З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИДОВІДНИК СТУДЕНТА

З СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Дніпропетровськ


Підготували:

зав.кафедрою соціальної медицини, організації та

управління охороною здоров’я д.м.н. професор В.М.Лехан,

к.м.н. доцент М.І.Заярський, к.м.н. доцент І.М.Кутузов

 

Довідник складено з метою попереднього інформування студентів IV-V курсів медичних факультетів про вимоги робочої навчальної програми дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» і загальні умови навчання і виховання на кафедрі соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я.

Інформаційний пакет для студента складено у відповідності з Положенням про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Дніпропетровській державній медичній академії (третя редакція), затвердженим наказом ректора ДДМА № 465 від 23.10.2008р. та робочою програмою дисципліни.

При підготовці довідника використана чинна нормативно-правова база, у тому числі:

- Соціальна медицина, організація охорони здоров’я: Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів II-IV рівнів акредитації. Спеціальність: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» / В.Ф.Москаленко, О.П.Гульчій, Л.О.Прус, А.П.Чуйко; Затв. МОЗ України 14.04.2008 р. – Київ, 2008. – 43 с.;

- наказ МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414 “Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.01.2005 р. № 52 "Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" кваліфікації "лікар" у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації України за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "медико-профілактична справа";

- освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) і освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджені наказом МОН України від 16.04.2003 р. за № 239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 “Медицина”».

Довідник студента у поєднанні з календарно-тематичним планом і методичними матеріалами дає можливість самоконтролю і мотивують навчання студента.

 

Затверджено на засіданні кафедри соціальної медицини,

організації та управління охороною здоров’я

27.08.2010 р., протокол № 14


Зміст

Загальні відомості ……………………………………………………………..
Мета та завдання дисципліни ……………………………………………….
Структурований навчальний план дисципліни ……………………………
IV курс. МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях………………………………………………………….…………………    
Структура модуля 1 ………………………………………………………..
Тематичний план лекцій ………………………………………………….
Тематичний план практичних занять ……………………….................
Види самостійної роботи студентів ……………………………………..
Розподіл максимальної кількості балів по темах модулю 1 ………..
Засоби діагностики засвоєння навчального матеріалу ….................
Загальні критерії оцінювання …………..………………………………
Оцінювання студента на практичному занятті ………………………..
Критерії оцінки самостійної роботи …….............................................
Критерії допуску до підсумкового контролю модуля 1 ………………
Критерії оцінки на підсумковому контролі модуля 1 ……..................
Практичні навички і вміння до підсумкового контролю модуля 1…..
Програмні питання до підсумкового контролю модуля 1 …………...
Джерела інформації для вивчення дисципліни ………………………
V курс. МОДУЛЬ 2: Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності……………………………………………    
Структура модуля 2 ……………………………………………………….
Тематичний план лекцій ………………………………………………….
Тематичний план практичних занять ……………………….................
Види самостійної роботи студентів ……………………………………..
Розподіл максимальної кількості балів по темах модулю 2 ………..
Особливості оцінювання на практичних заняттях модуля 2 та індивідуального завдання………………………………………….....  
Критерії допуску до підсумкового контролю модуля 2 ………………
Критерії оцінки на підсумковому контролі модуля 2 ……..................
Практичні навички і вміння до підсумкового контролю модуля 2 ….
Програмні питання до підсумкового контролю модуля 2 …………...
Конвертація балів за дисципліну в традиційну оцінку та в оцінку за шкалою ECTS …………………………………………………….  
Загальні нормативно-правові рекомендації студентам з організації навчання ………………………………………………………...  
Інструкція з охорони праці ………………………………….........................
Порядок відпрацювань студентами пропущених занять на кафедрі.....
Графік відпрацювань студентами пропущених занять .......................

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Викладання дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» проводиться на кафедрі соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я.

Кафедра має дві складові частини: 1) навчання студентів - додипломна підготовка; 2) підвищення кваліфікації лікарів-організаторів охорони здоров'я України - післядипломна підготовка.

Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі студентам медичних факультетів: історія медицини (I курс), біостатистика (ІV курс), соціальна медицина, організація охорони здоров’я (ІV-V курси), соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я (VІ курс).

