Функції та повноваження наглядової ради Фонду. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Функції та повноваження наглядової ради Фонду.Згідно із вимогами статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі - Закон) наглядова рада:

• перевіряє діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

• заслуховує звіти правління та виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків з питань виконання Фондом його статутних завдань і використання страхових коштів, дає відповідні рекомендації Фонду;

• у разі потреби, крім щорічних аудиторських перевірок використання страхових коштів, призначає позачергові перевірки фінансової діяльності Фонду соціального страхування від нещасних випадків або окремих напрямів його роботи, діяльності робочих органів виконавчої дирекції Фонду. Перевірки проводяться за рахунок коштів Фонду;

• одержує необхідну інформацію про роботу Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

• узагальнює практику застосування законодавства про страхування від нещасного випадку, готує пропозиції Фонду соціального страхування від нещасних випадків та Кабінету Міністрів України про його вдосконалення;

• у разі наявності порушень законодавства про страхування від нещасного випадку встановлює Фонду соціального страхування від нещасних випадків строк для їх усунення. Якщо зазначені порушення не усунено, порушує питання про відповідальність посадових осіб Фонду згідно із законодавством;

• у разі потреби вимагає скликання засідання правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

• сприяє налагодженню взаємовідносин і взаємодії Фонду соціального страхування від нещасних випадків, страхувальників та застрахованих у вирішенні завдань страхування від нещасного випадку, передбачених статтею 1 Закону.

Виконавча дирекція Фонду.

Завдання виконавчої дирекції Фонду.

Відповідно до Положення про виконавчу дирекцію Фонду, затвердженого постановою правління Фонду від 24 квітня 2007 р. № 23, із змінами, основними завданнями виконавчої дирекції Фондує:

• забезпечення дотримання положень Конституції України та вимог чинного законодавства, інших нормативно-правових актів у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності;

• виконання завдань та основних принципів страхування від нещасного випадку, а також обов’язків, пов’язаних з координацією страхової діяльності;

• забезпечення виконання рішень правління Фонду;

• забезпечення дотримання процедури страхування працівників і реєстрації страхувальників страховиком;

• збір та акумулювання страхових внесків, визначення умов, порядку обслуговування і гарантій збереження коштів Фонду, що формуються за рахунок страхових внесків та інших джерел фінансування;

• здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці;

• забезпечення своєчасного та в повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я або в разі його смерті, здійснення страхових виплат особам, які перебували на його утриманні;

• фінансування страхових виплат, соціальних послуг і профілактичних заходів відповідно до завдань страхування від нещасного випадку;

• ведення бухгалтерського обліку, звітності, іншої документації, що стосується страхової діяльності;

• підготовка документів і проектів рішень правління та наглядової ради Фонду, що вносяться на їх розгляд; організація проведення засідань правління та наглядової ради Фонду;

• матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду.

Завдання робочих органів виконавчої дирекції Фонду.

Основними завданнями управлінь виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відповідно до вимог Типового положення про управління виконавчої дирекція Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого постановою правління Фонду від 20.04.2001 року № 17, із змінами, є: • реалізація на відповідній території державної політики у сфері страхування від нещасного випадку, рішень правління та виконавчої дирекції Фонду; • організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю відділень виконавчої дирекції Фонду; • розроблення і реалізація заходів щодо профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - нещасні випадки), медичної, професійної та соціальної реабілітації потерпілих на виробництві (далі - потерпілі), відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам їх сімей; • забезпечення сталого фінансування системи страхування від нещасного випадку на відповідній території. Основними завданнями відділень виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення, згідно із вимогами Типового положення про відділення виконавчої дирекції Фонду в районах та містах обласного значення, затвердженого постановою правління Фонду від 12.10.2000 року №14, є: • реалізація державної політики у сфері страхування від нещасно випадку, рішень правління, виконавчої дирекції Фонду та управління; • розроблення і проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих, викликаним умовами праці (далі - профілактика нещасних випадків); • відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань (далі - потерпілі), проведення їх соціальної реабілітації; • відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілим і членам їх сімей; • збирання страхових внесків, капіталізованих платежів, коштів з інших джерел, передбачених Законом про страхування від нещасного випадку.

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<<Рівненський експертно-технічний центр

Держгірпромнагляду України>>

Адреса:Україна

М.Рівне, вул..Лермонтова, 7.

Тел./факс (0362) 26-58-90,

26-64-89,63-34-21.

Е-mail: office@dnop.rovno.ua

Веб-сайт: www.retc.rovno.ua

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО <<Рівненський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України>> ( далі ДП << Рівненський ЕТЦ >>) створено з метою технічної підтримки державного нагляду для проведення робіт та надання послуг з питань охорони праці, на які не передбачено бюджетного фінансування.

Відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 215 від 27.10.1994р. була створена Рівненська філія ДП <<Західно експертно-технічний центр>>.

Після реорганізації системи << Укрексперт >> в 1996р. створено державне підприємство << Рівненський ЕТЦ >> ( наказ Держнаглядохоронпраці №217 від 12.12.1996р., дозвіл №008ПР97).

На сьогоднішній день ДП << Рівненський ЕТЦ >> має необхідний комплект дозволів та повноважень Держгірпромнагляду України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Держспоживстандарту України виконувати роботи і надавати послуги з питань охорони праці та промислової безпеки.

Експерти ДП << Рівненський ЕТЦ >> пройшли відповідну підготовку, атестовані і мають відповідні кваліфікаційні посвідчення і сертифікати, що підтверджують кваліфікаційні вимоги національних та європейських стандартів.

На підприємстві функціонує сертифікована система менеджмента якості, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2008 (ISO 9001:2009 ) сертифікат № UA 2.008.04503-10, ДСТУ ISO 17020 сертифікат № 7А055, що дозволяє якісно та своєчасно виконувати роботи,забезпечує чіткість і прозорість їх виконання для замовника.

Підприємство проходить процедуру акредитації як орган з оцінки відповідності згідно ДСТУ ISO 17025 та ДСТУ EN 45011.

За період існування ДП << Рівненський ЕТЦ >> з’явилися нові напрями діяльності, створена актуалізована нормативно-технічна бібліотека, функціонує постійно діюча виставка нормативно-технічної літератури з охорони праці, виконується оперативний друк замовлень.

Фахівці підприємства використовують сучасне діагностичне обладнання та засоби вимірювальної техніки.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.02 с.)