Тема № 12. Процес навчання, його структураМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 12. Процес навчання, його структураI рівень

1. Науково обґрунтований вибір кращого для певних умов варіанту завдань, форм і методів навчання і виховання, зважаючи на певні критерії – Оптимізація.. . . . . . . . .

2. Підвищення результативності педагогічного процесу за кожну одиницю часу – Інтенсифікація.. . .

3. Побудова моделей правильних мислительних процесів для засвоєння учнями знань і розумових дій:

1.Інтенсифікація. 2.Оптимізація.

3.Алгоритмізація. 4.Інтеграція.

4. Система пізнавальних дій учнів, спрямованих на вирішення навчально-виховних завдань – Учіння.. . . . . . . . .

5. До внутрішнього процесу засвоєння знань входять такі ланки:

1.Сприймання. 2.Осмислення і розуміння.

3.. Узагальнення. 4.Закріплення.

5.Застосування на практиці.

6.Що є рушійною силою процесу навчання?

1.Суперечності між суспільством і людиною.

2.Взаємодія вчителя та учня під час уроку.

3.Суперечності між бажаннями і знаннями учня.

4.Взаємозв’язок знання і незнання.

5.Суперечності між знаннями, яких вимагає навчальна програма, і знаннями учня.

7.Що слід розуміти під змістом освіти?

1.Це сума знань, які необхідно засвоїти учневі.

2.Це перелік предметів, які вивчаються в школі.

3.Це система науково обґрунтованих знань, навичок, умінь, оволодіння якими забезпечує розвиток духовних, розумових, фізичних сил учня, формування світогляду, моралі, поведінки, підготовку до конкретної участі в житті.

4.Це перелік умінь і навичок, якими повинен оволодіти учень.

5.Це знання, які забезпечують розвиток логічного мислення дитини.

8.Види навчання, які використовуються в сучасній школі:

1.Пояснювально-ілюстративне. 2.Проблемне.. . . .

3.Програмоване. 4.Комп’ютерне.

9.Які основні функції процесу навчання? Виберіть правильну відповідь.

1.Пізнавальна, коригуюча, управлінська.

2.Освітня, виховна, розвивальна.

3.Діагностична, стимулююча, управлінська.

4.Мотиваційна, систематизуюча, стимулююча.

5.Розвивальна, класифікаційна, коригуюча.

10.Компонент процесу навчання, який визначається навчальною програмою:

1.Результативний. 2.Оцінювальний.

3.Регулюючий. 4.Змістовий.

5.Цільовий. 6.Контрольний.

7.Мотиваційний.

11.Компонент навчання, який забезпечує визначення ступеня досягнення результатів навчання відповідно до його завдань:

1.Цільовий. 2.Змістовий.

3.Регулюючий. 4.Контрольний.

5.Оцінювальний. 6.Мотиваційний.

7.Результативний.

12.Компонент процесу навчання, який передбачає внесення змін у завдання, зміст, методи, форми і засоби навчання:

1.Результативний. 2.Мотиваційний.

3.Змістовий. 4.Цільовий.

5.Контрольний. 6.Регулюючий.

7.Оцінювальний.

13.Компонент навчання, який забезпечує функціонування зворотного зв’язку в навчальному процесі:

1.Мотиваційний. 2.Цільовий.

3.Змістовий. 4.Оцінювальний.

5.Регулюючий. 6.Контрольний.

7.Результативний.

14.Компонент процесу навчання, який стимулює пізнавальну діяльність учнів:

1.Результативний. 2.Регулюючий.

3.Оцінювальний. 4.Мотиваційний.

5.Цільовий. 6.Змістовий.

7.Контрольний.

15.Внутрішній процес, який включає сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, застосування знань на практиці – Засвоєння..

16.Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, який характеризується усвідомленням причиново-наслідкових залежностей:

1.Сприймання. 2.Розуміння.

3.Осмислення. 4.Узагальнення.

5.Закріплення. 6.Застосування.

17.Елемент внутрішнього процесу засвоєння знань, суть якого полягає у виділенні важливого, суттєвого у навчальній інформації:

1.Розуміння. 2.Сприймання.

3.Узагальнення. 4.Осмислення.

5.Закріплення. 6.Застосування.

18.Елемент процесу засвоєння знань, який передбачає перехід від абстрактного до конкретного:

1.Закріплення. 2.Осмислення.

3.Узагальнення. 4.Застосування.

5.Розуміння. 6.Сприймання.

19.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає виділення певних ознак об’єкта та їх відокремлення від інших:

1.Абстрагування. 2.Аналіз.

3.Синтез. 4.Індукція.

5.Дедукція. 6.Порівняння.

20.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає відображення у свідомості окремих властивостей предметів і явищ, які діють на органи чуття:

1.Закріплення. 2.Застосування.

