ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ш. АРГАНІЗАЦЫЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫСТУДЭНТАЎ

(парады для першакурснікаў)

 

 

!!!!! Остается полностью так же, как в пособии 2009 года издания,

Перенести со с. 77-93

 

 

IV. ТЭМЫ РЕФЕРАТАЎ І МЕТАДЫЧНЫЯ ПАРАДЫ ПА ІХ НАПІСАННІ

 1. Асноўныя рысы першабытнаабшчыннага ладу, яго асаблівасці на беларускіх землях.
 2. “Неалітычная рэвалюцыя” і яе ўплыў на развіццё старажытнага грамадства.
 3. Шматукладная гаспадарка на землях Беларусі ў IX–XIII стст.
 4. Развіццё гандлю ў Старажытнай Беларусі (IX–XIII стст.). Гандлёвы шлях “з вараг у грэкі”.
 5. Грашовыя і крэдытныя адносіны ў Старажытнай Беларусі (IX–XIII стст.).
 6. Узнікненне і развіццё гарадоў на беларускіх землях у IX–XIII стст.
 7. Палітычная гісторыя першых дзяржаў на тэрыторыі Беларусі (IX–XII стст.).
 8. Уплыў перыяду ўдзельнай раздробленасці на працэсы палітычнага, эканамічнага і культурнага жыцця на беларускіх землях у XII–XIII стст.
 9. Значэнне прыняцця хрысціянства для духоўнага жыцця і культуры Беларусі ў X–XIII стст.
 10. Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі – выбітныя дзеячы беларускай культуры XII ст.
 11. Асноўныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ і фарміравання яго тэрыторыі.
 12. Знешняя палітыка ВКЛ (другая палова XIII–першая палова XVI стст.).
 13. Славутыя старонкі ваеннай гісторыі Беларусі: бітва на Сініх водах 1362 г., Грунвальдская бітва 1410 г., Клецкая бітва 1506 г., бітва пад Оршай 1514 г., Ульская бітва 1564 г., бітва пад Кірхгольмам 1605 г. (на выбар студэнтаў).
 14. Узаемаадносіны ВКЛ з Польшчай у XIV–XVI стст.
 15. Дынастычная барацьба ў ВКЛ у 1370–1390-я гг.
 16. Палітычная дзейнасць вялікага князя літоўскага Вітаўта (Міндоўга, Гедыміна, Альгерда, Ягайлы і інш. – на выбар студэнтаў).
 17. Фарміраванне прадстаўнічых органаў улады ВКЛ у XIV–першай палове XVI ст. (Паны-Рада, вальны сойм).
 18. Галоўныя этапы юрыдычнага афармлення прыгоннага права на землях Беларусі.
 19. Аграрная рэформа 1557 г., яе змест і ўплыў на гаспадарчае жыццё Беларусі.
 20. Беларускія гарады і мястэчкі (другая палова XIII–першая палова XVI ст.).
 21. Роля магдэбургскага права ў сацыяльным развіцці беларускіх гарадоў.
 22. Унутраны і знешні гандаль беларускіх зямель у складзе ВКЛ (XIII–XVI стст.)
 23. Грашовая рэформа 1659–1666 гг. у Вялікім Княстве Літоўскім.
 24. Грашова-крэдытныя адносіны ў Беларусі (XIV–першая палова XVII ст.).
 25. Рамесная вытворчасць у Беларусі ў XIII–першай палове XVII ст.
 26. Тыпы і формы землеўладання і землекарыстання ў Вялікім Княстве Літоўскім (XIII–XVI стст.).
 27. Катэгорыі феадальна-залежных сялян у Вялікім Княстве Літоўскім (XIV–XVIII стст.).
 28. Умовы развіцця беларускай культуры ў часы ВКЛ (XIII–XVI стст.).
 29. Вялікія геаграфічныя адкрыцці і іх уплыў на эканамічнае развіццё Еўропы.
 30. Каланіяльная экспансія еўрапейскіх краін (XVI–XVII стст.).
 31. Галоўныя ідэі і прадстаўнікі эпохі Рэнесансу ў Еўропе.
 32. Паходжанне і лакалізацыя назваў “Белая Русь”, “Русь” і “Літва”.
 33. Пачынальнікі Рэнесансу ў беларускай культуры – Францыск Скарына, Мікола Гусоўскі, Ян Вісліцкі.
 34. Рэфармацыя ў Еўропе, яе асноўныя накірункі.
 35. Канфесійныя адносіны ў Беларусі ў XIII–XVI стст. Феномен талерантнасці.
 36. Дзейнасць Ордэна езуітаў на беларускіх землях у XVI–XIX стст.
 37. Мікалай Радзівіл Чорны (1515–1565 гг.) – “бацька” Рэфармацыі ў ВКЛ.
 38. Берасцейская царкоўная унія 1596 г.: мэты, змест, вынікі.
 39. Кнігадрукаванне на землях Беларусі ў другой палове XVI–першай палове XVII ст.
 40. Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка (1549–1616 гг.) – палітык, мецэнат, падарожнік.
 41. ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай: правінцыя Польшчы або раўнапраўны суб’ект федэратыўнай дзяржавы?
 42. Грамадска-палітычная дзейнасць канцлера ВКЛ Льва Сапегі (1557–1633 гг.).
 43. Статуты ВКЛ – помнікі палітычнай і юрыдычнай думкі Беларусі і Еўропы XVI ст.
 44. Беларускія землі падчас вайны Рэчы Паспалітай з Расійскай дзяржавай 1654–1667 гг.
 45. Эканамічны заняпад беларускіх зямель у другой палове XVII–першай палове XVIII ст.
 46. Сацыяльна-эканамічнае развіццё зямель Беларусі ў другой палове XVIII ст. Зараджэнне капіталістычных адносін.
 47. Асаблівасці пераходу да капіталістычнай гаспадаркі ў краінах Еўропы ў XVI–XVIII стст. (Нідэрланды, Вялікабрытанія, Францыя, Германія – на выбар студэнтаў).
 48. Побыт і матэрыяльная культура Беларусі ў ХV–XVIII стст.
 49. Гаспадарка магнацкіх маёнткаў (Радзівілаў, Патоцкіх, Сапегаў, Агінскіх і інш. – на выбар студэнтаў).
 50. Антоні Тызенгаўз – славуты арганізатар мануфактурнай вытворчасці ў Беларусі ў другой палове XVIII ст.
 51. Мануфактурная вытворчасць на тэрыторыі Беларусі ў XVIII–XIX стст.
 52. Палітычны крызіс Рэчы Паспалітай у XVIII ст.: прычыны, спробы рэформ, вынікі.
 53. Вызваленчае паўстанне Т. Касцюшкі 1794 г.
 54. Выбітныя прадстаўнікі беларускай культуры і навукі часоў Рэчы Паспалітай (Мялецій Сматрыцкі, Казімір Семяновіч, Сімяон Полацкі, Спірыдон Собаль, Марцін Пачобут-Адляніцкі і інш. – на выбар студэнтаў).
 55. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя вынікі далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі.
 56. Беларускiя землі ў вайне 1812 г.
 57. Грамадска-палітычны рух супраць царызму на беларускіх землях ў пачатку XIX ст. Паўстанне 1830–1831 гг. і яго вынікі.
 58. Фермерскі шлях развіцця капіталізму ў сельскай гаспадарцы ЗША.
 59. Крызіс феадалізму і яго ўплыў на эканамічнае становішча Беларусі ў першай палове XIX ст.
 60. Памешчыцкая і сялянская гаспадаркі Беларусі ў першай палове XIX ст.
 61. Прамысловы пераварот у Беларусі і яго асаблівасці (XIX ст.).
 62. Рэформы ў сельскай гаспадарцы Беларусі (першая палова XIX ст.)
 63. Развіццё гандлю ў Беларусі у першай палове XIX ст.
 64. Дзейнасць М.М. Сперанскага – праграма эканамічнай стабілізацыі Расійскай імперыі.
 65. Асаблівасці адмены прыгоннага права ў Беларусі.
 66. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне 1863–1864 гг. пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага і яго сацыяльна-палітычныя вынікі.
 67. Буржуазныя рэформы 1860–1880-х гг. і асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.
 68. Адметнасці развіцця капіталізму ў прамысловасці і сельскай гаспадарцы Беларусі ў другой палове XIX–пачатку XX ст.
 69. Грашовыя рэформы ў Расійскай імперыі ў XIX ст. Рэформа С.Ю. Віттэ.
 70. Развіццё транспарту ў Беларусі ў другой палове XIX–пачатку XX ст.
 71. Крэдытная сістэма на беларускіх землях у другой палове XIX–пачатку XX ст. Рэформа 1859–1875 гг., яе асаблівасці ў Беларусі
 72. Сацыяльна-эканамічнае развіццё гарадоў Беларусі ў другой палове XIX–пачатку XX ст.
 73. Купецкае прадпрымальництва ў Беларусі ў другой палове XIX–пачатку XX ст.
 74. Дваране-прадпрымальнікі ў Беларусі ў XIX - пачатку XX ст.
 75. Рэвалюцыя Мэйдзі ў Японіі, яе вынікі.
 76. Станаўленне манапалістычнага капіталізму ў краінах Еўропы і ЗША.
 77. Зараджэнне новай беларускай літаратуры (першая палова XIX ст.).
 78. Фарміраванне прафесійнай беларускай культуры ў XIX ст.
 79. Развіццё беларускага нацыянальнага руху ў другой палове XIX–пачатку XX ст.
 80. Фарміраванне беларускай нацыі. “Нашаніўскае адраджэнне”.
 81. Сталыпінская аграрная рэформа ў Беларусі: прычыны, умовы, вынікі.
 82. Эканамічныя перадумовы і вынікі Першай сусветнай вайны (1914 - 1918 гг.)
 83. Палітычныя і сацыяльна-эканамiчныя наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі.
 84. Беларусь у падзеях расійскіх рэвалюцый 1917 г.
 85. Сацыяльна-эканамічная палітыка Часовага ўрада (люты–кастрычнік 1917 г.).
 86. Першы Усебеларускі з’езд у снежні 1917 г.: задачы, ход працы, вынікі.
 87. Фарміраванне сістэмы кіравання эканомікай у перыяд правядзення Кастрычніцкай рэвалюцыі (кастрычнік 1917–сакавік 1918 гг.).
 88. Эканамічная сутнасць палітыкі “ваеннага камунізму” і яе наступствы.
 89. Грошы і крэдыт у гады “ваеннага камунізму”.
 90. Абвяшчэнне БНР: першая спроба стварэння беларускай нацыянальнай дзяржавы.
 91. Савецкі варыянт беларускай дзяржаўнасці: БССР і Літоўска-беларуская ССР.
 92. Рыжскі мір 1921 г. і яго значэнне для гістарычнага лёсу Беларусі.
 93. НЭП – сутнасць і значэнне (гісторыка-эканамічны аспект).
 94. Беларуская вёска ў гады НЭПа (1921–1927 гг.).
 95. Прамысловасць Беларусі ў перыяд НЭПа (1921–1927 гг.).
 96. Фарміраванне і развіццё крэдытнай сістэмы Беларусі ў перыядНЭПа (1921–1927 гг.).
 97. Развіццё гандлю і сацыяльнай сферы ў перыяд НЭПа (1921–1927 гт.).
 98. Грашовая рэформа 1922–1924 гг. (неабходнасць, змест і значэнне).
 99. Згортванне НЭПа і ўстанаўленне камандна-адміністрацыйнай сістэмы кіравання эканомікай у гады першых пяцігодак.
 100. Фарсіраваная індустрыялізацыя ў Беларусі ў 1930-я гг.
 101. Прымусовая калектывізацыя ў Беларусі ў 1930-я гг., яе метады, вынікі і ўрокі.
 102. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў 1930-я гг. Палітычныя рэпрэсіі.
 103. Культурнае жыццё ў БССР ва ўмовах бальшавіцкага таталітарызму.
 104. Сусветны эканамічны крызіс 1929–1933 гг. і яго ўплыў на эканоміку вядучых капіталістычных краін.
 105. Шляхі выйсця з эканамічнага крызісу 1929–1933 гг. у Вялікабрытаніі, Германіі, Францыі, Японіі і ЗША: параўнаўчы аналіз.
 106. Ваенная эканоміка гітлераўскай Германіі (1933–1939 гг.)
 107. Стан прамысловасці Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921–1939 гг.).
 108. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі ў 1921–1939 гг.
 109. Заходнебеларуская вёска ў 1921–1939 гг.
 110. Сацыяльнае становішча беларусаў у складзе Польшчы (1921–1939 гг.).
 111. Развіццё беларускай культуры ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.).
 112. Далучэнне Заходняй Беларусі да БССР: гістарычны і юрыдычны аспекты.
 113. Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ўлетку 1941 г.
 114. Савецкі тыл у гады Вялікай Айчыннай вайны.
 115. Калабарацыйны рух у Беларусі (1941–1944 гг.).
 116. Роля беларускага народа ў перамозе над фашызмам.
 117. Аграрная палітыка нямецкіх акупантаў у Беларусі (1941–1944 гг.).
 118. Прамысловасць Беларусі ў гады нямецка-фашысцкай акупацыі.
 119. Грашова-крэдытная і падатковая палітыка нямецкіх акупантаў у Беларусі ў 1941–1944 гг.
 120. Гаспадарчае жыццё ў партызанскіх зонах Беларусі ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны (1942–1944 гг.).
 121. Сістэма прымусовай працы беларусаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.
 122. Вываз беларускага насельніцтва на працу ў нацысцкую Германію падчас Другой сусветнай вайны.
 123. Халакост у Беларусі.
 124. Армія Краёва і іншыя нацыянальныя ваенныя фарміраванні на тэрыторыі Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны.
 125. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў (восень 1943–лета 1944 гг.).
 126. Пачатак аднаўлення народнай гаспадаркі Беларусі ў 1943–1945 гг.
 127. Аднаўленне і развіццё прамысловасці Беларусі ў гады чацвёртай пяцігодкі (1946–1950 гг.).
 128. Асаблівасці аднаўленняэканомікі заходніх абласцей Беларусі (1946–1950 гг.).
 129. Сельская гаспадарка Беларусі ў пасляваенны перыяд (1946–1950 гг.).
 130. Грашовая рэформа 1947 г., перадумовы, механізм і вынікі.
 131. Стан сацыяльнай сферы і яе развіццё ў пасляваенны перыяд (1946–1950 гг.).
 132. Беларусь у сістэме міжнародных адносінаў пасля Другой сусветнай вайны. Удзел БССР у стварэнні і дзейнасці ААН.
 133. Асноўныя тэндэнцыі палітычнага і сацыяльна-эканамічнага развіцця заходніх краін пасля Другой сусветнай вайны.
 134. Рэформы Л. Эрхарда ў ФРГ.
 135. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР (1945–1953 гг.).
 136. Сацыяльная пераарыентацыя савецкай эканомікі ў 1950-я гг.
 137. Асаблівасціразвіцця народнай гаспадаркі Беларусі ў другой палове 1950-х гг.
 138. Народная гаспадарка Беларусі ў 1960-я гг. (асаблівасці і тэндэнцыі развіцця).
 139. Пераўтварэнні ў сацыяльнай сферы БССР у 1950–1960-я гг.
 140. “Адліга” – перыяд кіравання ў СССР М.С. Хрушчова.
 141. Роля дзяржавы ў кіраванні эканомікай вядучых заходніх краін у 1950–1970-я гг.
 142. Японскае “эканамічнае цуда” 1960-х гг.
 143. Асноўныя этапы еўрапейскай інтэграцыі.
 144. Эканамічная рэформа 1965 г., яе сутнасць і наступствы для эканомікі БССР.
 145. Нарастанне супярэчнасцей у эканамічным жыцці БССР у 1970-я – першай палове 1980-х гг.
 146. Асноўныя дасягненні ў развіцці савецкай навукі, адукацыі і мастацтва ў Беларусі пасляваеннага перыяду.
 147. Беларуская дыяспара.
 148. Супярэчнасці ў грамадска-палітычным жыцці БССР у 1970–1980-я гг. Нарастанне “застойных” з´яў.
 149. Эканамічны крызіс 1973–1975 гг. і яго ўплыў на гаспадарку краін з развітай рыначнай сістэмай.
 150. “Тэтчэрызм”: стратэгія і тактыка ажыццяўлення.
 151. “Рейганоміка”: шляхі і вынікі ажыццяўлення.
 152. Уплыў НТР на сацыяльна-эканамічнае развіццё вядучых капіталістычных краін.
 153. Спробы перабудовы эканамічных адносін у СССР у 1985–1990 гг. і прычыны іх правалу.
 154. “Радыкальная эканамічная рэформа” 1987 г., яе механізм, прычыны зрыву.
 155. Банкаўская рэформа ў СССР у 1987–1990 гг., яе сутнасць, этапы, вынікі.
 156. Рэформы М. Гарбачова і іх уплыў на працэсы дэмакратызацыі ў Беларусі (другая палова 1980-х гг.).
 157. Сацыяльна-эканамічныя і грамадска-палітычныя прычыны крызісу і распаду СССР.
 158. Палітычнае жыццё Беларусі ў 1991–1994 гг.
 159. Праграма пераходу Беларусі да рыначныхадносінаў (галоўныя захады і іх ажыццяўленне).
 160. Сацыяльна-эканамічныя рэформы 1992–1994 гг. Карэкцыя праграмы эканамічнага развіцця з 1995 г.
 161. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненнямі).
 162. Станаўленне прэзідэнцкай палітычнай сістэмы: выбары і рэферэндумы 1994–2006 гг.
 163. Станаўленне прадпрымальніцтва ў Беларусі (1990–2000-я гг.).
 164. Узнікненне і развіццё свабодных эканамічных зон у Беларусі (“Брэст”, “Мінск” і інш.).
 165. Пачатак прыватызацыі і яе ход у Беларусі (1991–2009 гг.).
 166. Гандаль у Рэспубліцы Беларусь (1991–2009 гг.).
 167. Спробы стварэння Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі: дасягненні і праблемы.
 168. Эканамічныя праграмы палітычных партый і рухаў на Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст. (па выбары студэнта).
 169. Развіццё знешнеэканамічных сувязей Рэспублікі Беларусь у канцы XX–пачатку XXI ст.
 170. Духоўнае жыццё і культура Беларусі пасля атрымання незалежнасці (1991–2009 гг.).
 171. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці (1991–2009 гг.).
 172. Гісторыя стварэння і дзейнасці міжнародных эканамічных арганізацый.
 173. Гісторыя стварэння і дзейнасці транснацыянальных манаполій у прамыслова развітых краінах.
 174. Праблема глабалізацыі, яе ўплыў на сусветную эканоміку.
 175. Актуальныя праблемы XXI тысячагоддзя і Рэспубліка Беларусь.
 176. Гісторыя стварэння прафсаюзаў (на прыкладзе Англіі, ЗША).

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата по истории Беларуси

 

Реферат – это самостоятельный вид письменной студенческой работы, целью которого является объективное и краткое изложение, а также анализ содержания нескольких источников по определенной проблеме. Реферат выполняется на одном из двух государственных языков: русском или белорусском.

Реферат включает следующие обязательные составные элементы: титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения (если в них есть необходимость).

Титульный лист является первой страницей реферата. Несмотря на незначительный объем, это часть работы является довольно информативной и содержит следующие сведения (реквизиты):

- наименование министерства, в систему которого входит ВУЗ;

- название учебного заведения; название кафедры;

- название темы реферата;

- фамилия автора, информация о факультете, группе;

- ученая степень, ученое звание и фамилия преподавателя, под руководством которого пишется реферат;

- город и год выполнения работы.

Во введении в реферате должны присутствовать следующие элементы:

- значение избранной проблемы;

- обоснование актуальности и важности темы;

- формулировка цели и задач исследования;

- определение объекта и предмета исследования;

- краткий (на треть или четверть страницы) обзор использованных для написания реферата литературных источников.

Необходимо иметь в виду, что в письменной и устной научной речи авторское «я» не допускается и заменяется на «мы» или «на наш взгляд». Такое выражение позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей, научной школы или научного направления. Допускается также использование формы изложения от третьего лица: «автор полагает», «по мнению автора» и т.п. Следует иметь в виду, что язык научной работы является целенаправленным и прагматичным, и, как правило, исключает эмоциональные словосочетания.

Основная часть реферата должна состоять из двух, максимально трех разделов, которые из-за ограниченности объема работы, в отличие от курсовых или дипломных сочинений, не должны подразделяться на параграфы. Названия разделов не должны дублировать название темы, они являются составной ее частью. Объем каждого структурного элемента основной части текста должен находиться в правильной пропорции с остальными элементами. Каждый раздел работы заканчивается промежуточными выводами.

Смысл заключения состоит в том, что оно резюмирует содержание работы. Заключение позволяет кратко изложить сущность реферата, сделать выводы с тем, чтобы их обобщить.

Обязательной частью реферата является список использованных источников, который следует за заключением. При составлении списка внимания автора требуют следующие принципиальные моменты:

- оформление библиографических ссылок на других авторов, законодательные акты и т.п.;

- составление библиографического списка использованных источников.

Важнейшим условием объективности приведенного в реферате материала является указание на научный источник: откуда взят этот материал, кому принадлежит тот или иной вывод, положение. В тексте это реализуется с помощью слов и словосочетаний: «по сообщению», «по сведениям», «по данным», «по мнению» с обязательной ссылкой на источник. Ссылки в обязательном порядке употребляются при цитировании каких-либо положений (которые даются в кавычках), статистических данных, таблиц и т.п., а также их заимствовании, т.е. переносе студентом в свою работу. Ссылки также делаются при анализе в тексте других опубликованных работ. Рефераты без ссылок на использованные для его написания источники, т.е. без научно-справочного аппарата, к проверке и оценке не принимаются. Не допускается написание реферата только на основе учебной и учебно-методической литературы.

Библиографические ссылки – цифровое указание внутри реферата, адресующее его читателя к другой работе. Ссылки осуществляют путем приведения в квадратных скобках номера источника по библиографическому списку. Наряду с порядковым номером источника в ссылке фиксируется номер страницы: например, [2, с. 53]. При указании ссылки на библиографический источник точка ставится в конце предложения, а затем дается ссылка. Такие ссылки называются внутритекстовыми. Подстрочные, т.е. внизу страницы, или затекстовые ссылки, помещаемые за текстом реферата, в работах подобного типа не применяются. Ссылки производятся только на те источники, к которым непосредственно обращался студент для написания работы. Также обязательными являются ссылки на интернет. Недопустим и категорически запрещен, как пример научной недобросовестности, плагиата, механический перенос авторских ссылок из используемого студентом источника в свой реферат.

При оформлении библиографического списка использованных источников источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте работы, либо в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий. Сведения об источниках печатают с абзацного отступа, после номера точку не ставят. Содержание сведений об источниках должно соответствовать примерам образцов описания самостоятельных изданий и составных частей изданий.

Приложение – это вспомогательная часть работы. Она не является обязательной. Если в приложении нет необходимости, оно может отсутствовать. В приложение включаются таблицы, вспомогательные расчеты, графики, иной иллюстративный материал, не вписывающийся по своему формату в основной текст или носящий дополнительный характер. Приложения делаются на отдельных листах и должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием вверху посередине страницы прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенного обозначения (номера), под которым приводят заголовок, записываемый симметрично тексту с прописной буквы.

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная с титульного листа. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без слова «страница» и знаков препинания. Номер страницы не проставляют на титульном листе и страницах, на которых располагается содержание структурных частей работы (первая страница каждой главы, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»).

Заголовки структурных частей работы реферата, «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» и заголовки разделов основной части следует располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. Заголовок не должен состоять из нескольких предложений. Переносы слов в заголовках не допускаются. Каждую структурную часть работы необходимо начинать с новой страницы.

Объем реферата составляет максимально до 25 страниц рукописного текста или до 17--20 страниц печатного, выполненного через 1,5 межстрочных интервала шрифтом Times New Roman, размером 14pt. Работа выполняется на белой бумаге формата А 4 (210×297), соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм; правое - 10 мм; нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм, на одной стороне листа.

Все элементы реферата должны находиться в правильном пропорциональном соотношении с общим объемом текста. В совокупном объеме работы 1 страница отводится на содержание; 1-2 - страницы на введение; 1 страница - на заключение; 1 страница – на список использованных источников и оставшиеся 13-15 страниц – на основную часть работы, т.е. примерно по 5-7 страниц на каждую главу.

Реферат проверяется и рецензируется преподавателем, под контролем которого выполняется работа. В итоге выставляется дифференцированная оценка по десятибалльной системе, которая учитывается при определении рейтинговой оценки по результатам письменных контрольных работ.

Для лучшего восприятия содержания реферата необходимо проводить рубрикацию текста – деление его на абзацы, чтобы материал более четко выделялся в работе. Рубрикация представляет собой отступ вправо в начале первой строки. Реферат обязательно должен быть отформатирован.

Образец оформления титульного листа реферата

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

«УО» БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

 

Кафедра экономической истории

 

 

РЕФЕРАТ

по дисциплине: История Беларуси

на тему:"Столыпинская аграрная реформа и особенности ее проведения в Беларуси "

 

 

Студент

ФФБД, 1-й курс, РФФ-1 (подпись) В. И. Иванов

(дата)

 

Проверил

кандидат (доктор)

исторических наук, (подпись) Н.П. Петров

доцент (профессор)(дата)

Минск 200Х

Образец оформления содержания

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………..…….……………...2

1 Необходимость преобразований в сельском хозяйстве …………………………………3

2 Сущность реформы и ее основные мероприятия …………….………………………….8

3 Результаты проведения реформы в белорусских губерниях……………………………13

Заключение.…..……………………………..………………………………………………..17

Список использованных источников.…………………………….……...…........................18

Приложение А.…………….………………….….…………………………………………..19

Приложение Б.………………………………………………………………………………..20

 

Образец оформления списка использованных источников

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Гісторыя сялянства Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён: у 3 т. /Гал. рэдкал.: Сташкевіч М. С. (старшыня) [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т гісторыі. – Мінск.: Бел. навука, 2002. – Т.2. Ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. – 550 с.

2 Липинский, Л.П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии / Л.П. Липинский. – Минск : Изд-во БГУ, 1978. – 180 с.

3 Панюціч, В. Сталыпінская аграрная рэформа / Панюціч В. // Энцыклапэдыя гісторыі Беларусі. У 6 т./ рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Минск: Беларус. Энцыкл., 1993–2003. Т. 6. Кн. I, 2001. – С. 399 -- 400.

 

 

 

Примеры описания самостоятельных изданий.

Характеристика источника Пример оформления
Один, два или три автора Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. – 2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с.
Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 413 с.
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с.
Четыре и более авторов Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2004. – 495 с.
Коллективный автор Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с.
Многотомное издание Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.
Отдельный том в многотомном издании Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с.
Законы и законодательные материалы Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с.
Материалы конференций Глобализация, новая экономика и окружающая среда: проблемы общества и бизнеса на пути к устойчивому развитию: материалы 7 Междунар. конф. Рос. о-ва экол. экономики, Санкт-Петербург, 23–25 июня 2005 г. / С.-Петерб. гос. ун-т; под ред. И.П. Бойко [и др.]. – СПб., 2005. – 395 с.
Учебно-методические материалы Философия и методология науки: учеб.-метод. комплекс для магистратуры / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. Зеленкова. – Минск: Изд-во БГУ, 2004. – 108 с.
Электронные ресурсы Театр [Электронный ресурс]: энциклопедия: по материалам изд-ва “Большая российская энциклопедия”: в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – М.: Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM): зв., цв. – Т. 1: Балет. – 1 диск; Т. 2: Опера. – 1 диск; Т. 3: Драма. – 1 диск.
  Регистр СНГ – 2005: промышленность, полиграфия, торговля, ремонт, транспорт, строительство, сельское хозяйство [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые дан. и прогр. (14 Мб). – Минск: Комлев И.Н., 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
Ресурсы удаленного доступа Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – Режим доступа: http://www.pravo.by. – Дата доступа: 25.01.2006. Proceeding of mini–symposium on biological nomenclature in the 21st centry [Electronic resource] / Ed. J.L. Reveal. – College Park M.D., 1996. – Mode of access: http://www.inform.ind.edu/PBIO/brum.html. – Date of access: 14.09.2005.

Примеры описания составных частей изданий

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.113.182 (0.024 с.)