ВСТУП. “ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ” ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВСТУП. “ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ” ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА1. Предмет і завдання мовознавства.

2. Синхронія, діахронія, синтагматика і парадигматика як аспекти мовознавства.

3. Поняття про семантику, синтактику і прагматику як розділи лінгвістики.

4. Типологія, контрастивістика і універсологія як напрями загальної лінгвістики.

5. Проблематика курсу.

6. Місце мовознавства серед інших наук. Інтердисциплінарність лінгвістики.

7. Значення теорії мовознавства для майбутніх журналістів, рекламістів, видавців. Комунікативна лінгвістика як складник теорії масової комунікації.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – С. 7 – 16.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид. – К.; Одеса: Либідь, 1991. – С. 5 – 15.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – С. 5 – 18.

4. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 5 – 23.

5. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1996. – С. 50 – 59.

6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1963. – С. 4 – 7, 189 – 205.

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 4 – 6.

8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 6 – 11, 16 – 20.

 

Практичне заняття № 2

ПРИРОДА МОВИ

1. Мова як багатоплановий феномен. Біологічний, психологічний, соціальний складники мовної природи.

2. Напрями розвитку лінгвістики залежно від визначення мовної природи: натуралізм (А.Шлейхер), психологізм (О.Потебня), соціологічний напрям (Ф. де Сосюр).

3. Мовний та інформаційний простір на планетарному рівні. Мова і ноосфера.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид. – К.; Одеса: Либідь, 1991.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.

4. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974.

5. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1996.

6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1963.

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987.

8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987.

9. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К.: Знання, 2004.

Практичне заняття № 3

ФУНКЦІЇ МОВИ

1. Визначення поняття функцій мови.

2. Комунікативна функція як найголовніша функція.

3. Ментальна (мислетворча) функція.

4. Когнітивна і гносеологічна функції.

5. Естетична функція.

6. Сакральна функція.

7. Сугестивна функція.

8. Інші функції мови (акумулятивна, емотивна, експресивна, прагматична).

9. Функції мови у різних ЗМІ. Диференціація функцій мови і мовних одиниць.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид. – К.; Одеса: Либідь, 1991.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999.

4. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974.

5. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1996.

6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1963.

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987.

 


Практичне заняття № 4-5

МОВА І МИСЛЕННЯ

1. Менталінгвістика як наука. Підходи щодо взаємозв’язку мови і мислення в історії лінгвістики.

2. Діалектика співвідношення свідомості, мислення і мови.

3. Мислення тварин і людини.

4. Основні типи мислення.

5. Роль вербального мислення. Креативна функція мови у ментальній діяльності людини. Мова як проміжний світ між „реальністю” та „свідомістю”.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – С. 26 – 29.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид. – К.; Одеса: Либідь, 1991. – С. 28 – 34.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – С. 36 – 46.

4. Семчинський С.В. Загальне мовознавство. – К., 1990. – С. 219 – 255.

5. Общее языкознание / Под общ. ред. А.Е.Супруна. – Минск, 1983. – С. 87 – 122.

 

Практичне заняття № 6-7

МОВА ЯК ЗНАКОВА СИСТЕМА

1. Семіотика як наука.

2. Визначення знака. Види знаків.

3. Структура знака: позначуване і позначувальне. Проблема мотивації знака. Мотивація мовних знаків.

4. Проблема природи найменувань в історії лінгвістики.

5. Специфіка мови як семіотичної системи.

6. Семіотична структура словесного знака. Поняття про денотат і сигніфікат.

7. Асиметрія словесного знака (закон С.О.Карцевського).

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – С. 29 – 31.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид. – К.; Одеса: Либідь, 1991. – С. 41 – 44.

3. Кочерган М.П. Загальне мовознавство: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – С. 20 – 32.

4. Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 1996. – С. 50 – 59.

Додаткова

1. Сосюр, Фердінан де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А.Корнійчук, К.Тищенко. – К.: Основи, 1998. – С. 86 – 102.

2. Кочерган М.П. Мова як знакова система // Українська мова і література в школі. – 1973. - № 4.

3. Солнцев В.М. Языковой знак и его свойства // Вопросы языкознания. – 1977. - № 2.

4. Тищенко К.М. Лінгвістичний знак як єдність знаків мови і мовлення // Мовознавство. – 1980. - № 1.

5. Попович М.В. Мова як знакова система. – К., 1965.

6. Волков А.Г. Язык как система знаков. – М., 1966.

7. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 4 – 6.

8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987. – С. 6 – 11, 16 – 20.

9. Дорошенко С.І., Дудик П.С. Вступ до мовознавства. – К., 1974. – С. 5 – 23.

10. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка (семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства). – М.: Наука, 1985. – 332 с.

11. Степанов Ю.С. Семиотика. – М.: Наука, 1971. – 167 с.

12. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. – М.: Знание, 1980. – 192 с.

Практичне заняття № 8-9

СЕМІОТИКА І МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

1. Роль знакових систем в суспільстві.

2. Мова і інші засоби комунікації. Інформаційні та національно-культурні семіотичні системи.

3. Лінгвокультурологія як наука.

4. Проблеми міжкультурної комунікації.

5. Національні стереотипи.

6. Символи як особливі різновиди знаків. Мовні символи та їх роль у національній ментальності та культурі.

7. Журналістська практика у сфері національно-культурної та міжкультурної комунікації.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2001.

4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2005.

5. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

6. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий словник лінгвістичних термінів / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

Додаткова

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974.

2. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций. – М., 2000.

3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М., 1996.

4. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2002.

5. Дридзе Т.М. Этнолингвистикка. – М., 1988.

6. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1999.

7. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию – М., 1999.

8. Лингвистический энциклопедический словарь. /Под ред. В.Н.Ярцевой. Изд. второе. – М., 2002

9. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2004.

10. Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М., 1998.

11. Мечковская Н.М. Семиотика?

12. Почепцов Г.Г. Коммуникативные аспекты семантики. – К., 1987.

13. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1999.

14. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2002.

15. Степанов Ю. Семіотика. – М., 1987.

16. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2001.

17. Сосюр, Фердінан де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А.Корнійчук, К.Тищенко. – К.: Основи, 1998. – С. 86 – 102.

 

Практичне заняття № 10

МОВНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ КАРТИНИ СВІТУ

1. Визначення понять: лінгвістичне значення, концепт, символ.

2. Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра-Уорфа. Мовні та концептуальні картини світу.

3. Фактори подібностей та відмінностей мовних картин світу.

4. Принцип єдності відмінностей мовних картин світу. Вчення про Логос як базову категорію Універсуму.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985.

2. Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства. – К., 2006.

3. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства. – К., 2001.

4. Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К., 2005.

5. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.

6. Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий словник лінгвістичних термінів / За ред.. С.Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с.

Додаткова

1. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика человеческих коммуникаций. – М., 2000.

2. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. – М., 2002.

3. Дридзе Т.М. Этнолингвистикка. – М., 1988.

4. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 1999.

5. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию – М., 1999.

6. Лингвистический энциклопедический словарь. /Под ред. В.Н.Ярцевой. Изд. второе. – М., 2002

7. Манакин В.Н. Сопоставительная лексикология. – К., 2004.

8. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М., 2004.

9. Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М., 1998.

10. Почепцов Г.Г. Коммуникативные аспекты семантики. – К., 1987.

11. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1999.

12. Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К., 2002.

13. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. – Воронеж, 2001.

14. Сосюр, Фердінан де. Курс загальної лінгвістики / Пер. з фр. А.Корнійчук, К.Тищенко. – К.: Основи, 1998. – С. 86 – 102.

 

Практичне заняття № 11

ПОХОДЖЕННЯ МОВИПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)