Инфопедия — категория Риторика: 1 Страница

Материала по категории - Риторика на сайте Инфопедия всего: 2024 страниц.

Риторика - 1 Страница

І. Аудіювання (слухання – розуміння) IV. Оцінювання мовних знань і вмінь О проведении Турнира покоммуникативным боям ПРОТИВ: Чистота улиц – дело дворников, а не нас. ДВА ПОТРЯСАЮЩИХ РАССКАЗА О БЫСТРОМ ЧТЕНИИ Продвинутые движения для визуального указывания Специальности: 5В050800 – Учет и аудит, 5В050700 - Менеджмент Тема 3. Личная беседа. Общение по телефону Тема 6. Учредительные документы Тема 9. Документирование трудовых отношений. Личные документы КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (обобщенные) Определение итоговой оценки по ВСК Дописьменная устная речь 1.2. Литературная устная речь Понятие словесности и ее разновидности Понятие культуры речи. Ее правильность и мастерство Историческая изменчивость норм употребления языка Различия бытового и делового диалога Переговоры: сущность и процедура Эмблема организации или товарный знак (знак обслуживания) Поиск организационно-правовой формы Общая характеристика учредительных документов и порядок их регистрации Организационные и распорядительные документы Кодекс корпоративного поведения компании Возникновение трудовых отношений Отбор кандидатов на вакантные должности Назначение и разновидности деловых писем Реквизиты международного письма Специальности: Учет и аудит, Менеджмент Лекция 1. Язык. Коммутативная деятельность человека. Метафора, ее структура и риторические функции. ОРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО И РИТОРИКА Змістовий модуль 1.Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування.Професійна комунікація. Специфіка мови професійного спілкування Вправа 13. За тлумачним словником з'ясуйте значеннєві відтінки слів одного синонімічного ряду. Складіть словосполучення з кожним із них. Вправа12. Перепишіть текст, замість крапок додайте етикетні формули. Вправа 4. Прочитайте текст, назвіть основні його ознаки, обґрунтуйте свої думки. Вправа 7. Доберіть два види тексту - монологічний і діалогічний, схарактеризуйте їх. Ням; 2) за місцем виникнення; 3) за спрямуванням; 4) за найменуванням. Вправа 15 Складіть речення із поданими словосполученнями. В яких документах їх можна використати? Вправа 11. Знайдіть помилки в оформленні характеристики. Зредагуйте текст. З'ясуйте відмінності у значеннях слів програмний - програмовий, відношення - ставлення, відносини - взаємини - стосунки. Вправа 7. Проаналізуйте фрагменти пояснювальних записок. Виправте помилки. Вправа21. Визначте документ за структурою тексту. Вправа 1. Прочитайте текст, з'ясуйте головну його думку. Поясніть, у чому полягають особливості ділового спілкування. Вправа 9. Прочитайте текст. Що нового Ви дізналися про невербальне спілкування. Вправа 7. Подані речення ускладніть відокремленими членами з метою розширення інформації. Тема: «Форми колективного обговорення професійних проблем» Вправа 9. Перекладіть українською мовою мовленнєві штампи, які використовують під час ділових бесід, нарад. Вправа 3.Зі словника термінів вашого фаху випишіть 10 слів з дублетним наголосом і 5 слів, наголос у яких є смислорозрізнювальним, поясніть значення цих слів. Вправа 5. Прочитайте текст. Розділіть його на смислові частини. Виділіть в кожній ключові слова і випишіть їх. Перекажіть стисло текст, послуговуючись ключовими словами. Вправа 6. Прочитайте текст. Складіть опорний конспект, використовуючи цитати, виписки. Вправа 12. Напишіть анотацію до наукової статті, складіть її тези, використовуючи цитати та виписки. Виправте помилки в оформлюванні літератури. Мова - категорія націє творча Вправа 14. З поданими словами утворіть словесні моделі, що в сучасному науковому мовленні набули стандартної форми. Вправа 15. Зредагуйте наведені речення, вилучивши з них зайві слова. Вправа 24. Запишіть переклад тексту українською мовою. Доповніть його власними міркуваннями про переваги і недоліки машинного перекладу. Переведення балів у традиційні оцінки та оцінки ЕСТS Виконання завдань творчого характеру. Тема: Пунктограми при діалозі та цитатах Розділові знаки при цитуванні Визначаємо варіант за останньою цифрою номера залікової книжки (непарна – І, парна - ІІ) Модуль 10. Функціональна стилістика і культура мовлення Тема: Виступ з ораторською промовою Тема: Сприймання чужого мовлення. Виступ дискусійного характеру Способи примусити людину змінити свою позицію, Етапи підготовки до публічного виступу Правила ділового спілкування між начальником і підлеглим Правила спілкування з колегами Акцентологічні й орфоепічні норми СУЛМ Дієприкметник, творення та правопис ЛЕКЦІЯ 5. РИТОРИКА І МИСТЕЦТВО ПРЕЗЕНТАЦІЇ МИСТЕЦТВО АРГУМЕНТАЦІЇ. МОВНІ ЗАСОБИ ПЕРЕКОНУВАННЯ ВИДИ ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ Вводные упражнения — вводные положения Зв’язки з громадськістю в системі сучасних наук Передісторія паблік рилейшнз Статус зв’язків з громадськістю Як же визначається поняття паблік рилейшнз, або зв’язки з громадськістю в сучасній науці? Назовите 3 пункта Манифеста, которые представляются вам наиболее полезными. Кое-что из советов классиков-риторов Советы к овладению речевым мастерством. Материалы к выразительному чтению Занятие 3. Изобретение идей. Тренинг топосов Человеческие свойства, качества, характеристики Клянусь я первым днем творенья Дорогомилый, деканославный и славнодеканный, Занятие 6. Стиль речи. Фигуры речи. Из книги “Путь духовного обновления”) Как Вы оцениваете современный уровень культуры речи? Какие причины имеет распространение обсценной (нецензурной) лексики в разговорной речи? Как Вы понимаете формулу «русский язык как национальная идея многонациональной страны»? Что такое, по вашему мнению, национальная идея? Счастье – движение и труд на дороге познания Почему проигрывает наш футбол и когда он возродится? М.