3.Осмислення. 4.Розуміння.

5.Сприймання. 6.Узагальнення.

21.Внутрішній пізнавальний процес, який передбачає повторне осмислення навчальної інформації:

1.Сприймання. 2.Розуміння. 5.Застосування.

3.Узагальнення. 4.Закріплення.

22.Сукупність закономірних і послідовних дій, спрямованих на досягнення результату навчання –процес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23.Основна мета діяльності вчителя передбачає:

1.Передачу учням певної суми знань та вмінь.

2.Складання календарно-тематичних і поурочних планів.

3.Керування активною і свідомою діяльністю учнів із засвоєння навчального матеріалу.

4.Здійснення поточного контролю за процесом засвоєння навчального матеріалу.

24.Цикл управлінської діяльності вчителя включає в себе:

1.Планування навчальної роботи.

2.Організацію навчальної роботи вчителя та учнів.

3.Стимулювання пізнавальної активності учнів..

4.Контроль і регулювання.

5.Аналіз результатів.

25.Організація навчальної роботи вчителя передбачає два етапи: підготовчий і . Виконавчий.. . . . . . .

26.Під час здійснення аналізу досягнутих результатів вчителю важливо не тільки визначити ступінь знання фактів і визначень, але й встановити рівень їх . Усвідомлення.. . ., а також уміння застосовувати знання для вирішення практичних завдань.

27. Самостійна навчальна діяльність учня передбачає такі дії:

1.Планування чи конкретизація завдань своєї навчальної діяльності.

2.Планування методів, засобів і форм діяльності учіння.

3.Самоорганізація навчальної діяльності.

4.Самоконтроль.

5.Саморегулювання учіння.

6.Самоаналіз результатів навчальної діяльності. .

28.Спосіб побудови навчального процесу, що здійснюється через постановку і розв’язання учнями пізнавальних суперечностей під керівництвом учителя, дістав у сучасній педагогіці назву Проблемного.. . . . . . . . . . навчання

29.Повторне осмислення, неодноразове відтворення вивченого –Закріплення..

30.Побудова моделей правильних мислительних процесів для засвоєння учнями знань і розумових дій – Алгоритмізація.. . .

31.Стандартизовані завдання, результат виконання яких дозволяє визначити рівень знань, умінь, навичок учня –тести. . . . . . . . .

32.Виберіть правильну відповідь. Навчання можна “зробити” більш захопливим, якщо:

1.Підтримувати високу трудність навчання.

2.Звертатися до совісті, відповідальності, обов’язку учнів.

3.Підтримувати постійно високу інтенсивність навчання.

4.Правильної відповіді немає.

33.Основні способи (прийоми) створення проблемних ситуацій:

1.Повідомлення учням інформації, яка містить у собі суперечність.

2.Сприймання і осмислення різних тлумачень одного і того ж явища.

3.Використання сукупності способів і прийомів, у ході яких виникає проблемна ситуація.

4.Невідповідність між системою знань, навичок і вмінь учнів і новим фактом, явищем.

34.Процес засвоєння знань за допомогою проблемного навчання проходить такі етапи:

1.Створення проблемної ситуації.

2.Аналіз проблемної ситуації..

3.Висунення гіпотез.

4.Перевірка найважливіших припущень.

5. Систематизація й узагальнення здобутих знань.

35.Недоліки проблемного виду навчання:

1.Вимагає багато часу для вивчення навчального матеріалу.

2.Недостатня ефективність для формування практичних умінь і навичок..

3.Слабка ефективність при засвоєнні нового матеріалу, коли самостійний пошук недоступний для учнів.

36.Позитивним у програмованому навчанні є:

1.Виділення головного, істотного в навчальному матеріалі.

2.Забезпечення оперативного контролю за процесом засвоєння знань.

3.Логічна послідовність у засвоєнні знань.

4.Можливість працювати в оптимальному темпі і здійснювати самоконтроль.

5.Можливість індивідуалізувати навчання.

37.Від чого залежить кінцевий результат процесу навчання? Виберіть правильну відповідь.

1. Від педагогічної майстерності учителя.

2 Від методів навчання, які використовує учитель.

3. Від функціонування педагогічного процесу як системи.

4. Від психолого-педагогічних, фахових знань та умінь учителя.

5. Від наявності в школі сучасної матеріально-технічної бази.

38. Вкажіть найбільш точне визначення. Програмоване навчання – це:

1.Навчання, яке здійснюється у відповідності з навчальною програмою.

2.Навчання за допомогою навчальних машин.

3.Самостійна робота учня, що здійснюється і контролюється за допомогою програмованих навчальних посібників чи навчальних машин.

4.Навчання за допомогою алгоритмів.

5.Навчання за оптимальними програмами.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.013 с.)