Країни Близького та Далекого Сходу: Іран, ісламський світ та ЯпоніяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Країни Близького та Далекого Сходу: Іран, ісламський світ та ЯпоніяТЕМА 5. Країни Близького Сходу та Ірану від римських часів до ісламу.Вплив Римської імперії на історичні долі народів Сходу. Виникнення та розвиток Бактрії та Кушанської імперії. Парфія та її розпад. Заснування держави Сасанідів, її перші правителі та основи державного устрою. Структура земельного володіння. Єретичні рухи Сасанідського Ірану: маніхейство та маздакізм. Правління Хосрова І та його реформаторська діяльність. Початок занепаду династії Сасанідів, накопичення кризових явищ в економіці та політиці..

ТЕМА 6. Утворення та розвиток Арабського халіфату.Соціально-економічне та політичне життя Аравії напередодні ісламу. Діяльність пророка Мухаммеда та виникнення ісламу. Арабський халіфат за правління перших “праведних” халіфів. Початок арабських завоювань. Халіфат Омейядів: оформлення структури політичної влади та землеволодіння. Повстання 747 р. в Хорасані та падіння династії Омейядів. Створення та розбудова халіфату Аббасідів. Зміни в організації державних інститутів та військових підрозділів. Занепад авторитету влади халіфів.

ТЕМА 7. Ранньосередньовічна Японія у IV - XI ст.Зародження держави Ямато: основні теорії її походження. Політичне диктаторство Сога та поява буддизму в Японії. Реформи Сьотоку, закладення основ японської державності. Переворот Тайка. Нарська монархія. Правління Фудзівара та культурний розвиток Японії.

ТЕМА 8. Японія за часи формування самурайства.Діяльність імператора Уда. Перше “закриття” Японії від зовнішнього світу. Зародження самурайського стану. Оформлення системи правління екс-імператорів - інсей.Походження роду Тайра. Встановлення диктатури Тайра та прихід самураїв до влади. Йорітомо Мінамото та поява сьогунату. Камакурський сьогунат: особливості його становлення та внутрішнього устрою.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. Л п лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Історичний розвиток Китаю та Індії у ранньому середньовіччі
Тема 1. Середньовіччя та проблема феодалізму на Сході                  
Тема 2. Китай у ранньому середньовіччі: часи Хань та криза імперії              
Тема 3. Розвиток китайської конфуцианської імперії (VI - XIII ст.)                
Тема 4. Середньовічна Індія доісламської доби              
Разом за змістовим модулем 1          
Змістовий модуль 2. Країни Близького та Далекого Сходу: Іран, ісламський світ та Японія
Тема 5. Країни Близького Сходу та Ірану від римських часів до ісламу                
Тема 6. Утворення та розвиток Арабського халіфату              
Тема 7. Ранньосередньовічна Японія у IV - XI ст.                  
Тема 8. Японія за часи формування самурайства              
Разом за змістовим модулем 2          
Усього годин          
Модуль 2
ІНДЗ                
Усього годин      

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
денне заочне
Китай у ІХ - Х ст. Селянська війна IX ст. в Китаї 1. Стан Танської імперії та її внутрішні проблеми у середині ІХ ст. 2. Причини та початок селянської війни. Селянські вожді. 3. Хід війни. Соціальна програма повсталих. 4. Розгром повстанської армії. Доля Хуан Чао. Характер і результати селянської війни. 5. Епоха “п’яти династій та десяти царств” (906-960) 6. Заснування нової імперії Сун. -
Розвиток країн доісламської Індії 1.Соціально-економічне життя Індії за часи Гуптів і Харші. Аграрні відносини. Кастова система. Становище міст. 2. Крах індійського буддизму. 3. Виникнення раджпутських князівств, початок раджпутських завоювань. Соціальна система та типи феодальних володінь у раджпутів. 4. Держави Південної Індії. 5. “Індуїстська революція” та її наслідки. -
Сасанідський Іран напередодні та за часи маздакізму 1. Заснування держави Сасанідів, її перші правителі та становлення державного устрою. 2. Імперія Сасанідів у ІV - на початку VI ст. Стан державної влади та економічного розвитку країни. Зародження маздакізму, оформлення його канону і віровчення. 3. Прихід Маздака до влади. Іран за правління маздакітів. 4. Крах маздакітської влади та наслідки її панування. 5. Правління Хосрова І Ануширвана (531-579): його реформаторська діяльність та походи. 6. Політичний та економічний стан держави Сасанідів у на початку VIІ ст. -
Арабо-мусульманське суспільство за матеріалами Корану 1. Коран як історичне джерело: історія його письмової фіксації та склад. 2. Господарське та побутове життя арабів доби раннього ісламу: - землеробство, тваринництво, мисливство та рибальство; - ремесло, торгівля та лихварство; - системи комунікацій та транспорт; - одяг і прикраси; - їжа та напої; - житло та його внутрішнє начиння. 3. Родина, сімейні відносини та становище жінки. 4. Морально-етичні основи суспільства та військова справа. -
Багдадський халіфат. Народні рухи VIII-X ст. у Багдадському халіфаті 1. Заснування нового халіфату: його структура та особливості. 2. Розквіт халіфату за часи правління Харуна ар-Рашида (786-809). 3. Причини масових народних рухів у халіфаті. 4. Народні рухи та їх наслідки: - соціально-релігійний рух Муканни (776-783); - повстання Бабека (816-837); - повстання зінджів (869-883); - діяльність карматів та інших релігійних сект. 5. Часи занепаду халіфату. 6. Культурний розвиток халіфату -
Середньовічна Японія: диктатура Тайра 1. Зародження самурайського стану. 2. Правління інсей. 3. Японська державність у першій половині ХІІ ст. Криза суспільно-бюрократичної системи. Походження клану Тайра. 4. Встановлення диктатури Тайра. Організація та принципи державного управління. 5. Криза і крах диктатури Тайра -
  Усього -

