Стаття 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВТИПОВА ФОРМА

(Кредитний договір/ юридична особа/кредит)

КРЕДИТHИЙ ДОГОВІР № _______

 

м.___________ “___ “ _________ 200___ року

 

Акціонерний банк „БРОКБІЗНЕСБАНК”(далі в тексті "Банк"), в особі __________________________________________________________ (ПІБ представника), який діє на підставі ____________________________________________________________ (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника), з однієї сторони,

і

__________________________________________________ (найменування юридичної особи) (далі в тексті "Позичальник"), в особі __________________________________________________________ (ПІБ представника), який діє на підставі _____________________________________________ (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника), з іншої сторони, разом по тексту договору іменовані – “Сторони”, уклали цей Кредитний договір (далі в тексті – Договір) про наступне:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти, надалі за текстом - "Кредит", на умовах, визначених цим Договором.

1.1.1. Кредит надається в сумі ________________ (___________) (вказати валюту Кредиту).

1.1.2. Термін користування Кредитом до «___»________ 200__ року включно.

1.1.3. Процентна ставка за користування Кредитом: ___(_______) процентів річних.

1.2. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: __________________ (зазначити цільове призначення Кредиту).

 

Стаття 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2. цього Договору, здійснюється у безготівковій формі на підставі заяви Позичальника та платіжного доручення.

*2.1.1. Видача Кредиту здійснюється виключно після підписання договорів, які забезпечують виконання зобов’язань за цим Договором.

2.1.2. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки, а також інших витрат виступає _____________________________________ (зазначити вид забезпечення).

*Пункти 2.1.1.- 2.1.2. не включаються у випадку видачі кредиту без укладення договорів, які забезпечують виконання зобов’язань за Кредитним договором.

2.2. За ________________ (зазначити призначення комісії) Позичальник сплачує Банку комісію у розмірі ____ (_______) гривень, без ПДВ, на рахунок, вказаний Банком.

2.3. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, визначені в заяві Позичальника.

2.4. Повернення Кредиту здійснюється шляхом здійснення платежу на позичковий рахунок, відкритий Банком Позичальнику, в строк не пізніше ___ числа поточного місяця (* в строки, передбачені графіком, який є невід’ємною частиною цього Договору/ або в сумі ______ (_______) не пізніше ___ числа поточного місяця).

2.5. Проценти нараховуються в межах терміну користування Кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього Договору, на суму фактичного залишку заборгованості за Кредитом. Кількість днів в році та місяці приймається за календарну. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту і не враховується день повернення Кредиту.

2.6. Проценти нараховуються в межах терміну користування Кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього Договору, на суму фактичного залишку заборгованості за Кредитом, із розрахунку календарної кількості днів в році та календарної кількості днів в місяці. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту і не враховується день повернення Кредиту.

2.7. Проценти сплачуються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за фактичний час користування кредитом на умовах і в межах дії цього Договору не пізніше останнього робочого дня місяця та при повному погашенні кредиту.

2.8. Моментом (днем) повернення Кредиту вважається день зарахування на відповідні рахунки Банку суми Кредиту, процентів, комісій, неустойки, визначених цим Договором.

Якщо цей день не є банківським днем, то платіж повинен бути здійснений не пізніше наступного банківського дня. При цьому проценти за Кредитом нараховуються та сплачуються також і за період від дня, що не є банківським, до наступного банківського дня.

2.9. Погашення заборгованості Позичальника за цим Договоромздійснюється в наступній черговості:

§ в першу чергу погашається прострочена заборгованість за нарахованими процентами за користування Кредитом (якщо прострочення буде мати місце);

§ в другу чергу погашається строкова заборгованість за нарахованими процентами за користування Кредитом;

§ в третю чергу погашається прострочена заборгованість по поверненню Кредиту (якщо прострочення буде мати місце);

§ в четверту чергу погашається строкова заборгованість по поверненню Кредиту;

§ в п’яту чергу погашається заборгованість по сплаті комісій;

§ в шосту чергу погашається заборгованість за неустойкою, у випадку її нарахування Банком;

§ в сьому чергу погашаються інші витрати Банку.

Банк може змінити порядок погашення заборгованості на власний розсуд.