В.Ломоносов. Слово похвальное Петру Великому А.С.Пушкин. Монолог Бориса Годунова Группа пословиц «Правила для говорящего» Учебное пособие для высших учебных заведений ГЛАВА 1. Традиции классической риторики Типы материала в составе сообщения и фазы инвенции Диспозиция как раздел риторики Аргумент. Логическая аргументация Демонстрация. Логические ошибки Первая группа логических ошибок Ошибки в структуре силлогизма Прямые тактики речевого воздействия Косвенные тактики речевого воздействия Структура письма по ars dictaminis и письма Иоанна Солсберийского Язык писем Иоанна: цитаты и их употребление Представления Иоанна Солсберийского о дружбе Переписка Иоанна Солсберийского с Петром Целлийским Тема: Основи культури української мови Тема: Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності Тема: Презентація як різновид публічного мовлення Тема: Документація з кадрово-контрактних питань Тема: Українська термінологія в професійному спілкуванні Тема: Проблеми перекладу і редагування наукових текстів КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ І мовнИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТЕМА 2. ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТЕМА 6. ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ. Сферы функционирования риторики в обществе Особенности использования знаний по риторике в разных сферах Речевая коммуникация в жизнедеятельности человека Особенности устной и письменной форм коммуникации Воздействие как базисный фактор речевой коммуникации Социально ориентированный диалог Разновидности диалога, их роль в деятельности журналиста Особенности монолога как одного из видов речевой деятельности На орбите Марса пропал американский спутник Виды публичных выступлений по цели Виды публичных выступлений по форме Подбор материала по выбранному вопросу Первая редакция ключевых слов Основные трудности публичного выступления Второй функцией элокуции является характеристика стиля. Взаимодействие оратора с аудиторией Борьба» слушателей с оратором Поведение оратора в аудитории Поддержание внимания аудитории в ходе выступления Собственно убеждающее выступление Нисходящая и восходящая аргументация. Окончательная редакция ключевых слов Слова иностранного происхождения Повышение напряжения (климакс) Техника возбуждения размышления Обзор помещения для выступления Визуальные вспомогательные средства Риторика Петровского периода (конец XVII в. – I пол. XVIII в.). Тема 1. Спичрайтинг как вид профессиональной деятельности Ломоносовский период (II пол. XVIII в. – нач. XIX в.) Период расцвета русской научной риторики (нач. XIX в. – сер. XIX в.) Определение цели выступления Обеспечение контакта с аудиторией во время всего выступления. Компетентность в обсуждаемых вопросах Тема 6. Определение цели и темы речи, создание модели речевого имиджа Тезис 2. Много букв мешает восприятию Тема 9. Организация выступления Тема 10. Спичрайтинг в политике Тема 11. Спичрайтинг в сфере бизнеса Тема 2. Спичрайтерский текст как разновидность устного PR-текста Тема 3. История возникновения и современное состояние Тема 6. Работа с «готовым» текстом публичной речи Постановка невербального поведения первого лица во время его публичных выступлений. Социально-психологические особенности «геометрических» типов личности и основные психологические характеристики их поведения Краткая психологическая характеристика основных Особенности деятельности спичрайтера История развития профессии спичрайтера Профессия лоббиста: специфика работы политконсультанта Критерии оценки речи оратора Раздел 1 Теоретические основы психологии имиджа учителя Социально-психологическая природа и типология имиджей Технология построения имиджа Психологический инструментарий в имиджелогии и особенности его использования Я-концепция учителя и стили взаимодействия Педагогическое мастерство и имидж учителя Педагогическое мастерство и имидж в опыте педагогов-новаторов Элементы построения имиджа учителя Педагогическая техника в деятельности учителя Использование специальных курсов и различных психотехник в формировании имиджа учителя Методики изучения имиджа учителя и практикумы Основные средства выразительности: риторические тропы и фигуры Несколько моделей представления семантической информации Семантическая несовместимость Метафоры in praesentia и метафоры in absentia Традиционная риторика и общая риторика Выделение элементов металогизма VI. НА ПОДСТУПАХ К ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЯ ЭТОСА Риторическая функция и неспецифический характер метабол Вариативность ядерного этоса I. ФИГУРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТПРАВИТЕЛЕМ И ПОЛУЧАТЕЛЕМ СООБЩЕНИЯ Суппорт (материя) и субстанция Последовательности фактов и причинный детерминизм Представление пространства в дискурсе Актанты и отношение персонажей к актантам Спеціальні методи наукових досліджень. Правовий статус суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності Державні гарантії діяльності вчених, наукових працівників Повноваження суб'єктів державного регулювання та управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності і науково-технічній діяльності КЗ ЛОР «БРОДІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА» Соціально-екологічний проект Твоя віра – це і є твоя мотивація Христос Воскрес – воскресне й Україна Не потрібно боротись за чистоту, треба підмітати
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь