Кафедра початкової і дошкільної освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра початкової і дошкільної освітиОснови педагогічної майстерності

Плани

Лабораторних, самостійних та індивідуальних занять

для студентів напряму підготовки 6.010101 - Початкова освіта

Полтава – 2012

––––––––––––––––––––––––––––


Основи педагогічної майстерності:Плани лабораторних, самостійних та індивідуальних занять / Укладач Зімакова Л.В. – Полтава, 2012. – 47 с.

 

 

Затверджено кафедрою початкової і дошкільної освіти ПДПУ імені В.Г. Короленка (протокол № ___ від ___________________)


Зміст

Загальні положення підготовки до практичних, самостійних та індивідуальних занять…………………………………………………….  
Структура залікового кредиту курсу „Основи педагогічної майстерності” для груп ПН-115, 116.…………………………………  
Лабораторне заняття № 1…………………………………………………..
Лабораторне заняття № 2…………………………………………………..
Лабораторне заняття № 3………………………………………………...
Лабораторне заняття № 4………………………………………………...
Лабораторне заняття № 5………………………………………………...
Плани самостійної роботи до модуля № 1 „Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії”…………………………………………  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) за модулем 1……
Питання модуля №1 для самоконтролю студентів …………………….
Лабораторне заняття 6……………………………………………………
Лабораторне заняття 7……………………………………………………
Лабораторне заняття 8……………………………………………………
Лабораторне заняття 9……………………………………………………
Лабораторне заняття 10…………………………………………………..
Плани самостійної роботи за модулем № 2 „Майстерність педагогічної взаємодії”………………………………………………….........................  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) за модулем 2……
Питання модуля №2 для самоконтролю студентів…………………….
Питання для самоконтролю студентів із дисципліни „Основи педагогічної майстерності”………………………………………………  
Питання до екзамену з основ педагогічної майстерності для студентів напряму підготовки 6.010101 – «Початкова освіта»……..…………….  
Орієнтовний розподіл балів……………………………………………..
Список використаних джерел……………………………………………

Загальні положення підготовки до практичних, самостійних та індивідуальних занять

Підготовка до практичних занять передбачає опрацювання літератури у визначеному планом обсязі, вибіркове знайомство з додатковою літературою, виконання тематичних тестів, аналіз ситуацій, засвоєння опорних понять. Оцінюється знання з питань практичного заняття, повнота і самостійність їх викладу. До уваги також береться педагогічна позиція майбутнього вчителя, активність студентів під час занять, участь у дискусіях, виконання творчих завдань, педагогічних ролей на занятті.

У зошиті з педагогічної майстерності для практичних занять при підготовці до занять мають бути такі записи:

· Номер практичного заняття. Назва теми.

· Опорні поняття до теми.

· Виклад відповідей на питання плану (можна у вигляді схеми конспекту, детального плану).

· Конспекти першоджерел – два до кожної теми (назва, автор, основні думки з урахуванням відповідей на дидактичні завдання до текстів).

· Стислий виклад на питання до аналізованої ситуації.

· Результати роботи з тестами.

На заняттях студенти відповідають перед аудиторією, демонструючи знання і розуміння матеріалу. Враховується педагогічна позиція, яка виявляється не лише у прагненні викласти інформацію, а й у міркуванні разом з аудиторією над проблемами курсу, у бажанні поділитися своїми думками, допомогти зрозуміти питання, переконати у власних висновках. Кожен студент має змогу виявити свою активність в аналізі питань, доповненні до відповідей, рецензуванні, виконанні педагогічних ролей.

 

Самостійна робота над темами „Самовиховання педагога”, „Розповідь вчителя. Виразність мовлення вчителя в розповіді”, „Елементи акторської майстерності в діяльності педагога”, „Техніка переконувального впливу в індивідуальній бесіді”, „Використання навіювання в індивідуальній бесіді”, „Педагогічний такт вчителя початкових класів”, „Стратегії і прийоми педагогічної взаємодії” виконуються в зошиті для самостійної роботи з наступними записами:

o Номер самостійної роботи. Назва теми.

o Виклад відповідей на теоретичні питання плану (можна у вигляді схеми конспекту, детального плану).

o Конспекти першоджерел – два до кожної теми (назва, автор, основні думки з урахуванням відповідей на дидактичні завдання до текстів).

o Стислий виклад на питання до аналізованої ситуації.

o Результати роботи з тестами тощо.

У процесі вивчення курсу „Основи педагогічної майстерності” передбачається виконання індивідуальних навчальних навчально-дослідних завдань.Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)– вид індивідуальної роботи студента навчального, науково-дослідного характеру, яке спрямоване на самостійне вивчення матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчального курсу та розвиток навичок самостійної дослідницької роботи. Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно з консультацією викладача. Захист його виконання здійснюється на індивідуальному занятті (в дні консультацій викладача).

Консультація– форма навчального заняття, на якій студент отримує від викладача відповіді на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультації проводяться за встановленим кафедрою графіком, а також за усною домовленістю з викладачем.

