвестиції це:

a) всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти інвестування іноземними інвесторами підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту

b) капіталовкладення у закордонні підприємства, які забезпечують контроль над цими підприємствами

c) капіталовкладення у закордонні підприємства, які не забезпечують такого контролю

 

5.Вставити вірне визначення:

_____________— об’єктивний процес розвитку стійких виробничих зв’язків між підприємствами різних країн, що передбачає координацію їхньої господарської діяльності у виробництві певних видів кінцевої продукції та обмін між учасниками виробничого процесу спільно виробленою частковою продукцією.

 

3.Кейс (10 балів).

Економіка Японії

За переглянутими даними, валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії в реальному вираженні за III квартал 2011 року виріс на 1,4% по відношенню до II кварталу 2011р. За попередніми даними, цей показник становив 1,5%. Основною причиною зниження підсумкового значення стали побоювання, пов'язані із зміцненням національної валюти. У результаті показник реального ВВП в перерахунку на рік (annualized rate) виріс на 5,6%. У листопаді 2011 року промислове виробництво в Японії скоротилося на 2,6% в порівнянні з попереднім місяцем і на 4,0% в річному численні при зростанні курсу національної валюти та сильної повені в Таїланді, яка перешкодила роботі постачальників японських компаній. Аналітики в середньому прогнозували зниження даного показника на 0,8% і 2,0% відповідно. У жовтні 2011 року обсяг промислового виробництва в Японії виріс на 2,2% по відношенню до вересня і на 0,1% по відношенню до жовтня 2010 року.

В якості основних причин такої динаміки експерти називають уповільнення світової економіки і стійко високий курс ієни, що загрожує відновленню експортно-орієнтованої економіки країни й істотно підриває корпоративні прибутки, що, відповідно, негативно відбивається на ділових витратах. Крім того, наприкінці грудня глава ЦБ Японії назвав головною загрозою для національної економіки боргову кризу в Європі, яка є третім за величиною експортним майданчиком Японії.

Компоненти звіту виявили, що головними драйверами зниження стали категорії пасажирських автомобілів і мобільних телефонів. Найбільш відчутні втрати понесли такі сектори промисловості, як транспортне обладнання і електроніка. Дефіцит торгового балансу Японії виріс сильніше прогнозів у листопаді при загальному падінні експорту другий місяць поспіль, що пов'язано з ослабленням глобальної економіки і зростанням курсу ієни.

Обсяг експорту скоротився на 4,5% г / г до Y 5.20 трлн. в листопаді. За прогнозами очікувалося падіння експорту на 4,4%. Обсяг імпорту в Японії виріс на 11,4% г / г до Y 5.88 трлн. в листопаді, підвищившись при такому ж високому як і раніше попиту на сиру нафту і зріджений природний газ, а також мобільні телефони.

Джерело: http://www.ereport.ru/

 

Питання:

1. Що можна виділити в якості головних причин падіння обсягів промислового виробництва в Японії?

2. Як ви вважаєте, які статті експорту та імпорту є головними для Японії?

 

Варіант 3.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Аналіз державного боргу України: етапи формування, показники, тенденції».

2. Тести (5 балів).

1.Серед нових індустріальних країн до «драконів» належать:

a) Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика

b) Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд

c) Гонконг, Південна Корея, Сінгапур, Тайвань

 

2.Хеджування це:

a) позабіржова строкова угода, здійснювана банками та іншими учасниками фінансового ринку

b) термін, використовуваний для позначення різноманітних методів страхування валютних ризиків

c) ф'ючерсна операція з фінансовими інструментами

 

3.Виділіть найбільші регіони світу по експорту продукції машинобудування:

a) Східна Європа, Південна Америка, Північна Африка

b) Південна Азія, Океанія, Західна Європа

c) Західна Європа, Північна Америка, Східна Азія

 

4.Вкажіть варіант відповіді в якому вірно вказана послідовність етапів міжнародної економічної інтеграції:

a) зона вільної торгівлі, митний союз, економічний союз, спільний ринок

b) митний союз, спільний ринок, зона вільної торгівлі, економічний союз

c) зона вальної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз

 

5.Вставити вірне визначення:

_____________— зовнішні щодо суб’єктів політико-правові, економічні, соціально-культурні та інфраструктурні чинники, які супроводжують та опосередковують міжнародний бізнес, пов’язаний з пересуванням через національні кордони ресурсів, товарів, послуг, інформації, капіталу та робочої сили.

