Тема. Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії:зовнішні ефекти та суспільні блага 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Економічна ефективність та добробут. Держава в мікроекономічній теорії:зовнішні ефекти та суспільні благаМета: дослідити умови загальної рівноваги ринків, а також методи , за допомогою яких держава регулює діяльність різних ринкових суб’єктів.

Короткі теоретичні відомості

Ринок досконалої конкуренції ефективно розподіляє обмежені ресурси суспільства. Ефективність за Парето означає, що ресурси розподілені оптимально, якщо ніхто не може покращити свого становища, не погіруючи становища іншого.

Ефективність розподілу за Парето:MRSMxy = MRSNxy,

де MRSMxy – гранична норма заміни споживача М;

MRSNxy – гранична норма заміни споживача N.

Сучасний ринок неспроможний вирішити багато важливих проблем економічного розвитку через наявність притаманних йому дефектів. Тому держава вимушена втручатися у функціонування ринку і регулювати ряд економічних процесів.

Теоретичні питання

1. Часткова та загальна рівновага. Взаємозалежність ринків.

2. Ефект виробництва.

3. Обмін та ефективність розподілу за Парето.

4. Суспільний добробут і проблема справедливості.

5. Вади ринкового самореґулювання.

6. Функції держави в сучасній економіці.

7. Зовнішні ефекти. Шляхи їх реґулювання.

Задачі

Задача 1

Припустимо, що попит на товар задається рівнянням: Qd = 100 – 2Р, а пропозиція становить Qs = Р – 100.

1. Побудуйте криві попиту і пропозиції.

2. Визначте, чи може встановитись рівновага на такому ринку. Якою повинна бути умова рівноваги?

Розв’язання.

За Qd = 100 – 2Р та Qs = Р – 100 не існує точки рівноваги. Готовність платити споживачів є нижчою за готовність фірм постачати товар, тому товар на такий ринок не буде постачатися взагалі. Проте за ціною Рmin = 100 <Р <Рmax = 50 може мати місце рівновага, коли Qd = Qd=0.

Задача 2

Природна монополія, авансовий капітал якої становить 10 млн грн, забезпечує місто електроенергією. Середня норма прибутку в економіці оцінюється у 15%. Сукупні витрати фірми на постачання 100 млн кВт електроенергії на рік становлять 7 млн грн. Визначте, яку ціну 1 кВт електроенергії повинна встановити міська адміністрація, що здійснює регулювання діяльності природних монополій.

Розв’язання.

Середня норма прибутку на капітал визначає нормальний прибуток монополії: NP = 10 млн. грн.. × 0,15 = 1,5 млн.; ТС = 7+1,5=8,5 млн. грн. Адміністрація повинна призначити ціну на рівні середніх витрат виробництва (справедливого прибутку): Р=8,5 млн. грн./100млн. кВт = 0,085 грн.

Контрольні питання

1. В чому полягає відмінність часткової і загальної рівноваги?

2. Що означає ефективність за Парето?

3. Розкрийте сутність процесу взаємодії двох ринків благ.

4. Чому держава повинна втручатися у фунуціонування ринку?

5. Назвіть методи за допомогою яких держава регулює діяльність різних ринкових суб’єктів.

Література:1[С.191]; 2 [С. 99-102]; 3 [С.259-283]; 4 [С.197-205]; 5 [С.377-395]; 6 [С.574-583]; 7[390-401].

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ТЕСТОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів. Альтернативна вартість, крива виробничих можливостей.

2. Предмет, метод мікроекономіки. Мікросистема: поняття, різновиди.

3. Ринок як мікроекономічна модель.

4. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Перший закон Госсена.

5. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.

6. Принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача. Другий закон Госсена.

7. Моделювання поведінки споживача – визначення індивідуального попиту на благо.

8. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.

9. Криві байдужості та карта байдужості.

10. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислювання.

11. Вирівнювання зважених граничних корисностей, “кутова” і “внутрішня” рівноваги.

12. Графічний аналіз і побудова лінії “діхід-споживання”. Крива Енгеля.

13. Побудова лінії “ціна-споживання” та траєкторія зміни споживання внаслідок зниження ціни.

14. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

15. Утворення “надлишку споживача” та “надлишку виробника”.

16. Закон попиту, цінові та нецінові фактори попиту.

17. Концепція цінової еластичності попиту.

18. Чинники цінової еластичності попиту, взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

19. Суть “перехресної” еластичності попиту та її практичне використання для обґрунтування цінової політики продавців (виробників) взаємозв’язаних товарів.

20. Закон пропонування. Цінові та нецінові фактори пропонування.

21. Методика обчислення рівня цінової еластичності пропонування.

22. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару.

23. Рухомість ринкового попиту й пропонування.

24. Мотивація поведінки підприємства та фактор часу й періоди функціонування підприємства.

