OF ENGLISH NEWSPAPER EDITORIALS
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

OF ENGLISH NEWSPAPER EDITORIALS 

 

Graduation Paper

by Romanenko Y.

student of the Department

of Foreign Philology

5 E/T group

 

Scientific Adviser:

Assistant Professor

Glotova O.V.

 

Reviewer:

Assistant Professor

Perlova V.V.

 

Kharkiv – 2010


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

 

Кафедра ___________________________

 

 

Дипломна робота

 

_________________________________________________________

назва

 

Виконавець:

студент 5 курсу

групи ______

факультета іноземної

філології

_________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Науковий керівник:

__________________________

(науковий ступінь, посада)

__________________________

(прізвище та ініціали)

 

Рецензент:

__________________________

(науковий ступінь, посада)

__________________________

(прізвище та ініціали)

 

Харків – 2010


ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

 

Кафедра ___________________________

 

Курсова робота

 

_________________________________________________________

назва

 

Виконавець:

студент 3 курсу

групи ______

факультета іноземної

філології

_________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

 

Науковий керівник:

__________________________

(науковий ступінь, посада)

__________________________

(прізвище та ініціали)

 

 

Харків – 2010


Додаток Б

Зразки оформленя „Змісту”

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..3

 

РОЗДІЛ І

Граматична категорія стану та її відображення в рівневій структурі мови………………………………………………………………………………..7

1.1 Теоретичні засади дослідження категорії стану……………………...7

1.1.1 Проблема виділення категорії стану у сучасній лінгвістичній літературі…………………………………………………………..……7

1.1.2 Місце категорії стану серед інших категорій дієслова ….......11

1.1.3 Співвідношення понять стан і діатеза та їх система……...….14

1.2 Порівняльна характеристика системи станів в англійській та

японській мовах…………………………………………………………… 18

1.2.1 Активний стан в англійській та японській мовах…………….18

1.2.2 Пасивний стан в англійській та японській мовах……………..23

1.2.3 Стан та перехідність в англійській та японській мовах………28

 

РОЗДІЛ ІІ

Особливості використання дієслів у активному і пасивному стані у поезії М. Басьо та їх відтворення в англійському перекладі………………….....31

2.1 Стилістичні характеристики поезії М. Басьо…………………..……31

2.2 Особливості вживання дієслів у активному стані у віршах

японського поета та їх переклад англійською мовою……………..…....36

2.3 Особливості вживання дієслів у пасивному стані у віршах

М. Басьо та їх переклад на англійську мову…………………….…..43

 

РОЗДІЛ ІІІ

Навчання студентів мовних ВНЗ системі станів у японській мові як другій іноземній……………………………………………………..…………52

3.1 Формування граматичної компетенції студентів мовних ВНЗ……52

3.2 Система вправ для навчання системі станів японського дієслова з

урахуванням першої іноземної (англійської) мови…………………….56

 

ВИСНОВКИ..........................................................................................................62

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….65

 

ДОДАТКИ……………………………………………………………………...72

 

 

CONTENT

 

INTRODUCTION ....................................................................................... 3

PART 1

Linguistic means of time expression ........................................................... 8

1.1 Тhе grammatical саtegory of tense and means of its expression ...... .. 8

1.2 Lexical means of time correlation ..................................................... 17

1.3 Syntactic means of time expression ................................................. 26

PART 2

Syntactic means of time expression in Modern English literature of different

genres ........................................................................................................... 34

2.1 Syntactic means of time expression in novels (on the material of the novel

“An Unofficial Rose” by I. Murdoch) ..................................................... 34

2.2 Syntactic means of time expression in pamphlets ............................ 43

PART 3

Methodological recommendations on teaching syntactic means of time expression in senior forms of secondary school…........................................................................ 52

3.1 Developing grammatical competence of senior school students ...... 52

3.2 Activities for mastering syntactic means of time expression ............ 57

CONCLUSION ............................................................................................ 68

LIST OF LITERATURE ............................................................................ 72

APPENDICES……………………………………………………………………78


Додаток B

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

БIБЛIОГРАФIЧНОГО ОПИСУ В СПИСКУ ДЖЕРЕЛ

1. Монографiï, підручники та посібники:

Один автор

Бердичевский А. Л. Оптимизация системы обучения иностранному языку / Бердичевский А. Л. – М. : Высшая школа, 1989. – 102 с.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Гальперин И. Р. – М. : Наука, 1981. – 140 с.

Шипицо Л. В. Контроль устной речи: монография / Шипицо Л. В. – М. :

Изд-во Московского ун-та, 1985. – 88 с.

Два або три автори

Бородулина М. К. Основы преподавания иностранных языков в языковом вузе / М. К. Бородулина, Н. М. Минина. – М. : Высшая школа, 1968. – 118 с.

Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика : [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 2-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с.