Стаття 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА

4.1. Позичальник має право:

4.1.1. В порядку, передбаченому цим Договором, одержувати від Банку інформацію про стан заборгованості за Кредитом та процентами за його користування.

4.1.2. ПОЗИЧАЛЬНИК за своєю ініціативою має право достроково погасити БАНКУ наданий йому кредит.

4.2. Позичальник зобов'язується:

4.2.1. Здійснювати своєчасне повернення Кредиту, сплачувати нараховані проценти, використати Кредит за цільовим призначенням та виконувати всі свої зобов’язання у повному обсязі у строки, передбачені цим Договором.

4.2.2. Надати Банку до підписання Договору документи, передбачені чинним у Банку “Переліком документів, які мають надаватися клієнтами для розгляду питання щодо надання кредиту”.

4.2.3. Використовувати Кредит виключно для цілей, вказаних в п. 1.2. цього Договору.

4.2.4. Відкрити в Банку поточні рахунки та перевести на них обіг грошових коштів з інших банків в повному обсязі.

4.2.5. У випадку загрози зриву строків повернення Кредиту та процентів за його використання, інформувати Банк в письмовій формі не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати погашення Кредиту та процентів.

4.2.6. Надавати Банку всі необхідні документи для здійснення перевірки цільового використання Кредиту, аналізу фінансового стану Позичальника, зокрема, щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати Банку фінансову інформацію, пов’язану з діяльністю Позичальника у звітному кварталі (в тому числі баланс (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2), щорічно до 20 лютого наступного за звітним роком надавати Банку фінансову інформацію, пов’язану з діяльністю Позичальника у звітному році (в тому числі баланс (форму №1), звіт про фінансові результати (форму №2), а також в строк до 7 числа поточного місяця надавати Банку довідки з інших банків, в яких у Позичальника відкриті поточні рахунки та/або існує кредитна заборгованість, про фактичні обороти і стан заборгованості (по сумі кредиту, процентам та штрафним санкціям) за попередній місяць, а також інші документи на вимогу Банку.

4.2.7. Письмово повідомити Банк про зміну назви, місцезнаходження, складу посадових осіб, зміни до установчих документів Позичальника, про прийняття рішення щодо злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу чи про ліквідацію юридичної особи-Позичальника, інші обставини, що впливають на виконання зобов’язань за цим Договором, протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин.

4.2.8. Впродовж дії цього Договору не укладати без попередньої письмової згоди Банку договорів по отриманню Позичальником нових позик і кредитів, договорів поруки по зобов’язаннях третіх осіб, договорів застави/іпотечних договорів;

4.2.9. Повідомляти Банк про свою участь у судових розглядах, що загрожують його майновому стану, у якості позивача, відповідача або третьої особи протягом 3 (трьох) робочих днів.

4.2.10. Під час дії цього Договору на вимогу Банка надавати інше або додаткове забезпечення виконання зобов’язань за цим Договором, повернення Кредиту у разі, якщо укладені іпотечні договори, договори застави, поруки не в повному обсязі забезпечують повернення Кредиту або предмет застави/іпотеки за відповідними договорами, що забезпечують повернення виконання зобов’язань за цим Договором, втратив ліквідність. *Пункт включається у випадку, якщо кредит видано під забезпечення.

 

Стаття 9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.2. Усі додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають бути викладені в письмовій формі, підписані належним чином уповноваженими на те представниками Сторін, скріплені печатками.

9.3. Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом переговорів, у разі недосягнення між ними згоди – у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9.4. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних умовах відповідно до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. * У випадку, якщо Позичальник сплачує податок на прибуток на інших підставах, зазначити підставу.

9.5. Взаємовідносини сторін, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

9.6. Всі повідомлення за цим Договором будуть вважатися зробленими належним чином у разі, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром, телеграфом або вручені особисто за зазначеними адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділення зв'язку одержувача про вручення, відсутність адресату за вказаною адресою, тощо.

9.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри втрачають силу.

9.8. Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються: один примірник – у Позичальника, два примірника – у Банка.

ТИПОВА ФОРМА

(Кредитний договір/ юридична особа/кредит)

КРЕДИТHИЙ ДОГОВІР № _______

 

м.___________ “___ “ _________ 200___ року

 

Акціонерний банк „БРОКБІЗНЕСБАНК”(далі в тексті "Банк"), в особі __________________________________________________________ (ПІБ представника), який діє на підставі ____________________________________________________________ (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника), з однієї сторони,

і

__________________________________________________ (найменування юридичної особи) (далі в тексті "Позичальник"), в особі __________________________________________________________ (ПІБ представника), який діє на підставі _____________________________________________ (зазначити документ, з якого випливають повноваження представника), з іншої сторони, разом по тексту договору іменовані – “Сторони”, уклали цей Кредитний договір (далі в тексті – Договір) про наступне:

Стаття 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк надає Позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти, надалі за текстом - "Кредит", на умовах, визначених цим Договором.

1.1.1. Кредит надається в сумі ________________ (___________) (вказати валюту Кредиту).

1.1.2. Термін користування Кредитом до «___»________ 200__ року включно.

1.1.3. Процентна ставка за користування Кредитом: ___(_______) процентів річних.

1.2. Кредит надається Позичальнику на наступні цілі: __________________ (зазначити цільове призначення Кредиту).

 

Стаття 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1. Видача Кредиту на цілі, визначені п. 1.2. цього Договору, здійснюється у безготівковій формі на підставі заяви Позичальника та платіжного доручення.

*2.1.1. Видача Кредиту здійснюється виключно після підписання договорів, які забезпечують виконання зобов’язань за цим Договором.

2.1.2. В якості забезпечення виконання Позичальником своїх зобов'язань щодо повернення Кредиту, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки, а також інших витрат виступає _____________________________________ (зазначити вид забезпечення).

*Пункти 2.1.1.- 2.1.2. не включаються у випадку видачі кредиту без укладення договорів, які забезпечують виконання зобов’язань за Кредитним договором.

2.2. За ________________ (зазначити призначення комісії) Позичальник сплачує Банку комісію у розмірі ____ (_______) гривень, без ПДВ, на рахунок, вказаний Банком.

2.3. Моментом (днем) надання Кредиту вважається день перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, визначені в заяві Позичальника.

2.4. Повернення Кредиту здійснюється шляхом здійснення платежу на позичковий рахунок, відкритий Банком Позичальнику, в строк не пізніше ___ числа поточного місяця (* в строки, передбачені графіком, який є невід’ємною частиною цього Договору/ або в сумі ______ (_______) не пізніше ___ числа поточного місяця).

2.5. Проценти нараховуються в межах терміну користування Кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього Договору, на суму фактичного залишку заборгованості за Кредитом. Кількість днів в році та місяці приймається за календарну. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту і не враховується день повернення Кредиту.

2.6. Проценти нараховуються в межах терміну користування Кредитом, що визначений п. 1.1.2. цього Договору, на суму фактичного залишку заборгованості за Кредитом, із розрахунку календарної кількості днів в році та календарної кількості днів в місяці. При розрахунку процентів враховується день надання Кредиту і не враховується день повернення Кредиту.

2.7. Проценти сплачуються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ за фактичний час користування кредитом на умовах і в межах дії цього Договору не пізніше останнього робочого дня місяця та при повному погашенні кредиту.

2.8. Моментом (днем) повернення Кредиту вважається день зарахування на відповідні рахунки Банку суми Кредиту, процентів, комісій, неустойки, визначених цим Договором.

Якщо цей день не є банківським днем, то платіж повинен бути здійснений не пізніше наступного банківського дня. При цьому проценти за Кредитом нараховуються та сплачуються також і за період від дня, що не є банківським, до наступного банківського дня.

2.9. Погашення заборгованості Позичальника за цим Договоромздійснюється в наступній черговості:

§ в першу чергу погашається прострочена заборгованість за нарахованими процентами за користування Кредитом (якщо прострочення буде мати місце);

§ в другу чергу погашається строкова заборгованість за нарахованими процентами за користування Кредитом;

§ в третю чергу погашається прострочена заборгованість по поверненню Кредиту (якщо прострочення буде мати місце);

§ в четверту чергу погашається строкова заборгованість по поверненню Кредиту;

§ в п’яту чергу погашається заборгованість по сплаті комісій;

§ в шосту чергу погашається заборгованість за неустойкою, у випадку її нарахування Банком;

§ в сьому чергу погашаються інші витрати Банку.

Банк може змінити порядок погашення заборгованості на власний розсуд.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.013 с.)