 

Додипломну підготовку студентів проводять:

Лехан Валерія Микитівна, доктор медичних наук, професор, зав.кафедрою

Заярський Микола Іванович, кандидат медичних наук, доцент, доцент, відповідальний за навчальний процес

Зюков Олег Леонідович, доктор медичних наук, доцент, доцент

Максименко Оксана Павлівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент

Семенова Людмила Сергіївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент

Крячкова Лілія Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент

Кутузов Ігор Миколайович, кандидат медичних наук, доцент, викладач

Волчек Віра Володимирівна, кандидат медичних наук, викладач

Коробко Михайло Юрійович, магістр, викладач

Бродська Еліна Вікторівна, викладач

Горбунова Галина Василівна, кандидат медичних наук, доцент, зав.навчально-методичним кабінетом ДДМА

Мороз Лідія Євстахіївна, лаборант

 

Адреса кафедри: 49027, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 24, IV поверх.

 

Телефон (факс) курсу післядипломної освіти: (056)-713-51-84

Телефон студентського курсу: (056)-713-52-66

 

E-mail курсу післядипломної освіти: socmed@dsma.dp.ua

E-mail студентського курсу: kafsocmed@gmail.com

 

Web-сторінка кафедри на сайті ДДМА: http://www.dsma.dp.ua/?q=node/104

Сайт кафедри з більш детальною інформацією: http://www.healthmanagement.com.ua

 

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як навчальна дисципліна:

1) грунтується на вивченні студентами навчальних дисциплін: історії медицини, соціології та медичної соціології, гігієни та екології, біостатистики, інформатики, етики, основ економічних теорій;

2) інтегрується з цими дисциплінами та в подальшому з клінічними та гігієнічними дисциплінами;

3) забезпечує вивчення правових і організаційних засад галузі охорони здоров’я;

4) закладає основи вивчення організації лікувально-діагностичного процесу, а також оцінки його обсягу та якості при вивченні клінічних дисциплін;

5) сприяє формуванню профілактичного напрямку діяльності майбутніх лікарів з урахуванням можливого впливу на стан здоров’я населення чинників різного походження при розробці комплексних медико-соціальних заходів;

6) конкретизує методи та засоби формування здорового способу життя.

Організація навчального процесу здійснюється за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS) відповідно до вимог Болонської конвенції та ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання і залікових освітніх одиниць - залікових кредитів.

 

Деяка термінологія ECTS

Заліковий кредит - одиниця виміру навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння навчальної дисципліни, яка відображається у відповідних модулях, змістових модулях, темах. Заліковий кредит (кредит ECTS) визначає трудомісткість навчального матеріалу, включає усі види робіт студента і становить 30 академічних годин.

Модуль – логічно завершена частина освітньо-професійної програми (ОПП) навчальної дисципліни, що реалізується такими видами навчальної роботи: лекції, практичні заняття, позааудиторна самостійна робота студентів, консультації і закінчується підсумковим модульним контролем.

Змістовий модуль – сукупність навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об‘єктові та наведена в ОПП фахівців.

Навчальний елемент – мінімальна доза навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об‘єкта.

Навчальний об‘єкт - навчальна інформація певного обсягу, що має самостійну логічну структуру та зміст.

Основними учасниками кредитно-модульної системи організація навчального процесу є студент і викладач. З метою осмисленого і погодженого уявлення про навчання на кафедрі викладач: 1) доводить до відома студентів інформацію про технологію навчання; 2) на першому занятті надає старості групи (підгрупи) інформаційний пакет з дисципліни у паперовому або електронному варіанті; 3) чітко додержується стандартів проведення занять і оцінювання поточної успішності; 4) своєчасно і ретельно оформлює обов’язкову навчальну документацію; 5) своєчасно інформує студентів про результати поточних і підсумкових контрольних заходів.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підготовка з соціальної медицини та організації охорони здоров’я студентів за спеціальностями: 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”, 7.110105 “Медико-профілактична справа” напряму підготовки 1101 “Медицина” має однакові кінцеві цілі навчання.

Мета вивчення навчальної дисципліни „Соціальна медицина, організація охорони здоров’я” – у відповідності з освітньо-професійною програмою (ОПП) - оволодіти блоками змістових модулів професійної та практичної підготовки лікаря.

 

Блоки змістових модулів професійної та практичної підготовки

(шифр за ОКХ і ОПП)

1. Застосовувати методи визначення та оцінки стану здоров’я населення у взаємозв'язку з чинниками, що на нього впливають (ПП.008).

2. Розробляти заходи щодо організації діяльності лікаря та закладів охорони здоров’я, використовувати методи аналізу якості надання медичної допомоги (ПП.017).

3. Трактувати основні принципи управління в охороні здоров’я, використовувати технологію розробки управлінських рішень щодо покращання стану здоров’я населення та якості медичної допомоги (ПП.019).

4. Трактувати сучасні принципи організації охорони здоров’я (ПП.020).

5. Аналізувати обсяг і якість первинної, вторинної та третинної медичної допомоги різним контингентам населення (ПП.047).

6. Демонструвати вміння ведення облікової та звітної документації (ПП.061).

7. Демонструвати володіння методикою застосування стандартів медичних технологій у практичній діяльності (ПП.062).

8. Проводити комплексну оцінку стану здоров’я на основі інтегральних показників (ПП.081).

 

На підставі кінцевих цілей дисципліни до кожного модулю та змістових модулів сформульовані конкретні цілі, що забезпечують досягнення мети вивчення навчальної дисципліни.

 

Кінцеві цілі дисципліни:

· інтерпретувати теоретичні основи, сучасні принципи та правові засади охорони здоров’я;

· визначати та аналізувати основні показники громадського здоров’я у взаємозв’язку з чинниками, що на нього впливають;

· розробляти заходи щодо покращання здоров’я населення та окремих його контингентів;

· оцінювати організацію та якість надання різних видів лікувально-профілактичної допомоги та санітарно-епідеміологічного забезпечення благополуччя населення в умовах реформування галузі охорони здоров’я;

· трактувати поняття про втрату працездатності, її види, порядок організації експертизи непрацездатності;

· визначати тактику дій медичних працівників щодо конкретних ситуацій експертизи втрати працездатності;

· трактувати закони та принципи менеджменту;

· розробляти управлінські рішення, спрямовані на удосконалення діяльності основних закладів охорони здоров’я.

СТРУКТУРОВАНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Рік навчання Вид контролю
Всього годин/ кредитів ECTS аудиторних СРС
лекцій практичних занять
Всього: модулів - 2 змістових модулів – 12 135/4,5 4-й, 5-й Поточний, підсумковий модульний контроль
у т.ч.: Модуль 1 Змістових модулів – 6 90/3 4-й
Модуль 2 Змістових модулів - 6 45/1,5 5-й
В тому числі підсумковий контроль засвоєння двох модулів 4,5/0,15        

Примітка: Аудиторне навантаження – 59%, СРС – 41%.

 

 

Програма дисципліни структурована на 2 модулі, до складу яких входять 12 змістових модулів.

 

Змістові модулі

1. Введення в соціальну медицину та організацію охорони здоров’я.

2. Медико-соціальні аспекти демографії. Методика вивчення демографічних показників.

3. Медико-соціальні аспекти захворюваності. Методика вивчення захворюваності.

4. Організація лікувально-профілактичної допомоги міському та сільському населенню.

5. Особливості медико-соціального забезпечення населення літнього віку.

6. Медичне страхування.

 

Непрацездатності.

Змістові модулі

7. Основименеджмента. Менеджмент у охороні здоров’я.

8. Охорона здоров’я матері та дитини.

9. Медико-соціальні аспекти експертизи непрацездатності.

10. Проблеми оцінки якості медичної допомоги населенню.

11. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення населення.

12. Формування здорового способу життя.

 

Видами навчальної роботи згідно з навчальним планом є: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, консультації.

Засвоєння тем (поточний контроль) перевіряється на практичних заняттях згідно з конкретними цілями змістових модулів. Застосовуються такі види визначення рівня підготовки студентів як опитування згідно з переліками стандартизованих контрольних питань , тести, ситуаційні задачі.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється після їх завершення.

Оцінка успішності студента з дисципліни виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння двох залікових кредитів (модулів).


IV курс

МОДУЛЬ 1:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

№ з/п Тема лекції Год.
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука, значення для практики. Стратегії охорони здоров'я.
2. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема, методологія вивчення.
3. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні.
4. Захворюваність населення як медико-соціальна проблема.
5. Фактори ризику захворюваності. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах.
6. Системи охорони здоров’я, що діють у різних країнах та в Україні.
7. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога.
8. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги населенню.
9. Профілактичний напрямок в охороні здоров’я. Організація медико-соціального забезпечення населення літнього віку.
10. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування.
Разом

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Тема практичного заняття Год.
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
1. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров’я населення. 2,5
2. Методика вивчення та оцінка показників природного руху. 2,5
3. Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят. 2,5
4. Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності. 2,5
5. Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, госпіталізованої. 2,5
6. Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
7. Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
8. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів. 2,5
9. Зміст і організація роботи лікаря загальної практики/сімейного лікаря. 2,5
10. Організація роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення 2,5
11. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності. 2,5
12. Підсумковий контроль засвоєння модуля 1. 2,5
Разом

Примітка: на всі практичні заняття кожен студент приносить підручник і посібник, конспект лекцій, робочий зошит для самостійної підготовки до практичного заняття, протокол практичного заняття, мікрокалькулятор.


ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (СРС)

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов‘язкових навчальних занять. Вона може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, лабораторіях, комп‘ютерних класах, а також у домашніх умовах.

 

№ з/п Тема самостійної роботи Год. Вид контролю
МОДУЛЬ 1: Статистика здоров’я. Організація основних видів медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях.
  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.   Поточний контроль на практичних заняттях
1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я як наука, значення для практики. Стратегії охорони здоров'я. 1,5
2. Здоров’я населення як медико-соціальна проблема, методологія вивчення. 1,5
3. Методика вивчення чинників, які впливають на здоров’я населення. 1,5
4. Медико-соціальні проблеми демографічних процесів. Особливості демографічних показників у різних регіонах світу, окремих країнах і в Україні. 1,5
5. Методика вивчення та оцінка показників природного руху. 1,5
6. Методика вивчення та оцінка показників смертності немовлят. 1,5
7. Самостійне опрацювання теми: Середня очікувана тривалість життя. 2,5
8. Захворюваність населення як медико-соціальна проблема. 1,5
9. Фактори ризику захворюваності. Тенденції та особливості окремих видів захворюваності в різних регіонах світу, країнах. 1,5
10. Методика вивчення та оцінка показників загальної захворюваності. 1,5
11. Методика вивчення та оцінка показників захворюваності інфекційної, важливої неепідемічної, госпіталізованої. 1,5
12. Самостійне опрацювання теми: Особливості вивчення захворюваності в різних країнах.
13. Системи охорони здоров’я, що діють у різних країнах та в Україні. 1,5
14. Організація різних видів лікувально-профілактичної допомоги населенню. Амбулаторно-поліклінічна допомога, стаціонарна та швидка допомога. 1,5
15. Організація та зміст роботи амбулаторно-поліклінічних закладів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
16. Організація та зміст роботи стаціонарів різних рівнів, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
17. Організація та зміст роботи стаціонарозамінних закладів. 1,5
18. Сімейна медицина та її значення в системі медичної допомоги населенню. 1,5
19. Зміст і організація роботи лікаря загальної практики/сімейного лікаря. 1,5
20. Організація роботи лікувально-профілактичних закладів на різних етапах медичного забезпечення сільського населення 1,5
21. Організація швидкої медичної допомоги (ШМД). Зміст роботи станцій ШМД, облік і аналіз їх діяльності. 1,5
22. Профілактичний напрямок в охороні здоров’я. Організація медико-соціального забезпечення населення літнього віку. 1,5
23. Самостійне опрацювання теми: Організація медичного забезпечення населення літнього віку.
24. Організаційно-правові засади впровадження та функціонування медичного страхування. 1,5
25. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1. Підсумковий контроль
Разом  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 1 дисципліни «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» не передбачає виконання індивідуального завдання.

На підставі віконаного індивідуального завдання з «Біостатистики», а також з метою підготовки і збору матеріалу для виконання індивідуального завдання на модуль 2 студенту надається можливість консультуватися у викладача.

Творчо розпочате індивідуальне завдання є підставою для продовження і оцінюваня цією роботи на кафедрі на V і VI курсах та у студентських наукових товариствах кафедр ДДМА.

ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

 

За результатами вивчення однієї теми викладач виставляє одну оцінку за традиційною 4-бальною шкалою.

Оцінка успішності студента є інтегрованою (всі види роботи до заняття і протягом заняття) за критеріями, наступної шкали.

 

Критерії інтегральної оцінки студента на практичному занятті

 

Вид контролю Бали
Вхідний контроль теоретичної і практичної підготовки за темою заняття:
письмове опитування з теоретичних питань I-II рівня Відповідь повна правильна – 10 балів Відповідь повна, є несуттєві помилки – 7 балів Відповідь неповна, є помилки – 5 балів Відповідь неправильна або відсутня – 0 балів Mаксимальна кількість балів = 10 балів
вхідний тестовий контроль I-II рівня (10 тестових завдань) Правильна відповідь за 1 тест = 1 бал Mаксимальна кількість балів = 10 балів
Контроль рівня професійних умінь та навичок:
рішення ситуаційного завдання III рівня і оформлення протоколу Відповідь повна правильна – 60 балів Відповідь повна, є несуттєві помилки – 50 балів Відповідь неповна, є помилки – 30 балів Відповідь неправильна або відсутня – 0 балів Mаксимальна кількість балів = 60 балів
заключний тестовий контроль III рівня (10 тестових завдань) Правильна відповідь за 1 тест = 2 бали Mаксимальна кількість балів = 20 балів

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання самостійної роботи по підготовці до практичних занять (теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок) здійснюється на під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання роботи по самостійному опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять проводиться під час індивідуальної роботи викладача зі студентом на практичному занятті і на підсумковому модульному контролі.

На модулі 1 розпочинається виконання індивідуального завдання на тему: «Розробка заходів покращення здоров’я населення та організації охорони здоров’я», завершається студентом і оцінюється на модулі 2.

 

КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1

1. Заповнення облікових документів для вивчення показників здоров’я населення (демографічних, захворюваності, інвалідності), діяльності основних закладів охорони здоров’я:

- «Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів» (ф.№ 025-2/о);

- «Лікарське свідоцтво про смерть» (ф. № 106/о).

2. Шифрування діагнозів згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям.

3. Визначення та оцінка показників здоров’я, діяльності закладів охорони здоров’я із застосуванням відповідних статистичних методик, засвоєних при вивченні біостатистики.

4. Визначення факторів, що впливають на окремі показники здоров’я та діяльності закладів охорони здоров’я.

5. Розробка заходів, спрямованих на покращення окремих показників здоров’я населення та діяльності медичних закладів і лікарів основних спеціальностей.

 

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 1:

V курс

МОДУЛЬ 2:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№ з/п Тема лекції Год.
  МОДУЛЬ 2: Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності.  
1. Основи менеджмента системи охорони здоров’я.
2. Медико-соціальні проблеми охорони матері та дитини. Репродуктивне здоров’я.
3. Організація експертизи непрацездатності, її правові засади. Медико-соціальні аспекти інвалідності.
4. Сутність і особливості оцінки якості медичної допомоги населенню. Формування стандартів якості різних видів медичної допомоги.
5. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення. Правові засади діяльності санепідслужби.
Разом

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п Тема практичного заняття Год.
МОДУЛЬ 2: Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності.
1. Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.
2. Організація та зміст роботи пологових будинків, облік і аналіз їх діяльності.
3. Організація та зміст роботи дитячих лікарень, облік і аналіз їх діяльності.
4. Методика проведення медичної експертизи.
5. Методика експертизи тимчасової непрацездатності, порядок її здійснення.
6. Організація експертизи стійкої непрацездатності.
7. Методика проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення.
8. Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ).
9. Методи та засоби гігієнічного навчання та виховання населення.
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2.
Разом
Кількість годин з дисципліни

Примітка: на всі практичних заняття кожен студент приносить підручник і посібник, конспект лекцій, робочий зошит для самостійної підготовки до практичного заняття, протокол практичного заняття, мікрокалькулятор.

 

ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

№ з/п Тема самостійної роботи Год. Вид контролю
МОДУЛЬ 2: Менеджмент системи охорони здоров’я. Організація окремих видів медичного забезпечення населення. Експертиза непрацездатності.
  Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок.       Поточний контроль на практичних заняттях
1. Основи менеджмента системи охорони здоров’я.
2. Методика прийняття управлінських рішень. Управління персоналом.
3. Медико-соціальні проблеми охорони матері та дитини. Репродуктивне здоров’я.
4. Організація та зміст роботи пологових будинків, облік і аналіз їх діяльності.
5. Організація та зміст роботи дитячих лікарень, облік і аналіз їх діяльності.
6. Методика проведення медичної експертизи. 0,5
7. Організація експертизи непрацездатності,її правові засади. Медико-соціальні аспекти інвалідності.
8. Методика експертизи тимчасової непрацездатності, порядок її здійснення. 0,5
9. Організація експертизи стійкої непрацездатності. 0,5
10. Сутність і особливості оцінки якості медичної допомоги населенню.Формування стандартів якості різних видів медичної допомоги.
11. Методика проведення експертних оцінок медичного забезпечення окремих контингентів населення.
12. Організація санітарно-епідеміологічного забезпечення. Правові засади діяльності санепідслужби. 0,5
13. Організація роботи санітарно-епідеміологічних закладів. Взаємодія санітарно-епідеміологічних станцій (СЕС) і лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ). 0,5
14. Методи та засоби гігієнічного навчання та виховання населення. 0,5
15. Виконання індивідуального завдання: «Розробка заходів покращення здоров’я населення та організації охорони здоров’я». Перевірка завдання
16. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 2. Підсумковий контроль
Разом  
Разом СРС з дисципліни, в т.ч. підготовка до підсумкового модульного контролю  
         

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ СТУДЕНТАМ

На початку модуля 2 студентам пропонується для самостійної роботи виконання індивідуального завдання на загальну тему: «Розробка заходів покращення здоров’я населення та організації охорони здоров’я».

Конкретна назва і форма виконання завдання узгоджується з викладачем на початку модуля, виконується протягом модуля. Індивідуальне завдання здається для перевірки до дати складання підсумкового модульного контролю. У виборі назви роботи студент виходить з особистих інтересів і попереднього досвіду навчання на клінічних кафедрах, а також актуальності темы для практичної роботи лікарів окремих спеціальностей.

Формами виконання індивідуального завдання можуть бути: пошук новітніх джерел інформації, огляд літератури, конспект лекції для санітарної просвіти населення, презентація, ессе, план, граф логічної структури, схема, таблиця тощо.

Творчо виконане індивідуальне завдання є підставою для продовження цією роботи на кафедрі на VI курсі та у студентських наукових товариствах кафедр ДДМА.

 

 

КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2

1. Заповнення облікових документів для вивчення показників здоров’я населення (демографічних, захворюваності, інвалідності), діяльності основних закладів охорони здоров’я:

- «Лікарське свідоцтво про смерть» (ф. № 106/о);

- «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть» (ф.№ 106-2/у);

- «Статистична карта хворого, який вибув із стационару» (ф.№ 066/о).

2. Шифрування діагнозів згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб і проблем, пов’язаних із здоров’ям.

3. Визначення та оцінка показників здоров’я, діяльності закладів охорони здоров’я із застосуванням відповідних статистичних методик, засвоєних при вивченні біостатистики.

4. Визначення тактики в процесі експертизи непрацездатності (тимчасової та стійкої), заповнення листка непрацездатності.

5. Оцінка якості медичної допомоги.

6. Вибір напрямку, методів і засобів медико-гигієнічного навчання і виховання населення в конкретних ситуаціях практичної роботи лікаря.

7. Розробка управлінських рішень, спрямованих на покращення здоров’я населення та оптимізацію медичної допомоги.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2:

ТА В ОЦІНКУ ЗА ШКАЛОЮ ECTS

 

Критерії оцінки студента з дисципліни

 

Оцінка з соціальної медицини та організації охорони здоров’я виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі дисципліни.

Після закінчення прийома підсумкового контролю модуля 2 викладач підгрупи розраховує кількість балів, яку студент набирає з дисципліни як середню арифметичну кількості балів за модулі 1 і 2.

До середньої кількості балів з дисципліни за рішенням Вченої Ради ДДМА і кафедри в загальну оцінку можуть додаватися заохочувальні бали студентам за:

- призове місце у внутрішньовузівському турі олімпіади з дисципліни (5 балів);

- призове місце у всеукраїнському турі олімпіади з дисципліни (10 балів);

- публікацію або декілька публікацій (в т.ч. у співавторстві) у виданнях, зазначених „Реєстром...” ВАК України – 10 балів;

- публікацію або декілька публікацій (в т.ч. у співавторстві) у збірниках матеріалів конференцій, що зареєстровані МОН і МОЗ України – 5 балів;

- активну роботу студентів у студентському науковому товаристві кафедри з доповідями на конференціях, публікаціями та іншими результатами творчої діяльності (5 балів).

Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-14; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.029 с.)