25. Фактори виробництва, їх групування та варіації.

26. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення.

27. Сукупний (валовий), середній та граничний дохід. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

28. Виробнича функція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі змінного фактору виробництва.

29. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, карта ізоквант.

30. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

Модуль 2

1. Лінія однакових витрат – ізокоста. Карта ізокост.

2. Часткова варіація факторів виробництва і функція витрат. Постійні та змінні витрати.

3. Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат.

4. Криві тривалих витрат як такі, що огинають криві короткотермінових витрат.

5. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

6. Ознаки й умови досконалої конкуренції, ринковий попит на продукцію фірм за умов досконалої конкуренції.

7. Цілі підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску.

8. Пропозиція фірми в довгостроковому періоді в умовах досконалої конкуренції. Умова беззбитковості фірми.

9. Ознаки чистої монополії. Види монополій.

10. Крива попиту монополіста, одночасний вибір монополістом ціни й обсягу виробництва.

11. Рівновага фірми-монополіста в довготерміновому періоді.

12. Цінова дискримінація та її основні види.

13. Економічні наслідки монополізації галузі.

14. Ознаки олігополії, поведінка олігополістів: некооперативна й кооперативна. Цінові війни у випадку олігополії. Модель Бертрана.

15. Аналіз взаємовідносин двох товаровиробників. Модель Курно.

16. Аспекти утворення та діяльності картельних спілок.

17. Ефективність олігополії та економічні наслідки олігополії.

18. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією.

19. Еластичність попиту та визначення оптимального обсягу продажу в умовах монополістичної конкуренції.

20. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки і загрози. Реклама товару.

21. Попит на товар та попит на фактори виробництва.

22. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.

23. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника за споживання одного фактора виробництва.

24. Функції ринків ресурсів в економіці.

25. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Ринковий попит та ринкова пропозиція праці. Еластичність попиту на працю.

26. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

27. Монопольна влада продавців праці. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.

28. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу.

29. Ринкова ставка позичкового відсотка. Дисконтована вартість.

30. Обґрунтування інвестиційних рішень щодо придбання основних фондів.

31. Часткова та загальна рівновага. Взаємозалежність ринків.

32. Ефект виробництва.

33. Обмін та ефективність розподілу за Парето.

34. Суспільний добробут і проблема справедливості.

35. Вади ринкового самореґулювання.

36. Функції держави в сучасній економіці.

37. Зовнішні ефекти. Шляхи їх реґулювання.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Базілінська О. Я., Мініна О.В. Мікроекономіка: Навчальний посібник/За ред. О.Я. Базилинської. Вид. 2-ге. Перероб. доп.– Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352 с.

2. Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навчально-методичний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 236 с.

3. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика; Пер. с англ/ Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. – СПб. Эконон. шк., 1997. – 448с.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: Навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во „Знання”,КОО, 2002. – 211с.

5. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.

6. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика; Пер. с англ. 11-го изд. К., Хагар-Демос, 1993. – 785 с.,: табл., граф.

7. Симкина Л.Г.,Корнейчук Б.В. Микроекономика. – СПб: Питер, 2002. – 464 с.: ил. –(“Серия Учебники для вузов”).

Додаткова

8. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. – К: Заповіт, 1996. – 240 с.

9. Базилевич В, Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: опорний конспект лекцій. – К: Четверта хвиля, 1998, –248с.

10. Безугла В.О., Постіл І.І. Мікроекономіка. Навч. Пос. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 288с

11. Гамільтон Дж. Методичний посібник до ''Мікроекономіки" Р – Піндайка і Д. Рубінфельда; Пер. з анл. А.Олейника, Р. Сільського. – К: Основи, 1996. –233с.

12. Економічна теорія: В 2-х кн.: Навч. посібник / За ред. З. Г. Ватаманюка. – К: Заповіт, 1997. Кн. 2: Мікроекономіка. – 280 с.

13. Карагодова О. О., Черваньов Д. М. Мікроекономіка: Навч. посібник. –К.: Четверта хвиля, 1997. – 204 с.

14. Кириленко В. І. Мікроекономіка: Навч. посібник для студентів екон. спец, вузів. – К: Таксон, 1998. – 334 с.

15. Пода А. К, Вашків О. П., Куц Л. Л. Мікроекономіка. Збірник задач для студентів економічних спеціальностей: Навч. посібник. – К: ІКДО, 1995. – 123 с.

16. Нуреев Р. М. Основы зкономической теории: Микроекономика: Учеб. для вузов. – М: Высш. шк., 1996. – 447 с.

17. Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. – К: Лібра, 1998. – 256с.

18. Ястремський О. І. Основи теорії економічного ризику: Навч. посібник для студентів екон. спец. вищ. навч. закладів. – К.: АРТЕК, 1997. – 248с.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.008 с.)