ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дніпропетровський національний університет імені О.ГончараЕкономічний факультет

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

Інструктивно-методичні матеріали

До лабораторних занять

для студентів за напрямом підготовки

6.030502 – „Економічна кібернетика”

Дніпропетровськ_2012

Пояснювальна записка

І загальні вказівки до виконання лаборатоних робіт

 

Однією з істотних змін у веденні бухгалтерського обліку на підприємствах останнім часом являється широке використання автоматизації і різних програмних продуктів. Це дозволяє істотно зменшити трудомісткість різних процесів.

Одним з варіантів автоматизації ведення бухгалтерського обліку є використання можливостей Microsoft Excel.

Виконання завдань лабораторних робіт допоможе освоїти застосування електронних таблиць Excel в повсякденній роботі бухгалтера.

Метою лабораторних занять є розкриття основних аспектів і набуття практичних навичок ведення бухгалтерського обліку з використанням можливостей Microsoft Excel.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:

- освоїти основні поняття і правила роботи з програмою Microsoft Excel, навчиться створювати і редагувати таблиці, а також особливостям їх оформлення. Навчиться використати програму для розрахунків в електронних таблицях;

- розглянути різні засоби автоматизації роботи і підвищення ефективності використання Excel, використання списків, складних формул і звідних таблиць;

- навчиться працювати з формами, малюнками і діаграмами;

- навчиться створювати бухгалтерські бланки і освоїти прийоми автоматизація складання документів, проведення аналізу і пошук прийнятних рішень;

- на практичних прикладах освоїти автоматизацію окремих напрямів діяльності (розрахунок зарплати, облік постачань і наявності товарів, облік і амортизацію основних засобів, розрахунок собівартості і так далі) і зв'язок Excel з популярними бухгалтерськими програмами.

Лабораторні роботи виконуються з використанням програми Microsoft Office Excel 2003. Проте можливе застосування і пізніших версій програмою Excel (починаючи з версії Excel 97)

Лабораторна робота виконується самостійно, протягом аудиторного часу відведеного на її виконання. Виконана лабораторна робота оформлюється Звітом про її виконання. Звіт подається викладачу і оцінюється ним не пізніше дати проведення наступного заняття.

Зміст звіту:

1. Номер лабораторної роботи;

2. Короткий конспект теоретичного матеріалу;

3. Формулювання завдання до лабораторної роботи;

4. Звіт про виконання кожного з пунктів завдання та машинні результати виконання;

5. Відповіді на контрольні запитання;

6. Підпис, дата складання звіту.

 

Тематику лабораторних робіт наведено в таблиці 1

 

Таблиця 1. Теми лабораторних занять

№ модуля, змістового модуля, теми Назва Кількість аудиторних годин
1.1.1 Лабораторне заняття 1. Основи роботи з електронними таблицями Excel
1.1.2 Лабораторне заняття 2. Складання бухгалтерського балансу
1.1.3 Лабораторне заняття 3. Складання Журналу господарських операцій та дії з ним
1.1.4 Лабораторне заняття 4. Складання калькуляції та розрахунок собівартості
1.1.5 Лабораторне заняття 5. Формування Оборотно-сальдової відомості
1.1.5 Лабораторне заняття 6. Генерування стандартних документів. Платіжне доручення
2.2.6 Лабораторне заняття 7. Розрахунок сум амортизації основних засобів
2.2.8 Лабораторне заняття 8. Документальне оформлення касових операцій. Формування Касової книги.
2.3.11 Лабораторне заняття 9. Розрахунки, пов’язані з нарахуванням та виплатою заробітної плати
2.3.14 Лабораторне заняття 10.Складання Звіту про фінансові результати
1,2.2,2.3 Поточний контроль за модулями
  Усього годин

 

Лабораторне заняття 1

 

Тема роботи: Основи роботи з електронними таблицями Excel

 

Мета роботи: узагальнення можливостей та переваг електронних таблиць Excel для автоматизації операцій бухгалтерського обліку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.32 (0.008 с.)