ТОП 10:

ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СУБЄКТИВНОСТІ І КОНТРОЛЮ ПСИХІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ (РСК)Дана методика дозволяє порівняно швидко та ефективно оціню­вати сформований у досліджуваного рівень суб'єктивного контро­лю над різноманітними життєвими ситуаціями і придатна для за­стосування в клінічній психодіагностиці, при профдоборі, сімейній консультації тощо. Розроблена в НДІ ім. Бехтерева (Москва).

Найвідомішим із них є шкала локус контролю Дж. Роттера. Ця шкала грунтується на двох принципових положеннях.

1. Люди розрізняються між собою тим, як і де вони локалізують контроль над значущими для себе подіями. Можливі два полярних типи такої локалізації: екстернальний та інтернальний.

У першому випадку людина вважає, що події, які з нею відбува­ються, є результатом дії зовнішніх сил - випадку, інших людей тощо.

В другому випадку людина інтерпретує значущі події як резуль­тат своєї власної діяльності.

Іншими словами, цей опитувальник має на меті розкрити таку якість людини, як трактування поняття «хто винуватий?» (В.Л.).

Будь-якій людині властива певна позиція на континуумі, який простягається від екстернального до інтернального типу.

2. Локус контролю, характерний для індивіда, універсальний по відношенню до будь-яких подій і ситуацій, з якими йому доводиться стикатися. Один і той же тип контролю характеризує поведінку осо­бистості як у випадку невдач, так і при досягненні успіхів, причому це рівною мірою стосується різних сфер соціального життя.

Встановлено зв'язок поведінки і параметрів особистості з екстернальністю-інтернальністю.

Комформна і поступлива поведінка більш властива людям з екстернальним локусом.

Інтернали, на відміну від екстерналів, менш схильні підпоряд­ковуватися тиску інших, чинять опір, коли відчувають, що ними маніпулюють; вони сильніше реагують, ніж екстернали, на втрату особистої свободи.

Люди з інтернальними локусами контролю краще працюють на самоті, ніж під спостереженням або під час відеозапису. Для екстер­налів характерна зворотна тенденція.

Інтернали та екстернали розрізняються за засобами інтерпре­тації різних соціальних ситуацій, зокрема за способами отримання та механізмами аналізу інформації. Інтернали активніше шукають інформацію і зазвичай більш інформовані, ніж екстернали.

У інтерналів виявлена активніша, ніж у екстерналів, позиція сто­совно свого здоров'я: вони більше знають про свій стан, більше тур­буються за своє здоров'я, приймають профілактичні міри.

Екстернальність корелюється з тривожністю, депресивним ста­ном, психічними захворюваннями. Інтернали надають перевагу не-примусовим методам психокорекції.

Опитувальник РСК складається із 44 пунктів. На відміну від шка­ли Дж. Роттера, в нього включені пункти, які вимірюють екстернальність-інтернальність в міжособистісних стосунках, а також пун­кти, які вимірюють рівень суб'єктивності контролю стосовно хворо­би і здоров'я.

У наведеному варіанті опитувальника «Б» відповіді подаються за бінарною шкалою «так» - «ні».

Текст питальника РСК

№ п/п Зміст запитань так Ні
1. Просування по службі більше залежить від вдалого збігу обставин, ніж від здібностей і зусиль людини.    
2. Більшість розлучень відбувається тому, що люди не захотіли пристосуватися один до одного.    
3. Хвороба - справа випадку; якщо вже судилося захворіти, то нічого не вдієш.    
4. Люди виявляються самотніми від того, що самі не проявляють зацікавленості і добро­зичливості до оточуючих.    
5. Здійснення моїх бажань часто залежить від везіння.    
6. Марно витрачати зусилля на те, щоб завоювати симпатію інших людей.    
7. Зовнішні обставини - батьки і добробут впливають на сімейне щастя не менше, ніж стосунки подружжя.    
8. Я часто відчуваю, що мало впливаю на те, що зі мною відбувається.    
9. Як правило, керівництво виявляється ефективнішим, якщо повністю контролює дії підлеглих, а не покладається на їхню самостійність.    
10. Мої оцінки в школі частіше залежали від випадкових обставин (наприклад, від настрою учителя), ніж від моїх власних зусиль.    
11. Коли я будую плани, то я взагалі вірю, що зможу здійснити їх.  
12. Те, що багатьом людям здається вдачею або везінням, насправді є результатом тривалих цілеспрямованих зусиль.    
13. Думаю, що правильний спосіб життя може більше зарадити здоров'ю, ніж лікарі та ліки.    
14. Якщо люди не підходять одне одному, то, як би вони не старались, налагодити сімейне життя все одно не зможуть.    
15. Те добро, що я роблю, зазвичай гідно оцінюється іншими.    
16. Діти виростають такими, якими їх виховують батьки.    
17. Думаю, що випадок або доля не відіграють важливої ролі в моєму житті.    
18. Я стараюсь не планувати далеко наперед, тому що багато що залежить від того, як складуться обставини.    
19. Мої оцінки в школі найбільше залежали від моїх зусиль і міри підготовленості.    
20. У сімейних конфліктах я частіше відчуваю вину за собою, ніж за протилежною стороною.    
21. Життя більшості людей залежить від збігу обставин.    
22. Я віддаю перевагу таким керівникам, при яких можна самостійно визначати, що і як робити.    
23. Думаю, що мій спосіб життя жодною мірою не є причиною моїх хвороб.    
24. Як правило, саме невдалий збіг обставин заважає людям домогтися успіху в своїй справі.    
25. Врешті-решт за погане управління органі­зацією відповідальні самі люди, які в ній працюють.    
26. Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити в стосунках, які склалися в сім'ї.    
27. Якщо я дуже захочу, то зможу схилити до себе майже будь-кого.    
28. На підростаюче покоління впливає так багато різних обставин, що зусилля батьків по їхньо­му вихованню часто виявляються марними.    
29. Те, що зі мною стається, - це справа моїх власний рук.    
30. Тяжко буває зрозуміти, чому керівники чинять так, а не інакше.    
31.   32. Людина, яка не домоглася успіху в своїй робо­ті, скоріш за все не доклала достатньо зусиль. Найчастіше я можу домогтися від членів моєї сім'ї того, чого хочу.    
33. У прикрощах і невдачах, які були в моєму житті, найчастіше більшою мірою винні інші люди, ніж я сам.    
34. Дитину завжди можна вберегти від простуди, якщо за нею дивитися і правильно її одягати.    
35. У складних ситуаціях я волію зачекати, поки проблеми не розв'яжуться самі по собі.    
36.   Успіх є результатом наполегливої праці і не залежить від випадку або талану.      
37. Я відчуваю, що від мене більше, ніж від будь-кого, залежить щастя моєї сім'ї.    
38. Мені завжди було важко зрозуміти, чому я по­добаюсь одним людям і не подобаюсь іншим.    
39. Я завжди волію приймати рішення і діяти самостійно, а не сподіватися на допомогу інших людей чи на долю.    
40. Шкода, але заслуги людини часто залишають­ся невизнаними, не дивлячись на всі її чесноти.    
41. У сімейному житті бувають такі ситуації, які неможливо вирішити навіть при сильному бажанні.    
42. Здібні люди, які не змогли реалізувати свої можливості, повинні звинувачувати в цьому тільки самих себе.    
Багато з моїх успіхів стали можливими тільки завдяки допомозі інших людей.      
Більшість невдач у моєму житті сталася від неуміння, незнання або лінощів і мало залежала від того, щастить мені чи ні.      
             

Ключ:

Якщо на більшість суджень ви відповідали «так» (більше 22 за­питань), то у вашій психіці переважає інтернальність, тобто ви зви­нувачуєте більшою мірою себе і покладаєтесь більше на себе, ніж на зовнішній вплив і обставини.

Якщо на більшість суджень ви відповідали «ні» (більше 22 запи­тань), то у вашій психіці переважає екстернальність, тобто вам здається, що ваші успіхи і невдачі більшою мірою залежать не від вас, а від обставин, чи когось іншого.

Якщо ви в основному відповідали «так» на запитання 2,4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 44 і «ні» на питання 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 41, 43, то це вказує на вашу загальну інтернальність.

 

ОЦІНЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ[19].

Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посіб. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2002. - С. 527-528.)

 

Інструкція: Оберіть відповіді на запропоновані запитання, при цьому існують такі варіанти відповідей: «завжди»—З бали, «часто» — 2 бали, «іноді» — 1 бал, «ніколи» — 0 балів.

1. Заощаджую час на початку робочого дня для підготовчої роботи, планування.

2. Делегую неважливі повноваження іншим.

3. Письмово фіксую завдання і мету із зазначенням термінів їхньої реалізації.

4. Щодня складаю список майбутніх справ, упорядкований за пріоритетами. Най­важливіше роблю у першу чергу.

5. Кожний офіційний документ прагну обробляти за один раз і остаточно.

6. Свій робочий день прагну при можливості звільнити від незапланованих відві­дувачів та несподіваних нарад.

7. Своє денне навантаження намагаюсь розприділити відповідно до графіка осо­бистої працездатності.

8. У плані у мене є «вікно», що дає змогу реагувати на актуальні проблеми.

9. Намагаюсь спрямувати свою активність так, щоб насамперед зосереджуватись на деяких життєво важливих проблемах.

10. Умію відмовляти, коли на мій час претендують інші, а мені необхідно зробити більш важливі справи.

Інтерпретація результатів

0—15 балів: Ви не плануєте свій час і перебуваєте у полоні зовнішніх обставин, що негативно відображається на результатах роботи;

16 — 20 балів: намагаєтесь опанувати свій час, але не завжди послідовні, щоб мати успіх;

21 — 25 балів: Ви достатньо організовані, але обставини можуть швидко зруйнувати Ваші плани;

26 - 30 балів: Ви приклад для наслідування у сфері раціонального використання часу, такі люди в житті багато досягають.

 

«ЧИ МОЖНА ВАС ВВАЖАТИ АКТИВНОЮ ЛЮДИНОЮ І ПОТЕНЦІЙНИМ ПІДПРИЄМЦЕМ?»

Текст опитувальника:

Визначте ступінь Вашої згоди чи незгоди з наведеними твердженнями тесту, оцінивши її в балах від 1 до 5.

1. У мене зазвичай є мета, я працюю на неї і витрачаю більшість свого часу та енергії для її досягнення.

2. Якщо мене спіткала невдача, я дивлюсь на це, як на урок, і продовжую справу, стараючись не повторювати помилку.

3. Я ніколи не дозволяю обставинам, якими б вони не були, відволікати мене від досягнення мети.

4. Якщо є обмеження, я не звертаю на них уваги і не дозволяю їм перешкоджати мені робити те, що хочу.

5. Якщо мети не можна досягти одним шляхом, я пробую інший. Я зроблю, що потрібно, і досягну того, чого хочу.

6. Я хочу дізнаватись про нове для отримання того, чого хочу. При необхідності я можу навіть змінити роботу.

7. Якщо очікувані вигоди великі, я зміню роботу чи навіть звільнюся для прийняття нового виклику чи кар’єри.

8. Швидкість перемін у світі та суспільстві допомагають мені у досягненні мети.

9. Я хочу досягти своєї мети будь-яким шляхом, але моя мета повинна бути вигідною для моїх друзів.

10. Якщо потрібно, я поділюсь своїми ідеями з іншими і розділю з ними і роботу, і успіх.

Ключ до тесту:

Складіть всі отримані Вами бали. Якщо у Вас їх більше 26 – у Вас є нахил до підприємництва. Чим більша кількість очок, тим вищі Ваші здібності.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.233.6 (0.009 с.)