 

3. Кейс (10 балів).

Варіант 4.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Оцінка інвестиційного клімату України»

2. Тести (5 балів).

1.Серед нових індустріальних країн до «тигрів» належать:

a) Аргентина, Бразилія, Чилі, Мексика

b) Індонезія, Філіппіни, Малайзія, Таїланд

c) Гонконг, Республіка Корея, Сингарпур, Тайвань

 

2. Індекс “умови торгівлі – це

a) відношення індексу середніх цін експорту певного товару, країни в цілому, групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний період часу

b) індекс середніх цін експорту певного товару

c) індекс середніх цін імпорту за певний період часу

 

3.Реекспорт – це:

a) продаж та вивіз з країни раніше ввезених на її територію товарів, що не піддавалися обробці

b) продаж та вивіз з країни раніше ввезених на її територію товарів

c) продаж та вивіз з країни раніше ввезених на її територію товарів, що не піддавалися обробці взагалі або піддавалися лише частковій обробці

 

4. Яку угоду можна назвати формою прямих іноземних інвестицій?

a) переказ заробітчанином заробітньої платні з Італії до України;

b) здійснення Національним банком України валютних інтервенцій;

c) купівля італійським ТНБ «Юнікредіт груп» українського банку «Укрсоцбанк»;

d) перевезення українськими туристами готівкової валюти через кордон.

5.Вставити вірне визначення:

______________— спеціальні умови, які визначають обов’язки продавця і покупця стосовно доставки товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов’язків щодо поставки товару та перехід ризику випадкової загибелі чи пошкодження товару з продавця на покупця, а також — витрат, що виникають за таких умов.

 

3. Кейс (10 балів).

Економіка США

За остаточними даними, ВВП США в III кварталі 2011 року порівняно з попереднім кварталом виріс на 1,8% в перерахунку на річні темпи (annual rate). Про це повідомило Міністерство торгівлі США. Аналітики очікували, що ВВП США в III кварталі 2011 року зросте на 2,0%.

Це вже третя за рахунком оцінка зростання американської економіки, і з кожним разом вона стає тільки гірше. Попередні дані свідчили про зростання на 2,5%, потім показник був переглянутий до 2,0%.

У IV кварталі 2011 року економіка США може зрости більш ніж на 3,5% - про це свідчать деякі поліпшення на ринку праці, житла, а також зростання промислового виробництва. Тим часом, несподівано сильне збільшення економічного підйому в четвертому кварталі 2011 року, що змусило аналітиків підвищити прогнози зростання ВВП у цьому кварталі, говорить про те, що підсумкові дані за рік можуть також піднести сюрприз. Темпи зростання американського ВВП в 2011 році, за оцінками експертів, складуть 1,7%.

Обсяг промислового виробництва в США в листопаді 2011 року знизився на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, про що повідомила Федеральна резервна система (ФРС) США. Аналітики очікували збільшення показника на 0,1%.

Негативне сальдо торгового балансу США в жовтні 2011 року знизилося в порівнянні з переглянутим значенням за вересень і склало 43,47 млрд. дол Такі дані опублікувало Міністерство торгівлі країни. Представлений показник став мінімальним за останні 10 місяців.

Джерело: http://www.ereport.ru/

 

Питання:

1. Які чинники спричинили падіння обсягу національного виробництва США?

2. Які чинники можуть переломити негативну динаміку ВВП США?

 

Варіант 5.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)Аналіз платіжного балансу України

2. Тести (5 балів).

1.В галузевій структурі розвинутих країн провідною галуззю є:

a) промисловість

b) сфера послуг

c) машинобудування

 

2. Головною метою СОТ є:

a) фінансова допомога країнам, що розвиваються;

b) погашення дефіциту платіжного балансу шляхом надання кредитів;

c) лібералізація міжнародної торгівлі;

d) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.

 

3.Якими рисами характеризується митний союз?

a) усунення внутрішніх тарифів;

b) спільний зовнішній тариф, усунення внутрішніх тарифів;

c) вільний рух капіталів та робочої сили; усунення внутрішніх тарифів; спільний зовнішній тариф;

d) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили.