Всі студенти, працюючи над другим модулем, виконують домашню контрольну роботу, яка перевіряє здатність студентів застосовувати набуті знання у змодельованій ситуації. При цьому враховується своєчасність виконання. При достроковому – студенти отримують додаткові бали, при затримці (після вказаного терміну) – знімається частина балів.

Аудиторна контрольна роботамодулів №1 та №2 спрямована на перевірку знань опорних понять, вмінь аналізувати ситуації на основі здобутих знань, а також орієнтації в опрацьованих першоджерелах.

В кінці кожного модуля студенти складають творчий залік:

І модуль- Майстер-клас з моделювання розповіді вчителя молодшим школярам „Технологія організації комунікативно-пізнавальної діяльності дітей вчителями початкових класів в сучасному інформаційному просторі”

ІІ модуль– слайд-презентація спеціальності „Вчитель початкової школи”.

 


Структура залікового кредиту курсу

„Основи педагогічної майстерності” для груп ПН-115,116,117

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії
Тема 1. Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність Лекція. Сутність педагогічної діяльності Лекція. Педагогічна майстерність і особистість учителя   -                
Тема 2. Педагогічна техніка вчителя Лекція. Педагогічна техніка вчителя початкових класів Лекція. Майстерність педагогічного мовлення вчителя початкових класів   -                
Разом за змістовим модулем 1   -                
Змістовий модуль 2. Майстерність педагогічної взаємодії
Тема 3. Майстерність педагогічного спілкування Лекція.Майстерність педагогічного спілкування   -                
Тема 4. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди Лекція.Психолого-педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні Лекція. Технологія організації педагогічної взаємодії у процесі індивідуальної бесіди   -                
Тема 5. Майстерність організації педагогічної взаємодії у навчанні   - -                  
Разом за змістовим модулем 2   -                
Модуль 2
ІНДЗ   - - -   -   - - -   -
Усього годин   -                

Модуль № 1.

Майстерність управління собою в педагогічній взаємодії

Тема 1.

Педагогічна діяльність і педагогічна майстерність

Лабораторне заняття № 1

Тема. Вступ до педагогічної професії

Мета:розкриття складності педагогічної професії, багатогранності і глибини її змісту, структури педагогічної діяльності, формування первинних навичок ототожнення (ідентифікації з професійними зразками). Ознайомлення із суттю педагогічної рефлексії, формування навичок рефлексії.

Обладнання: бланки тестів, опитувальних листків.

Опорні поняття:освіта, навчання, педагогічна діяльність, функції вчителя , структура діяльності, мета, об’єкт, суб’єкт, засоби, результат, мете-діяльність, рефлексійна діяльність, педагогічна позиція.

План заняття

1. Діагностування педагогічної спрямованості студентів.

2. Обговорення головних теоретичних положень.

3. Словниковий диктант опорних понять.

4. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.

5. Виконання вправ на формування адекватних уявлень про педагогічну професію.

6. Моделювання педагогічної ситуації.

Теоретичні питання

1. Суспільна значущість професії вчителя початкових класів, його функції.

2. Поняття педагогічної діяльності, її структура.

3. Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.

Завдання для студентів

І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Ознайомившись із рекомендованою літературою, підготуватись до відповіді на теоретичні питання (див. вище).

2. Дайте визначення опорних понять теми.

3. Сформулюйте вимоги до професії вихователь початкових класів.

ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ:

1. Виконання вправ на професійну ідентифікацію (виконується на занятті).

2. Напишіть твір-роздум «Моя педагогічна позиція» за таким планом (виконується вдома):

А) професійна біографія (описати причини, що сприяли вибору педагогічної професії, основні події, які вказують на те, що вибір зроблено не випадково);

Б) філософія педагогічної діяльності (виклад власних поглядів на професію вчителя і свою майбутню професійну діяльність);

В) проблеми і перспективи освіти (назвати головні проблеми, а також висловити свої погляди на майбутнє нашого дошкільного закладу; вирізнити ту проблему, яку студент вважає головною, спробувати визначити причини виникнення, запропонувати способи розв’язання).

Література

1. Педагогічна майстерність: [підручник] / За ред. І.А. Зязюна. – СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с. – С. 10-19.

2. Педагогічна майстерність: [хрестоматія] / За ред.. І.А. Зязюна. – СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с. – С. 5-20.

3. Сухомлинський В.О.Сто порад учителеві. Порада І // Вибр.тв.: В 5 т. – К.: Вища школа, 1976. – Т.2. – С. 420-425.

4. Все начинается с учителя. – М., 1983. – С. 41-46, 68-73, 158-170.

5. Соловейчик С. Час ученичества. – М., 1986. – С. 26-32, 109-120, 181-210.

6. Львова Ю.Л. Педагогические этюды. – М., 1990. – 62 с.

7. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети! – М., 1983. – С. 8-15.

Орієнтовний розподіл балів

Всього на заняття відведено
Відповідь на теоретичне питання 0,5
Словниковий диктант 0,5
Твір-роздум „Моя педагогічна позиція” 0,5
Активність на занятті (5 правильних відповідей на додаткові запитання, ґрунтовних доповнень відповіді товариша тощо) 0,5
Відмова від відповіді на запитання викладача - 0,5
Відсутність на занятті з неповажних причин - 2

Модуль № 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.01 с.)