Рапопорт И. А. Тесты в обучении иностранным языкам в средней школе : [пособие для учителей] / Рапопорт И. А., Сельг Р., Соттер И. – Таллин : Валгус, 1987. – 352 с.

Чотири автори:

Методика преподавания немецкого языка в педагогическом вузе / [А. И. Домашнев, К. Г. Вазбуцкая, Н. Н. Зыкова, С. Ф. Шатилов, В. Н. Шевяков, И. П. Шишкина]. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.

 

П’ять та бiльше авторiв:

Практический курс методики преподавания: английский, французский, немецкий языки / [П. Н. Бабинская, Т. П. Леонтьева, И. М. Андреасян и др.] – Минск : Тетра Системс, 2003. – 287 с.

 

Книги колективу авторів за загальною редакцією когось:

 

Сучасна українська літературна мова : підручник [для студентів філол./ спеціальностей вищ. навч. закл.] / [за редакцією М. Я. Плюща]. – 5-е вид., стер. – К. : Вища школа, 2005. – 430 с.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: [підручник]. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – Вид. 2-е, випр. і перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

 

2. Статті в періодичних виданнях:

Долинер Л. И. Компьютерные тесты успеваемости как средство оптимизации учебного процесса / Л. И. Долинер // Вестник МГУ. Серия 20. Педагогическое образование. – 2004. – № 1. – С. 35–72.

Петращук О. П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої загальноосвітньої школи / О. П. Петращук // Іноземні мови. – 1999. – № 1. – С. 14–18.

Яловая Л. Ф. Учебная речевая ситуация как средство организации диалогической речи / Л. Ф. Яловая // Отбор и организация языкового материала для обучения говорению на иностранном языке в средней школе : сборник научных трудов / [науч. ред. канд. пед. наук В. А. Слободчиков]. – М. : Научно-исслед. инст-т школ Мин-ва просвещения РСФСР, 1982. – С. 28–31.

 

Словники

Азимов Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Спб. : Златоуст, 1999. – 472 с.

Новый большой англо-русский словарь. В 3-х томах. Ок. 250 000

лексических единиц/под общ.ред. Ю.Д. Апресяна. – М. : Русск.яз., 2002.

Т.1: A-F. – 832 с.

Т.: 2: G-O. – 828 с.

Т.: 3: P-Z. – 823 с.

 

4. Методичнi рекомендацiï:

Бондар С. А. Тексти i вправи з французької мови для студентiв I-II курсiв заочноï форми навчання: Метод. рекомендацiï. – Луцьк: РВВ «Вежа», 2002. – 46 с.

 

5. Тези доповiдей на конференціях:

Приходько Г. І. Когнітивно-прагматичний аналіз аргументативного тексту / Г. І. Приходько // Тези доповідей міжнародного форуму «Мовна освіта: шлях до євроінтеграції». – К. : Ленвіт, 2005. – С. 141–142.

 

6. Автореферат диссертацiï:

Тихомирова Е.В. Контроль владения диалогической формой устного официального общения (фр. яз., неязыковой вуз) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Методика преподавания» / Е. В. Тихомирова. – М., 1995. – 25 с.

Шмагринская Н.В. Тестирование в системе общего среднего образования : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Н.В. Шмагринская. – Пятигорск, 2008. – 22 с.

7. Електронний ресурс (internet):

IELTS: International English Language Testing System : Режим доступу : http://www.ielts.org/

a curriculum Framework for Romani. – Strasbourg : Council of Europe, Language Policy Division, 2008. – 103 р. – Режим доступу : http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Conference_EN.asp#TopOfPage

 

8. Література іноземною мовою:

Bachman, L. F. Fundamental Considerations in Language Testing / L. F. Bachman. – Oxford : Oxford University Press, 1991. – 407 p.

Brown, G. Teaching Talk: strategies for production and assessment / [Brown G., Anderson A., Shillcock R., Yule G.]. – London : Cambridge University Press, 1984. – 178 p.

Scott, R. Speaking / R. Scott // Communication in the Classroom. Applications and Methods for a Communicative Approach [edited by K. Johnson, K. Morrow]. – Longman, 1992. – P. 70–77.

Cheng, L. Description and Examination of National Matriculation English Test / L. Cheng, L. Qi // Language Assessment Quarterly. – 2006. – # 3(1). –Lawrence Erlbaum Associates, Inc. – P. 53–70.

University of Cambridge ESOL Examinations : Режим доступу : http://www.cambridgeesol.org/

 

Тексти для аналізу

Wharton, E. The Age of Innocence/ E. Wharton. – New York : Collier Books,

Macmillan Publishing Company, 1986. – 366 p.

Joe, R. Obama is Drawn into Debate He Hoped to Avoid. – The New York

Times. - May, 14, 2009. – P. 3.

 


Додаток Г

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.236.140 (0.016 с.)