 

4. Принцип, який полягає в тому, що країна мусить надати своєму партнерові по СОТ такі самі привілеї, які вона надає будь-якій іншій держави, називається:

a) принципом національного режиму;

b) принципом утворення стійкої основи торгівлі;

c) принципом найбільшого сприяння;

d) принципом регіональних торговельних домовленостей.

 

5.Вставити вірне визначення:

_____________— політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції.

 

3. Кейс (10 балів).

Варіант 6.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Динаміка та фактори розвитку світової торгівлі сировинними товарами».

2. Тести (5 балів).

1.До основних форм міжнародного поділу праці можна віднести:

a) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень

b) міжнародна спеціалізація, інтернаціоналізація науково-технічних досліджень, міжнародна кооперація

c) міжнародна спеціалізація, міжнародна кооперація

 

2.Головною метою ЮНСІТРАЛ є:

a) фінансова допомога країнам, що розвиваються;

b) погашення дефіциту платіжного балансу шляхом надання кредитів;

c) лібералізація міжнародної торгівлі;

d) розробка та прийняття конвенцій з міжнародного торговельного права.

 

3. Зростання дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу зумовлює:

a) падіння курсу національної валюти;

b) зростання курсу національної валюти;

c) зменшення пропозиції національної валюти.

 

4.Якими рисами характеризується економічний союз?:

a) усунення внутрішніх тарифів;

b) спільний зовнішній тариф, усунення внутрішніх тарифів;

c) вільний рух капіталів та робочої сили; усунення внутрішніх тарифів; спільний зовнішній тариф;

d) гармонізація економічної політики; спільний зовнішній тариф; усунення внутрішніх тарифів; вільний рух капіталів та робочої сили; створення єдиної валютної системи та введення єдиної валюти.

5.Вставити вірне визначення:

___________— засіб фінансової нетарифної торговельної політики, що полягає в просуванні товару на зовнішній ринок за рахунок зниження експортних цін нижче нормального рівня цін, який існує в цих країнах.

 

3. Кейс (10 балів).

Економіка Індії

Індія в найближчі роки може обійти Китай за темпами росту економіки. У 2011-12 роках індійська економіка розвиватиметься зі швидкістю 8,75 - 9,25%. Між Делі та Пекіном давно існують відносини гострого суперництва. Китай зараз попереду, однак по декількох позиціях готовий поступитися першістю. Якщо самою багатонаселеною країною планети Індія повинна стати в середині століття, то за швидкістю розвитку економіки вона може обійти Китай вже на початку наступного року.

На думку міністра фінансів Індії в 2011-12 роках індійська економіка розвиватиметься зі швидкістю 8,75 - 9,25%. Це вище прогнозів, які були на рівні 8,6%.

У Китаї ж, економіка якого в минуле десятиліття розвивалася із середньою швидкістю 10,4%, мають намір вже цього року знизити її до помірних 7%. Ці цифри закладені в черговий п'ятирічний план розвитку країни, до розгляду якого повинні приступити члени Загальнокитайських зборів народних представників та парламент КНР.

Зараз економіка Індії в три рази менше китайської. Однак в останні роки вона стрімко розвивається. Зростання експорту в третьому кварталі поточного фінансового року (2010-11) перевищило 16%. За рівнем ВВП - 1,4 трильйона доларів - Індія зараз займає 11-е місце в світі.

Необхідно відзначити, що за підсумками 2010 року перше місце за обсягом ВВП в світі з великим відривом зайняли США (14,66 трлн. доларів). На друге місце вперше вийшов Китай (5,87 трлн), який відтіснив Японію (5,47 трлн) на третє місце. На четвертому місці Німеччина.

 

Джерело: http://www.ereport.ru/

 

Питання:

1. Які чинники вплинули на швидкий розвиток економіки Індії?

2. Які статті експорту є основними для Індії?

 

Варіант 7.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Динаміка та фактори розвитку світової торгівлі продукцією інтелектуальної власності»

2. Тести (5 балів).

1.Міжнародний поділ праці (МПП) здійснюється під впливом факторів:

a) політичних, природно-географічних, соціально-економічних, науково-технічного прогресу

b) природно-географічних, соціально-економічних, науково-технічного прогресу

c) політичних, природно-географічних, соціально-економічних

 

2.Принцип, який полягає в тому, що країни-учасниці повинні встановлювати для товарів своїх партнерів по СОТ такий самий режим, як і для своїх товарів на власному ринку, називається:

a) принципом національного режиму;

b) принципом утворення стійкої основи торгівлі;

c) принципом найбільшого сприяння;

d) принципом регіональних торговельних домовленостей.