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Зміст завдання Кількість годин
денне заочне
Ознайомитися з головними концепціями світової та вітчизняної науки щодо проблеми початку доби середньовіччя у країнах Азії та Африки. Скласти їх короткий перелік у конспекті 2
Скласти історичну мапу Китаю за часи Троєцарства
Ознайомитися з головними принципами життя індійців, їх побутом та звичаями. Підготувати коротке повідомлення до семінарського заняття
Скласти дві історичні мапи: «Арабські завоювання» та «Розпад арабського халіфату»
Ознайомитися з головними концепціями виникнення японської державності
  Усього

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Метаіндивідуального науково-дослідного завдання полягає в набутті навичок роботи з текстами історичних джерел та спеціальною науковою літературою.

Завдання -формування уявлень студентів про ментальні основи східних культурних традицій

№ з/п Зміст завдання Кількість годин
денне заочне
Вивчити основи китайського світогляду та його впливу на загальний устрій країни
Дослідити історичні долі елліністичних держав Близького Сходу та передумови виникнення єдиної держави Сасанідів
Вивчити особливості складання арабського світогляду
Вивчити складання нової світової релігії і її вплив на подальшу історію світу
Вивчити роль впливу природного середовища на історичний розвиток Японії
  Усього

 

Підсумкові опитування

Опитування проводиться в усній чи письмовій формі по закінченні вивчення кожного змістовного модуля на семінарському занятті або за рахунок СРС, що передбачена розкладом. Кожен студент має повно ті чітко відповісти на два питання. У разі непідготовленості до складання опитування студент повинен складати іспит наприкінці курсу.

 

Контрольні питання до І змістовного модулю:

1. Доба середньовіччя в країнах Сходу: початок та кінець середніх віків.

2. Проблеми періодизації країн Сходу.

3. Східне суспільство та феодалізм.

4. Культурно-господарське районування та географічні межі середньовічного Сходу.

5. Крах ІІ імперії Хань та особливості китайського династичного циклу.

6. Часи Троє царства у Китаї.

7. Імперія Цзинь та виникнення державної надільної системи у Китаї.

8. Китай у часи “південних” та “північних” династій.

9. Об’єднання Китаю в межах нової імперії Суй.

10. Заснування імперії Тан.

11. Система адміністративного управління імперії Тан. Методи вибору чиновників та оформлення системи іспитів.

12. Стан Танської імперії та її внутрішні проблеми у середині ІХ ст.

13. Причини та початок селянської війни Хуана Чао у Китаї.

14. Доля Хуан Чао. Характер і результати селянської війни у Китаї.

15. Китай за часи “п’яти династій та десяти царств”.

16. Період імперії Сун у Китаї. Розквіт науки та мистецтв у часи імперії Сун.

17. Соціально-економічне життя Індії за часи Гуптів і Харші.

18. Виникнення раджпутських князівств в Індії. Соціальна система раджпутів.

19. Держава Гуджара-Пратіхарів та її внутрішній устрій.

20. Особливості політичного розвитку Південної Індії.

21. “Індуїстська революція” та її наслідки.

22. Внутрішня структура індійського суспільства.

Контрольні питання до ІІ змістовного модулю:

1. Заснування держави Сасанідів, її перші правителі та основи суспільного устрою.

2. Стан державної влади та економічного розвитку держави Сасанідів.

3. Єретичні рухи Сасанідського Ірану: маніхейство.

4. Зародження маздакізму, оформлення його канону і віровчення.

5. Прихід Маздака до влади. Іран за правління маздакітів.

6. Крах маздакітської влади та наслідки її панування в Ірані.

7. Правління Хосрова І: його реформаторська діяльність та походи.

8. Початок занепаду династії Сасанідів, накопичення кризових явищ в економіці та політиці.

9. Соціально-економічне та політичне життя Аравії напередодні ісламу.

10. Діяльність пророка Мухаммеда та виникнення ісламу.

