ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ 

Вих. № __ Дата ____

Офіційна назва аудиторської фірми,

прізвище, ім’я, по батькові

керівника фірми (аудитора)

 

Лист-пропозиція про проведення аудиту (зразок)

 

Керівництво (правління, акціонери) висловлює пропозицію надати нашому підприємству (установі) ____________________________________________________________________________________________

(повна назва економічного суб’єкта)

послуги у вигляді аудиторської перевірки фінансової звітності за період з 1 січня 200 _ р. по 31 грудня 200 _ р.

Оплату вартості виконаних робіт гарантуємо.

 

Керівник підприємства (установи)

_____________________________ _______________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Головний бухгалтер підприємства (установи)

_____________________________ ___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

 

Шановний колего!

 

Перед прийняттям мною рішення щодо проведення перевірки на даному підприємстві ___________________ як незалежний аудитор, дотримуючись вимог Кодексу професійної етики аудиторів

(назва підприємства)

України, маю честь просити Вас підтвердити, що Ваша заміна не пов’язана із зазначеними у п. 12.19 Кодексу причинами (які можуть полягати у тому, що між аудитором і клієнтом виникли суттєві розбіжності з принципових питань аудиторської перевірки; пропозицію замінити аудитора було зроблено через те, що діючий аудитор відстоював свою позицію, виконуючи професійний обов’язок, усупереч протидії клієнта або його ухиленню, самоусуненню, небажанню обговорити проблемні питання).

 

Відповідь прошу надіслати у восьмиденний термін.

Із вдячністю та повагою...

__________________________

(прізвище аудитора, підпис)

 

 


 

Директору (Голові правління, Президенту)

_____________________________________

(назва підприємства)

 

Шановний пане директоре!

 

Маю честь висловити щиру вдячність за Вашу пропозицію (підтриману власниками, акціонерами) щодо проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Вашого підприємства. Кодекс професійної етики передбачає, що новий аудитор не може прийняти рішення щодо проведення перевірки на підприємстві без бесіди з попереднім аудитором. Я був би Вам дуже вдячний, коли б Ви дозволили аудитору ____________________________________ надати мені інформацію, необхідну для здійснення

(прізвище попереднього аудитора)

належним чином аудиторської перевірки за звітний період.

 

З повагою __________________________________

(прізвище та підпис аудитора)

 

 


Вих. № __ Дата ____

Офіційна назва підприємства-клієнта,

прізвище, ім’я, по батькові керівника

або назва керівного органу

(правління, Рада директорів)

 

Лист-зобов’язання про згоду на проведення аудиту

 

Ви звернулись до нас із проханням про проведення аудиту фінансової бухгалтерської звітності, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки, за період з 1 січня 200 _ р. по 31 грудня 200 _ р. Цим листом офіційно підтверджуємо нашу згоду та розуміння домовленості на проведення перевірки. Аудит буде проведено нами з метою висловлення думки про фінансову звітність.

Ми будемо проводити аудит відповідно до Національних нормативів аудиту (або Міжнародних стандартів аудиту) та інших законодавчих актів України, які регулюють аудиторську діяльність та порядок складання бухгалтерської звітності.

Аудиторські стандарти вимагають, щоб ми планували та проводили аудит з метою забезпечення достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит включає в себе перевірки шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та відомості, розкриті у фінансовій звітності. Аудит також включає оцінку дотримання принципів бухгалтерського обліку і суттєвих оціночних значень, визначених керівництвом, та оцінку подання фінансової звітності в цілому.

У зв’язку з великим обсягом документів, які підлягають аудиту, вибірковим характером тестів та іншими притаманними аудиту обмеженнями щодо системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю існує певний ризик того, що деякі, навіть суттєві, викривлення та неточності можуть залишитись невиявленими. Ми зробимо все, щоб звести даний ризик до прийнятного мінімуму, але (як це загально прийнято в аудиті) гарантувати абсолютну точність висновків не можемо. Про виявлення відхилень у бухгалтерському обліку та звітності, а також недоліків у системі внутрішнього контролю та про факти навмисного викривлення бухгалтерської звітності Ви будете проінформовані нашим письмовим звітом.

Ми нестимемо відповідальність по наданих послугах у порядку, визначеному чинним законодавством України та договором на проведення аудиту. Ми беремо на себе зобов’язання зі збереження комерційної таємниці Вашого підприємства.

Нагадуємо Вам, що відповідальність за підготовку фінансової звітності, в тому числі за відповідне розкриття інформації, несе керівництво підприємства. Це включає ведення відповідних бухгалтерських записів і здійснення внутрішнього контролю, вибір і застосування облікової політики та збереження активів підприємства. Ми просимо керівництво підприємства (і це є частиною процесу аудиту) надати письмове підтвердження щодо стверджень, зроблених у зв’язку з аудитом.

Ми сподіваємось на співробітництво з Вашим персоналом та на те, що нам будуть надані будь-які записи, документація та інша інформація, необхідна для проведення аудиту. Вашим обов’язком також є направлення на адресу дебіторів та кредиторів листів про підтвердження (непідтвердження) ними відповідної заборгованості за поданим нами переліком.

Сподіваємося, що на наших співробітників не буде робитись тиск у будь-якій формі з метою зміни нашої думки про достовірність Вашої бухгалтерської звітності. Порушення цієї умови є згідно прийнятим в аудиті нормам підставою для дострокового припинення нами дії договору на проведення аудиту.

Вартість наданих послуг визначається залежно від часу, витраченого спеціалістами на проведення аудиту, і включає покриття додаткових витрат. Погодинна оплата встановлюється залежно від ступеня відповідальності, досвіду та кваліфікації виконавців аудиту. Порядок і терміни здійснення розрахунків будуть визначені в договорі на проведення аудиту.

Просимо Вас підписати та повернути копію даного листа, яка додається, із зазначенням його відповідності Вашому розумінню умов проведення нами аудиту фінансової звітності або направити нам зауваження щодо його змісту.

 

Керівник аудиторської фірми _____________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

_____________________

(дата)

 

З умовами проведення аудиторської перевірки достовірності бухгалтерської звітності погоджуюсь.

 

Керівник підприємства-клієнта ______________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

______________________

(дата)

 


 

Основна інформація

для попереднього ознайомлення аудитора з клієнтом

 

Вид інформації Дані, які повинні міститись у зібраній інформації
Суть діяльності підприємства Продукція; замовники; основні постачальники; обсяг діяльності
Галузь діяльності підприємства Загальна економічна ситуація в галузі; місце на ринках збуту; підприємства-конкуренти; особливі аспекти діяльності
Структура підприємства Географічне розташування; статус (форма власності, вид діяльності); наявність філій та дочірніх підприємств; чи існують операції між дочірніми та головним підприємствами; кількість функціональних підрозділів та їх призначення
Загальна схема організації роботи підприємства, стратегія Структура розподілу посадових обов’язків; торговельна, фінансова, соціальна політика та перспективи майбутнього розвитку
Організація функціонування управлінських відділів та бухгалтерії Наявність контрольних процедур виконання бюджетів (планів) на підприємстві; наявність служби внутрішнього аудиту; способи отримання та обробки фінансової інформації (вручну чи комп’ютеризовано); аналіз даних; формування облікової інформації
Методи і принципи здійснення бухгалтерського обліку Методи і принципи облікової політики підприємства щодо відображення різних видів активів, капіталу та зобов’язань
Терміни Терміни надання фінансової та управлінської інформації
Наявність основних ланок внутрішнього контролю Розподіл обов’язків; система видачі дозволів на здійснення певних видів господарських операцій; інвентаризація вибіркової перевірки тощо

 


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 54; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.007 с.)