ТОП 10:

Охарактеризуйте сутність та особливості інвест. кредиту.Охарактеризуйте сутність та особливості інвест. кредиту.

Інвестиційний кредит — це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка. Ці відносини характеризуються рухом вартості (позичкового капіталу) від кредитора до позичальника та в протилежному напрямку.

Необхідність інвест. кредиту пов’язана з об’єктив­ною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в інвест.кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у виробництво, а також у зв’язку із необхідністю одночасної інвестиції великих грошових коштів для розширення виробничого процесу.

Поряд з необхідністю внаслідок утворення тимчасово вільних капіталів та їх руху формується й можливість інвест. кредиту. Розвинуті кредитні відносини пов’язані зі створенням відповідного інституціонального середовища — мережі спеціаль­них кредитних інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних заходів (проектів). Кредитні установи організовують і обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народного господарства, де виникає дефіцит коштів.

Інвест. кредитування — це кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері. Об’єктом кредитних відносин є вартість, яка надається в позичку з метою отримання прибутку.

Специфічною особливістю інвестиційного кредитування є те, що воно має інвестиційний характер, а саме:

а) при кредитуванні об’єктом оцінки, насамперед, виступає не по­зичальник, а його інвестиційні наміри (інвестиційний проект), отже у кредитора виникає необхідність у детальному аналізі техніко-еко­номічного обґрунтування інвестиційних заходів, що кредитуються;

б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати рівень дохідності за інвестиціями;

в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності інвестицій;

г) інвестиційна позичка може бути видана з пільговим терміном відшкодування (на строк реалізації інвестицій), впродовж якого сплачуються лише відсотки за кредит, а основна сума відшкодовується у наступні періоди часу.

 


 

2. Охарактеризуйте основні об’єкти інвест. кред-ня та особливості кредит-ня під різні обі’єкти.

Інвестиційне кредитування — це кредитування прямих інцест.заходів або реальних інвестицій (вкладень в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів). Тому об’єктами інцест. кредитування є:

· об’єкти виробничого призначення — об’єкти, які після завершення будівництва функціонуватимуть у сфері матеріального вироб­ництва: промисловості, сільському господарстві, водному та лісовому господарствах, на транспорті та у зв’язку, у будівництві та громадському харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні та збуті;

· об’єкти невиробничого призначення — об’єкти житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, пов’язані з розвитком науки;

· будови — сукупність будівель і споруд (об’єктів), будівництво, розширення яких здійснюється, як правило, за єдиною проект­но-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови;

· черги будівництва — частини будови, визначені проектом (робо­чим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів;

· пускові комплекси — сукупність об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного і складського господарств, зв’язку, інженерних комунікацій, охорони навколишнього середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або надання послуг, передбачених проек­том для даного пускового комплексу;

· об’єкти будівництва — окремі будівлі або споруди, на будів­ництво, реконструкцію або розширення яких повинен бути складений окремий кошторис і проект;

· нове будівництво — будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій та окремих виробництв, котрі після введення в експлуатацію перебуватимуть на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площадках з метою створення нової виробничої потужності;

· розширення діючих підприємств — будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівницт­во нових та розширення існуючих окремих цехів та об’єктів основ­ного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей, які після введення в експлуатацію не будуть на окремому балансі;

· реконструкція діючих підприємств — переобладнання діючих цехів та об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основ­ного призначення, пов’язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень НТП і здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього середовища;

· технічне переозброєння діючих підприємств — комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Найчастіше об’єкт інцест. кредитування виступає як інцест. проект, змістом якого є заходи з проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовки кад­рів тощо, спрямованих на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди. Це не лише система організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій, а й заходи (діяльність), які передбачають їх виконання для досягнення конкретних цілей.

 

Розкрийте зміст роботи банку з підготовки та укладання кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні.

У кредитному договорі передбачається: розмір кредиту, умови надання та погашення кредиту, відсоткова ставка за кредитом, форма забезпечення за кредитом, перелік розрахунків та відомостей, необхідних для кредитування, строки їх надання та інші умови. Конкретний зміст договору і перелік умов визначаються за угодою сторін. Кредитний договір має захищати інтереси банку та представлених ним осіб (вкладників та акціонерів) шляхом встановлення необхідних обмежень на дії позичальника з приводу погашення останнім заборгованості за кредитом. Завершальним етапом теми є дослідження сутності та механізму кредитного моніторингу. Основна мета, яку ставить банк при здійсненні кредитного моніторингу, полягає у налагодженні ефективної організації процесу інвестиційного кредитування та пошуку досконаліших механізмів кредитування інвестиційних проектів.


Не менш складною проблемою управління відсотковим ризиком при кредитуванні інвест. проектів є управління «гепом» (розривом) в активах та пасивах, який відчутно впливає на рівень відсоткових ставок. Успішне управління «гепом» потребує передбачення майбутніх змін відсотків за кредитами. На практиці існує додатний «геп», коли активи зі змінною ставкою перевищують пасиви зі змінною ставкою, та від’ємний «геп», коли пасиви зі змінною ставкою перевищують такі самі активи.

На практиці оцінка процентного ризику за допомогою методу геп-менеджменту здійснюються за таким алгоритмом:

– у структурі балансу банку виділяються статті активів і зобов’язань, чутливих до зміни відсоткових ставок, тобто виділяються статті активів, за якими банк отримує процентні доходи та статті зобов’язань, за якими банк сплачує відсотки;– процентні активи і зобов’язання групуються за строками переоцінки чи погашення, а також за певними часовими інтервалами;– розраховуються показники геп (величина геп, коефіцієнт геп та індекс процентного ризику) на різних часових інтервалах та робляться обґрунтовані висновки щодо рівня процентного ризику на який наражається банк у кожному з інтервалів, що аналізується, та визначається можливий розмір збитків у випадку несприятливої зміни відсоткових ставок на ринку.

Для мінімізації втрат внаслідок процентного ризику у випадку, якщо геп додатний, банк може вжити такі заходи:

– не робити нічого, очікуючи зростання відсоткових ставок на ринку;– збільшити обсяг зобов’язань з фіксованими процентними ставками;– придбати цінні папери з фіксованими ставками або збільшити обсяги кредитування.

За умови, якщо геп від’ємний, то банк може:

- не робити нічого в очікуванні зниження відсоткових ставок на ринку;-додатково залучити кошти на вкладні рахунки під плаваючу відсоткову ставку;-збільшити обсяг інших зобов’язань залучених під плаваючу відсоткову ставку;-не робити вкладень у цінні папери з фіксованими ставками або з фіксованим купонним доходом, зменшити частку таких цінних паперів у портфелі активів.

Чим більше абсолютна величина геп, тим вищий рівень ризику приймає на себе банк і тим більше змінюється маржа. Збільшення чи зменшення маржі залежить від виду геп (додатний чи від’ємний), а також від того, зростатимуть чи знижуватимуться процентні ставки на ринку.

Таким чином, банкам, які здійснюють інвестиційне кредитування, слід оперативно управляти кредитним і відсотковим ризиками та зводити їх до мінімуму з метою запобігання непередбаченим втратам від кредитних операцій.

Існує ще один засіб зниження ризиків — лімітування об’єктів інвестицій, розмірів кредитів, видатків, продажів тощо. Інвестор, як правило, обмежує розміри вкладень при капіталізації інвестицій, перешкоджаючи цим створенню зайвих запасів матеріалів, конструкцій, обладнання. Фінансування здійснюється поступово — траншами, тобто ризику підлягають окремі грошові потоки, а не весь обсяг інвестицій. Банки, у свою чергу, з метою зниження ступеня ризику лімітують розміри позичок, застосовують овердрафт, кредитні лінії, відновлювальні кредити, кредитують клієнтів у режимі «стенд-бай» тощо.

 

 

Охарактеризуйте сутність та особливості інвест. кредиту.

Інвестиційний кредит — це економічні відносини між кредитором і позичальником з приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка. Ці відносини характеризуються рухом вартості (позичкового капіталу) від кредитора до позичальника та в протилежному напрямку.

Необхідність інвест. кредиту пов’язана з об’єктив­ною розбіжністю у часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникає в процесі відтворення суспільного продукту. Потреба в інвест.кредиті виникає через різницю у величині і тер­мінах повернення капіталу, авансованого у виробництво, а також у зв’язку із необхідністю одночасної інвестиції великих грошових коштів для розширення виробничого процесу.

Поряд з необхідністю внаслідок утворення тимчасово вільних капіталів та їх руху формується й можливість інвест. кредиту. Розвинуті кредитні відносини пов’язані зі створенням відповідного інституціонального середовища — мережі спеціаль­них кредитних інституцій, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних заходів (проектів). Кредитні установи організовують і обслуговують рух позичкового капіталу, забезпечують його залучення, акумуляцію та перерозподіл у ті сфери народного господарства, де виникає дефіцит коштів.

Інвест. кредитування — це кредитний процес, що включає сукупність механізмів реалізації кредитних відносин в інвестиційній сфері. Об’єктом кредитних відносин є вартість, яка надається в позичку з метою отримання прибутку.

Специфічною особливістю інвестиційного кредитування є те, що воно має інвестиційний характер, а саме:

а) при кредитуванні об’єктом оцінки, насамперед, виступає не по­зичальник, а його інвестиційні наміри (інвестиційний проект), отже у кредитора виникає необхідність у детальному аналізі техніко-еко­номічного обґрунтування інвестиційних заходів, що кредитуються;

б) відсоток з інвестиційного кредиту не повинен перевищувати рівень дохідності за інвестиціями;

в) строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності інвестицій;

г) інвестиційна позичка може бути видана з пільговим терміном відшкодування (на строк реалізації інвестицій), впродовж якого сплачуються лише відсотки за кредит, а основна сума відшкодовується у наступні періоди часу.

 


 

2. Охарактеризуйте основні об’єкти інвест. кред-ня та особливості кредит-ня під різні обі’єкти.

Інвестиційне кредитування — це кредитування прямих інцест.заходів або реальних інвестицій (вкладень в основний капітал і на приріст матеріально-виробничих запасів). Тому об’єктами інцест. кредитування є:

· об’єкти виробничого призначення — об’єкти, які після завершення будівництва функціонуватимуть у сфері матеріального вироб­ництва: промисловості, сільському господарстві, водному та лісовому господарствах, на транспорті та у зв’язку, у будівництві та громадському харчуванні, матеріально-технічному забезпеченні та збуті;

· об’єкти невиробничого призначення — об’єкти житлового та комунального господарства, заклади охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, а також науково-дослідні та інші організації, пов’язані з розвитком науки;

· будови — сукупність будівель і споруд (об’єктів), будівництво, розширення яких здійснюється, як правило, за єдиною проект­но-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на які у встановленому порядку затверджується титул будови;

· черги будівництва — частини будови, визначені проектом (робо­чим проектом), що забезпечують випуск продукції або надають послуги, можуть складатися з одного або кількох пускових комплексів;

· пускові комплекси — сукупність об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, енергетичного, транспортного і складського господарств, зв’язку, інженерних комунікацій, охорони навколишнього середовища, благоустрою, що забезпечують випуск продукції або надання послуг, передбачених проек­том для даного пускового комплексу;

· об’єкти будівництва — окремі будівлі або споруди, на будів­ництво, реконструкцію або розширення яких повинен бути складений окремий кошторис і проект;

· нове будівництво — будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій та окремих виробництв, котрі після введення в експлуатацію перебуватимуть на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площадках з метою створення нової виробничої потужності;

· розширення діючих підприємств — будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівницт­во нових та розширення існуючих окремих цехів та об’єктів основ­ного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей, які після введення в експлуатацію не будуть на окремому балансі;

· реконструкція діючих підприємств — переобладнання діючих цехів та об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основ­ного призначення, пов’язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень НТП і здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього середовища;

· технічне переозброєння діючих підприємств — комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення загальнозаводського господарства та допоміжних служб.

Найчастіше об’єкт інцест. кредитування виступає як інцест. проект, змістом якого є заходи з проектування, будівництва, придбання технології та обладнання, підготовки кад­рів тощо, спрямованих на створення нового або модернізацію діючого виробництва товарів (продукції, робіт, послуг) з метою одержання економічної вигоди. Це не лише система організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення яких-небудь дій, а й заходи (діяльність), які передбачають їх виконання для досягнення конкретних цілей.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.014 с.)