Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства(тис. грн)

№ варіанта Собівартість реалізованої продукції у т.ч. змінні витрати Чистий дохід від реалізації основних засобів Балансова вартість реалізованих основних засобів Витрати з реалізації основних засобів Фінансовий ре-зультат від не-реалізаційної діяльності Сума податку на прибуток
передз. рік звітний рік передз. рік звітний рік передз. рік звітний рік передз. рік звітний рік передз. рік звітний рік передз. рік звітний рік передз. рік звіт-ний рік
19,2 26,4 121,7 189,0
29,2 29,2 143,4 151,2
14,6 16,2 361,9 291,7
38,7 20,2 112,8 107,5
51,3 30,2 123,2 164,3
36,2 38,5 436,3 414,4
50,8 33,6 262,1 245,1
23,4 18,6 91,7 111,0
39,3 42,4 477,2 241,2
23,8 23,4 252,9 125,8
50,4 27,7 274,6 287,8
1. 23,2 16,1 831,8 657,5
11,4 26,7 871,4 578,2
9,0 38,4 374,4 321,9
41,0 25,1 226,1 382,5
32,3 47,7 131,1 187,1
30,7 46,3 217,2 407,0
19,0 30,5 444,2 264,4
21,1 24,0 332,9 261,3
42,3 37,5 392,7 426,1
30,4 25,4 181,3 221,9
24,5 14,5 260,2 209,5

Продовження табл. 9

29,4 29,5 251,6 356,1
54,8 44,1 613,8 822,2
14,5 31,5 290,3 110,1
20,5 58,1 373,8 391,9
39,5 17,1 184,6 319,7
53,9 44,1 453,9 532,1
57,5 22,1 305,0 187,6
21,0 38,7 341,2 436,3
39,8 20,0 282,3 185,6
26,9 12,7 460,0 533,9
38,6 8,4 227,9 307,7
23,5 29,3 432,1 262,7
63,8 30,4 311,1 225,0
34,1 28,6 240,4 160,0
34,0 46,6 392,4 311,1
61,2 24,7 1009,3 1228,2
63,0 20,6 311,4 401,9
27,9 38,0 672,9 610,3
20,3 20,7 456,5 488,4
30,7 45,0 276,4 291,9
47,8 12,1 400,3 264,6
35,2 22,2 643,5 372,1
9,6 25,9 91,0 140,6
19,5 22,3 318,3 314,9
43,1 25,6 395,7 482,1
28,4 33,2 192,7 392,1
29,5 13,9 98,6 117,7
53,1 31,3 519,8 246,0

 


 

 

5. Приклади оформлення в звіті з практики вихідних даних та результатів розрахунків у табличній формі

 


5.1. Приклади оформлення таблиць до розділу 1

Таблиця 1.1

Склад видової структури ОВФ підприємства за два роки

 

Групи ОВФ Передзвітний рік Звітний рік
Вартість на початок року, тис. грн. Питома вага на початок року, % Введена протягом року, тис. грн. Виведена протягом року, тис. грн. Вартість на кінець року, тис. грн. Питома вага на кінець року, % Введена протягом року, тис. грн. Виведена протягом року, тис. грн. Вартість на кінець року, тис. грн. Питома вага на кінець року, %
Будівлі                    
Споруди                    
Передавальні пристрої                    
Машини та устаткування                    
- у т.ч. робочі машини та устаткування                    
Транспортні засоби                    
Інструмент                    
Виробничий та господарський інвентар                    
Усього              

Таблиця 1.2

Динаміка видової структури ОВФ за два роки

 

Групи ОВФ Питома вага ОВФ на початок передзвітного року, % Питома вага ОВФ на кінець звітного року, % Змінення питомої ваги ОВФ на кінець звітного року у порівнянні з початком передзвітного
Абсолютне, (гр.3-гр.2) Відносне, % (гр.4/гр.2)
Будівлі        
Споруди        
Передавальні пристрої        
Машини та устаткування        
- у т.ч. робочі машини та устаткування        
Транспортні засоби        
Інструмент        
Виробничий та господарський інвентар        
Усього - -

 