11. Коран як історичне джерело: історія його письмової фіксації та склад.

12. Морально-етичні основи мусульманського суспільства та військова справа.

13. Господарське та побутове життя арабів доби раннього ісламу.

14. Родина, сімейні відносини та становище жінки у ісламському суспільстві.

15. Початок арабських завоювань.

16. Арабський халіфат за правління перших “праведних” халіфів.

17. Халіфат Омейядів: оформлення структури політичної влади та землеволодіння.

18. Створення та розбудова халіфату Аббасідів.

19. Розквіт халіфату Аббасидів за часи правління Харуна ар-Рашида.

20. Причини масових народних рухів у халіфаті Аббасидів.

21. Соціально-релігійний рух Муканни.

22. Повстання Бабека.

23. Діяльність карматів та інших релігійних сект у Багдадському халіфаті.

24. Часи занепаду Багдадського халіфату.

25. Культурний розвиток Багдадського халіфату.

26. Зародження держави Ямато: основні теорії її походження.

27. Політичне диктаторство Сога та поява буддизму в Японії.

28. Реформи Сьотоку, закладення основ японської державності.

29. Переворот Тайка та його наслідки.

30. Нарська монархія. Правління Фудзівара та культурний розвиток Японії.

31. Зародження самурайського стану.

32. Оформлення системи правління екс-імператорів - інсей.

33. Встановлення диктатури Тайра та прихід самураїв до влади.

34. Камакурський сьогунат: особливості його становлення та внутрішнього устрою.

Контрольні питання до заліку:

1. Крах ІІ імперії Хань та особливості китайського династичного циклу.

2. Часи Троє царства у Китаї.

3. Імперія Цзинь та виникнення державної надільної системи у Китаї.

4. Китай у часи “південних” та “північних” династій.

5. Об’єднання Китаю в межах нової імперії Суй.

6. Заснування імперії Тан.

7. Система адміністративного управління імперії Тан. Методи вибору чиновників та оформлення системи іспитів.

8. Стан Танської імперії та її внутрішні проблеми у середині ІХ ст.

9. Причини та початок селянської війни Хуана Чао у Китаї.

10. Період імперії Сун у Китаї. Розквіт науки та мистецтв у часи імперії Сун.

11. Соціально-економічне життя Індії за часи Гуптів і Харші.

12. Виникнення раджпутських князівств в Індії. Соціальна система раджпутів.

13. Держава Гуджара-Пратіхарів та її внутрішній устрій.

14. Особливості політичного розвитку Південної Індії.

15. “Індуїстська революція” та її наслідки.

16. Внутрішня структура індійського суспільства.

17. Заснування держави Сасанідів, її перші правителі та основи суспільного устрою.

18. Стан державної влади та економічного розвитку держави Сасанідів.

19. Єретичні рухи Сасанідського Ірану: маніхейство.

20. Зародження маздакізму, оформлення його канону і віровчення.

21. Прихід Маздака до влади. Іран за правління маздакітів.

22. Правління Хосрова І: його реформаторська діяльність та походи.

23. Соціально-економічне та політичне життя Аравії напередодні ісламу.

24. Діяльність пророка Мухаммеда та виникнення ісламу.

25. Коран як історичне джерело: історія його письмової фіксації та склад.

26. Арабський халіфат за правління перших “праведних” халіфів.

27. Халіфат Омейядів: оформлення структури політичної влади та землеволодіння.

28. Створення та розбудова халіфату Аббасідів.

29. Розквіт халіфату Аббасидів за часи правління Харуна ар-Рашида.

30. Причини масових народних рухів у халіфаті Аббасидів.

31. Часи занепаду Багдадського халіфату.

32. Зародження держави Ямато: основні теорії її походження.

33. Політичне диктаторство Сога та поява буддизму в Японії.

34. Реформи Сьотоку, закладення основ японської державності.

35. Переворот Тайка та його наслідки.

36. Нарська монархія. Правління Фудзівара та культурний розвиток Японії.

37. Зародження самурайського стану.

38. Оформлення системи правління екс-імператорів - інсей.

39. Встановлення диктатури Тайра та прихід самураїв до влади.

40. Камакурський сьогунат: особливості його становлення та внутрішнього устрою.

 

Методи навчання

Лекції із застосуванням наочного матеріалу, історичних джерел, мультимедійні презентації, семінарські заняття із використанням текстів історичних джерел, відвідування Музею особистих колекцій, складання історико-географічних мап.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточні опитування на семінарських заняттях, оцінка історико-географічних мап та роботи з історичними джерелами на семінарських заняттях (ІНДЗ), підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота Модуль 1 Модуль 2 Сума
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ    
Т1 Т2 Т3 Т4 О Т5 Т6 Т7 Т8 О ІНДЗ

Позначення:

Т – тема змістовного модулю

О – підсумкове опитування за темами змістовного модуляПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.027 с.)