 

3.Який вид митного тарифу використовується при ввозі на територію країни товарів, при виробництві чи експорті яких застосовувалися експортні субсидії?

a) антидемпінговий тариф;

b) вартісний тариф;

c) компенсаційний тариф;

d) специфічний тариф.

 

4.Який тип економічного розвитку найбільш притаманний розвинутим країнам?

a) аграрний;

b) індустріальний;

c) постіндустріальний;

d) аграрно-індустріальний.

 

5.Вставити вірне визначення:

___________— кількісне обмеження експорту, що ґрунтується на зобов’язанні одного з партнерів по торгівлі добровільно обмежити або не збільшувати обсяги експорту товару, прийнятого в рамках офіційної міжурядової або неофіційної угоди про встановлення квот на експорт товару.

 

3. Кейс (10 балів).

Варіант 8.

1.Аналітична записка за темою: (10 балів)«Тенденції розвитку світового ринку машинно-технічної продукції»

2.Тести (5 балів).

1.До основних показників міжнародної торгівлі відносяться:

a) експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, сальдо торговельного балансу

b) експорт, імпорт, зовнішньоторговельний оборот, сальдо торговельного балансу, структура експорту та імпорту

c) показники обсягів, показники структури, показники динаміки, показники результатів

 

2. Принцип «найбільшого сприяння», що є провідним в політиці ГАТТ/СОТ, означає:

a) скорочення митних тарифів в торгівлі між країнами;

b) надання країні-партнеру з торгівлі таких самих пільг, які надані будь-якій іншій країні;

c) надання країні-партнеру з торгівлі валютних пільг.

 

3. Яку з перерахованих ситуацій можна назвати маятниковою формою міжнародної міграції робочої сили?

a) переїзд на постійне місце проживання робітника з України до Німеччини;

b) стажування росіянина у США;

c) виїзд на заробітки з західних областей України до Одеси;

d) щоденний виїзд та повернення робітників з західних областей України до приграничних територій Польщі.

 

4. За даними офіційного сайту Державної служби статистики України було розраховано міру залежності України від міжнародної торгівлі в 2010 році, яка склала 47,1%. Відповідно до цього показника, Україна відноситься до:

a) високо залежних країн;

b) середньо залежних країн;

c) низько залежних країн.

 

5.Вставити вірне визначення:

_____________— сума вартостей експорту та імпорту країни за певний період часу.

 

3.Кейс (10 балів).

 

Міжнародне рейтингове агентство S & P знизило довгостроковий кредитний рейтинг США до рівня АА +

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor `s (S & P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг США до рівня АА +. Прогноз по рейтингу "негативний". Як повідомили аналітики S & P, причина зниження рейтингу криється в побоюваннях щодо зростання дефіциту бюджету країни. Кредитний рейтинг був знижений вперше в історії США. Раніше він перебував на рівні ААА - показнику надзвичайної надійності та кредитоспроможності країни - з 1917 року.

Раніше Standard & Poor `s повідомляло, що скорочення бюджетного дефіциту на $ 4 трильйони за 10 років, ймовірно, збереже за США найвищий кредитний рейтинг. У той же час, аналітики агентства відзначають, що без істотних змін в американській економіці борг США по відношенню до ВВП країни "до кінця 2012р. досягне 100% і продовжить підвищуватися в середньостроковій перспективі".

Нагадаємо, що темпи зростання американської економіки продовжують сповільнюватися. За підсумками II кварталу 2011 року ВВП США виріс на 1,3%, тоді як аналітики чекали зростання на 1,8%. Крім того, були переглянуті темпи зростання американського ВВП з 2003р. по I квартал 2011р. За даними Мінторгу, в I кварталі цього року економіка США виросла лише на 0,4% в перерахунку на річний темп (annual rate), тоді як раніше повідомлялося про зростання на 1,9%.

Глибшої опинилася і рецесія найбільшої економіки світу. За переглянутими даними, ВВП США впав на 3,5%, тоді як раніше повідомлялося про падіння на 2,6%. Нові цифри стали великою несподіванкою і означають, що економіка Сполучених Штатів перебуває в набагато гіршій формі, ніж передбачалося.