Таблиця 1.3

Середньорічна вартість ОВФ підприємства та її динаміка за два роки, тис. грн

№ п/п Групи ОВФ Передзвітний рік Звітний рік Змінення середньорічної вартості ОВФ у звітному році у порівнянні з передзвітним
Вартість на початок року Середньорічна введена протягом року Середньорічна виведена протягом року Середньорічна вартість Вартість на кінець року Середньорічна введена протягом року Середньорічна виведена протягом року Середньорічна вартість Вартість на кінець року Абсолютне Відносне, %
Будівлі                      
Споруди                      
Передавальні пристрої                      
Машини та устаткування                      
- у т.ч. робочі машини та устаткування                      
Транспортні засоби                      
Інструмент                      
Виробничий та господарський інвентар                      
  Усього                      

Таблиця 1.4

Коефіцієнти введення, вибуття та приросту ОВФ за два роки

№ п/п Групи ОВФ Передзвітний рік Звітний рік
Коефіцієнт введення (оновлення) Коефіцієнт вибуття Коефіцієнт приросту, % Коефіцієнт введення (оновлення) Коефіцієнт вибуття Коефіцієнт приросту, %
Будівлі            
Споруди            
Передавальні пристрої            
Машини та устаткування            
- у т.ч. робочі машини та устаткування            
Транспортні засоби            
Інструмент            
Виробничий та господарський інвентар            
  Усього за всіма ОВФ            

 

Таблиця 1.5

Рівень та динаміка фондовіддачі ОВФ та фондомісткості товарної продукції підприємства за два роки

№ п/п Найменування показника Перед-звітний рік Звітний рік Змінення показників у звітному році у порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Фондовіддача        
Фондомісткість        

 


Таблиця 1.6

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів змінності, екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання групи технологічно однорідного устаткування в звітному році

 

№ п/п Найменування показника Позна-чення Сума
Середньорічна кількість технологічно однорідного устаткування, одиниць Ос  
Відпрацьовано за рік, верстато-змін:    
  - у I зміну -  
  - у II зміну -  
Годинна продуктивність верстата:    
  - за паспортом -  
  - фактична середня -  
Середня тривалість зміни роботи устаткування, годин tзм.с  
Номінальна тривалість зміни роботи устаткування, годин tзм.н  
Річний календарний фонд часу, днів Фк  
Кількість святкових і вихідних днів у році, днів Дп.в  
Тривалість планового ремонту одиниці устаткування, днів Дрем.  
Режим роботи цеху (змінність роботи устаткування), змін З  

 

 

Таблиця 1.7

Виробнича потужність підприємства

(тис. грн)

Виробнича потужність підприємства
на початок передзвітного року введена у передзвітному році виведена у передзвітному році на кінець передзвітного /початок звітного року середньорічна у передзвітному року введена у звітному році виведена у звітному році на кінець звітного року середньорічна у звітному році
                 

 


Таблиця 1.8

 

Вихідні дані для факторного аналізу динаміки фондовіддачі ОВФ на основі індексної мультиплікативної факторної моделі

 

№ п/п Найменування показника Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників у звітному році у порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Фондовіддача товарної продукції, грн.        
Питома виробнича потужність, грн.        
Середньорічна частка активних основних виробничих фондів в їх середньорічній загальній вартості, частка од.        
Коефіцієнт використання виробничої потужності, частка од.        

 

 


Таблиця 1.9

 

Факторний аналіз динаміки фондовіддачі ОВФ за два роки на основі індексної мультиплікативної факторної моделі

 

№ п/п Найменування показника Абсолютне Відносне, %
Змінення фондовіддачі товарної продукції під впливом зміни питомої виробничої потужності, грн    
Змінення фондовіддачі товарної продукції під впливом зміни середньорічної частки активних основних виробничих фондів у їх середньорічній загальній вартості, грн    
Змінення фондовіддачі товарної продукції під впливом зміни коефіцієнта використання виробничої потужності, грн.    
Змінення фондовіддачі товарної продукції під сумісним впливом усіх факторів, грн    

 

Таблиця 1.10

 

Вихідні дані для розрахунку амортизаційних нарахувань від вартості верстата 2А-554

№ п/п Найменування показника Позначення Сума
Первісна вартість, грн. Вп  
Ліквідаційна вартість, грн. Вл  
Очікуваний термін експлуатації верстата, років Те  
Середньорічна кількість технологічно однорідного устаткування, одиниць Ус  

 

Таблиця 1.11

 

Амортвідрахування за методом зниження залишкової вартості

(грн)

Рік Розрахунок річних сум амортвідрахувань Річні амортизаційні відрахування Накопичена амортизація (знос) Балансова вартість
 
       
       
       
Те        

Таблиця 1.12

 

Розрахунок амортвідрахувань за групою ОВФ «Робочі машини й устаткування» згідно з ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств»

(тис. грн)

Квартал Розрахунок квартальних сум амортизаційних відрахувань Квартальні амортвідраху-вання Накопичена амортизація (знос) Балансова вартість ОВФ
 
І        
ІІ        
III        
VI        
Усього за перший рік  
Усього за n-й рік  
Усього за Те років  

5.2. Приклади оформлення таблиць до розділу 2

 

Таблиця 2.1

Вихідні дані для розрахунку нормативної величини окремих елементів виробничих запасів

№ п/п Найменування показника Од. виміру Сума
Річний обсяг споживання сталевого прокату: тон  
  - від першого постачальника тон  
  - від другого постачальника тон  
Інтервал поставки сталевого прокату    
  - від першого постачальника робочі дні  
  - від другого постачальника робочі дні  
Час відновлення поставки днів  
Річний обсяг виробництва верстата 2А-554 шт.  
Виробнича собівартість верстата грн.  
  у т.ч. первісні матеріальні витрати грн.  
Тривалість виробничого циклу робочі дні  
Норма запасу готової продукції на складі робочі дні  

 

Таблиця 2.2

Рух оборотних коштів і матеріальних витрат на підприємстві

(тис. грн)

№ п/п     Найменування показника Перед-звітний рік Звітний рік Змінення показників у звітному році у порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Оборотні кошти на початок року        
Оборотні кошти на кінець року        
Вартість спожитих матеріалів        
Товарна продукція у порівняльних цінах        
Реалізована продукція        
Залишки нереалізованої продукції - - - -
  - на початок року     - -
  - на кінець року     - -

 

 

Таблиця 2.3

 

Динаміка матеріалоємності й матеріаловіддачі товарної продукції підприємства

 

№ п/п Найменування показника Передзвітний рік Звітний рік Зміна показника в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Матеріалоємність товарної продукції підприємства, грн        
Матеріаловіддача товарної продукції підприємства, грн        

 

Таблиця 2.4

 

Коефіцієнти оборотності, закріплення, середня тривалість 1 обороту

 

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Зміна показника у звітному році у порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Реалізована продукція, тис. грн        
Середньорічна величина оборотних коштів, тис. грн        
Коефіцієнт оборотності, оборотів        
Коефіцієнт закріплення, грн/грн        
Середня тривалість одного обороту, днів        

 

 


5.3. Приклади оформлення таблиць до розділу 3

Таблиця 3.1

Склад і рух промислово-виробничого персоналу підприємства за два роки

Чисельність ПВП: На початок року Прийнято на роботу за рік: Звільнено з роботи за рік: На кінець року
у передзвітному році:                
- усього                
- у т.ч. робітників                
у звітному році:                
- усього                
- у т.ч. робітників                

 

Таблиця 3.2

Динаміка показників чисельності працівників підприємства за два роки

 

№ п/п Найменування показника Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників у звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Чисельність ПВП на кінець року, осіб        
Чисельність робітників на кінець року, осіб        
Середньорічна чисельність ПВП, осіб        
Середньорічна чисельність робітників, осіб        

Таблиця 3.3

Рівень використання робочого часу робітниками і його динаміка за два роки

 

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Кількість відпрацьованих протягом року людино-днів        
Кількість відпрацьованих протягом року людино-годин        
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником, днів        
Середня кількість годин, відпрацьованих одним робітником, годин        
Середня тривалість робочого дня, годин        

 

Таблиця 3.4

Рівень і динаміка показників продуктивності праці на підприємстві за два роки

 

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Середньогодинний виробіток товарної продукції на 1 робітника, грн        
Середньоденний виробіток товарної продукції на 1 робітника, грн        
Середньорічний виробіток товарної продукції на 1 робітника, тис. грн        
Середньорічний виробіток товарної продукції на 1 працівника ПВП, тис. грн        

Таблиця 3.5

 

Вихідні дані для факторного аналізу зміни продуктивності праці на підприємстві за два роки на основі мультиплікативної факторної моделі

 

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Середньорічний виробіток товарної продукції на одного працюючого ПВП, тис. грн/особу        
Середньогодинний виробіток товарної продукції на 1 робітника, грн/особу        
Середня тривалість робочої зміни, годин        
Середня кількість днів, відпрацьованих протягом року одним робітником підприємства        
Питома вага чисельності робітників у загальній чисельності ПВП, частки од.        

 


Таблиця 3.6

 

Факторний аналіз динаміки продуктивності праці на підприємстві за два роки на основі мультиплікативної факторної моделі

 

№ п/п Показник Абсолютне, тис. грн Відносне, %
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП    
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП під впливом зміни середньогодинного виробітку товарної продукції на 1 робітника    
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП під впливом зміни середньої тривалості робочої зміни    
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП під впливом зміни середньої кількість днів, відпрацьованих протягом року одним робітником підприємства    
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП під впливом зміни питомої ваги чисельності робітників у загальній чисельності ПВП    
Змінення середньорічного виробітку товарної продукції на одного працюючого ПВП під сумісним впливом усіх факторів    

 


5.4. Приклади оформлення таблиць до розділу 4

Таблиця 4.1

Вихідні дані для розрахунку фонду основної заробітної плати робітників предметно-замкненої ділянки виготовлення уніфікованих вузлів для верстатної продукції підприємства

№ п/п Найменування показника Од. виміру Значення
Річна програма виробництва вузлів шт.  
Нормативна трудомісткість токарної обробки 1 вузла за видами продукції та тарифними розрядами: нормо-годин  
  вузол «А»    
  III -«-  
  IV -«-  
  V -«-  
  вузол «Б»    
  IV -«-  
  V -«-  
  VI -«-  
  вузол «В»    
  IV -«-  
  V -«-  
  VI -«-  
Коефіцієнт виконання норм виробітку токарями -  
Кількість:    
  - налагоджувальників за розрядами:    
  V осіб  
  VI осіб  
- складальників за розрядами:    
  IV осіб  
  V осіб  
  VI осіб  
Годинна тарифна ставка І розряду грн.  
Тарифні коефіцієнти за розрядами:    
  I -  
  II -  
  III -  
  IV -  
  IV -  
  VI =  
Відпрацьовано робітником-погодинником на дільниці в середньому протягом року:    
  - налагоджувальником год.  
  - складальником год.  

 


5.5. Приклади оформлення таблиць до розділу 5

 

Таблиця 5.1

Вихідні дані для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства

(тис. грн)

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне, тис. грн. Відносне, %
Обсяг реалізованої продукції        
Собівартість реалізованої продукції        
у т.ч., змінні витрати        
Чистий дохід від реалізації основних коштів        
Балансова вартість реалізованих основних коштів        
Витрати на реалізацію основних коштів        
Фінансовий результат від нереалізаційної діяльності        
Сума податку на прибуток        

 

Таблиця 5.2

 

Вихідні дані для факторного аналізу динаміки прибутку від реалізації товарної продукції за два роки на основі мультиплікативної моделі агрегованих факторних показників

 

№ п/п Показник Передзвітний рік Звітний рік Змінення показників в звітному році в порівнянні з передзвітним
Абсолютне Відносне, %
Прибуток від реалізації товарної продукції, тис. грн        
Продуктивність праці одного працівника ПВП, тис. грн/особу        
Середньорічна чисельність ПВП, осіб        
Коефіцієнт реалізації товарної продукції, частка од.        
Частка прибутку в загальному обсязі реалізованої продукції, частка од.        

 


Таблиця 5.3

 

Факторний аналіз прибутку від реалізації товарної продукції за два роки на основі мультиплікативної моделі агрегованих факторних показників

 

№ п/п Показник Абсолютне, тис. грн Відносне, %
Загальне змінення прибутку від реалізації товарної продукції    
Змінення прибутку від реалізації товарної продукції під впливом зміни продуктивності праці одного працівника ПВП    
Змінення прибутку від реалізації товарної продукції під впливом зміни середньорічної чисельності ПВП    
Змінення прибутку від реалізації товарної продукції під впливом зміни коефіцієнта реалізації товарної продукції    
Змінення прибутку від реалізації товарної продукції під впливом зміни частки прибутку в загальному обсязі реалізованої продукції    
Змінення прибутку від реалізації товарної продукції під сумісним впливо
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 79; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.225.48.56 (0.011 с.)