ДНІПРОПЕТРОВСЬКий ДЕРЖАВНий УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий ДЕРЖАВНий УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВКАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Л.Р. Наливайко

Теорія держави і права

Методичні рекомендації

До написання курсових робіт

(для студентів юридичного факультету)

 

Дніпропетровськ


Теорія держави і права: методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів юридичного факультету / Л. Р. Наливайко. — Дніпропетровськ : ДДУВС, 2012. — 44 с.

 

 

Укладач: Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Запорізького юридичного інституту ДДУВС

 

Рецензенти: Петришин О.В., доктор юридичних наук, професор, академік, Віце-президент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри теорії держави і права Національного університету „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”

Пєтков С.В.,доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Класичного приватного університету

 

 

Схвалено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС

Протокол № 6 від 12.01.2011 р.

Схвалено Методичною радою

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Протокол № 6 від 20.01.2011 р.


Зміст

 

1. Загальна характеристика курсової роботи................…………...….............…..4

2. Послідовність виконання курсової роботи..........................................................7

3. Підготовчий етап курсової роботи........................................................................8

3.1. Визначення теми, предмета, об’єкта, мети та

завдань курсової роботи.............................................................................................8

3.2. Джерела наукової інформації та їх роль

у науково-дослідницькій роботі..............................................................................10

3.3. Методика роботи з джерелами інформації......................................................13

4. Робота над основною частиною............................................................................16

5. Заключний етап роботи над курсовою роботою...............................................18

6. Вимоги до оформлення курсової роботи............................................................28

7. Захист курсової роботи.....................................................................................................29

Тематика курсових робіт...........................................................................................30

Додаток А. Алгоритм написання курсової роботи...................................................34

Додаток Б. Зразок написання заяви на курсову роботу...........................................35

Додаток В. Зразок оформлення титульного аркуша....................................................36

Додаток Г. Зразок написання реферату.....................................................................37

Додаток Д. Перелік умовних позначень, символів, одиниць,

скорочень і термінів......................................................................................................38

Додаток Е. Зразок оформлення змісту................................................................................39

Додаток Ж. Структура методології та техніки наукових досліджень.....................40

Перелік використаної літератури............................................................................41


1. Загальна ХАРАКТЕРИСТИКА курсової роботи

 

У професійній підготовці спеціаліста гуманітарного профілю значну роль відіграє курсова робота. Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт з теорії держави і права розробляється кафедрою загальноправових дисциплін відповідно до змісту навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і відповідати вимогам державних стандартів, стану та перспективам розвитку науки. Тематика курсових робіт затверджується на засіданні кафедри. Виконання курсових робіт визначається графіком.

Курсова робота допомагає студентові систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень.

Уже на цій першій творчій спробі можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; вміння формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження. Випадає й слушна можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.

Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження дає змогу виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження.

Основними завданнями виконання курсової роботи є:

- закріплення, поглиблення теоретичних знань та набуття вмінь самостійного вирішення конкретних ситуацій;

- набуття вмінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних проблем, що існують в науці теорії держави і права;

- розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.


В курсовій роботі студент повинен:

- показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння їх застосовувати;

- обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки теорії держави і права, практичним завданням галузі;

- вміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати підібраний матеріал, робити висновки і пропозиції щодо вирішення конкретної наукової проблеми;

- надати характеристику історичних аспектів досліджуваної проблеми;

- уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи наукового дослідження, формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації.

Загальними вимогами до курсової роботи є:

Ø цільова спрямованість;

Ø чітка побудова;

Ø логічна послідовність викладу матеріалу;

Ø глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

Ø переконливість аргументацій;

Ø стислість і точність формулювань;

Ø конкретність викладу результатів роботи;

Ø доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

Ø грамотне оформлення.

Студенту надається право вибирати тему курсової роботи з числа визначених кафедрою або запропонувати свою тему з обґрунтуванням її актуальності і відповідності фахові.

Керівництво курсовими роботами здійснюється, як правило, кваліфікованими викладачами. Організація і контроль за процесом підготовки і захисту курсових робіт покладаються на завідуючих кафедрами і викладачів-керівників дипломних робіт.

Структура курсової роботи включає:

Ø титульний аркуш;

Ø реферат;

Ø перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності);

Ø зміст;

Ø вступ;

Ø кілька розділів (до трьох) та підрозділів, що розкривають теорію питання та практичний досвід з досліджуваної проблематики;

Ø висновки;

Ø список використаних джерел;

Ø додатки (за необхідності).

Курсова робота повинна бути виконана державною мовою. Загальний обсяг курсової роботи – 25-35 друкованих сторінок або 35-45 рукописних сторінок. У роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, допускаються лише посилання на них. До захисту курсових робіт допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та подали в установлений термін курсову роботу на кафедру для перевірки.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.129.82 (0.006 с.)