ТОП 10:

Діагностика індивідуально-психологічних характеристик за завданням «Особистий психологічний профіль»Таблиця 1.

Психологічний профіль

Основні характеристики Необхідний рівень вияву
МОЖЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Розумові здібності Високий
Креативність Високий
Організаторські здібності Високий
Комунікативні здібності Високий
Лідерські здібності Високий
Адаптабельність Високий
Самостійність Високий
СПРЯМОВАНІСТЬ
Векор спрямованості На діяльність та її результат, на спілкування та взаємодію
Стилі керівництва Змішаний з переважаючим демократичним
Асертивність Високий
Стилі прийняття управлінських рішень Аналітичний і концептуальний
Мотивація до успіху Високий
Готовність до ведення переговорів Високий
Ініціативність Високий
Самообмеження Низький
Наполегливість Високий
ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Вольові якості Високий
Схильність до ризику Середній
Схильність до стресу Низький
Організованість Високий
Рішучість Високий
Рівень суб’єктивного контролю Високий
Раціональність у використанні часу Високий
Активність Високий
Емоційність Адекватний прояв емоцій
СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА ТА ІНШИХ ЛЮДЕЙ
Етичність Високий
Конфліктність Низький
Способи вирішення конфліктів Співпраця та компроміс
Ставлення до критики Ділове
Толерантність Високий
Терплячість Високий
Відповідальність Високий

Діагностика власного психологічного профілю

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Тест забезпечує нормативне визначення результатів роботи, по­ділених за віковим принципом.

Можливе індивідуальне і групове використання тесту. Він містить 80 питань. Кожна правильна відповідь оцінюється одним балом. Кінце­вий результат тесту - це кількість правильних відповідей за 40 хвилин роботи.

Однією із найпоширеніших в психологічній діагностиці форм оцінки результатів тесту шляхом співвідношення з груповими даними є шкала станайнів, де оцінки приймають значення від 1 до 9. Первинні показни­ки легко перетворюються у станайни.

Можна встановити свою шкалу станайнів за результатами роботи. Вона дасть змогу порівняти результати виконання тесту більшою кількістю опитуваних. Для цього ранжуємо тих, кого досліджуємо, за зростанням балів; із них утворюємо групи з кількістю осіб, що відпо­відає визначеним частотам оцінок у нормальному розподілі тестових результатів.

Переведення первинних тестових результатів у шкалу станайнів

Відсоток обстежених у виборці стандартизації
Станайн

Нехай у виборці стандартизації 200 чоловік. Тоді по 8 із них, що відповідає 4%, будуть матимуть найнижчі і найвищі показники і будуть віднесені до 1 -го і 9-го станайнів відповідно. Процедура продовжується до заповнення усіх інтервалів шкали. Таким чином, відповідні процент­ним градаціям бали по тесту будуть упорядковані у шкалу, яка відповідає стандартним частотам розподілу результатів. Тобто, більшість опитува­них опиняться посередині шкали станайнів, а на полюсах їх кількість зменшиться. Нижче ми подаємо схему взаємозв'язку традиційної вербальної оцінки зі шкалою станайнів та відсотком обстежених.

Взаємозв'язок традиційної вербальної оцінки зі шкалою станайнів

І II III
вищий рівень 4 % 4%
Вище середнього 7%
19% 12%
середній 17%
54% 20%
  17%
Нижче середнього 12%
19% 7%
низький 4% 4%

І Традиційна вербальна оцінка.

ІІ Станайність (стени).

ІІІ Відсоток обстежених у виборці стандартизації.

Стени, у відповідності з оцінками за тестом Отіса-Ленона, визнача­ють рівень здібностей дітей певного віку до загально

-абстрактного мислення у порівнянні з іншими. Ті опитувані, які отримали стени 7,8,9 та мають результат, який перевищує типовий результат для цього віку. А результати стенів 1,2,3 вказують на результати, нижчі від типових. Таким чином, оцінка у 9 стенів відображає 9 рівнів навчального потен­ціалу, на відміну від чотирибальної системи (2,3,4,5).

Стени рекомендовано використовувати з метою інтерпретації ре­зультатів. Вони зручні, але треба пам'ятати, що аби зробити висновок про різницю результатів, вона має бути не меншою, ніж у 2 стени за результатами тесту Отіса-Ленона. Наприклад, порівнюючи результати за тестом у стенах у двох опитуваних, ми можемо встановити різку різницю в їх рівні тоді, коли вона дорівнює двом стенам.

ІНСТРУКЦІЯ

Запропонована методика показує, як досліджуваний справляється з різними видами завдань. Прочитайте зразки питань, позначте на листку правильну відповідь.

Для кожного питання є тільки одна правильна відповідь, тобто вам потрібно поставити хрестик тільки в одній клітинці з наведених а), б), в), г) чи д).

На виконання всієї роботи відведено 40 хвилин (на знайомство з тестом та інструкцією потрібно 10 хвилин).

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

Приклад 1

ОКО відносно ЗІР як ВУХО відносно..?
а) голова; б) мова; в) слух; г) ніс; д) щока.

Правильна буде відповідь в) - слух. На листі відповідей поруч із цифрою 1 ставимо хрестик під літерою в.

Приклад 2

Хлопчик купив 3 олівці по 5 копійок. Скільки він заплатив за покупку? а) 5 коп.; 6) 10коп., в) 20коп.; г) 25 коп.; д) немає відповіді

Правильна відповідь - 15 коп. Цієї відповіді тут немає, тому пункт д) - підходить найбільше. На листі відповідей поруч з цифрою 2 ставимо хрестик під літерою д.

Приклад 3.

 

Правильна відповідь - а). На листі поруч з цифрою 3 ставимо хрестик під літерою а.

Відмітьте найвідповідніший варіант на кожне запитання у тесті. Якщо ви хочете змінити відповідь, необхідно стерти перший варіант.

У тесті 80 питань. На роботу відведено 40 хвилин, після чого треба припинити роботу. Не затримуйтесь довго на кожному окремому питанні. Не дійте наздогад, але ви можете відмітити відповідь на запитання, навіть якщо повністю не впевнені у її правильності.

Якщо ви закінчите раніше, перевірте свою роботу.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Зоопарк без тварин як бібліотека без...?

а) стільців; б) бібліотекарів; в) книг; г) читачів; д) вікон.

2. Протилежністю до СЛАБИЙ є...?

а) бідний; б) хворий; в) високий; г) молодий; д) сильний.

3. Якщо одна цукерка коштує 5 копійок, скільки цукерок можна купити за 20 копійок?

а) 2; б) 3; в) 5; г) 6; д) нема відповіді.

4. ВОДІЙ відносно МАШИНА як ВЕРШНИК відносно...?

а) кінь; б) корова; в) бичок; г) шабля; д) пасовище.

5. Виберіть сполучник, який найкраще доповнює це речення:
Його болить шлунок... він голодний.

а) якщо; б) тому; в) хоча; г) або; д) поки.

6. Протилежністю до ЛЕГКИЙ є...?

а) утомливий; б) повільний; в) короткий; г) важкий; д) простий.

7. Якого числа не вистачає у цьому ряду?

357...? II 13
а) 8; б) 9; в) 10; г) 14; д)15.

8. Слова складають певний розряд. Доберіть слово, яке підходить до ряду замість знака питання.

бабуся мати дочка
дідусь батько ...?
а) хлопчик; б) чоловік; в) родич; г) брат; д) син.

9. Слово РАНА означає..?

а) біль; б) перев 'язка; в) питання; г) звинувачення; д) лікарня. 10. Числа складають певний ряд. Доберіть число, яке підходить до

ряду замість знаку питання.

 

І2, для того, щоо жити, людина повинна... І а) читати; б) оженитися; в) займатися спортом; г) вчитися; д) їсти.

13. Коли створюється новий тип машин, це називається...?

а) запозичення; б) винахід; в) виробництво; г) новина; д) відкриття.

14. Іван старший за Петра. Петро старший за Миколу. Якщо Миколі 10 років, то ми знаємо, що...

а) Івану 10 років;

б) Івану більше, ніж 10 років;

в) Петро старший за Івана;

г) Петрові менше, ніж 10 років;

д) Микола старший за Івана.

 

 

16. Яке число буде наступним у цьому ряду?

2, 3, 5, 6, 8, 9...?
а) 4; 6)7; в) 11; г) 12; д) 13.

17. Сашко і Тарас однакові за віком і на зріст. Якщо Сашкові 12 років і Тарас на зріст 1 метр, то ми знаємо, що...

а) тільки одному хлопчикові 12 років;

б) тільки один хлопчик має зріст 1 метр;

в) обидва хлопчики мають 12 років і 1 метр зросту;

г) тільки один із двох хлопчиків має І метр зросту;

д) жоден з двох хлопчиків не має 12 років і зросту 1 метр.

18. Креслення в першій частині ряду складають певну послідовність. В наступній частині ряду знаходиться креслення, яке продовжує ряд і повинно стояти замість знака питання.

а) б) в) г) д)

19. Виберіть слово, яке найкраще доповнює це речення:
Коли складаєте букет, ви... квіти.

а) зміщуєте; б) викидаєте; в) вставляєте; г) їсте; д) комбінуєте.

20. ВЕЛИКИЙ відносно ПРЕДМЕТ як ГУЧНИЙ відносно...?
а) тихий; б) маленький; в) звук; г) тяжкий; д) вага.

21. Яке число буде наступним у цій послідовності?
717273747576 7...?

а) 4; б) 5; в) 6; г) 7;

22. Яке зі слів зайве в даному ряді за значенням?

а) таксі; б) автомобіль; в) автобус; г) мотоцикл; д) велосипед.

23. ТІЛО відносно НОГА як ЛОКОМОТИВ відносно...?

а) колесо; б) пальне; в) рух; г) дим; д) вогонь.

24. Електрична лампа не потрібна без...?

а) свічки; б) абажура; в} струму; г) ліхтарика', д) читання.

25. Компанія складається з чоловіка та його дружини, їх двох синів з дружинами та чотирьох дітей в кожній сім'ї синів. Скільки людей в компанії?

а) 1; 6)8; в) 12; г) 13; д) 14.

26. ПРОСИТИ означає...

а) відмовитися; б) звернутися в) дбати; г) будь ласка; д) битися, з проханням;

27. БДЖОЛА відносно МЕД як КОРОВА відносно...?

а) стадо; б) бик; в) корівник; г) молоко; д) теля.

28. Яке зі слів найкраще підходить до наступних?

літак, велосипед, вантажівка

 

 

а) вітрило; б) колесо; в) шосе; г) поїзд; д) шина.

30. Виберіть слово, яке найкраще доповнює це речення:
Нічого не може так... як втрата.

а) докоряти; б) догодити; в) заміняти; г) пригадати; д) засмутити.

31. ПРЕЗИДЕНТ відносно КРАЇНА як ГЕНЕРАЛ відносно...?

а) армія; б) війна; в) король; г) капітан; д) командир.


32. ТЕСЛЯРУВАТИ означає...

а) дерева; б) обробляти в) скло; г) рубати; д) музичний

деревину; інструмент.

34. Протилежністю до ВИННИЙ є...

а) сміливий; б) невинний; в) безкорисливий; г) бездоганний; д) дружній.

35. СИНИЦЯ відносно ПТАХ як ТРІСКА відносно...?

а) печінка; б) фрукт; в) їжа; г) комаха; д) риба.

36. Якщо наступні слова впорядкувати, то отримаємо речення. З якої літери тоді буде починатися перше слово у реченні?

я Львова коли-небудь поїду до
а) Ж; б)Л; в) Я; г) Н; д) Ш.

37. Малюнки у рамці разом складають певний порядок. Знайдіть малюнок, який підходить замість знака питання у рамці.

 


38. Для спілкування з людиною, яка знає тільки іспанську мову, англомовна особа повинна:

а) говорити з нею іспанською;

б) вивчати англійську;

в) купити словник;

г) говорити повільно;

д) говорити англійською.

 


40. Яке зі слів найкраще підходить до наступних ?

стілець, ліжко, шафа....

а) книга; б) палка; в) стіл; г) вікно; д) стеля.

41. Малюнки у рамці разом складають певний порядок. Знайдіть малюнок, який підходить замість знака питання в рамці.

 

 

 

42. КОЛІЯ відносно ТРАМВАЙ як СТЕЖКА відносно..?

а) пішохід; б) тепловоз; в) доярка; г) гора; д) дерева.

43. РОЗВИТОК означає...

а) порада; б) вибух; в) перспектива; г) удосконалення; д) зміна.

44. Яке число буде наступним у цій послідовності?

 

45. СТИЛЬ відносно СТАЛЬ як СТІК відносно...?

а) стан; б) сік; в) стук; г) тік; д) вода.

46. Протилежністю до ЗМЕНШУВАТИ є...

а) втратити; в) продовжувати; д) змінювати.

б) вимірювати; г) збільшувати;

47. Креслення у першій частині ряду разом складають певну послідовність. У наступній частині ряду міститься креслення, яке продовжує ряд і повинно стояти замість знака питання.

 


48. ПОРОХ відносно ЧАСТКА як ВОДА відносно...?

а) крапля; б) океан; в) хвиля; г) тонути; д) струмінь.

49. Степан бігає швидше за Дмитра, Дмитро повільніше за Андрія, Андрій швидше за Степана. Якщо вони змагалися, то ряд хлопчиків за швидкістю від першого до останнього буде такий:

а) Дмитро, Степан, Андрій;

б) Степан, Дмитро, Андрій;

в) Степан, Андрій, Дмитро;

г) Андрій, Степан, Дмитро;

д) Андрій, Дмитро, Степан.

50. Малюнки у рамці разом складають певний порядок. Знайдіть малюнок, який підходить замість знака питання в рамці.


 

52. Креслення у першій частині ряду разом складають певну послі­довність. У наступній частині ряду міститься креслення, яке продовжує ряд і повинно стояти замість знака питання.

51. ЯГОДА відносно КУЩ як ВИШНЯ відносно...? а) дерево; б) пиріг; в) рослина; г) кістка; д) садок.

 

53. Набір літер у рамці разом складають певний ряд. Доберіть набір літер, який підходить замість знака питання;

страп трап рап пар парт ?

а) парс; б) парте; в) пратс; г) тап; д) тар.

 

 

 


55. А відносно Я як ПЕРШИЙ відносно...

а) другий; б) абетка; в) наступний; г) останній; д) алфавіт.

56. Який набір чисел складає правильну послідовність?

 

 


57. Малюнки у рамці разом складають певний порядок. Знайдіть малюнок, який підходить замість знака питання в рамці.

 


58. Якщо наступні слова упорядкувати, то отримаємо речення. З якої літери тоді буде починатися перше слово у реченні?

це речення присудок член головний


61. Протилежністю до ВИПАДКОВИЙ є...

а) перенесений; в) незнайомий; д) незв 'язаний.

б) правильний; г) постійний;

62. Тетяна має шматок глини у формі цеглини. Якщо вона скатає з нього кульку, що станеться з масою та об'ємом глини?

а) вага зменшиться, а об'єм збільшиться;

б) вага збільшиться, а об'єм зменшиться;

в) обидва параметри збільшаться;

г) обидва параметри зменшаться;

д) обидва параметри залишаться незмінними.

63. Креслення у першій частині ряду разом складають певну послідовність. У наступній частині ряду міститься креслення, яке продовжує ряд і повинно стояти замість знака питання.

 


64. Все, що є чистим від бруду або інфекції, називається...

а) пристосованим; в) лікарським; д) заразливим.

б) стерильним; г) гігієнічним;

65. Протилежністю до ГЛИБОКИЙ є...

а) великий; б) мілкий; в) маленький; г) дрібний; д) ставок.

66. ЩОРІЧНО означає...

а) раненько; в) щомісячно; д) тимчасово.

б) регулярно; г) випадково;

67. Підкинута монета 1 раз з 2 впаде на орла (гербом догори). Якщо монету підкинути 50 разів, скільки разів можна сподіватися, що вона впаде догори зворотнім боком?

а) 0; б) 10; в) 25; г) 50; д) немає відповіді.

68. Людина, яка знає, що зможе виконати завдання, називається..?

а) впевненою; в) безстрашною; д) гонористою.

б) сміливою; г) самостійною;

69. Сашко вирушив на північ. Він пройшов 1 квартал, повернув праворуч, пройшов 2 квартали і знову повернув праворуч. Куди зараз прямує Сашко?

а) на північ; в) на захід; д) неможливо визначити.

б) на південь; г) на схід;

70. Якщо наступні слова впорядкувати, то отримаємо речення. З якої літери тоді буде починатися перше слово у реченні?

є їжа для найважливішою людини життя
а) Є; б)Р; в) Ж; г) Л; д) І.

71. Продавець знає кількість проданих яблук у минулому і поточному роках. Як визначити, зменшилась чи збільшилась кількість проданих яблук?

а) відніманням; г) діленням, а потім відніманням;

б) додаванням; д) додаванням, а потім множенням.

в) відніманням, а потім додаванням;

72. Яке число пропущене в цьому ряду?

1 2 4 7 11 ...? 22

а) 14; 6)16; в) 17; г) 18; д) 20.

73. ПОЛУДЕНЬ відносно ПІВНІЧ як ЗАХІД відносно...

а) ранок; б) світанок; в) сонце; г) вечір; д) ніч.

74. Яке число є наступним у цій послідовності:

827364 5...?
а) 3; б) 4; в) 5; г) 6; д) 7.

75. Яке зі слів найкраще підходить до наступних?

куля, дріт, копійка...

а) карбованець; б) ключ; в) мотузок; г) олівець; д) квітка.

76. НІЖ відносно ЛЕЗО як ВИДЕЛКА відносно...

а) ложка; б) сила; в) дорога; г) лопата; д) зуб.

77. Набір літер разом складає певний ряд. Доберіть набір літер, який підходить замість знака питання у рамці.

ГДЕ ДЕЄ ЕЄЖ ЛМН МНО ...?

а)ОПР; б)ПРС; в) КЛМ; г)МНП; д) НОП.

78. Який вислів справедливий для кожного дідуся?

а) йому більше, ніж: 60 років; г) він має сестру;

б) він має онука; д) він має сина.

в) у нього сиве волосся;

79. Якщо телефонні переговори коштують 1 грн. за перші 3 хвилини і по 10 коп. за кожну наступну хвилину, скільки буде коштувати 6 хвилин розмови?

а) 60коп.; г) 1 гри. 60 коп.;

б) 90 коп.; д) немає відповіді.

в) 1 грн. 30коп.;

80. ЛІД відносно ВОДА як ВОДА відносно...

а) пара; б) земля; в) холод; г) рідина; д) спрага.

Аналіз результатів

Спочатку збираються картки для відповідей, а потім - книжечки з тестовим завданням. Для обробки результатів тесту дуже зручно зроби­ти трафарет. Для цього потрібно наклеїти одну картку відповідей на твердий папір, відмітити клітини правильних відповідей (див. ключ) та прорізати їх. Такий трафарет накладається на заповнену карту, після чого підраховується кількість позначених відповідей, які видно у вирізаних клітинах.

Ключ

1 в 21 г 41 г 61 г
22 а 42 а 62 д
З д 23 а 43 г 63 а
24 в
25 д 45 в
46г
27г 67 в
28г 48 а 68 а
29 д 49г
30 д 50г 70 д
11 а 31 а 51 а 71 а
12д 52 д
33 в
54 а 74 в
15г 35 д 55г
16в 36 в 76 д
17в 37 д 77 д
18г 38 в 58 в
19д 59 в 79 в
20 в 40 в 60 д 80 а

ЯИЙ ВАШ ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ?[12].

Виберіть один із запропонованих варіантів відповідей:

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ може бути поліпшеним?

а) так, вважаю;

б) ні, він і так досить добрий;

в) так, але тільки в дечому.

2. Чи думаєте ви, що самі можете брати участь у значних змінах
навколишнього світу?

а) так, здебільшого;

б) ні;

в) так, у деяких випадках.

3. Чи вважаєте ви, що деякі із ваших ідей сприяли значному прогресу в тій сфері діяльності, в якій ви працюєте?

а) так;

б) так, за сприятливих обставин;

в) тільки до певної міри.

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому досягнете такого рівня,
що зможете щось принципово змінювати?

а) так, напевно;

б) це малоймовірно;

в) можливо.

5. Коли ви вирішуєте щось вчинити, чи думаєте ви, що свої наміри здійсните?

а) так;

б) часто думаю, що не зумію;

в) часто думаю, що зумію.

6. Чи відчуваєте ви бажання взятися за справу, якої абсолютно не знаєте?

а) так, невідоме мене приваблює;

б) невідоме мене не цікавить;

в) все залежить від характеру цієї справи.

7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте ви бажання домогтися в ній досконалості?

а) так;

б) задовольняюся тим, чого зміг досягти;

в) так, але тільки тоді, коли мені це подобається.

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи бажаєте ви знати про неї все?

а) так;

б) ні, я хочу навчитися тільки основному;

в) я хочу задовольнити свою цікавість.

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то:

а) роблю далі свою справу, навіть коли очевидно, що пере­
шкоди нездоланні;

б) махаю рукою на цей намір, бо розумію, що він нереальний;

в) якийсь час стою на своєму, всупереч здоровому глузду.

10. По-вашому, професію треба вибирати, виходячи з:

а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе;

б) стабільності, значимості потрібної професії, потреби в ній;

в) переваг, які вона забезпечить.

11. Подорожуючи, змогли б ви зорієнтуватися на маршруті, яким уже пройшли?

а) так;

б) ні, боюся збитися зі шляху;

в) так, але тільки там, де місцевість мені сподобалася і запам'яталася.

12. Чи зможете ви відразу після якоїсь розмови згадати, про що говорилося?

а) так, без зусиль;

б) всього згадати не зможу;

в) запам'ятаю тільки те, що мене цікавить.

13. Коли ви чуєте слово незнайомої вам мови, чи зможете повторити його по складах, без помилок, навіть не розуміючи його значення?

а) так, без зусиль;

б) так, якщо це слово легко запам'ятовується;

в) повторю, але не зовсім правильно.

14. У вільний час ви здебільшого:

а) залишаюсь на самоті;

б) перебуваю в колі друзів;

в) мені байдуже, буду я сам чи в компанії.

15. Ви займаєтесь якоюсь справою. Вирішуєте припинити це за­няття тільки тоді, коли:

а) справа завершена, і мені здається, що на «відмінно»;

б) мені ще не все вдалося зробити;

в) я більш-менш задоволений результатом.

16. Коли ви на самоті:

а) люблю мріяти про якісь навіть абстрактні речі;

б) за всяку ціну намагаюся знайти собі конкретне заняття;

в) інколи люблю помріяти, але про речі, пов'язані з моєю ро­ботою.

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви будете думати про неї:

а) незалежно від того, де і з ким я знаходжусь;

б) я можу робити це тільки наодинці;

в) тільки там, де буде не занадто гамірно.

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею:

а) можу відмовитися від неї, якщо вислухаю переконливі аргументи опонентів;

б) залишусь при своїй думці, які б аргументи не вислухав;

в) зміню свою думку, якщо опір виявиться надто сильним.

Ключ до тесту

Підрахуйте суму балів, яку ви набрали:

за відповідь «а» - 3 бали,

за відповідь «б» - 1 бал,

за відповідь «в» - 2 бали.

Межа вашої допитливості визначається питаннями 1, 6, 7, 8;

віра в себе -2,3,4,5;

твердість - 9, 15;

амбіційність -10;

слухова пам'ять - 12, 13;

зорова пам'ять - 11;

прагнення бути незалежним - 14;

здатність абстрагуватися - 16, 17;

міра зосередженості - 18.

Ці здатності і становлять основні якості творчого потенціалу. Загальна сума набраних балів покаже рівень вашого творчого потенціалу.

49 і більше. У вас значний творчий потенціал, який надає вам бага­тий вибір творчих можливостей. Якщо ви на ділі зможете застосувати ваші здібності, то вам під силу найрізноманітніші форми творчості.

Від 24 до 48. У вас цілком нормальний творчий потенціал. Ви наділені тими якостями, які дозволяють вам творити, але і у вас є проблеми, які стримують процес творчості. У всякому разі, ваш по­тенціал дозволяє вам творчо виявити себе, якщо ви, звичайно, цього побажаєте.

23 і менше. Ваш творчий потенціал, на жаль, невеликий. Але, можливо, ви просто недооцінили себе, свої здібності. Відсутність віри в свої сили може привести вас до думки, що ви взагалі не здатні до творчості. Позбудьтеся цього комплексу і таким чином зможете вирішити проблему.

ОЦІНКА КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК[11].

Інструкція: Оберіть лише один варіант відповіді на кожне із запропонованих запитань.

1. Якщо Вас настирливо запрошує до себе у гості людина, якій Ви не симпатизуєте, то чи приймете Ви її запрошення?

а) так;

б) лише у виключному випадку;

в) ніколи.

2. Уявіть собі, що у гостях Вас посадили поряд з людиною, з якою Ви конфліктуєте. Як Ви будете себе поводити?

а) не будете звертати на неї уваги;

б)будете відповідати лише на її запитання, не підтримуючи розмови;

в)будете намагатись невимушено спілкуватись з нею.

3. Ви йдете у гості до своїх знайомих, але раптом під дверима чуєте, що у квартирі розгортається скандал. Як Ви вчините?

а) подзвоню у дзвінок;

б)почекаєте, поки пристрасті утихомиряться;

в) підете додому.

4. Що Ви зробите, якщо у гостях Вам запропонують страву, яку Ви не полюбляєте?

а) не дивлячись на відразу, їстимете страву;

б)відмовитесь;

в) скажете, що у Вас зник апетит.

5. Яку канапку зі столу Ви собі виберете?

а) найкращу;

б)найменшу;

в) найближчу.

6. Уявіть собі, що Ви на роботі чи в інших умовах потрапили у неприємну ситуацію. Чи розкажете Ви про це своїм знайомим?

а) обов'язково;

б)лише близьким друзям;

в)не розповім нікому.

7. Як Ви діятимете в ситуації, коли несподівано у розмові настає перерва?

а) почекаєте, поки хто-небудь почне розмову;

б)самі почнете розмову;

в) не звертатимете на це увагу.

8. Чи «прикрашаєте» Ви розповіді, почуті від інших?

а) так;

б) незначно;

в) ні.

9. Чи носите Ви із собою фото своєї коханої (коханого) та чи показуєте його знайомим?

а) так;

б)інколи;

в) ніколи.

10. Як Ви поводитесь, якщо у товаристві не зрозуміли певних жартів?

а) смієтесь разом з іншими;

б)залишаєтесь серйозними;

в) просите, щоб хто-небудь пояснив Вам зміст жарту.

11. Як Ви будете діяти, якщо будучи разом з компанією друзів, відчуваєте різкий головний біль?

а) терпите;

б) попросите таблетку;

в) підете додому.

12. Що Ви будете робити, якщо у гостях по телевізору показують програму, яка ціка­вить лише Вас?

а) попросите господаря, щоб збільшив голос у телевізорі;

б) дивитесь передачу в сусідній кімнаті, щоб не заважати гостям;

в) відмовляєтесь від перегляду передачі.

13. Ви знаходитесь у товаристві. У якій ситуації почуваєте себе комфортно?

а) коли розважаєте товариство;

б) коли Вас розважають інші;

в) коли Ви самі по собі.

14. Чи плануєте Ви завчасно, скільки часу проведете у гостях?

а) ні;

б) інколи;

в) так.

15. Кореспондент газети бере у Вас інтерв'ю:

а) Ви будете задоволені, якщо інтерв'ю надрукують у газеті;

б) Ви хочете, щоб кореспондент Вас залишив у спокої;

в) Вам байдуже.

16. Чи можете Ви безпристрасно ставитись до людей, яким Ви не симпатизуєте?

а) звичайно;

б) ні;

в) не знаю.

17. Чи погоджуєтесь Ви з думками інших, якщо вони справедливі, але для Вас несприятливі?

а) не завжди;

б) лише у виключних випадках;

в) а навіщо?

18. Коли Ви припиняєте сперечатись?

а) чим швидше, тим краще;

б) коли суперечка беззмістовна;

в) після того, як Ви повністю переконали опонента.

19. Якщо Ви знаєте вірші, то чи будете читати їх у товаристві?

а) із задоволенням;

б) якщо попросять;

в) у жодному разі не буду.

20. Уявіть собі, що Ви страшенно посварились зі своїм сусідом, а Вам негайно потрі­бна певна дрібничка, яку можна позичити у нього. Як Ви будете діяти?

а) піду до сусіда;

б)піду у магазин;

в) обійдусь.

21. Чи є у Вас традиція зустрічати Новий рік у веселій компанії?

а) так;

б)ні, Новий рік я зустрічаю із рідними та близькими людьми;

в) на Новий рік я завжди сплю.

 

Ключ до підрахунку балів

№ з/п  
а зо  
б  
в  
№ з/п
а
б
в
                                         

 

200 - 300 балів: Ви повинні бути задоволені собою, оскільки володієте живим розу­мом, емоційні, характеризуєтесь хорошими ораторськими здібностями, вмієте слуха­ти співрозмовника, часто стаєте центром уваги. Ви бажаний гість у будь-якому това­ристві, не уявляєте свого життя без великого кола друзів, знайомих, інтенсивного спілкування, зустрічей тощо.

100 — 200 балів: Ви є складною особистістю, або ще остаточно не визначились у житті. З одного боку, Ви володієте усіма якостями, щоб бути хорошим співрозмовником та приємним у спілкуванні. З іншого боку, інші риси Вашого характеру — яскраве демон­стрування антипатій, нетерпимість до інших людей, різкі перепади настрою та інші — значно ускладнюють спілкування з оточуючими. В цілому у певному товаристві Ви можете почувати себе комфортно, але до нових людей довго звикаєте та адаптуєтесь.

50—100 балів: Ви любите самотність. У вузькому сімейному чи дружньому колі почу­ваєте себе значно комфортніше ніж у великій компанії. Слід зазначити, що багато видатних та знаменитих людей, належали саме до такої категорії осіб.

50 балів і менше: Ви некомунікабельні, інтравертні, віддаєте перевагу роздумам, чи­танню, перегляду телепрограм на самоті. Оскільки Ви все ж живете у певному соціумі, доцільно бути більш комунікабельним та не замикатись у собі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.254.88 (0.055 с.)