Джерело: http://www.ereport.ru/

 

Питання:

1. Що вплинуло на зростання дефіциту бюджету США та, відповідно, падіння довгострокового кредитного рейтингу США?

2. Які чинники призвели до рецесії економіки США?

 

Варіант 9.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Зовнішня торгівля України товарами: динаміка, показники, структура»

2. Тести (5 балів).

1.Транснаціональна корпорація – це:

a) корпорація в якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах

b) корпорація в якій головна компанія належить капіталу двох і більше країн, а філії знаходяться в багатьох країнах

c) корпорація в якій головна компанія належить капіталу однієї країни і характеризується великими обсягами господарсько-фінансової діяльності

 

2. Якщо сальдо платіжного балансу певної країни є від’ємним, то що відбудеться з курсом національної валюти?

a) він матиме тенденцію до підвищення;

b) він матиме тенденцію до зниження;

c) він буде стабільним.

 

3. Яку угоду можна назвати формою прямих іноземних інвестицій?

a) переказ заробітчанином заробітньої платні з Італії до України;

b) здійснення Національним банком України валютних інтервенцій;

c) купівля італійським ТНБ «Юнікредіт груп» українського банку «Укрсоцбанк»;

d) перевезення українськими туристами готівкової валюти через кордон.

 

4. До кількісних інструментів торговельної політики належать:

a) торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;

b) технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;

c) субсидії, демпінг, експортне кредитування;

d) квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту».

5.Вставити вірне визначення:

___________— регулювання зовнішньоекономічної діяльності через дозвіл, який видається державними органами на експорт або імпорт товару в певній кількості за певний проміжок часу.

 

 

3. Кейс (10 балів).

Варіант 10.

1.Аналітична записка за темою: (10 балів)«Зовнішня торгівля України послугами: динаміка, показники, структура, тенденції»

2.Тести (5 балів).

1.До групи Світового банку належать такі фінансові установи:

a) МБРР, МФК, МАР, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Банк міжнародних розрахунків

b) МБРР, МФК, МАР, Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародний валютний фонд

c) МБРР, МФК, МАР, БАГІ, Міжнародний центр врегулювання інвестиційних суперечок

Світовий ринок золота.

Morgan Stanley змінив свої прогнози щодо зростання світової економіки в 2011-2012 роках. Аналітики банку вважають, що глобальне зростання ВВП складе 3,9% в 2011 році і 3,8% в 2012 році. Раніше планувалося, що світовий ВВП виросте на 4,2% в 2011 році і на 4,5% в 2012 році.

Між тим, на тлі уповільнення темпів зростання світової економіки, вартість золота продовжує бити всі нові й нові рекорди при стагнації світових фондових ринків і втечі інвесторів від ризиків. Вартість унції цього металу на біржі COMEX 18 серпня 2011 впевнено подолала психологічно важливий рубіж в 1800 дол і досягла історичного максимуму в 1820 дол

Колишній рекорд (1817 дол. / унція) був встановлений тиждень тому. Однак тоді золоту не вдалося закріпитися на цьому рівні і незабаром воно знову відкотилося назад. За останні 1,5 місяця золото подорожчало на 300 дол. Ціни на золото підштовхують вгору боргова криза єврозони і повільне економічне зростання розвинених країн. Все це підриває впевненість інвесторів в акціях, валютах та інших активах, і велика частина капіталу притікає на ринок дорогоцінних металів.

Додатковий імпульс додали ринку президент Венесуели,який оголосив напередодні про націоналізацію золотодобувної індустрії країни, а також відкликання понад 200 тонн золота з банків західних країн (у тому числі 99 тонн, що знаходяться на зберіганні в Банку Англії).

Джерело: http://www.ereport.ru/

 

Питання:

1. Чому при уповільненні темпів зростання світової економіки, вартість золота продовжує зростати?

2. Яким чином боргова криза єврозони і повільне економічне зростання розвинених країн впливає на підвищення ціни на золото на світовому ринку?

 

Варіант 11.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Роль ПІІ в економіці України: країни-інвестори, проблеми, перспективи, наслідки».

2. Тести (5 балів).

1.До ключових елементів фінансової глобалізації відносяться:

a) поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів

b) поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, формування системи міжнародних фінансових інститутів, швидкий розвиток фінансових інновацій

c) поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, швидкий розвиток фінансових інновацій

 

2. Мита виконують наступні функції:

a) контролююча та балансуючу;

b) аналізуючу та прогнозуючу;

c) фіскальну, протекціоністську та балансувальну;

d) інформаційну, оборонну, стабілізуючу.

 

3.Система «золотого стандарту» в якості кінцевого засобу розрахунку використовувала:

a) долар США;

b) золото;

c) колективні валюти;

d) золото та резервні валюти.

 

Варіант 12.

1. Аналітична записка за темою: (10 балів)«Управління зовнішньою заборгованістю України: реструктуризація, шляхи вирішення проблеми заборгованості».

2. Тести (5 балів).

1.У чому полягає різниця між факторингом і форфейтингом?

a) у терміні кредитування

b) у наявності права регресу

c) обидві відповіді

 

2. На яку ціль МВФ надає кредити країнам?

a) розвиток приватного сектору економіки;

b) страхування іноземних інвестицій;

c) підтримання курсу національної валюти шляхом погашення дефіциту платіжного балансу;

d) кредитування найкрупніших підприємств країни.

 

Система «золотого стандарту» була прийнята на:

a) Ямайській конференції;

b) Бреттон-Вудській конференції;

c) Паризькій конференції;

d) Генуезькій конференції.

 

4.До прихованих методів торгової політики відносять:

a) торгові угоди, технічні бар’єри, правові режими;

b) технічні бар’єри, податки і збори, державні закупки, вимоги про вміст місцевих компонентів;

c) субсидії, демпінг, експортне кредитування;

d) квотування, ліцензування, «добровільне обмеження експорту».

 

5.Вставити вірне визначення:

— спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень та видачі підрядів, які передбачають залучення пропозицій від кіль­кох постачальників і підрядчиків різних країн та укладення контракту з тим, пропозиція якого найвигідніша замовнику за технічними та комерційними умовами.

 

3. Кейс (10 балів).

Приплив інвестицій в Україну виріс на 48%

Чистий приріст інвестицій з-за кордону, так званого показника ПІІ, в Україну за період січень-вересень 2011 року склав 3.68 мільярда доларів, що на цілих 48% перевищує показники за аналогічний період 2010 року.

Згідно з отриманими даними, іноземні інвестиції поповнили економіку країни на 4.74 мільярда, що на 38% більше ніж за січень-вересень 2010-го, в той же час іноземні інвестори вивели з українського ринку $ 685,4 млн.дол, що на 9% більше ніж за минулий рік.

Загальний обсяг ПІІ в Україну досяг планки в $ 48,466 млн.дол., станом на 1 жовтня, таким чином на кожного жителя країни ПІІ складає близько $ 1060,8.

В Україну інвестували бізнесмени з 128 країн, в десятку найвпливовіших країн-інвесторів на яких і доводиться 83% ПІІ, потрапили такі країни: Кіпр ($ 12,09 млн), Німеччина ($ 7,29 млн.), Нідерланди ($ 4,91 млн) , Австрія ($ 3,45 млн.), РФ ($ 3,44 млрд), Великобританія ($ 2,50 млрд), Франція ($ 2,22 млн.), Швеція ($ 1,76 млрд), Віргінські Британські острова ($ 1,56 млрд) і США ($ 1,08 млрд).

Немає сумнівів, що капітал Віргінських Британських островів та Кіпру це суто український капітал, точніше українські офшори.

Фінансовий установи "взяли" на себе 16,19 мільярдів доларів, промислові гіганти 15,01 мільярдів доларів.

Металургійне виробництво і виробництво готових металевих конструкцій і виробів отримало близько 6,07 мільярдів доларів інвестицій, у той час як сектор виробництва харчових продуктів і тютюнових виробів за 2,02 мільярда доларів. Хімічна та нафтохімічна промисловість отримала прямі інвестиції в розмірі $ 1,36 млрд, галузь машинобудування – 1,23 мільйона доларів.

Корпорації, які стосуються ринку нерухомості, інжиніринга і так далі отримали 5,34 мільйона інвестицій, підприємства торгівлі автомобілями \ побутової техніки 4,06 мільярда.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.062 с.)